Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Leodex 50 mg/2 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Deksketoprofen

KULLANMA TALİMATI

LEODEX 50 mg / 2 mL Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kas içi veya damar içi yolla uygulanır.

• Etkin madde:

50 mg deksketoprofen'e eşdeğer 73.80 mg deksketoprofen trometamol

• Yardımcı maddeler:

Etanol (% 96.0), sodyum hidroksit (pH'mn ayarlaımıası için), sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


1. LEODEK nedir ve ne için kullanılır?


2. LEODEKH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LEODEK nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LEODEKHn saklanması


Başlıklan yer almaktadır.

1. LEODEX nedir ve niçin kullanılır?

LEODEX, steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ'ler) olarak adlandınlan ilaç grubundan bir ağn kesicidir.
Tablet şeklinde ilaç alması mümkün olmayan hastalarda orta ile şiddetli derecedeki ameliyat sonrası ağn, renal kolik (şiddetli böbrek ağnsı) ve bel ağrısının semptomatik tedavisi için kullamlır.
LEODEX 50 mg deksketoprofen (trometamol) içerir ve her biri 2 mİ berrak ve renksiz çözelti içeren 6,10 ve 20 ampullük ambalajlar halinde mevcuttur.

2. LEODEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LEODEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Deksketoprofen trometamole veya LEODEX'in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleijiniz (aşın duyarlılık) varsa,
• Asetilsalisilik asit veya diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı aleijiniz varsa
• Astımımz varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit veya diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlan kullandıktan sonra astım atağı, akut aleıjik rinit (alerjiye bağlı burunda kısa süreli ihihaplanma), burun polipleri (aleijiye bağlı olarak burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), aleiji sonucu ytiz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunımı zorluğu) veya göğüste hınitı (vvheezing) meydana geldiyse,
• Peptik ülseriniz varsa ya da daha önceden şikayetiniz olduysa,
• Steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlann (NSAİİ) önceki kullanımına bağlı olarak mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi meydana gelmişse veya geçmişte böyle bir şikayetiniz olduysa,
• Süregelen sindirim sorunlannm (örneğin hazımsızlık, göğüste yanma gibi) veya süregelen iltihaplı bağırsak hastalığımz (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa,
• Ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunlan veya ciddi karaciğer sorunlanmz varsa,
• Kanama bozukluğunuz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
• Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız.

LEODEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Geçmişte süregelen iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı),
• Mide ve bağırsak sorunlanmz varsa veya geçmişte şikayetiniz olduysa,
• Peptik ülser veya kanama riskini arttıracak diğer ilaçlar, ör. oral steroidler, bazı antidepresanlar (SSRI tipi ilaçlar, örneğin Seçici Serotonin Geri Alım inhibitörleri), varfarin gibi antikoagülanlar veya asetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmasım önleyen ajanlar alıyorsamz, böyle durumlarda, LEODEX almadan önce doktorunuza damşmız. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almanızı isteyebilir (ör. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar).
• Kalp sorunlanmz varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (ömeğin, yüksek tansiyonunuz, diyabetiniz veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara içiyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacımza damşımz.
LEODEX gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (miyokardiyal enfarktüsü) veya inme riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Yüksek dozlar ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır, önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.
• Yaşlıysamz, yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir, özellikle peptik ülserlerin kanama ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir (bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse, derhal doktorunuza başvurunuz.
• Aleıji şikayetiniz varsa veya geçmişte aleıjik sorunlanmz olduysa,
• Sıvı tutulumunun yam sıra, böbrek, karaciğer veya kalp sorunlarınız varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunlann herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa,
• Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsamz veya aşın sıvı kaybı nedeniyle (ör. aşın idrara çıkma, ishal veya kusma) su kaybı ve kan hacminde azalma sorunlan yaşıyorsamz,
• Doğurganlık problemleriniz varsa (LEODEX doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle hamile kalmayı planlıyorsanız veya doğurganlık testi yaptınyorsamz bu ilacı kullanmayınız),
• Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz,
• Kan veya kan hücrelerinin yapımında bir düzensizlik şikayetiniz varsa,
• Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya kanşık bağ dokusu hastalığınız varsa (bağ dokusunu etkileyebilecek bağışıklık sistemi bozuklukları),
• 18 yaşın altındaysanız,
• Tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsamz ilacı almayı bırakımz ve acilen tıbbi yardım isteyiniz.
Dışkıdan kan gelirse, siyah renkte katranımsı dışkı, kan kusma veya kahve telvesine benzer koyu renkte parçalar gelirse,
• Hazımsızlık veya mide yanması, abdominal bölgede ağn (midenizde ağn) veya diğer anormal mide semptomlarından şikayetçiyseniz, ilacı almayı bırakımz ve doktorunuza danışımz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.


LEODEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu nedeni ile herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileliğin üçüncü üç aylık dönemi boyunca LEODEX'i kullanmaymız.
Çok gerekli olmadıkça LEODEX'i hamileliğin birinci veya ikinci üç aylık dönemi boyımca almamak en iyi seçim olacaktır.
Hamile iseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız LEODEX kullanmak sizin için doğru olmayabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

tlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız LEODEX kullanmayınız.

Araç ve makine kullanmıı

LEODEX, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi veya uyuşukluk ihtimali nedeniyle, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayımz. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

LEODEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her LEODEX doz başına 5 mL biraya veya 2.08 mL şaraba eşdeğer olan 200 mg etanol içerir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.
Bu tıbbi ürün her dozunda 8 mg, yani 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içerir, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

LEODEX'in yamnda aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullamyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacmızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların bir arada kullamimaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.
Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:
• Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar
• Kan pıhtılarını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar
• Belirli duygudurum bozukluklann tedavisinde kullamlan lityum
• Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullamlan metotreksat
• Epilepsi (sara) için kullamlan hidantoinler ve fenitoin
• Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) için kullamlan sülfametoksazol Önlem gerektiren kombinasyonlar:
• Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullamlan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri
• Süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullamlan pentoksifilin ve okspentifilin
• Vira] enfeksiyon tedavisinde kullamlan zidovudin
• Diyabet için kullamlan klorpropamid ve glibenklamid
Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:
• Bakteriyel enfeksiyonlar için kullamlan kinolon antibiyotikleri (ör. siprofloksasin, levofloksasin)
• Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullamlan siklosporin veya takrolimus
• Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fıbrinolitik ilaçlar, yani kan pıhtılannı eritmede kullamlan ilaçlar
• Gut tedavisinde kullanılan probenesid
• Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullamlan digoksin
• Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston
• Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRI'ler)
• Trombosit agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumımu azaltmada kullamlan anti-trombosit ajanlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LEODEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

LEODEX'i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alımz. Emin olmadığmız zaman doktorunuza danışınız.
Hastalığınızın belirtilerinin süresi, tipi ve şiddetine bağlı olarak, doktorunuz ihtiyacımz olan LEODEX'in dozunu belirleyecektir. Önerilen doz genelde her 8-12 saatte 1 ampul (50 mg) LEODEX'dir. İhtiyaç duyulursa, enjeksiyon 6 saat sonra tekrarlanabilir. Hiçbir durumda gtinlük 150 mg LEODEX (3 ampul) dozunu aşmayımz.
Enjeksiyon tedavisini sadece akut dönemde kullanınız (diğer deyişle, iki günden uzun süreyle kullanmayımz). Mümkün olduğunda ağızdan alınan ağn kesicilere geçiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

LEODEX damar içi veya kas içi yolla uygulanabilmektedir (damar içi enjeksiyona ait teknik bilgiler “Aşağıdaki bilgiler bu ilacı uygulayacak sağlık personeli içindir” bölümünde verilmektedir).
LEODEX kas içi yolla verildiğinde çözelti renkli ampulden çıkanidıktan hemen sonra derin kas içine yavaş enjeksiyonla uygulanmalıdır.
Sadece berrak ve renksiz çözelti kullamimalıdır.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:

18 yaş altındaki çocuklarda LEODEX kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan yaşlı kişiler günlük toplam 50 mg LEODEX dozunu (1 ampul) aşmamalıdır.

Özel kullanım durumları Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer rahatsızlıklan olan hastalar günlük toplam 50 mg LEODEX dozunu (1 ampul) aşmamalıdır.

