Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Moxitec 400mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Moksifloksasin

KULLANMA TALİMATI

MOXtTEC 400 mg film tablet Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde(ler):

Her bir film tablet 400 mg Moksifloksasin'e eşdeğer 436,40 mg Moksifloksasin hidroklorür içerir.

Yardımcı madde(ler):

Laktoz, kroskarmelloz sodyum (Ac-di-sol), povidon (PVP K-30), talk, magnezyum stearat, titanyum dioksit (El71), kırmızı demir oksit (E172iii) ve FD&C blue indigo carmin (E 132) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

/.

MOXİTEC nedir ve ne için kutlanılır?


2. MOKİTEC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler,


S. MOKİTEC nasıl kullamhr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MOKİTEC^in saklanması.


Başlıkları yer almaktadır.

1. MOXİTEC nedir ve ne için kullanılır?

• MOXİTEC, fdm kaph tabletler seklinde kullanmıa sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 400 mg etkin madde (moksifloksasin) bulunmaktadır.
• MOXİTEC'in etkin maddesi olan moksifloksasin, kinolon grubu bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara neden olan değişik türlerdeki bakterileri Öldürerek etkisini gösterir.
MOXİTEC, diğer bazı antibiyotiklere karşı dirençli olan çok sayıda bakteriye karşı da bakteri öldürücü etki göstermektedir (örn. beta-laktam ve makrolid dirençli bakteriler). Penisilin, sefalosporin, aminoglikozid, makrolid ve tetrasiklin grubu antibiyotikleri etkisiz kılan direnç mekanizmalan, moksifloksasinin bakteri karşıtı (antibakteriyel) etkisini engellememektedir.
• MOXİTEC, 5 ve 7 film tablet içeren PVC-PVDC/Alüminyum blister şeritler içerisinde, karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanmış şekilde piyasaya sunulmaktadır.
• MOXİTEC, moksifloksasine duyarlı mikroorganizmalann (mikroplar) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklannm tedavisinde kullanılmaktadır:
- Kronik bronşitin aniden kötüleşmesi,
- Hastane dışında oluşmuş akciğer enfeksiyonu (toplumdan edinilmiş pnömoni)
- Akut sinüzit,
- Başka bir tablonun eşlik etmediği (komplike olmayan) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
- Kadın üreme organlarının üst bölümünde görülen pelvİk enflamatuar hastalıkta
- Durumu güçleştiren başka tıbbİ durum ya da hastalıklarla birlikte bulunan (komplike) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; diyabet (şeker) hastalığındaki ayak yarası enfeksiyonlan dahil,
- Komplike karın içi enfeksiyonları; apse gibi çeşitli türlerden mikropların neden olduğu enfeksiyonlar dahil.

2. MOXİT£C'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MOXİTEC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
- Moksifloksasine, kinolon grubundan diğer antibiyotiklere veya bu İlacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
- Hamile iseniz,
- Bebeğinizi emziriyorsanız,
- 18 yaşından küçük iseniz,
- Bir antibiyotik grubu olan kinolon tedavisiyle bağlantılı tendon (kasları kemiklere bağlayan uzantılar) hasarı geçirdiyseniz.
- Doktorunuz tarafından kalp grafınizde herhangi bir anormallik saptanmışsa,
- Kanınızda tuz (sodyum) ve potasyum eksikliği varsa,
- Kalp atış hızınız düşük ise (bradikardi),
- Ciddi kalp yetmezliğiniz var ise,
- Önceden geçirilmiş kalp ritm bozuklukları var ise.
Moksifloksasin kalp grafısinde bozulmalara neden olan diğer ilaçlarla eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır.
Klinik verilerin sınırlı olması nedeniyle, moksifloksasin aynı zamanda karaciğer fonksiyon bozukluğu olan (Child Pugh C) hastalarda ve karaciğer enzimlerinin düzeyleri normal üst sınırın 5 katından fazla artmış hastalarda da kullanılmamalıdır.

