Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

PANİZARO 2.25G IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Penisilinli Kombinasyonlar » Piperasilin ve Enzim İnhibitörü

KULLANMA TALİMATI PANİZARO 2.25 g İ.V. infüzyon için iiyofüize toz içeren flakon

Damar içine enjeksiyon (intravenöz) yoluyla veya infOzyon (serum içine) yoluyla kullanılır.

• Etkin madde:

Her bir flakon 2 g piperasiline eşdeğer piperasilin sodyum ve 250 mg tazobaktama eşdeğer tazobaktam sodyıım içerir.

• Yardımcı maddeler:

Yardımcı madde içermez.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, tlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.

_

Bu kullanma talimatında;


1.

PANİZARO nedir ve ne için kullanılır?


2. PANİZAROyu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PANİZARO nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PANİZARO'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. PANİZARO nedir ve niçin kullanıhr?

PANtZARO, 2.25 g steril, beyaz liyofilize toz içeren flakonda sunulan bir antibiyotiktir. Piperasilin ve tazobaktam içerir. Piperasilin geniş spektrumlu penisilin antibiyotikleri olarak bilinen ve bir çok bakteri türünü öldürebilen bir gruba dahildir. Tazobaktam, bazı bakterilerin piperasilinin etkilerine direnç geliştirmesini önler. Piperasilin tarafmdan öldürülemeyen bazı b^eriler piperasilin ve tazobaktam birlikte verildiğinde öldürülebilir.
PANİZARO, paketinizde bulunan flakonun içindeki toz seyreltildikten sonra damar içine enjeksiyon (yavaş enjeksiyon, 3-5 dakika) veya infüzyon (serum içinde, 20-30 dakika) yoluyla verilecektir.
Yetişkinlerde PANtZARO, göğüs boşluğu, idrar yolu, kan, karın içi veya deri gibi vücut bölgelerini etkileyen bakteriyel enfeksiyonlarda kullamlır. PANİZARO, enfeksiyonlarla baş edebilmede problem yaşayan hastalarda, enfeksiyon tedavisinde aminoglikozidler olarak bilinen ilaçlarla birlikte kullamlabilir.
2-12 yaş arası çocuklarda PANtZARO, kann içi enfeksiyonlarda ve bir aminoglikozid ile birlikte ateşle seyreden ve kanda nötrofil (bir tür beyaz kan hücresi) sayısınm azalması ile ortaya çıkan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

2. PANtZARO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PANİZARO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer beta-laktamlar (penisilinler ve sefalosporinler dahil) ya da diğer bazı antibiyotiklere (P-laktamaz inhibitörleri gibi) karşı duyarlı (aleıjik) iseniz.

PANİZARO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• PANtZARO dahil penisilinler ile tedavide ciddi ve bazen ölümcül aşın duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir. PANtZARO tedavisi süresince aleıjik bir reaksiyon meydana gelirse, antibiyotik tedavisi kesilmelidir.
• Düşük potasyum düzeyi olan hastalarda düzenli elektrolit tespitleri yapılmalıdır. Karaciğer fonksiyon testlerinde hafif yükselmeler gözlenebilir.
• Tedavi öncesinde, bel soğukluğu hastalannda aym zamanda frengi de araştınimalıdır.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PANİZARO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kullamm yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle kullamiması üzerine veri bulunmamaktadu-.

HamUelik

tlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PANtZARO'nun gebelikte kullammı ile ilgili yeterli çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Piperasilin ve tazobaktam plasentaya geçer. Gebe kadınlarda yalmzca terapötik yaran hasta ve fetüse olan riskten daha fazla ise kıülambnalıdu'.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Piperasilin düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda, yalnızca yaran hasta ve bebeğe olan riskten daha fazla ise kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araba ve diğer makine çeşitlerini kullanma yeteneği üzerine etkisi bulunmamaktadır.

PANİZARO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her grammda 2.00 mmol (46 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Probenesid (gut hastalığı tedavisinde kullamlır), heparin, vvarfarin ve aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar, metotreksat (kanser, artrit ve sedef hastalığı tedavisinde kullamlır) içeren ilaçlar kullamyorsamz doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.
• Uyumluluğu bilinmediğinden PANİZARO diğer ilaçlarla şınnga veya infiizyon şişesi içinde kanştmlmamalıdu-. PANİZARO başka bir antibiyotik ile beraber alındığında ilaçlar ayn ayn uygulanmalıdırlar.
• PANİZARO, tek başına sodyum bikarbonat içeren çözeltilerle kullamimamalıdır.
• PANİZARO kan ürünlerine veya albümin içeren ürünlere ilave edilmemelidir.
PANİZARO LAKTATLIRİNGER ÇÖZELTİLERİ İLE GEÇİMSİZDİR

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PANİZARO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, hastalığımza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda kullanımı:

Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki normal böbrek fonksiyonlarına sahip çocuklar için genel dozaj her 8 saatte bir 4.5 g PANİZARO'dur.
Toplam günlük doz, enfeksiyonun şiddetine ve bölgesine bağlıdır ve her altı veya sekiz saatte bir 2.25 g ila 4.5 g PANİZARO uygulanabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Doktorunuz, PANİZARO'yu damanmzm içine yavaş enjeksiyon veya serum içinde (infiizyon yoluyla) uygulayacaktu*.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

2 yaşın altındaki çocuklarda PANİZARO, yeterli veriler olmadığından önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

PANİZARO, böbrek yetmezliği olan hastalar dışında, yetişkinlerle aym dozda uygulanabilir.