Eğer LEODEX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LEODEX kullandıysanız

LEODEX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanmıza almayı unutmayınız.
LEODEXM kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zamam geldiğinde bir sonraki dozu alınız (bölüm 3'te "LEODEX Nasıl Kullanılır?"a göre).
Bu ürünün kullammına dair daha başka sorulanmz olursa, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, herkeste görülmese de LEODEX yan etkilere sebep olabilir, ayrıca LEODEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklanna göre aşağıda listelenmiştir. Bu tablo bu yan
etkilerin kaç hastac
a ortaya çıkabileceğini göstermektedir:
Yaygın
100 hastada l'den fazla ve 10 hastada l'den az
Yaygın olmayan
1000 hastada l'den fazla ve 100 hastada 1 'den az
Seyrek
10.000 hastada l'den fazla ve 1.000 hastada l'den az
Çok seyrek
izole edilmiş raporlar dahil 10.000 hastada l'den az

Yaygın yan etkiler:

• Mide bulantısı ve/veya kusma
• Enjeksiyon bölgesinde ağn,
• Enflamasyon, morarma ve kızanklık (kanama) dahil enjeksiyon bölgesinde reaksiyon

Yaygın olmayan yan etkiler:

• Kanlı kusma,
• Düşük kan basıncı,
• Ateş,
• Bulamk görme,
• Baş dönmesi,
• Uyku hali,
• Uyku düzensizlikleri
• Baş ağrısı,
• Kansızlık,
• Kann ağnsı,
• Kabızlık,
• Sindirim rahatsızlıklan,
• İshal
• Ağız kuruluğu
• Al basması,
• Döküntü,
• Dermatit,
• Kaşıntı,
• Aşın terleme,
• Yorgunluk,
• Ağn,
• Üşüme.

Seyrek yan etkiler:

• Peptik ülser, peptik ülser kanaması veya peptik ülsere bağlı olarak mide veya bağırsağın delinmesi,
• Yüksek kan basıncı,
• Bayılma,
• Çok yavaş nefes alma,
• Kan pıhtısı nedeniyle yüzeyel toplar damarlann iltihabı (yüzeyel tromboflebit)
• İzole kalp ritm bozukluğu (ekstrasistol)
• Hızlı kalp atışı,
• Periferal ödem (bacaklar ve kollarda şişlik),
• Duyularda anormallik
• Ateşin yükseldiğinin hissedilmesi ve titreme,
• Kulaklarda çınlama (tirmitus)
• Kaşıntılı döküntü,
• Sanlık,
• Akne
• Sırt ağnsı
• Böbrek ağnsı,
• Sık idrara çıkma,
• Adet düzensizlikleri,
• Prostat sorunlan,
• Kas katılığı,
• Eklem katılığı,
• Kas krampı,
• Anormal karaciğer testleri (kan testleri), kan şekeri düzeyinde yükselme (hiperglisemi), kan şeker düzeyinde düşme (hipoglisemi), kandaki trigliserid yağlann konsatrasyonunda artış (hipertrigliseridemi), idrarda keton cisimcikleri (ketonüri), idrarda protein (proteinüri).

Çok seyrek

• Anafılaktik reaksiyon (kollapsa yol açabilecek aşın duyarlılık reaksiyonu)
• Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde ülser oluşması (Stevens Johnson ve Lyell sendromlan),
• Yüzde şişme veya dudaklann ve boğazın şişmesi (anjiyonörotik ödem),
• Hava yollanmn etrafındaki kaslann kasılması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)
• Nefes darlığı,
• Pankreatit,
• Karaciğer hücresi haşan (hepatit),
• Deri hassasiyet reaksiyonlan ve ışığa karşı ciltte aşın hassasiyet.
• Böbrek haşan,
• Beyaz kan hücresi sayısında azalma (nötropeni),
• Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni).
Tedavinin başında herhangi bir mide/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (ör. mide ağnsı, mide yanması veya kanama), antiinflamatuvar ilaçların uzım süreli kullammına bağlı olarak herhangi yan etkiden biri önceden meydana gelmişse ve özellikle yaşlıysanız derhal doktorunuza söyleyiniz.
Cilt döküntüsü veya mukoz yüzeylerde (örneğin ağız içinde) herhangi bir lezyon ortaya çıktığım veya herhangi bir aleiji belirtisini fark eder etmez LEODEX kullammmı bırakınız.
Steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutma ve şişme (özellikle bileklerde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetmezliği bildirilmiştir.
LEODEX gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokardiyal enfarktüs) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.
Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya kanşık bağ dokusu hastalığı (bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, nadiren ateş, baş ağnsı ve boyunda sertliğe yol açabilirler. LEODEX kullanırken enfeksiyon belirtileri meydana gelirse veya belirtiler kötüleşirse bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz.
Eğer yan etkiler kötüleşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen yan etkilerin meydana geldiğini fark ederseniz, lütfen doktorunuz veya eczacımza başvurunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LEODEX'in saklanması

