Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Famodin 20mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » H2 Reseptör Antagonistleri » Famotidin

KULLANMA TALİMATI

FAMODİN 20 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Famotidin 20 mg

• Yardımcı maddeler;

Mikrokristal selüloz PH-101, prejelatinize nişasta, talk, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, san demir oksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kuUanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. FAMODİN nedir ve ne için kullanılır?


2. FAMODİNU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. FAMODİN nasıl kullantltr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. FAMODİN Un saklanması


Başlıklan yer almaktadır.

1. FAMODİN nedir ve ne için kullanılır?

FAMODİN etkin madde olarak famotidin içerir. Famotidin histamin reseptör antagonistleri olarak adlandınlan ilaçlar sınıfına dahildir. Midenin ürettiği asit miktarını azaltarak etki eder.
FAMODİN 30 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.
FAMODİN, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:
• Mide (gastrik) ve ince barsagmızın ilk bölümündeki (duodenal) ülserlerin tedavi edilmesi ve tekrarının önlenmesi için,
• Midenin çok fazla asit ürettiği ve asidin yemek borusuna geçerek yanmaya neden olduğu (gastioösofageal reflü gibi) durumlan tedavi etmek için ve tekrarlarını önlemek için,
• Midenin çok fazla miktarda asit salgılamasından kaynaklanan Zollinger Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenoma gibi hastalık durumlannda kullanılır.

2. FAMODİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler FAMODİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• FAMODİN'de bulunan famotidin veya yardımcı maddelerden herhangi birisine alerjiniz varsa
• Aynı ilaç grubundan (H2- reseptör blokerleri) başka ilaçlara karşı aleıji geçirmişseniz

FAMODİN'İ aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Ağır böbrek yetmezliğiniz var ise. Bu durumda doktorunuz ilacınızı daha düşük dozda

almanızı

isteyebilir.
• FAMODİN tedavisi ile sağlanacak belirtilerdeki iyileşme midede kötü huylu tümör olasılığını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle FAMODİN tedavisine başlanmadan önce doktorunuz bu tür bir hastalık olasılığının ortadan kaldınlması için gerekli incelemeyi yapmalıdır.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FAMODİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FAMODİN'in her bir dozu bir bardak su ile birlikte alınmalıdır. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe öğünlerle birlikte veya öğün aralarında alınmalan bakımından bir kısıtlama yoktur. Tabletleri parçalamayınız veya çiğnemeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FAMODİN'İ ancak doktorunuzun önerdiği durumlarda kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ezcacımza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FAMODİN anne sütüne geçer. Emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız FAMODİN kullanmayınız ya da emzirmeye ara veriniz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı Üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

FAMODİN' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FAMODİN'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FAMODİN'in genellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanımında etkilenmesi beklenmez. Ancak kullandığınız bütün ilaçlan yine de doktorunuza bildiriniz. Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullamrken doktorunuza bildirmelisiniz:
• Ketokonazol ve ıtrakonazol (mantar enfeksiyonlan için kullanılır)
• Probenesid (gut için kullanılır)
• Atazanavir (HIV tedavisi için kullanılır)
• Mide asidini nötralize eden ilaçlar (alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi)
• Sukralfat (mide ve on iki parmak barsağı ülserlerinde kullanılır)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. FAMODİN nasıl kullandır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FAMODİN'i doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.
Eğer doktor tarafından başka türlü önerilmemişse yetişkin hastalara aşağıdaki dozaj şekli uygulanır;
- Duodenal ülser ve gastrik ülser:
Önerilen doz 40 mg olup yatmadan önce bir defada alımr. Tedaviye 4-8 hafta süreyle devam edilmelidir. Süre, tedaviye alman yanıta göre değişebilir. Ülserin tekrarlamasını önlemek için devam dozu gece yatmadan önce alman 20 mg'dır.
- Gastroözofageal reflü (GÖRH):
Hafif belirtilerin tedavisi için; Sabah 20 mg ve akşam 20 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullamlabilir.
Daha ciddi belirtilerin tedavisi için: Sabah 40 mg ve akşam 40 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.
- Zollinger-Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenomalar gibi patolojik aşın salgılama hallerinde):
Doz hastaya göre değişir. Önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg'dır. Bazı hastalarda daha yüksek dozlann kullanılması gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

FAMODİN sadece ağızdan kullamm içindir. Tabletleri bİr bardak suyla (120 mİ) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda ve 18 yaşın altmdakilerde kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayan gerekmez.

