Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

İnfex 200 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefpodoksim

KULLANMA TALİMATI

İNFEX® 200 mg film tablet Ağızdan alınır

• Etkin madde:

1 film tablet içinde 260,80 mg sefpodoksim proksetil bulunur (200 mg sefpodoksime eşdeğerdir).

• Yardımcı maddeler:

Kroskarmelloz sodyum, nişasta, sodyum lauril sülfat, mikrokristalin selüloz, talk, kolloidal silikondioksit, magnezyum stearat ve titanyum dioksit (E 171).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. İNFEX^ nedir ve ne için kullanılır?


2. INFEX^^i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. İNFE)^ nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. İNFEX®Hn saklanmasıBaşlıklan yer almaktadır.

1. İNFEX® nedir ve ne için kullanılır?

•ıS) '
INFEX sefpodoksim proksetil adlı etkin maddeyi içerir. Sefalosporinler adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir. Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarm tedavisinde kullanılır.
İNFEX®, film tablet formundadır ve ağızdan alınır. 1 kutusu içinde 15 ve 20 film tablet içeren blister ambalajda kullamima sunulmuştur.
Çocuklarda kullanılmak üzere, İNFEX 40 mg/5 mi oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz formu da piyasada bulunmaktadır.
İNFEX®, etkin maddeye duyarlı mikropiann neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon) ann tedavisinde kullanılır:
• Üst solunum yolu enfeksiyonlan:
- Tonsillit, farenjit (bademcik ve yutak iltihapları)
- Akut sinüzit (sinüs adı verilen kafa içindeki boşluklann iltihabı)
- Akut otitis media (sadece çocuklarda) (orta kulak iltihabı)
• Alt solunum yolu enfeksiyonları:
- Akut bronşit
- Pnömoni (bir akciğer hastalığı= zatüre)
- Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmesi
• Komplike olmayan alt ve üst idrar yollan enfeksiyonları
• Komplike olmayan gonokokal üretrit (cinsel yolla geçen gonore enfeksiyonlan)
• Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlan

2. İNFEX^'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler İNFEX®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, sefpodoksime ya da sefalosporinlere karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa, İNFEX®'i kullanmayınız.

İNFEX®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Penisilin adı verilen antibiyotiklere karşı aleıjiniz varsa,
• Daha önceden etki alanı geniş olan antibiyotiklerle tedavi edildiğiniz sırada sizde kann ağnsıyla birlikte şiddetli ve inatçı ishal geliştiyse,
• Ciddi böbrek hastalığınız varsa, tNFEX®'i dikkatli kullanınız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza d

anışınız

.

İNFEX'^*in yiyecek ve içecek ile kullanılması

tNFEX®'in bağırsaklardan emilimini artırmak için, besinlerle birlikte alınması yararlı olur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelerde sefpodoksim proksetilin güvenliliği tam olarak belirlenmiş değildir. Bu nedenle hamilelik sırasmda İNFEX® kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İNFEX® içinde bulunan etkin madde anne sütüne geçer. Emzirme sırasmda İNFEX® kullanmaymız.

Araç ve makine kullanımı

rNFEX® sersemlik hissine yol açabilir. Bu durumda araç ve makine kullanma beceriniz etkilenebilir. Bu ilacı aldığınızda, sizde de bu gibi belirtiler meydana gelirse araç ve makine kullanmayınız.

INFEX 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 nmıol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçları birlikte kullanırken dikkatli olunuz ve doktorunuza danışınız.
- Antiasidler (hazımsızlık ve mide bağırsak sistemindeki yaralann tedavisinde kullanılır)
- Ranitidin veya simetidin gibi ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar
- İdrar söktürücü tabletler veya enjektabl ilaçlar (diüretikler)
- Aminoglikozid antibiyotikleri (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
- Probenesid (Böbrek haşan tedavisinde kullanılan sidofovir İle birlikte kullanıldığında)
- Varfarin gibi kumarin antikoagülanları (kan inceltici olarak kullamlır)
- Kontraseptif olarak kullamlan östroj enler
Bu ilaçlar, İNFEX® tablet alındıktan 2-3 saat sonra alınmalıdır.
INFEX kullanırken yapılan bazı kan ve İdrar testlerinde (pozitif Coombs testi ve spesifik olmayan redükleyici ajanlarla yapılan idrar glukoz tayinleri) yanlış pozitif neticeler ahnabİlir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. İNFEX® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler için genellikle önerilen doz ve doz sıklığı aşağıdadır:
Üst solunum yolu enfeksiyonları:
Bademcik iltihabı (Tonsillit): Günlük doz: 200 mg (1 film tablet), 12 saatte bir 1/2 film tablet olarak ahmr.
Yutak iltihabı (Farenjit): Günlük doz 200 mg (1 film tablet), 12 saatte bir 1/2 film tablet almır. Akut sinüzit: Günlük doz 400 mg (2 film tablet), 12 saatte bir 1 film tablet alınır.
Alt solunum yolu enfeksiyonları:
Akut bronşit: Günlük doz: 200 mg (I film tablet), 12 saatte bir 1/2 film tablet ahmr. Enfeksiyonun şiddetine göre gerekirse doz 12 saatte bir 1 film tablete çıkanlabilir.
Bakteriyel pnömoni (zatüre= akciğer iltihabı): Günlük doz: 400 mg (2 film tablet), 12 saatte bir 1 film tablet alınır.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmeleri:
Günlük doz 400 mg (2 film tablet), 12 saatte bir 1 film tablet alınır.
İdrar yollan enfeksiyonları
Komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonu;
Günlük doz: 200 mg (1 film tablet), 12 saatte bir 1/2 film tablet alınır.
Komplike olmayan üst idrar yolu enfeksiyonu:
Günlük doz: 400 mg (2 film tablet), 12 saatte bir 1 film tablet alınır.
Komplike olmayan gonokokal üretrit:
Günlük doz: 200 mg (1 film tablet), tek doz şeklinde alınır.
Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları:
Günlük doz: 400 mg (2 film tablet), 12 saatte bir 1 film tablet alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

