Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Hepatamine %8 Enjektabl Aminoasit Solüsyonu Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Beslenme Serumu » Amino Asit

HEP ATAMINE ENJEKTABL % 8 AMINO ASIT SOLÜSYONU DAMAR YOLUNDAN KULLANıLıR

Her 100 mriik çözelti 0,90 g L-İzolösin, 1.10 g L-Lösin, 0.61 g Lizin (0.86 g L-Lizin asetat olarak), 0.10 g L-Metiyonin, 0.10 g L-Fenilalanin, 0.45 g L-Treonin, 0.066 g L-Triptofan, 0.84 g L-Valin, 0.77 g L-Alanin,

Etkin maddeler:0.60 g L-Aıjinin, 0.24 g L-Histidin, 0.80 g L-Prolin, 0.50 g L-Serin, 0.90 g Glisin (Amino asetik asit), 0.02 g'dan az L-Sistein hidroklorür dihidrat ve 0.115 g Fosforik asit içerir.

Yardımcı maddeler:

Glasiyel asetik asit, sodyum bisülfit ve enjeksiyonluk su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu KuHaoma Talimatında:


/.HEPA TAMINE nedir ve ne için kullamhr?


2. HEPA TAMINEH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. HEPATAMINEnasükullandır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.HEPATAMINE'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. HEP AT AMINE NEDIR VE NE IÇIN KULLANıLıR?

HEPATAMINE vücut için besleyici maddelerden proteinlerin yapıtaşı olan amino asitleri içeren bir çözeltidir. 500 mililitrelik şişelerde bulunur.
Tek başına ya da diğer besleyici maddelerle kanştınlarak damar içi yoldan uygulanan HEPATAMINE'in amino asit bileşimi, özellikle genel amaçlı amino asit infuzyonlanna tahammül edemeyen bazı karaciğer hastalannda (siroz, hepatite bağlı hepatik ensefalopati) kullanılabilecek şekilde formüle edilmiştir. Bu hastalarda gerekli besinsel desteği sağlamak amacıyla kullandır.

2. HEP ATAMINE'I KULLANMADAN ÖNCE DIKKAT EDILMESI GEREKENLER

HEPATAMINE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,
- Daha önce HEPATAMINE'i ya da içerdiği maddelerden birini aldığınızda aleıjik bir tepki gösterdiyseniz yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa (alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız);
- idrannızı hiç yapamıyorsanız (anüri);
- Sizde amino asitlerin yapım ve yıkım olayları (amine asit metabolizması) doğuştan bozuksa, özellikle de Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı ve isovalerik asidemi gibi hastalıklar varsa
bu ilacı KULLANMAYINIZ.

HEPATAMINE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer,
- Böbrek işlevleriniz bozuksa ya da mide bağırsak kanamanız varsa;
- Size uzun süredir damar yoluyla beslenme ya da sıvı uygulaması yapılıyorsa ve buna bağlı olarak vücudunuzda aşın sıvı toplanması (ödem) veya akciğerlerinizde sıvı birikimi varsa;
- Astım hastalığınız varsa;
- Kalp yetmezliğiniz varsa;
- Bu ilacı diğer besleyici maddelerle birlikte kullanıyorsanız ve sizde şeker hastalığı ya da bu hastalığa yatkınlık durumu varsa;
- Bu ürün size kol veya bacaklarınızdaki damarlardan veriliyorsa (Bu durumda HEPATAMINE uygun oranda sulandmlmalı ve yeterli miktarda kalori ile birlikte verilmelidir).
Doktorunuz uzun süredir damar yoluyla beslendiğiniz durumlarda size düzenli aralıklarla kan
testleri ya da klinik değerlendirmeler yapacak ve normal değerlerden sapma durumunda ek
ilaçlar kullanacaktır.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

HEPATAMINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Damar yoluyla beslenme sırasında normal yiyecek içeceklerinizi tüketebilirsiniz.

Hamilelik

Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebelik döneminde HEP ATAMİNE'i kullanıp kullanamayacağınıza, bu tedavinin size sağlayacağı faydalar ile olası zararlannı karşılaştırdıktan sonra doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Bebeğinizi emzirirken doktorunuz tarafından bu ilacın size sağlayacağı faydalar, olası zararlarından fazla olduğu düşünülürse, doktorunuzun karanyla ilacı kullanabilirsiniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza damdınız.


Araç ve makine kullanımı

Damar içi yoldan beslenme sırasında araç ve makine kullanımı mümkün değildir. Tedaviniz sonlandıktan sonra araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.

HEPATAMINE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

HEPATAMINE'in içeriğinde bulunan maddelere karşı bir aşın duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etkİ beklenmez.
Bu ürün yardımcı madde olarak sodyum bisülfıt içermektedir. Sülfit bazı duyarlı kişilerde aleıjik tipte reaksiyonlara, anafilaksiye ya da ağır ve yaşamı tehdit eden astım atağına yol açabilir. Toplumda sülfİte karşı duyarlılığın genel yaygınlığı bilinmemekle birlikte çok düşük olduğu tahmin edilmektedir. Sülfit duyarlılığı astımı olan kişilerde olmayanlara göre daha sık görülmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahİI olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakm zamanda aldıysamz lütfen doktorunuza bildiriniz.
Hekiminiz içine katacağı herhangi bir ilacın çözeltiyle geçimli olup olmadığını kontrol edecektir. HEPATAMINE'e herhangi bir ilaç eklendiği ya da ilacın diğer besleyici maddelerle kanştınlarak kullanıldığı durumlarda, karışım hemen uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. HEP AT AMİNE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İlacınızın uygulama sıklığı, her defa uygulanacak miktan ve ne kadar süreyle damar içi uygulamaya devam edeceğiniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

HEPATAMINE GENEL OLARAK GÜNDE 80-120 GRAM AMINO ASIT SAĞLAYACAK DOZDA VERILIR.Uygulama yolu ve metodu:

HEPATAMINE toplardamarlannıza yerleştirilen plastik bir boru (kateter) yardımıyla damar içi yoldan kullanılır. Damar içi uygulama kol veya bacaklannızdaki damarlardan olabileceği gibi boyun bölgenizdeki büyük toplardamarlardan yapılabilir.

Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz beslenme sıvısının toplam hacmini ve uygulama hızını çocuğun yaşı, vücut ağırlığı ve böbrek fonksiyonlarına göre bireysel olarak hesaplayacaktır.
Doktorunuz, hastanın yeni doğan ve küçük bebek olması durumunda kan şeker düzeyleri dahil bir çok kan değerini yakından izleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalann, daha genç olanlara göre sıvı yüklenmesi ve tuz dengesizliklerine daha yatkın olduğu bilinmektedir. Bu durum yaşlılarda daha sık görülen böbrek fonksiyonlannda bozulmayla ilişkili olabilir. Sonuç olarak yaşlılarda sıvı-tuz tedavileri sırasında dikkatle izlem yapılması gerekliliği daha fazladır.
Yaşlılar için belirlenmiş özel bir dozu bulunmamasına rağmen tüm parenteral beslenme uygulamaları sırasında, hekiminiz ilacınızın dozunu yaşlılar dahil tüm hastalarda vücut ağırlığmız, klinik durumunuz ve izleme sırasmda yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçlanna göre vakadan vakaya bireysel olarak belirleyecektir. Aynca yaşlı hastalarda daha genç olanlara göre karaciğer ve kalp fonksiyonlarının daha düşük olduğunu; birlikte başka hastalık ve ilaç kullanımının daha sık olduğunu dikkate alarak, tedavinizi etkili en düşük doz ile başlatacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Böbrek fonksiyon bozukluğu durumlarında amİno asit uygulanması, yükselmiş olan kan üre azotunu daha da yükseltebilir.
HEPATAMINE genel amaçlı amino asit infuzyonlanna tahammül edemeyen karaciğer hastalıklannda gerekli besinsel desteği sağlamak amacıyla özellikle formüle edildiğinden bu hastalarda güvenle kullanılabilir.

Eğer HEPATAMINE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla HEPATAMINE kullandıysanız:

HEP A TAMINE DEN KULLANMANıZ GEREKENDEN FAZLASıNı KULLANMıŞSANıZ BIR DOKTOR VEYA ECZACı ILE KONUŞUNUZ.


HEPATAMlNE'i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

HEPATAMINE ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz HEPATAMINE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.
Eğer HEPATAMINE ile birlikte yüksek yoğunlukta dekstroz (glukoz) içeren çözeltiler kullanıyorsanız, tedaviniz sonlandınidığmda oluşabilecek bir kan şekeri düşmesi durumunu (rebound hipoglisemi) yaşamamanız için, daha az miktarlarda dekstroz içeren çözeltiler (örneğin % 5 dekstroz çözeltisi) ile tedavinize bir süre daha devam edilecektir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HEPATAMINE'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
10 hastanın en az Tinde görülebilir.
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla görülebilir.
1000 hastanın birinden az görülebilir.
10000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Bilinmeyen sıklıkta görülenler;
- Aşın duyarlılık reaksiyonları (Vücudun bazı bölgelerinde veya tümünde kaşıntı, kızarıklık, kabanklık, yanma hissi; Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı; Vücutta aşın sıcaklık ya da soğukluk hissi; Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme; Baş dönmesi, bayılma hissi).
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut İse, sizin HEPATAMINE'e karşı ciddi aleıjiniz var
demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşın duyarlılık reaksiyonlan dışında aşağıdaki yan etkiler de görülebilir;
Bilinmeyen sıklıkta görülenler:
- Vücudunuzdaki sıvı hacminin artışıyla ilgili belirtiler: ayak bilekleri ya da bacaklarda şişlik, gözlerde şişme (ödem);
- Vücuttaki sıvı hacminin artışına bağlı kandaki tuz düzeylerinde düşme (dilüsyonel hiponatremi);
- Kan üre düzeylerinizin (BUN) yükselmesi;
- Uygulamanın yapıldığı damar çevresinde kızanklık, şişlik ya da ağn (flebit, tromboz);
- Cildinizde bölgesel renk değişikliği, kızanklık, sıcaklık hissi;
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. İlacınıza ya da yapılan damar içi uygulamaya bağlı olabilir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Diğer ciddi olmayan yan etkiler
Bilinmeyen sıklıkta görülenler:
- Kilo artışı.
Bunlar HEPATAMINE'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. HEPATAMINE'in saklanması

HEPATAMINE'i çocuklann göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklaymız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

HEPATAMINE'in raf ömrü iki yıldır. Her bir şişe üzerindeki etikette son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra HEPATAMINE'i kullanmayınız /son kullanma tarihinden önce kullanınız.


25°C

üzeri sıcaklıklarda saklamayınız. Aşırı sıcaktan ve donmaktan koruyunuz. Kullanım öncesine kadar ışıktan koruyunuz. Berrak olmayan ve şişesi sızdıran çözeltileri kullanmayınız. Yanm kalan çözeltileri atınız; kullanılmayan bölümü yeniden uygulamayınız.

Ruhsat sahibi

Eczacıbaşı - Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

ve üretici:

Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi 34390 Ayazaga-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı en sontarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Hepatamine %8 Enjektabl Aminoasit Solüsyonu

Etken Maddesi: KT içeriğine bakınız

Atc Kodu: B05BA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Hepatamine %8 500 Ml(setsiz)
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.