MOXİTEC'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bazı durumlarda, ilk uygulamadan hemen sonra aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu durumda doktorunuz derhal haberdar edilmelidir.
• Kalp ritminde bir anormallik var ise. Bazı hastalarda moksifloksasinin kalp grafısinde bozulmalara neden olduğu gösterilmiştir. Bu anormallik, kalpte ritim bozukluklanna (ventriküler aritmi) neden olabilir ve bazı durumlarda ölümcül sonlanabilir.
• Aynca aşağıdaki hasta gruplarına dahil iseniz doktorunuza bu konuda bilgi veriniz, bu hastalarda moksifloksasin tedavisinden kaçınılmalıdır:
- Kalp grafısinde bozukluk olduğu bilinen hastalar,
- Potasyum eksikliği olan ve bu durumlan tedavi edilmeyen hastalar,
- Sınıf lA (örn., kinidin, prokainamİd) ya da sınıf III (örn., amiodaron, sotalol) antiaritmik ajan (ritim bozukluğunu önleyen ilacı) kullanan hastalar.
• Sisaprid (mide-bağırsak ilacı), eritromisin (antibiyotik), antipsikotikler (ruh hastalığı ilaçları) ve trisiklik antidepresanlar (depresyon ilaçları) gibi kalp ritmini bozan ilaçlar ile eşzamanlı tedavi görüyorsanız.
• Kalp ritminde önemli azalma (bradikardi), kalp kasına yeterli kan gitmemesi (akut miyokard iskemisi) gibi, ritim bozukluklarından (aritmi) şikayetçi iseniz.
• Karaciğer sirozunuz var ise; çünkü bu hastalarda önceden mevcut olan kalp ritim bozukluğu dışlanamaz.
• Kalp ritmini bozan ilaçlara daha duyarlı olabilen kadın ve yaşlı hastalar dikkatli olmalıdır.
• Potasyum düzeylerini azaltabilen ilaçlar alıyorsanız dikkatli olmalısınız.
• Moksifloksasin ile potansiyel olarak karaciğer yetmezliğine (ölümcül olgular da dahil) yol açan ağır karaciğer iltihabı (fulminan hepatit) olguları bildirilmiştir. Eğer, iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, gözlerin ve/veya cildin san renk alması, karın ağnsı ya da koyu renkli idrar gibi karaciğer iltihabı ya da yetmezliğine ilişkin belirtiler ortaya çıkarsa tedaviye devam etmeden önce derhal doktorunuza başvurunuz.
• Moksifloksasin ile Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroltz gibi kabarcıklı deri reaksiyonu olguları bildirilmiştir. Eğer cildinizde ve/veya ağız/burun içi gibi mukozalarda kabarcıklı reaksiyonlar ortaya çıkarsa, tedaviye devam etmeden önce derhal doktorunuzla temasa geçiniz.
• Florokinolonlarla tedavi gören hastalarda nöbetler ve kafa içi basıncında artış bildirilmiştir. Bu grup ilaçlar ayrıca baş dönmesi, zihin karışıklığı, titreme, halüsinasyon (gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak) depresyon, nadiren intihar düşünceleri ve davranışları gibi merkezi sinir sistemi olaylanna neden olabilir. Bu olaylar ilk dozun ardından meydana gelebilir. Eğer MOXİTEC ile tedaviniz sırasında bu gibi belirtiler ortaya çıkarsa tedaviye devam etmeden önce derhal doktorunuza başvurunuz. Nöbetlere eğilim yaratabilen ya da nöbet eşiğini düşürebİlen merkezi sinir sistemi rahatsızlığınız varsa veya bundan şüphe ediliyorsa dikkatli olmalısınız.
• Kinolonlarla tedavi gören hastalarda uyuşma, duyu azalması, hissizlik, karıncalanma gibi olaylar bildirilmiştir. Eğer moksifloksasinle tedaviniz esnasında yanma, ağrı, uyuşukluk karıncalanma, halsizlik gibİ belirtiler ortaya çıkarsa derhal doktorunuza başvurunuz.
• Moksifloksasini de içeren kinolon tedavisiyle ilk uygulamadan sonra bazı psikiyatrik durumlar meydana gelebilir. Çok nadir de olsa depresyon ve kendine zarar vermeye kadar ilerleyen psikiyatrik bozukluklar bildirilmiştir. Eğer tedaviniz sırasında böyle durumlar meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz. Ayrıca, psikiyatrik bir rahatsızlığınız varsa veya geçmişte yaşadıysanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.
• Ciddi ishal gelişirse, derhal doktorunuza başvurunuz. Böyle bir durumda bağırsak hareketlerini azaltan ilaçlar kullanılmamalıdır.
• Moksifloksasini de içeren kinolon tedavisiyle, özellikle yaşlı hastalarda ya da aynı zamanda kortikosteroidler (kortizon türü ilaçlar) ile tedavi edilmekte olan kişilerde, kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap (enflamasyon) ve yırtılma (rüptür) görülebilir. İlk ağn ya da iltihaplanma belirtisinde, tedaviyi kesiniz, etkilenen uzvu dinlendiriniz ve doktora başvurunuz.
• Böbrek bozuklukları olan yaşlı hastalar yeterli sıvı alımına devam edemiyorlarsa moksifloksasini dikkatle kullanmalıdır, çünkü vücuttaki sıvı eksikliği (dehidrasyon) böbrek yetmezliği riskini artırabilir.
• Görme bozukluğu ya da gözlerinizle ilgili herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, hemen bir göz doktoruna başvurmalısınız.
• UV ışınları ya da güneş ışığına fazla maruz kalınırsa doktorunuza danışmız.
• Aile öyküsünde ya da halihazırda glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalar kinolonlar ile tedavide kan hücrelerinin parçalandığı (hemolitik) reaksiyonlara eğilimlidirler. Bu nedenle, moksifloksasin bu hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır.
• Eğer damar içine ilaç tedavisi gerektiren komplike pelvik enflamatuar hastalığımz (kamın alt kısmında şiddetli ağn ve hassasiyet, ateş ve kusma ile seyreden, ve ilerlerse kısırlığa yol açabilen yumurtalık, rahim ve rahim boynu İltihaplarına verilen addır) varsa MOXİTEC tedavisi sizin için uygun değildir. Doktorunuz uygun tedaviyi belirleyecektir.
• Moksifloksasin bazı laboratuvar test sonuçlarını (Örneğin bazı bakteriyel kültür testleri) etkileyebilir.

