Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Moxday 400mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Moksifloksasin

KULLANMA TALİMATI

MOXDAY® 400 mg film tablet Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde(ler):

Her bir film tablet 400 mg Moksifloksasin'e eşdeğer 436,40 mg Moksifloksasin hidroklorür içerir.

Yardımcı ntadde(ler):

Laktoz, kroskarmelloz sodyum (Ac-di-sol), povidon (PVP K-30), talk, magnezyıım stearat, titanyum dioksit (El 71), kırmızı demir oksit (E172İÜ) ve FD&C blue indigo carmin (El 32) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;

1. MOXDAT®nedir ve ne için kullamhr?


2. MOXDAY^H kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler.


3. MOKDAF®nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkilemelerdir?


5. MOKDAl^'in saklanması.


Başlıklan yer almaktadır.

L MOXDAY® nedir ve ne için kullanılır?

• MOXDAY®, film kaplı tabletler seklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 400 mg etkin madde (moksifloksasin) bulunmaktadır.
• MOXDAY®'in etkin maddesi olan moksifloksasin, kinolon grubu bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara neden olan değişik türlerdeki bakterileri öldürerek etkisini gösterir.
MOXDAY®, diğer bazı antibiyotiklere karşı dirençli olan çok sayıda bakteriye karşı da bakteri öldürücü etki göstermektedir (örn. beta-laktam ve makrolid dirençli bakteriler). Penisilin, sefalosporin, aminoglikozid, makrolid ve tetrasiklin grubu antibiyotikleri etkisiz kılan direnç mekanizmaları, moksifloksasinin bakteri karşıtı (antibakteriyel) etkisini engellememektedir.
• MOXDAY®, 5 ve 7 film tablet içeren PVC-PVDC/Alüminyum blister şeritler içerisinde, karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanmış şekilde piyasaya sunulmaktadır.
• MOXDAY®, moksifloksasine duyarlı mikroorganizmalann (mikroplar) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

c


- Kronik bronşitin aniden kötüleşmesi,
- Hastane dışında oluşmuş akciğer enfeksiyonu (toplumdan edinilmiş pnömoni)
- Akut sinüzit,
- Başka bir tablonun eşlik etmediği (komplike olmayan) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
- Kadın üreme organlarının üst bölümünde görülen pelvik enflamatuar hastalıkta
- Durumu güçleştiren başka tıbbi durum ya da hastalıklarla birlikte bulunan (komplike) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; diyabet (şeker) hastalığındaki ayak yarası enfeksiyonlan dahil,
- Komplike karın İçi enfeksiyonlan; apse gibİ çeşitli türlerden mİkroplann neden olduğu enfeksiyonlar dahil.

2. MOXDAY^*i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MOXDAY®*i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
- Moksifloksasine, kinolon grubundan diğer antibiyotiklere veya bu ilacm içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aleijiniz (aşın duyarlılığınız) var ise,
- Hamile iseniz,
- Bebeğinizi emziriyorsamz,
- 18 yaşından küçük iseniz,
- Bir antibiyotik grubu olan kinolon tedavisiyle bağlantılı tendon (kaslan kemiklere bağlayan uzantılar) haşan geçirdiyseniz,
- Doktorunuz tarafından kalp grafınizde herhangi bir anormallik saptanmışsa,
- Kanınızda tuz (sodyum) ve potasyum eksikliği varsa,
- Kalp atış hızmız düşük ise (bradikardi),
- Ciddi kalp yetmezliğiniz var ise,
- önceden geçirilmiş kalp ritm bozukluklan var ise.
Moksifloksasin kalp grafısinde bozulmalara neden olan diğer ilaçlarla eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır.
Klinik verilerin sınırlı olması nedeniyle, moksifloksasin aynı zamanda karaciğer fonksiyon bozukluğu olan (Child Pugh C) hastalarda ve karaciğer enzimlerinin düzeyleri normal üst sınırın 5 katından fazla artmış hastalarda da kullanılmamalıdır,

