Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Majezik 100mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Flurbiprofen

KULLANMA TALİMATI

MAJEZİK 100 mg Hlm tablet Ağızdan alınır.

• Etkin malide:

Her bir film tablet 100 mg flurbiprofen içerir.

• Yardımcı maddeler:

Laktoz, mikrokristalin selüloz, kroskarmellos sodyum,
hidroksipropil selüloz, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksipropil metilselüloz, titanyum dioksit (El71), polietilen glikol 4000, FD&C Blue No: 2 (E 132).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçele edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

___ ____

Bu Kullanma Talimatmda:


1. MAJEZİK nedir ve ne için kullanılır?


2. MAJEZİK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MAJEZİK nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkilemelerdir?


5. MAJEZİK'in saklanması


Başlıklan yer almaktadır.

I. MAJEZİK nedir ve ne için kullanılır?

MAJEZİK mavi renkli, iki yüzü çentikli, oblong film kaplı tablettir. Her bir film tablet. 100 mg flurbiprofen içeren 15 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
JVIAJEZİK çeşitli ağrılan ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİ) olarak bilinen grupta yer alır.
MAJEZİK.
• Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoİd artrit)
• Dejeneratif eklem hastahğı (osteoartrit)
• Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık (Ankilozan spondilit)
• Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (bursit ve tendinit)
• Yumuşak doku yaralanmaları
• Adet ağrısı (dismenore) kullanılır.

MAJEZİK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• MAJEZİK'in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarhğımz varsa,
• Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullammı sonrası astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız,
• Koroner atardamar bypass ceırahisinden hemen önce ve sonra ağnnız olursa,
• Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa.
• Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
• Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,
• Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız.

MAJEZİK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Bilinen kalp ve kan damarlan ile ilgili (kaıdiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa. Böyle bir durumda, doktorunuz en düşük etkili dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmahsmız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir,
• Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise. MAJEZİK tedavisinin başlatılması sırasmda ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakmdan takip edecektir,
• Sıvı tutulması veya Ödem olursa,
• Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastahgınız varsa,
• İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince barsakta veya kalın barsakta delinme olursa,
• Yaşlıysanız, kalp ve kan damarlan hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullamyorsanız veya ülserasyon, mide-barsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-barsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız,
• Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastahğmız varsa. Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir,
• Deri döküntüsü, mukoza bozuklukları veya başka her türlü aşın duyarlılık belirtisi olursa. Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir,
• Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız,
C0X-2 inhibhörlcri ile kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçlan birlikte kullanmayınız.
Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastaUğı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap (Stevens-Iohnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil cİddi deri reaksiyonları görülebilir. En çok tedavinizin başlarında bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz, olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında meydana gelmektedir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öfice doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MAJEZİK. gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
Gebeliğin geç safhalarmda (6.aydan itibaren) MAJEZİK kullanmayınız. Doktorunuz tarafmdan tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza dangınız.


Emzirme

Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Çünkü flurbiprofen anne sütüne geçer, bu durum da bebeğinize zarar verebilir.

İlacı kullanmadan Önce doklorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

MAJEZİK baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa araç ve makine kullanmayınız.

MAJEZİK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Tabletler laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorımuz tarafmdan bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi üi'ünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'dan daiva az sodyum ihtiva eder; içerdiği sodyum miktarı göz önüne alındığında herhangi bir yan etkİ beklemnez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MAJEZİK ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:
• ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistlcri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanıhr)
• Aspirin (ağrı kesici, kan sulandıncı ilaç)
• Antikoagulanlar (kan sulandıncı ilaçlar)
• Beta-adreneıjik blokör ajanlar (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
• Diüretikler (idrar söktürücüler)
• Kortikosteroidler (alerji ve hormon dengesizliği tedavisinde kullanılır)
• Zidovudin, tiklopidin ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar)
• Lityum veya selektif serotonin geri alım inhibitörleri (psikiyatrik ilaçlar)
• Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)
• Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır)
• Oral hipoglisemik ajanlar (şeker hastalığı tedavisi ilaçlan)
• Kinolon grubu antibiyotikler
kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar MAJEZİK ile etkileşim gösterirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Uygun kullanım vc doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Tavsiye edilen günlük toplam doz bölünmüş dozlar halinde 150 mg-200 mg'dır.
Bu, günde bir buçuk veya 2 tablet almanız demektir. Hastahğmızm belirtilerinin şiddetine göre doz günde 300 mg'a kadar arttırılabilir.
Romatoid artrit (vücudun eklemlerde ve bazen de diğer dokularda iltihap üretmesi) veya osteoartrit (çoğunlukla yaşlılarda görülen enflamatuvar olmayan eklemlerde oluşan hasar, ağrı ve sertlik durumu) belirti ve semptomlarının giderilmesi için MAJEZİK'in tavsiye edilen dozu, günde iki, üç veya dört defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200 ila 300 mg'dır.
Adet sancılarında, başlangıçta 100 mg yani 1 tablet almalısınız. Bunu takiben 4-6 saatte bir 50 mg-100 mg almalısınız.
Çoklu doz uygularaalarmda tavsiye edilen en yüksek tek doz 100 mg'dır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden sonra alınız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığından, çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar ciddi yan etkiler açısmdan riskli durumda oldıddanndan dolayı, en düşük doz verilmeye çalışılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kuüamlmalıdır.
Bunun yanında ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmez.

Eğer MAJEZİK 'in eikisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MAJEZİK kullandım sanız:

MAJEZİK'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MAJEZİK'i aşın dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. MAJEZİK'in alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır.

MAJEZİK'i kullanmayı unutursanız:

Tabletlerinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın. Eğer bir sonraki tabletlerinizi alma saati yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. İlacınızı alıp almadığınızı hatırlamıyorsanız

unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız-,

doz sizin için aşırı olabilir.
Birden fazla dozu almavı unutursanız doktorunuza bildiriniz.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MAJEZİK'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MAJEZİK'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eğer;
• Solunum güçlüğü (bronkospazm)
• Mide ve bağırsak kanaması (kusmuk ya da dışkıda kanama)
• Göz vc deri renginin sarıya dönmesi
• Halüsinasyon (olmayan şeyleri varmış gibi görmek, sanrı)
• Bulanık ve çift görme
• Vücutta sıvı birikimi (örneğin ayak bileklerinde şişlik)
• Ciddi baş ağnsı, yüksek ateş, görmede değişiklik
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir,

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciltte döküntü (üıtiker)
• Hipotansiyon veya hipertansiyon
• İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek ihihabı (interstisyel nefrit)
• Böbrek yetmezliği
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Kann ağrısı
• Bulantı
• İştahta değişiklikler
• Tat almada değişiklikler
• Ağız kuruluğu, ürperme, ateş, terleme, çarpıntı
• Halsizlik, hasta hissetme
Bunlar MAJEZİKMn hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimalmda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılanırsam: doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MAİEZİK'in saklanması

MAJEZİK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAJEZİK'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sanovel İlaç San, ve Tic. A.Ş,
Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul

Üretim yeri :

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş,
Çanta 34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmLştır.


İlaç Bilgileri

Majezik 100mg Film Tablet

Etken Maddesi: Flurbiprofen

Atc Kodu: M01AE09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Majezik 100mg Film Tablet-KT
 • Majezik 100mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.