• Myasthenia Gravis'in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

MOXİTEC gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Eğer myasthenia gravis hastahğınız varsa bu ilacı kullanmaktan kaçınınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

MOXİTEC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MOXİTEC yiyecek ve içeceklerden etkilenmez,
Film kaplı tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır ve yemeklerden bağımsız
olarak alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz, MOXİTEC kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza


danışınız.


Emzirme

İiact kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, MOXİTEC kullanmamalı siniz.

Araç ve makine kullanımı

Moksifloksasinin de aralarında bulunduğu florokinolon grubu antibiyotikler, merkezi sinir sistemi reaksiyonlarına (örneğin sersemlik, ani, geçici görme kaybı) ya da ani ve kısa süreli bilinç kaybına bağlı olarak hastalann araç ya da makine kullanma becerilerinde düşüşe neden olabilirler. Böyle bir durum söz konusu ise, MOXİTEC tedavisinde iken araç ya da makine kullanmamalısınız.

MOXİTEC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir film tablet 199,60 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karsı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Her bir film tablet l mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

• Moksifloksasin ile aşağıdaki ilaçlar birlikte kullanıldığında kalp ritmi ile ilgili sorunlar
olabilir:
- Sınıf lA antlaritmikler (örn kinidin, hİdrokinidİn, disopiramid) ya da sınıf