özel kullanım durumlan Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu sizin için özel olarak ayarlayacaktır.

Eğer FAMODİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair hir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FAMODİN kullandıysanız:

FAMODİN den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


FAMODİN'i kullanmayı unutursanız:

İlacımzı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki ilaç zamamnız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FAMODİN ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun belirttiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FAMODİN in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: çok yaygın : 10 hastanm en az birinde görülebilir.
yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir,
yaygın değil ; 100 hastanm birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir, seyrek ; 1.000 hastanm birinden az görülebilir,
çok seyrek : 10.000 hastanm birinden az görülebilir.

Yaygın

• Baş ağnsı, sersemlik hissi
• Kabızlık, ishal

Yaygın olmayan

Eğer allerjik reaksiyon belirtileri gözlemlerseniz, FAMODİN almayı kesiniz ve acilen doktorunuza başvurunuz. Belirtiler aşağıdakileri içerebilir:
o Yüz, dudaklar, dil ve boğazınızda şişme (soluma ve yutkunmada güçlük ile birlikte) o Ürtiker (kurdeşen)
Diğer yaygm olmayan yan etkiler:
• Ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu
• Bulantı, kusma, kannda ağrı veya şişkinlik, gaz
• Döküntü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
• İştahsızlık
• Bitkinlik

Seyrek

• Seyrek jinekomasti (erkeklerde göğüslerde büyüme) vakalan bildirilmiştir ancak kontrollü klinik çalışmalarda sıklığı plasebodan daha yüksek bulunmamıştır

Çok seyrek

• Hınltılı solunum ve yutkunmada güçlük
• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafılaksi, anjiyonörotik ödem, bronkospazm)
• Agranülositoz, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, nötropeni gibi, kan hücre sayılannda normalden farklılık ortaya çıkması
• Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, çevreye uyum yeteneğinde bozulma (dezoryantasyon), zihin bulamklığı, halüsinasyonu (olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme) da içeren geri dönüştimlü ruhsal bozukluklar. Bu şikayetler genellikle ilacın kesilmesi ile ortadan kaybolur.
• Konvülsiyon, grand mal nöbet (sara nöbeti) (özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda), parestezi (dokunma duyusunda algılama bozukluğu), uyku hali veya uykusuzluk
• FAMODİN'in bulunduğu ilaç grubu olan H2 reseptör antagonistierinin damardan uygulanması sonucu AV blok, QT intervalinde uzama (özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda) gibi kalp atım hızı düzensizlikleri
• Kimi zaman ciddi olabilen akciğer enfeksiyonu (zatüıre)
• Karaciğer enzimlerinde anormallikler, hepatit, sanlık
• Saç dökülmesi, Stevens Johnson sendromu/kimi zaman fatal toksik epidermal nekroliz adı verilen ciddi cilt reaksiyonlan
• Eklem ağnsı, kas krampları
• İktidarsızlık, libido azalması

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FAMODİN'in Saklanması

FAMODİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C' nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullaamız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FAMODİN'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Küçükbakkalköy Mh. Şehit Şakir Elkovan Cad. N:2 34750 Kadıköy / İstanbul

Üretim yeri:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Bulvarı 9. Cad. No: 1, Gebze / Kocaeli

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy'de onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Famodin 20mg Film Tablet

Etken Maddesi: Famotidin

Atc Kodu: A02BA03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Famodin 20mg Film Tablet-KT
 • Famodin 20mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Famodin 20 Mg 60 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.