LEODEK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız, ışıktan koruyunuz.
Ürün; şalin, glukoz ve ringer laktat çözeltileri ile sulandınidıktan sonra 2-8°C'de muhafaza edilmesi koşuluyla 24 saat süreyle kullanılabilir.
Ampulleri orijinal karton kutulannda saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra LEODEX'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bosoıkluklar fark ederseniz LEODEX'i kullanmayımz.
İlaçlar atık su veya evsel atık aracılığıyla uzaklaştınimamalıdır. Artık kullanmadığımz ilaçlann nasıl atılacağını veya kullanılmış iğne uçlan ve enjektörlerin uygım atım yollarım eczacımza damşınız. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.
Çözeltinin berrak ve renksiz olmadığım ve bozulma belirtileri (örneğin parçacık oluşması) gösterdiğini fark ederseniz, LEODEX'i kullanmayınız. LEODEX tek kullanımlıktır ve açıldıktan hemen sonra kullamimalıdır. Ürünün kullamimayan bölümünü atmız.
t

Ruhsat sahibi:


I BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Şişli/İSTANBUL

Üretim yeri:


İdol İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34010 Topkapı-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 11.06.2012 tarihinde onaylanmıştır.


X------------------------------------
AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR
Damar içi kullanım:
Damar içi infuzyon: Bir ampul (2 mİ) LEODEX'in içeriği 30 ila 100 mİ hacminde Normal Şalinde, % 5 glukoz veya ringer laktat çözeltisi içerisinde seyreltilmelidir.
Seyreltilen çözelti 10 ila 30 dakika sürede yavaş infüzyon şeklinde verilmelidir. Çözelti daima doğal güneş ışığmdan korunmalıdır.
Damar içine zerk: Gerekirse, bir ampul (2 mİ) LEODEX'in içeriği 15 saniyeden kısa süreli olmayacak şekilde doğrudan damar içine zerk edilebilir.
Etanol içermesi nedeniyle LEODEX'in nöraksiyal (intratekal veya epidural) yolla uygulanması kontrendikedir.
Ürün kullanma talimatları:
LEODEX damar içi zerk şeklinde verildiğinde çözelti renkli ampulden çekildikten sonra hemen enjekte edilmelidir.
Damar içi infiizyon şeklindeki uygulamada, çözelti aseptik şekilde seyreltilmelidir ve doğal güneş ışığından korunmalıdır.
Sadece berrak ve renksiz çözelti kullanılmalıdır,
Geçimli olduğu maddeler:
Düşük hacimlerde karıştırıldığında (örneğin bir enjektör içerisinde) LEODEX'in heparin, lidokain, morfin ve teofılinin enjeksiyonluk çözeltileriyle geçimli olduğu gösterilmiştir. Belirtilen şekilde seyreltilen enjeksiyonluk çözelti berrak bir çözeltidir, 100 mİ hacminde normal şalin veya glukoz çözeltisinde seyreltilen LEODEX'in aşağıdaki enjeksiyonluk çözeltilerie geçimli olduğu gösterilmiştir: Dopamin, heparin, hidroksizin, lidokain, morfin, petidin ve teofilin.
Seyreltilmiş LEODEX çözeltileri plastik ambalajlarda veya Etil Vinil Asetattan (EVA), Selüloz Propiyonattan (CP), Düşük Dansiteli Polietilenden (LDPE) ve Polivinil Kloridden (PVC) üretilmiş uygulama gereçlerinde saklandığında etkin maddenin emilmediği tespit edilmiştir.

İlaç Bilgileri

Leodex 50 mg/2 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

Etken Maddesi: Deksketoprofen trometamol

Atc Kodu: M01AE17

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.