MOXDAY®'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bazı durumlarda, ilk uygulamadan hemen sonra aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu durumda doktorunuz derhal haberdar edilmelidir.
• Kalp ritminde bir anormallik var ise. Bazı hastalarda moksifloksasinin kalp grafısinde bozulmalara neden olduğu gösterilmiştir. Bu anormallik, kalpte ritim bozukluklarına (ventriküler aritmi) neden olabilir ve bazı durumlarda ölümcül sonlanabilir.
• Aynca aşağıdaki hasta gruplanna dahil İseniz doktorunuza bu konuda bilgi veriniz, bu hastalarda moksifloksasin tedavisinden kaçınılmalıdır:
- Kalp grafısinde bozukluk olduğu bilinen hastalar,
- Potasyum eksikliği olan ve bu durumlan tedavi edilmeyen hastalar,
- Sınıf lA (örn., kinidin, prokainamid) ya da sınıf III (öm., amiodaron, sotalol) antiaritmik ajan (ritim bozukluğunu önleyen ilacı) kullanan hastalar.
• Sisaprid (mide-bağırsak ilacı), eritromisin (antibiyotik), antipsikotikler (ruh hastalığı ilaçları) ve trisiklik antidepresanlar (depresyon ilaçlan) gibi kalp ritmini bozan ilaçlar ile eşzamanlı tedavi görüyorsanız.
• Kalp ritminde önemli azalma (bradikardi), kalp kasına yeterli kan gitmemesi (akut miyokard iskemisi) gibi, ritim bozukluklarından (aritmi) şikayetçi iseniz.
• Karaciğer sirozunuz var ise; çünkü bu hastalarda önceden mevcut olan kalp ritim bozukluğu dışlanamaz.
• Kalp ritmini bozan ilaçlara daha duyarlı olabilen kadın ve yaşlı hastalar dikkatli olmalıdır.
• Potasyum düzeylerini azaltabilen ilaçlar alıyorsanız dikkatli olmalısınız.
• Moksifloksasin ile potansiyel olarak karaciğer yetmezliğine (ölümcül olgular da dahil) yol açan ağır karaciğer iltihabı (fulminan hepatit) olguları bildirilmiştir. Eğer, iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, gözlerin ve/veya cildin san renk alması, kann ağnsı ya da koyu renkli idrar gibi karaciğer iltihabı ya da yetmezliğine ilişkin belirtiler ortaya çıkarsa tedaviye devam etmeden önce derhal doktorunuza başvurunuz.
• Moksifloksasin ile Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz gibi kabarcıklı deri reaksiyonu olgulan bildirilmiştir. Eğer cildinizde ve/veya ağız/burun içi gibi mukozalarda kabarcıklı reaksiyonlar ortaya çıkarsa, tedaviye devam etmeden önce derhal doktorunuzla temasa geçiniz.
• Florokinolonlarla tedavi gören hastalarda nöbetler ve kafa içi basıncında artış bildirilmiştir. Bu grup ilaçlar aynca baş dönmesi, zi hin karışıklığı, titreme, halüsinasyon (gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak) depresyon, nadiren intihar düşünceleri ve davranışları gibi merkezi sinir sistemi olaylarına neden olabilir. Bu olaylar ilk dozun ardından meydana gelebilir. Eğer MOXDAY® ile tedaviniz sırasında bu gibi belirtiler ortaya çıkarsa tedaviye devam etmeden önce derhal doktorunuza başvurunuz. Nöbetlere eğilim yaratabilen ya da nöbet eşiğini düşürebilen merkezi sinir sistemi rahatsızlığınız varsa veya bundan şüphe ediliyorsa dikkatli olmalısınız.
