Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Famodin 40mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » H2 Reseptör Antagonistleri » Famotidin

KULLANMA TALİMATI

FAMODİN 40 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Famotidin 40 mg

• Yardımcı maddeler:

Mikrokristal selüloz PH-101, prejelatinize mısır nişasta, talk, magnezyum stearat, titanyum dioksit, hypromellose 3 cp, hypromeliose 5 cp, hypromellose 15 cp, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit, siyah demir oksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eger ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda;


1. FAMODİN nedir ve ne için kullanılır?


2. FAMODİNH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. FAMODİN nasıl kullandır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. FAMODİN 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. FAMODİN nedir ve ne için kullanıhr?

FAMODİN etkin madde olarak famotidin içerir. Famotidin histamin reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaçlar sınıfına dahildir. Midenin ürettiği asit miktanm azaltarak etki eder.
FAMODİN 30 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.
FAMODİN, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:
Mide (gastrik) ve ince barsağımzm ilk bölümündeki (duodenal) ülserlerin tedavi edilmesi ve tekrarımn önlenmesi için,
• Midenin çok fazla asit ürettiği ve asidin yemek borusuna geçerek yanmaya neden olduğu (gastroösofageal reflü gibi) durumları tedavi etmek için ve tekrarlarmı önlemek için,
• Midenin çok fazla miktarda asit salgılamasından kaynaklanan Zollinger Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenoma gibi hastalık durumlarında kullanılır.

2. FAMODİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FAMODİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• FAMODİN'de bulunan famotidin veya yardımcı maddelerden herhangi birisine alerjiniz varsa
• Aynı ilaç grubundan (H2- reseptör blokerleri) başka ilaçlara karşı alerji geçirmişseniz

FAMODİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Ağır böbrek yetmezliğiniz var ise. Bu durumda doktorunuz ilacınızı daha düşük dozda almanızı isteyebilir.
• FAMODiN tedavisi ile sağlanacak belirtilerdeki iyileşme midede kötü huylu tümör olasılığını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle FAMODİN tedavisine başlanmadan önce doktorunuz bu tür bir hastalık olasılığının ortadan kaldıniması için gerekli incelemeyi yapmalıdır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşmız.

FAMODİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FAMODİN'in her bir dozu bir bardak su ile birlikte alınmalıdır. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe öğünlerle birlikte veya öğün aralannda ahnmalan bakımından bir kısıtlama yoktur. Tabletleri parçalamayımz veya çiğnemeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FAMODİN'i ancak doktorunuzun önerdiği durumlarda kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ezcacımza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FAMODİN anne sütüne geçer. Emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız FAMODİN kullanmayınız ya da emzirmeye ara veriniz.

Araç ve makine kullammı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

FAMODİN* in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FAMODİN'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığımz yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FAMODİN'in genellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanımında etkilenmesi beklenmez. Ancak kullandığınız bütün ilaçlan yine de doktorunuza bildiriniz. Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullamrken doktorunuza bildirmelis

iniz

:
• Ketokonazol ve ıtrakonazol (mantar enfeksiyonlan için kullanılır)
• Probenesid (gut için kullanılır)
• Atazanavir (HIV tedavisi için kullanılır)
• Mide asidini nötralize eden ilaçlar (alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi)
• Sukralfat (mide ve on iki parmak barsağı ülserlerinde kullandır)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. FAMODİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FAMODİN'i doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanmız.
Eğer doktor tarafından başka türlü önerilmemişse yetişkin hastalara aşağıdaki dozaj şekli uygulanır:
- Duodenal ülser ve gastrik ülser:
Önerilen doz 40 mg olup yatmadan önce bir defada alınır, Tedaviye 4-8 hafta süreyle devam edilmelidir. Süre, tedaviye alınan yanıta göre değişebilir. Ülserin tekrarlamasım önlemek için devam dozu gece yatmadan önce alınan 20 mg'dır.
- Gastroözofageal reflü (GÖRH):
Hafif belirtilerin tedavisi için: Sabah 20 mg ve akşam 20 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.
Daha ciddi belirtilerin tedavisi için: Sabah 40 mg ve akşam 40 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.
- Zollinger-EIlison Sendromu ve multipl endokrin adenomalar gibi patolojik aşın salgılama hallerinde):
Doz hastaya göre değişir, önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg'dır. Bazı hastalarda daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu;

FAMODİN sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri bir bardak suyla (120 mİ) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kutlanımı:

Çocuklarda ve 18 yaşın altındakilerde kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanunı:

Yaşlı hastalarda doz ayarı gerekmez.

Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacımzm dozunu sizin için özel olarak ayarlayacaktır.

Eğer FAMODİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FAMODİN kullandıysanız:

FAMODİN den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


FAMODIN'i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki ilaç zamamnız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FAMODİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

İlacınızı doktorunuzun belirttiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FAMODİN in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
10 hastanın en az birinde görülebilir.
çok yaygın yaygın yaygın değil seyrek çok seyrek

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanın birinden az görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın

• Baş ağnsı, sersemlik hissi
• Kabızlık, ishal

Yaygın olmayan

Eğer alleıjik reaksiyon belirtileri gözlemlerseniz, FAMODİN almayı kesiniz ve acilen doktorunuza başvurunuz. Belirtiler aşağıdakileri içerebilir:
o Yüz, dudaklar, dil ve boğazımzda şişme (soluma ve yutkunmada güçlük ile birlikte) o Ürtiker (kurdeşen)
Diğer yaygm olmayan yan etkiler:
• Ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu
• Bulantı, kusma, kannda ağn veya şişkinlik, gaz
• Döküntü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
• İştahsızlık
• Bitkinlik

Seyrek

• Seyrek jinekomasti (erkeklerde göğüslerde büyüme) vakalan bildirilmiştir ancak kontrollü klinik çalışmalarda sıklığı plasebodan daha yüksek bulunmamıştır

Çok seyrek

• Hırıltılı solunum ve yutkunmada güçlük
• Aşın duyarlılık reaksiyonlan (anafılaksi, anjiyonörotik ödem, bronkospazm)
• Agranülositoz, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, nötropeni gibi, kan hücre sayılannda normalden farklılık ortaya çıkması
• Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, çevreye uyum yeteneğinde bozulma (dezoryantasyon), zihin bulanıklığı, halüsinasyonu (olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme) da içeren
geri dönüşümlü ruhsal bozukluklar. Bu şikayetler genellikle ilacın kesilmesi ile ortadan kaybolur.
• Konvülsiyon, grand mal nöbet (sara nöbeti) (özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda), parestezi (dokunma duyusunda algılama bozukluğu), uyku hali veya uykusuzluk
• FAMODiN'in bulunduğu ilaç grubu olan Hı reseptör antagonistlerinin damardan uygulanması sonucu AV blok, QT intervalinde uzama (özellikle böbrek fonksiyonlannda bozukluk olan hastalarda) gibi kalp atım hızı düzensizlikleri
• Kimi zaman ciddi olabilen akciğer enfeksiyonu (zatürre)
• Karaciğer enzimlerinde anormallikler, hepatit, sarılık
• Saç dökülmesi, Stevens Johnson sendromu/kimi zaman fatal toksik epidermal nekroliz adı verilen ciddi cilt reaksiyonları
• Eklem ağnsı, kas krampları
• İktidarsızlık, libido azalması

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız


doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FAMODİN'in Saklanması

FAMODİN 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C' nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FAMODİN' i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Küçükbakkalköy Mh, Şehit Şakir Elkovan Cad.
N:2 34750 Kadıköy / İstanbul

Üretim yeri:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi,
Atatürk Bulvan 9. Cad. No: 1, Gebze / Kocaeli

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy 'de onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Famodin 40mg Film Tablet

Etken Maddesi: Famotidin

Atc Kodu: A02BA03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Famodin 40mg Film Tablet-KT
 • Famodin 40mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Famodin 40 Mg 30 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.