III

antiaritmikler (örn; amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) (bunlar kalpteki ritim bozukluklannın tedavisinde kullanılan ilaçlardır);
- Nöroleptikler (örn; fenotiyazinler, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid) (bunlar çoğunlukla ruh hastalıklannın tedavisinde kullanılan ilaçlardır);
- Trisiklik antidepresif maddeler (depresyon ilaçları);
- Bazı antimikrobiyaller (sparfloksasin, eritromisin IV, pentamidin, antimalaryaller özellikle halofantrin) (enfeksiyon hastalıkları ilaçları);
- Bazı antihistaminikler (terfenadin, astemizol, mizolastin) (alerjik tabloların tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve diğerleri [sisaprid (mide-bağırsak ilacı], vinkamin IV (beyne kan akımını arttıran bir ilaç), bepridil (kalp damarlarını genişleten bir ilaç), difemanil (bağırsak hastalıklarında kullanılan bir ilaç).
• Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MOXİTEC'in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
- Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler
- Mineraller ve multi-vitaminler
- Kan sulandırıcı bir ilaç olan varfarin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlar
- Aktif kömür (Zehirlenmeleri tedavi etmek için kullanılan bir madde)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MOXİTEC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, MOXİTEC günde bir kez uygulanır. Günde birden fazla kullanılmamalıdır ve bu doz aşılmamalıdır.
Tedavinin süresi, kullanıldığı hastalığınızın şiddetine ya da alınan klinik yanıta göre doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Genel tedavi süreleri:
- Kronik bronşitte akut alevlenme: 5 gün
- Akciğer enfeksiyonu (pnömoni): 10 gün
- Akut sinüzit: 7 gün
- Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında önerilen tedavi süresi: 7 gün
- Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında önerilen ardışık tedavi süresi (damardan uygulamayı takiben ağızdan uygulama): 7-21 gün
- Komplike olmayan pelvik enflamatuar hastalıkta önerilen tedavi süresi: 14 gün
- Komplike karın içİ organlann enfeksiyonlannda önerilen ardışık tedavi (damardan uygulamayı takiben ağızdan uygulama): 5-14 gün
Klinik olarak uygun olan durumlarda tedaviye intravenöz (damardan) uygulama İle başlanıp, ağızdan tablet uygulaması ile devam edilebilir (ardışık tedavi).

Uygulama yolu ve metodu:

Film kaplı tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır ve yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı;

Moksifloksasinin çocuklarda ve ergenlerde etkinliği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır ve kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

MOXİTEC için yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda ve kanı diyaliz yöntemleriyle temizlenen hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Karaciğer sirozu olan hastalarda kullanım için, ''MOXİT£C'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız.

Diğer:

Farklı etnik gruplarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer MOKİTEC'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MOXİTEC kullandıysanız:

Size reçete edilen günlük dozdan daha fazlasını kullanmaymız.

MOKİTEC 'fen kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MOXİTEC'i kullanmayı unutursanız

Eğer bir doz kullanmayı unutursanız, bu dozu aynı gün içinde hatırlar hatırlamaz kullanınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MOXİTEC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MOXİTEC'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Deride döküntüler, kurdeşen ve/veya ağız ve boğazda şişme ve nefes almada güçlük (anjiyoödem) ile birlikte olabilen şiddetli alerjik reaksiyonlar ve şok.
- Alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, döküntü, kurdeşen,
- Kalbin durması.
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kabarcıklar şeklinde deri reaksiyonlan (Stevens-Johnson-Sendromu veya toksik epidermal nekroliz gibi),
- Ağır karaciğer iltihabı,
- Kişinin gerçeklerden uzaklaşması, kendine zarar verme ile sonuçlanabilen ruhsal bozukluklar (kabuslar görme, korku ve endişe hali, ruhsal çöküntü ve olmayan şeyleri duyma ve işitme, aşırı heyecan ve hareketlilik v.b.),
- Özellikle deride görülen yetersiz veya aşırı duyarlılık halleri,
- Zihin karmaşası, çevreyle uyum bozukluğu; hareketlerde uyum bozukluğu; yürüme bozuklukları,