• Kinolonlarla tedavi gören hastalarda uyuşma, duyu azalması, hissizlik, kanncalanma gibi olaylar bildirilmiştir. Eğer moksifloksasinle tedaviniz esnasında yanma, ağn, uyuşukluk karıncalanma, halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkarsa derhal doktorunuza başvurunuz.
• Moksifloksasini de içeren kinolon tedavisiyle ilk uygulamadan sonra bazı psikiyatrik durumlar meydana gelebilir. Çok nadir de olsa depresyon ve kendine zarar vermeye kadar ilerieyen psikiyatrik bozukluklar bildirilmiştir. Eğer tedaviniz sırasında böyle durumlar meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz. Aynca, psikiyatrik bir rahatsızlığınız varsa veya geçmişte yaşadıysamz mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.
• Ciddi ishal gelişirse, derhal doktorunuza başvurunuz. Böyle bir durumda bağırsak hareketlerini azaltan ilaçlar kullanılmamalıdır.
• Moksifloksasini de içeren kinolon tedavisiyle, özellikle yaşlı hastalarda ya da aynı zamanda kortikosteroidler (kortizon türü ilaçlar) ile tedavi edilmekte olan kişilerde, kaslan kemiklere bulayan tendonlarda iltihap (enflamasyon) ve yırtılma (rüptür) görülebilir. İlk ağn ya da iltihaplanma belirtisinde, tedaviyi kesiniz, etkilenen uzvu dinlendiriniz ve doktora başvurunuz.
• Böbrek bozuklukları olan yaşlı hastalar yeterli sıvı alımına devam edemiyorlarsa moksifloksasini dikkatle kullanmalıdır, çünkü vücuttaki sıvı eksikliği (dehidrasyon) böbrek yetmezliği riskini artırabilir,
• Görme bozukluğu ya da gözlerinizle ilgili herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, hemen bir göz doktoruna başvurmalısınız.
• UV ışınlan ya da güneş ışığına fazla maruz kalınırsa doktorunuza danışınız.
• Aile öyküsünde ya da halihazırda glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalar kinolonlar ile tedavide kan hücrelerinin parçalandığı (hemolitik) reaksiyonlara eğilimlidirler. Bu nedenle, moksifloksasin bu hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır.
• Eğer damar içine ilaç tedavisi gerektiren komplike pelvik enflamatuar hastalığınız (kamın alt kısmında şiddetli ağrı ve hassasiyet, ateş ve kusma ile seyreden, ve ilerlerse kısırlığa yol açabilen yumurtalık, rahim ve rahim boynu iltihaplarına verilen addır) varsa MOXDAY® tedavisi sizin için uygun değildir. Doktorunuz uygun tedaviyi belirleyecektir.
• Moksifloksasin bazı laboratuvar test sonuçlarını (örneğin bazı bakteriyel kültür testleri) etkileyebilir.

