Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Allergodil Nazal Sprey Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Burunla İlgili İlaçlar » Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar » Antiallerjikler (Kortikosteroidler hariç) » Azelastine

KULLANMA TALİMATI

ALLERGODİL^ Nazal Sprey Burun içine uygulanır.

• Etkin madde:

Her bir sprey püskürtmesi (0.14 mİ) 0.14 mg azelastin hidroklorilr içerir.

• Yardımcı maddeler:

Sodyum edetat, hipromelloz, sodyum monohidrojenfosfat dodekflhidrat, sitrik asit, sodyum klorür. saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çfinkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza chnifinız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, bankalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz,


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz Haç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


7.

ALLERGODİL^ nedir ve ne için kultanıitr?


2. A LLERGODIL^H kullanımdan Önce dikkat edUmesi gerekenler


3. ALLERGODİL* nasti kuHüHtltr?


4. Oiasi yan etkUer nelerdir?


5. ALLERGODİL**in saklanması


1. ALLERGODİL* nedir ve ne için kullanılır?

ALLERGODiL*, 10 mİ berrak, çözelti içeren cam şişelerde sunulan anti-aleijik bir burun spreyidir.
ALLERGODİL*, etkin madde olarak her bir püskürtmede 0.14 mg azelastin hidroklorür içermektedir.
Azelastin. aletji belirtilerini gidermede kullanılan anti-alerjik bir ilaçtır.
ALLERGODİL*. mevsimsel ve mevsimsel olmayan aleıjjk rinit (burun kaşmusı, hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı) beİtrtilerinin tedavisinde kullanılır.

2. ALLERGODİL^M kullıınmadan Oace dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacımza danışınız.

ALLERGODİL*^! aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Azelastin hidroklorür veya ALLERGODlL*^'in içerdiği yaıdımcı maddelerden heriıangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (aleıji) varsa.
¦ 6 yaşın altındaki çocuklarda

ALLERGODİL^^^Mn yiyecek v« içecek ile kullanılması

Bugüne kadar yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. Ancak, genel bir kural olarak ilaç kullanan kişilerin alkollü içccckIeri tüketiminden kaçınması gerekir.

Hamilelik

İha kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Laboratuvar hayvanlarında, tedavi için kullanılan dozların çok üstündeki dozlarda bile anne kamındaki cenin üzerine herhangi bir toksik etki göstermemesine rağmen, günümüzdeki tıbbi yaklaşım, hamileliğin ilk üç ayında ALLERGODİL*'in kullanılmaması yönündedir.
Hamilelik döneminde ALLERGODİL''*''in kullanımına doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışına.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Emzirme dönemi sırasında bu ilacın güvenliliğine ait yeterli kanıt olmadığından, ALLERGODtL*'i emzirme döneminde kullanmayımz.

Amç ve makine kullanımı

ALLERGODİL® kullanılırken, hastalığın kendisinin de neden olabileceği tek tük vakalar halinde bitkinlik, bezginlik, takatsizlik, baş dönmesi veya halsizlik görülebilir. Benzer şikayetleriniz oluyor ise araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir. Bu etkiler, alkol ve reaksiyon zamanı üzerine olumsuz etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte kullanım durumunda artabileceği için. Özel dikkat göstermelisiniz. Araç veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

ALLERGODİL'^'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALLERGODlL*''in içerdiği yardımcı maddelere karşı herhangi etki oluşması beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Eğ,er reçeldi ya da reçetesiz herhanfii bir ilact şu anda kullanıyorsanız veya .son zamanlarda kuHandtntz ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALLERGODİL^ nasıl knUanılır?

tygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

ALLERGODİL*' daima doktorun önerdiği biçimde kullanılmalıdır. Kullamm konusunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacmıza danışınız.
Doktor tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe, ALLERGODİL*'i her bir burun deliğinize gUnde 2 defa 1 kez sıkınız (sabah ve akşam; günlük toplam doz 0.36 mg azelastin hidroklorüre eşdeğer).

Uygulama yolu ve metodu:

ALLERGODİL'^'i başınız dik pozisyonda iken uygulayınız (Aşağıdaki şekil ve talimatları takip ediniz.)

I c

Şekil 3: Başınız dik durumdayken her bir burun deliğinize bir kez sıkınız.

Şekil 1; Koruyucu kapağını çıkannız.
Şekil 4: Koruyucu kapağını tekrar yerine yerleştiriniz.

Şekil 2: Sadece ilk kez kullanılırken, pQskQrtme görünene kadar birkaç kez sıkınız.

ALLERGODİL*^^ ile tedavi süresi semptomların tipine, şiddetine ve gelişimine bağlıdır. ALLERGODtL* uzun dönem tedavide kullamiabilir.

Değifik yaf gruplan Çocuklarda kullanım:

ALLERG0D!L*'İ 6 yaşından kUçOk çocuklarda kullanmayınız.