- Sara nöbetleri,

- Uyku hali, dikkat bozukluğu, konuşma bozuklukları, hafıza kaybı,
- Görme bozuklukları,
- Kalp ritminde bozulmalar (kalbin durmasıyla sonuçlanabilen ciddi tabloların belirtisi olabilir),
- Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması İle ortaya çıkan göğüs ağrısı),
- Atriyal fıbrilasyon (kalp ritminin çok hızlı ve düzensiz olmasına yol açan bir bozukluk),
- Bayılmalar,
- Aşırı ishal; antibiyotik ilişkili bağırsak iltihabının belirtisi olabilir,
- Eklem iltihabı, tendon iltihabı ve yırtılması, ağrı ve bu nedenle yürüme bozukluğu,
- Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi,
- Gece idrara kalkma, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, idrar miktannda azalma, el, ayaklar ve göz etrafında şişme (böbrek yetmezliği belirtileri olabilir),
- Karaciğer iltihabı,
- Kanda sodyum ve potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi.
- Sağırlık dahil işitme bozuklukları (genellikle geçici),
- Geçici görme kaybı.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz;

- Baş ağrısı, baş dönmesi,
- Bulantı, kusma, karında ağrılar,
- İshal,
- Bazı karaciğer enzimlerinde (transaminazlar) artışlar,
- Ağızda veya vajinada kandidiyazis (bir tür mantar hastalığı) gibi bazı enfeksiyonlan,
- Çeşitli kan hücrelerinde azalmalar; kan pulcuklarında (trombositler) azalma ya da çoğalma, eozinofıllerde (bir tür alerji hücresi) artma, akyuvar sayısında azalma,
- Pıhtılaşma sisteminde bozukluklar,
- Uyku bozuklukları,
- Kanda lipid (yağ) artışı,
- Deride duyu bozuklukları, kanncalanma,
- Tat duyusunda bozukluk (çok nadiren bu duyunun kaybı),
- Titreme,
- Çarpıntılar, kalbin hızlı atması,
- Kulak çınlaması,
- Damarlarda genişleme,
- Nefes darlığı (astıma benzer vakalar dahil),
- İştahsızlık,
- Kabızlık, hazımsızlık, gaz şişkinliği,
- Eklem ağrısı, kas ağrısı,
- Kendini iyi hissetmeme, çeşitli ağrılar, terleme,
- Kan şekerinde artış,
- Depresyon,
- Sarılık,
- Gerginlik, sinirlilik,
- Duygusal kararsızlık,
- Koku almada bozukluklar (çok nadiren bu duyunun kaybı),
- Kulak çınlaması,
- Kan basıncında (tansiyon) yükselme veya düşme,
- Yutma güçlüğü,
- Kum cilt,
- Kızarıklık,
- Kaşıntı,
- Kurdeşen,
- Ağızda iltihap,
- Kaslarda gerginlik ve kramplar,
- Kas güçsüzlüğü,
- Sırt, göğüs, leğen kemiği bölgesi ve uzuvlarda ağrı,
- Vücudun çeşitli yerlerinde, doku içinde sıvı toplanmasına bağlı şişmeler (ödem).
Bunlar MOXİTEC'in hafif yan etkileridir.
Diğer kinolon antibiyotiklerle tedavinin ardından seyrek olarak bildirilen ve MOXİTEC ile tedavi esnasında meydana gelme olasılığı olan bazı yan etkiler aşağıda verilmektedir:
• Kanda sodyum seviyelerinin artışı,
• Kanda potasyum seviyelerinin artışı,
• Hemolitik anemi (alyuvarlann parçalanması ile seyreden bir kansızlık durumu),
• Rabdomiyoliz (kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağrı),
• Işığa duyarlılık reaksiyonları,
• Periferik nöropati (kol ve bacaklarda his kaybı, karıncalanma veya güçsüzlük gibi
belirtilerin görüldüğü bir sinir sistemi rahatsızlığı).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. lVIOXİTEC'in saklanması

MOXlTEC'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MOKİTEC'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MOXİTEC'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi :

Basel Kimyevi Maddeler ve İlaç San. Tic. A.Ş.
Tozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2/8
Güngören / İSTANBUL
Tel ; O 212 483 06 09
Faks : O 212 483 06 09
e-mail: info@baselkimyevi,com.tr

Üretim Yeri :

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş,
l.OSB 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talımatı() tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Moxitec 400mg Film Tablet

Etken Maddesi: Moksifloksasin

Atc Kodu: J01MA14

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Moxitec 400mg Film Tablet-KT
 • Moxitec 400mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.