• Myasthenia Gravis'in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

MOXDAY® gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Eğer myasthenia gravis hastalığınız varsa bu ilacı kullanmaktan kaçınınız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MOXDAY*^'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

® • *
MOXDAY yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.
Film kaplı tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmahdır ve yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz, MOXDAY® kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, MOXDAY® kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Moksifloksasinin de aralaımda bulunduğu florokinolon grubu antibiyotikler, merkezi sinir sistemi reaksiyonlarına (örneğin sersemlik, ani, geçici görme kaybı) ya da ani ve kısa süreli bilinç kaybına bağlı olarak hastalann araç ya da makine kullanma becerilerinde düşüşe neden olabilirler. Böyle bir durum söz konusu ise, MOXDAY® tedavisinde iken araç ya da makine kullanmamalısınız.

MOXDAY'^Mn içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir film tablet 199,60 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karsı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan Önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Her bir film tablet 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

• Moksifloksasin ile aşağıdaki ilaçlar birlikte kullanıldığında kalp ritmi ile ilgili sorunlar
olabilir:
- Sımf lA antiaritmikler (örn kinidin, hidrokİnidin, disopiramid) ya da sınıf III antiaritmikler (örn; amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) (bunlar kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlardır);
- Nöroleptikler (örn; fenotİyazinler, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid) (bunlar çoğunlukla ruh hastalıklanmn tedavisinde kullanılan ilaçlardır);
- Tri siklik antidepresif maddeler (depresyon ilaçlan);
- Bazı antimikrobiyaller (sparfloksasin, eritromisin IV, pentamidin, antimalaryaller özellikle halofantrin) (enfeksiyon hastalıkları ilaçlan);
- Bazı antihistaminikler (terfenadin, astemizol, mizolastin) (aleıjik tabloların tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve diğerleri [sisaprid (mide-bağırsak ilacı], vinkamin IV (beyne kan akımını arttıran bir ilaç), bepridil (kalp damarlarını genişleten bir ilaç), difemanil (bağırsak hastalıklannda kullanılan bir ilaç).
• Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MOXDAY®'in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
- Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler
- Mineraller ve multi-vitaminler
- Kan sulandırıcı bir ilaç olan varfarin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlar
- Aktif kömür (Zehirlenmeleri tedavi etmek için kullanılan bir madde)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız \eya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MOXDAY® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, MOXDAY® günde bir kez uygulanır. Günde birden fazla kullanılmamalıdır ve bu doz aşılmamalıdır.
Tedavinin süresi, kullanıldığı hastalığınızın şiddetine ya da alman klinik yanıta göre doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Genel tedavi süreleri:
- Kronik bronşitte akut alevlenme: 5 gün
- Akciğer enfeksiyonu (pnömoni): 10 gün
- Akut sinüzit: 7 gün
- Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlannda önerilen tedavi süresi: 7 gün
- Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlannda önerilen ardışık tedavi süresi (damardan uygulamayı takiben ağızdan uygulama): 7-21 gün
- Komplike olmayan pelvik enflamatuar hastalıkta önerilen tedavi süresi: 14 gün
- Komplike kann içi organlann enfeksiyonlannda önerilen ardışık tedavi (damardan uygulamayı takiben ağızdan uygulama): 5-14 gün
Klinik olarak uygun olan durumlarda tedaviye intravenöz (damardan) uygulama ile başlanıp, ağızdan tablet uygulaması ile devam edilebilir (ardışık tedavi).

Uygulama yolu ve metodu:

Film kaph tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır ve yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Moksifloksasinin çocuklarda ve ergenlerde etkinliği ve güvenliiiği kanıtlanmamıştır ve kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

MOXDAY® için yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda ve kanı diyaliz yöntemleriyle temizlenen hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Karaciğer sirozu olan hastalarda kullanım için, “MOXDAY®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız.

Diğer:

Farklı etnik gruplarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer MOXDA'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doklorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MOXDAY^ kullandıysanız:

Size reçete edilen günlük dozdan daha fazlasını kullanmayınız.

MOXDA'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MOXDAV®'i kullanmayı unutursanız