• İNFEX® ağızdan alınır.
• Film tablet bir bardak su yardımıyla, bütün olarak yutulur.
• En iyi şekilde emilebilmesi için, film tabletler yemeklerle beraber alınmalıdır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda İNFEX® oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz formu kullanılır. Önerilen doz ikiye bölünmüş halde 8 mg/kg/gündür. 200 mg/gün'ün altındaki dozlarda kuru toz formu kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda böbrek yetmezliği sorunu bulunmuyorsa doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek probleminiz varsa ilacın dozunun azaltılması gerekir. Doktorunuzla görüşünüz. İNFEX® böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Ciddi böbrek yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması gerekir. Doktorunuz bu durumda dozu azaltabilir veya tedaviye ara verebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer İNFEX^'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla İNFE\'^ kullandıysanız

İNFELX®'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


İNFEX'^M kullanmayı unutursanız

Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun saati gelene kadar bekleyiniz ve sonra normal sıklıkta almayı sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


İNFEX® İle tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

fNFEX® tedavisini doktorunuza danışmadan sonlandırmaymız. Eğer tedaviyi erken sonlandınrsamz, enfeksiyon belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir ve durumunuz kötüleşebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi İNFEX®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İNFEX 'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlanması
• Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme olması
• Vücutta yaygın kaşıntıyla birlikte deride kızarıklık ve döküntüler olması
• Dudaklar, gözler, ağız, burun veya cinsel organın çevresindeki cildin su toplaması ve kanama olması ile birlikte ateş ve soğuk algınlığı benzeri durumun oluşması (Stevens-Johnson sendromu adı verilen bir tablo olabilir)
• Ateş, titreme, kas ağnsı ve genel bir keyifsizlik hali ile birlikte ciltte içi su dolu kabarcıklar oluşması ve deride büyük alanların soyularak dökülmesi (Bu duruma toksik epidermal nekroliz denir)
• Özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarında, ortası soluk renkte çevresi pembe veya kırmızı renkte olan, içi su dolu, kaşıntılı deri döküntülerinin oluşması (Bu duruma eritema multiforme denir)
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İNFEX®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli ve inatçı ishal
• Aşın halsizlikle birlikte gözlerde ve deride sararma olması (sarılık)
• Özellikle uzun süreli kullanımda aşın halsizlik ve daha sık enfeksiyona yakalanma Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı, kusma,
• Kann ağnsı,
• Baş ağrısı,
• Sersemlik hissi,
• Baş dönmesi,
• Kulak çınlaması,
• Bitkinlik,
• Uyuşma, kanncalanma hissi,
• Toplu iğne başı şeklinde cilt kanamalan,
• Laboratuvar testlerinde kanda karaciğer enzimlerinde ve bilirubin düzeyinde artış.
Bunlar İNFEX®'in hafif yan etkileridir,

Eger bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. İNFEX'^Mn saklanması

İNFEX^ 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İNFE)^'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Celtis İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2/6
Güngören/İSTANBUL
Tel : (O 212) 481 40 98
Faks : (O 212) 481 40 98
e-mail: info@celtisilac.com.tr

Üretim Yeri :

Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş. l.OSB 2. Yol No: 2 Adapazan / SAKARYA

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

İnfex 200 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Sefpodoksim Proksetil

Atc Kodu: J01DD13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • İnfex 200 mg Film Tablet - KT
 • İnfex 200 mg Film Tablet- KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.