Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Monurol Saşe Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer Antibakteriyeller » Diğerleri » Fosfomisin

MONUROL saşe Ağızdan uygulanır.

Etkin madde:


3 gram fosfomisine eşdeğer 5.631 gram fosfomisin trometamol

Yardımcı maddeler:


Mandalina esansı, portakal esansı, sakkarin, şeker içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çOnkfi sizin için 5nemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin İçİn reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu kullanmatalimatında:


L MONUROL nedir ve ne için kullanılır?


2. MONUROL' û kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MONUROL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.MONUROL* ün saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MONUROL nedir ve ne için kuUanıbr?

• MONUROL saşe etkin madde olarak 3 gram fosfomisine eşdeğer 5.631 gram fosfomisin trometamol içerir.
• MONUROL, sistemik olarak uygulanan antibiyotikler grubuna dahildir.
• MONUROL, 8 gramlık tek saşeler halinde kullamma sunulmaktadır.
• MONUROL, fosfomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlanmn (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır. Aynca idrar yollan ile ilgili olarak yapılan tam amaçlı veya cerrahi girişimlerin neden olabileceği idrar yolu enfeksiyonlarmın önlenmesi amacı ile kullanılır.

2. MONUROL' ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MONUROL1

• Eğer MONUROL' ün içerdiği etkin madde veya yardımcı maddelere karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz,
• Eğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, hemodiyaliz hastası iseniz,
• Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

MONUROL' fi aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

• Eğer şeker hastalığımz (Diyabet) varsa veya diyet yapıyorsamz her bir MONUROL içeriğinde 2.213 g şeker olduğunu dikkate alınız.
• Eğer böbrek iltihabı (nefrit, piyelonefrit gibİ) gibi üst idrar yollan enfeksiyonunuz varsa kullamiması önerilmemektedir.
• ilacımzm kullanımı sırasmda veya sonrasında ciddi veya sürekli ishal (diyare) durumu görülürse; bu durumda kolon iltihabı söz konusu olabilir (psödomembranöz kolit).
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışımz.

MONUROL* ûn yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyeceklerle beraber alınması, kan ve idrar seviyelerinde hafif düşmeye neden olacak şekilde etkin maddenin emilimini geciktirebilir.
MONUROL aç kanıma alınmalıdır (yemeklerden 2-3 saat sonra).

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Fosfomİsinin gebelikte kullanımı konusunda yeterli bilgi yoktur.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Fosfomisimn aıme sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak birçok ilacm anne sütüne geçtiği ve potansiyel ciddi yan etkilere yol açabileceği bilindiğinden; emziren annelerde emzirmeye devam etmeme veya ilacı kullanmama konusunda annenin ilaca gereksinimine göre doktor tarafından kararlaştırılmalıdır.

Araç ve makine kullanmıı

tlacm dikkati veya reaksiyon zamanını değiştirebileceği konusunda bir bulgu yoktur.

MONUROL' ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MONUROL' ün içeriğinde yardımcı madde olarak şeker bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz (aynca bkz MONUROL' ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ bölümü)

Diğer ilaçlarla kullanımı

Sindirim güçlüğünün tedavisinde kullanılan metoklopramid, MONUROL ile eşzamanlı kullanıldığında, fosfomisinin serum ve idrar konsantrasyonlanm düşürebileceğinden birlikte kullamimamalıdır.
Hazımsızlık veya mide ülseri tedavisinde kullamlan sûnetidin ile birlikte uygulandığmda, fosfomisinin emilim, dağılım ve atılım gibi özelliklerini etkilememektedir.
MONUROL mide barsak kanal haraketini arttıran ilaçlarla birlikte verildiğinde ishal artabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MONUROL nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

MOI^ROL' ün doktor tarafmdan size önerildiği zaman kullanılması önemlidir.
önerilen uygulama, ürün içeriğinin bir bardak suda çözündürühnesi ve çözünme tamamlandıktan
sonra içilmesidir.
MONUROL idrar yolu enfeksiyonlannda tek doz olarak kullamlır.
Transüretral cerrahi veya tam amaçlı girişimler öncesinde Önerilen kullamm şekli; ilk doz cerrahi girişimden 3 saat önce, ikinci doz cerrahiden 24 saat sonra.

• Uygulama yolu ve metodu:

Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonm ağız yolu İle kullanılması önerilir,
12 yaş altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanımı ile ilgili deneyim sınırlı olduğundan kullanımı önerilmemektedir.

Yaşblarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir uyan bulunmamaktadır.

• özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği;

Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Özel kuUammı yoktur.

Eğer MONUROL' ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MONUROL kullandıysanız:

İlacı doktorunuzun size önerdiği miktarlarda kullanmanız önemlidir.

MONUROL' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MONUROL' tt kullanmayı unutursanız

MONUROL tek doz kullanılır bu nedenle dozu almayı unutursanız, hatırladığımz en kısa stlrede bu dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


MONUROL Ue tedavi sonlandınidığmda oluşabilecek etkiler

MONUROL tedavisini bırakmayı düşünüyorsamz, önce doktorunuza danışınız.
Bu ürünün kullarumıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gİbi MONUROL' ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MONUROL* fl kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yaygm deri döküntüsü,
• Yaygm kaşıntı,
• Nefes alma güçlüğü,
• Ciltte kırmızı küçük lekeler,
• Yüzde şişme,
• Yutakta şişme,
• Cilt damarlannda şişme
• Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (Aplastik anemi)

Aşagıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bdlfimfine başvurunuz:

• Kanlı ve/veya mukuslu (sümük gibi) süreğen ishal,
• Baş agnsı,
• Baş dönmesi,
• Genel yorgunluk hali,
• Vaj ina iltihabı (Vaj init),
• Duyma kaybı,
• Sanlık,
• Kannağnsı,
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı,
• İshal,
Göğüs kemiği arkasında yanma hissi (pirozis),
Hazımsızlık,
Kusma,
İştahsızlık Boğaz ağrısı Ateş basması

•

Bazı kan ve karaciğer işlevlerini gösteren testlerde değişiklikler Bunlar MONUROL' ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz


5. MONUROL' fin saklanması

MONUROL ' ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 “C'nin altındaki, oda sıcaklığında saklaymız.
Orijinal ambalajında saklayımz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu kullanınız.

Ambalajdaki veya etiketteM son kullanma tarihinden sonra MONUROL ' ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajmda bozukluklar fark ederseniz MONUROL' ü kullanmaymız.

Ruhsat sahibi:


ZAMBON S,p.A.
Milan-İTALYA
Firmasınm lisansı ile BİLİM İLAÇ SAN. ve TlC. A.Ş.
34398 Şişli/İSTANBUL

Üretim yeri:


ZAMBON SWITZERLAND LTD.
Cadempino-İSVİÇRE
Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.
1

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

İlaç Bilgileri

Monurol Saşe

Etken Maddesi: Fosfomisin trometamol

Atc Kodu: J01XX01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Monurol Saşe Kullanma Talimatı
 • Monurol Saşe Kullanma Talimatı
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Monurol 1 Şase
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.