Yaşhlarda (65 yaşknllanıın;

Yaşlılarda kullammı için özel bir önlem yoktur. Normal dozlarda kullanabilirsiniz.

özel kullanun durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer ALLERGODİl^ "m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuzeczacınız ile konuşunuz.


Kutlanmanız gerekenden daha fazla ALLERGODİL^ kullandıysanız:

ALLERGODİL^'den kullanmamz gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ALLERGODtL'^'. burun İçerisine lokal olarak kullanılır. Lokal olarak aşın doz durumunda bile, aktif madde içeriği çok düşOk olduğundan dolayı herhangi bir zehirlenme belirtisi beklenmez. Ancak, amaçlanan kullanımmm dışında daha yüksek
miktarlarda ağız yoluyla alınması (örneğin, şişenin tamamının bir çocuk tarafından yutulması) durumunda tıbbi yardım sağlanmalıdır. Söz konusu doz aşımı çok yeni gerçekleşmiş ise mide yıkanması önerilir.
İnsanlarda azelastin hidroklorürOn toksik dozlarının uygulamasma ait deneyim bulunmamaktadır. Son derece yüksek aşırı dozda veya zehirlenmede merkezi sinir sistemi bozukluklan (huzursuzluk, yerinde duramama, heyecan veya belirgin şekilde uzun süreli yorgunluk ve uykulu hal), hayvan deneylerinin sonuç lanna dayalı olarak beklenebilir. Dolayısıyla bu bozuklukların tedavisi beliıtilere yönelik olmalıdır.

ALLERGODİL"^*! kullanmayı unutursanız:

Eğer ALLERGODİL'^'İ uygulamayı unutursanız, özel bir önlem almamza gerek yoktur. Sonraki dozu her zamanki saatte alınız. Gerektiğinde iki uygulama zamanı arasında da ALLERGODİL*'! kullanabilirsiniz.

Unuiulan dozları dengelemek için çifi doz uygulamayınız.


ALLERGODİL^ İle tedavi sonlandınldıgında oluşabilecek etkilen

ALLERGODİL* ile tedaviye belirtileriniz geçinceye kadar düzenli olarak devam ediniz. ALLERGODİL'^'i kullanmayı bırakırsanız, rahatsızhgmızın tipik belirtileri kısa sOrede yemden ortaya çıkabilir.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacmıza danışmız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ALLERGODlL®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 İla <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Çok seyrek: aşın duyarlılık reaksiyonlan, baş dönmesi, döküntü, kaşıntı, ateş. Hastamn kendisinden de kaynaklanabilecek olan yorgunluk (bitkinlik, tükenmişlik hissi), baş dönmesi veya zayıflık hissi.
Sık: uygun olmayan uygulama (baş arkaya yatınlarak uygulama, bkz. 3. Altergodil Nasıl Kullanılır?) nadiren bulantıya sebep olabilen acı tat oluşturabilir.
Sık olmayan: sprey uygulandığında iltihaplı burun mukozasmda iritasyon (batma, kaşınma), hapşırma ve burun kanaması.
Bahsedilen yan etkiler, genelde geçicidir. Dolayısıyla özel bir önlem alınmasına gerek olmayacaktır.
ALLERGODİL'*'in kullanımından sonra ağzmızda acı tat hissederseniz, bu acı tadı gidermek için alkol içermeyen meyve suyu veya süt gibi bir şey içmek isteyebilirsiniz.

E^er hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhartgi hir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


ALLERGODİL^Mn Saklanması

ALLERüODlL*'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25X'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında (+S °C'nin altında) saklamayınız.
Yanlışlıkla buzdolabı gibi ->-8 '^C'nin altındaki bİr sıcaklıkta uzun süre bırakıhrsa, ALLERGODİL*''in etkin maddesi bir Ölçüde kristalleşmeye başlar. Şişeyi ışığa tuttuğunuzda bu kristaller göıilntlr hale gelecektir. Böyle bir çözeltiyi kullanmayuuz.
Ancak çözeltiyi birkaç saat oda ısısında bırakırsanız, kristaller tamamen kaybolacaktır, bu berrak çözeltiyi yeniden kullanabilirsiniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALLERGODİL* 'ikullanmco^ıntz.


Açıldıktan sonra kullanım süresi:


Şişenin ilk açılımından sonra ALLERGODtL*'i, 6 aydan daha uzun süre ile icullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Büyükdere Caddesi No; 237. Noramin İş Merkezi Kat 4 34398 Maslak İSTANBUL adresindeki MEDA Phaıraa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Üretici:

Neurather Ring 1, 51063, Köln, Almanya adresindeki Meda Manufacluring GmbH.

Bu kullanma laiimatı tarihinde onaylanmı^ıtır.


İlaç Bilgileri

Allergodil Nazal Sprey

Etken Maddesi: Azelastin hidroklorür

Atc Kodu: R01AC03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Allergodil Nazal Sprey-KT
 • Allergodil Nazal Sprey-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.