Eğer bir doz kullanmayı unutursanız, bu dozu aynı gün içinde hatırlar hatırlamaz kullanınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MOXDAY®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MOXDAY®*i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Deride döküntüler, kurdeşen ve/veya ağız ve boğazda şişme ve nefes almada güçlük (anjiyoödem) ile birlikte olabilen şiddetli aleıjik reaksiyonlar ve şok.
- Alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, döküntü, kurdeşen,
- Kalbin durması.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kabarcıklar şeklinde deri reaksiyonlan (Stevens-Johnson-Sendromu veya toksik epidermal nekroliz gibi),
- Ağır karaciğer iltihabı,
- Kişinin gerçeklerden uzaklaşması, kendine zarar verme ile sonuçlanabilen ruhsal bozukluklar (kabuslar görme, korku ve endişe hali, ruhsal çöküntü ve olmayan şeyleri duyma ve işitme, aşırı heyecan ve hareketlilik v.b.),
- Özellikle deride görülen yetersiz veya aşın duyarlılık halleri,
- Zihin karmaşası, çevreyle uyum bozukluğu; hareketlerde uyum bozukluğu; yürüme bozuklukları,
- Sara nöbetleri,
- Uyku hali, dikkat bozukluğu, konuşma bozukluklan, hafıza kaybı,
- Görme bozukluklan,
- Kalp ritminde bozulmalar (kalbin durmasıyla sonuçlanabilen ciddi tabloların belirtisi olabilir),
- Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağnsı),
- Atriyal fıbrilasyon (kalp ritminin çok hızlı ve düzensiz olmasına yol açan bİr bozukluk),
- Bayılmalar,
- Aşın İshal; antibiyotik ilişkili bağırsak iltihabının belirtisi olabilir,
- Eklem iltihabı, tendon iltihabı ve yırtılması, ağn ve bu nedenle yürüme bozukluğu,
- Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi,
- Gece idrara kalkma, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, idrar miktarında azalma, el, ayaklar ve göz etrafında şişme (böbrek yetmezliği belirtileri olabilir),
- Karaciğer iltihabı,
- Kanda sodyum ve potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi,
- Sağırlık dahil işitme bozuklukları (genellikle geçici),
- Geçici görme kaybı.
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
- Baş ağnsı, baş dönmesi,
- Bulantı, kusma, karında ağrılar,
- İshal,
- Bazı karaciğer enzimlerinde (transaminazlar) artışlar,
- Ağızda veya vajinada kandidiyazis (bir tür mantar hastalığı) gibi bazı enfeksiyonları,
- Çeşitli kan hücrelerinde azalmalar; kan pulcuklarında (trombositler) azalma ya da çoğalma, eozinofıllerde (bir tür aleıji hücresi) artma, akyuvar sayısında azalma,
- Pıhtılaşma sisteminde bozukluklar,
- Uyku bozukluklan,
- Kanda lipid (yağ) artışı,
- Deride duyu bozukluklan, karıncalanma,
- Tat duyusunda bozukluk (çok nadiren bu duyunun kaybı),
- Titreme,
- Çarpıntılar, kalbin hızlı atması,
- Kulak çınlaması,
- Damarlarda genişleme,
- Nefes darlığı (astıma benzer vakalar dahil),
- İştahsızlık,
- Kabızlık, hazımsızhk, gaz şişkinliği,
- Eklem ağnsı, kas ağrısı,
- Kendini iyi hissetmeme, çeşitli ağnlar, terleme,
- Kan şekerinde artış,
- Depresyon,
- Sanlık,
- Gerginlik, sinirlilik,
- Duygusal kararsızlık,
- Koku almada bozukluklar (çok nadiren bu duyunun kaybı),
- Kulak çınlaması.
- Kan basıncında (tansiyon) yükselme veya düşme,
- Yutma güçlüğü,
- Kuru cilt,
- Kızanklık,
- Kaşıntı,
- Kurdeşen,
- Ağızda iltihap,
- Kaslarda gerginlik ve kramplar,
- Kas güçsüzlüğü,
- Sırt, göğüs, leğen kemiği bölgesi ve uzuvlarda ağrı,
- Vücudun çeşitli yerlerinde, doku içinde sıvı toplanmasına bağlı şişmeler (ödem).
Bunlar MOXDAY®'in hafif yan etkileridir
Diğer kinolon antibiyotiklerle tedavinin ardından seyrek olarak bildirilen ve MOXDAY® ile tedavi esnasında meydana gelme olasılığı olan bazı yan etkiler aşağıda verilmektedir:
• Kanda sodyum seviyelerinin artışı,
• Kanda potasyum seviyelerinin artışı,
• Hemolitik anemi (alyuvarlann parçalanması ile seyreden bir kansızlık durumu),
• Rabdomiyoliz (kas hflerinİn yıkımı ve kaslarda ağrı),
• Işığa duyarlılık reaksiyonlan,
• Periferik nöropati (kol ve bacaklarda his kaybı, kanncalanma veya güçsüzlük gibi belirtilerin görüldüğü bir sinir sistemi rahatsızlığı).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MOXDAY®'in saklanması

M0XDAY^ 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

IS^C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kultanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MOXDAY®'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MOXDAY®'i kullanmayınız.

:

Integri İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

Ruhsat SahibiTozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No; 2/6
Güngören / İSTANBUL
Tel : O 212 481 40 26
Faks : O 212 481 40 26
e-mail: info@integriilac.com.tr

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş. l.OSB 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı() tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Moxday 400mg Film Tablet

Etken Maddesi: Moksifloksasin

Atc Kodu: J01MA14

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Moxday 400mg Film Tablet-KT
 • Moxday 400mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.