özel kullanım durumlan:

Kann içi enfeksiyonu bulunan 2-12 yaş arası çocuklarda:

Böbrek fonksiyonu normal, ağu'lığı 40kg'a kadar çocuklarda önerilen doz 8 saatte bir 112.5 mg/kg'dır. Böbrek fonksiyonu normal ağırlığı 40kg üzeri çocuklara erişkin dozu uygulanır.

Çocuklarda görülen kanda nötrofil sayısında azalma:

Böbrek fonksiyonu normal ve ağırlığı 50 kg'dan az olan çocuklar için doz, 6 saatte bir uygulanmak üzere kg başına 80 mg piperasilin/10 mg tazobaktam olarak ayarlanmalı ve uygun dozda bir aminoglikozid ile birlikte verilmelidir. Ağırlığı 50 kg'dan fazla olan çocuklar için, uygım dozda bir aminoglikozid ile birlikte, yetişkinler için geçerli dozaj önerilerine uyulmalıdır.

Böbrek yetmezliği:

Dozaj böbrek yetmezliği olan hastalarda veya hemodiyaliz hastalannda böbrek fonksiyon bozukluğımun derecesine göre ayarlanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması önerilmemektedir.
Eğer PANİZARO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PANİZARO kullandıysanız:

PANİZARO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PANİZARO'yu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


PANİZARO ile tedavi sonlandınidığmda oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PANİZARG'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
İstenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir:
Çok yaygın: >1/10
Yaygın; >1/100 ila <1/10
Yaygm ohnayan; >1/1000 ila <1/100 Seyrek: >1/10000 ila <1/1000
Çok Seyrek; <1/10000

Yaygın görülen yan etkiler:

• İshal, bulantı, kusma
• Döküntü

Yaygın olmayan yan etkiler:

• Herhangi bir enfeksiyon ile

Candida

türlerinin neden olduğu (süperenfeksiyon) ikinci bir enfeksiyonun başlaması
• Kandaki akyuvar (lökopeni), parçalı hücre (nötropeni), kan pulcuğu (trombosit) sayılannda azalma
• Aşın duyarlılık reaksiyonu
• Baş ağnsı, uykusuzluk
• Düşük tansiyon, toplardamar iltihabı, toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu
• Kabızlık, hazımsızlık, sanlık, ağız içinde iltihap (stomatit)
• Bazı karaciğer enzimlerinde artış (alanin aminotransferazda artış, aspartat aminotransferazda artış)
• Kaşıntı, kurdeşen
• Eklem ağnsı
• Ateş, uygulama yerinde reaksiyon
• Kanda kreatinin artışı

Seyrek görülen yan etkiler:

• Kansızlık, kanama belirtileri (morarma, burun kanaması, kanama süresinin uzaması dahil), kanda eosinofll (bir tür alerji hücresi) sayısmda artış, pıhtılaşma bozukluğuna bağlı kansızlık (hemolitik anemi)
• Şok dahil ani aşın duyarlılık tepkisi
• Sıcak basması
• Kann ağnsı, uzun stireli antibiyotik kullammma bağlı kanlı, sulu ishale seyreden barsak iltihabı
• Bilirübinde artış, kandaki alkalin fosfatazda artış, gamma-glutamiltransferaz'da artış, karaciğer iltihabı (hepatit)
• İçi sıvı dolu kabarcıklı dermatit (büllü dermatit), eritem multiform (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızanklık oluşturan, aşın duyarlılık durumu)
• İştahsızlık, aşın susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı, böbrek bozukluğu
• Enjeksiyon bölgesinde, enjeksiyona bağlı sertlik

Çok seyrek görülen yan etkiler

• Beyaz kan hücreleri sayısında, pozitif Coombs direkt testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kandald tüm hücrelerde azalma, kanama zamam ile ilgili testlerin bozulması (kısmi tromboplastin zamanmın uzaması, protrombin zamammn uzaması), trombosit sayısmda artış (trombositoz)
• Kanda albümin azalması, kan şekerinin düşmesi, kandaki toplam proteinin azalması, kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson Sendromu), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
• Kan üre azotunda artış

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.PANİZARO'nun saklanması

PANİZARO 'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Liyofılize Toz:

Steril liyofilize PANİZARO tozunu içeren flakonlar 25°C'nin altmdaki oda sıcaklığmda saklanmalıdırlar.

Çözeltiler:

Çözeltiler, talimat doğrultusunda sulandınidıklannda buzdolabında (2-8°C) 48 saat, oda sıcaklığında 24 saat dayanıklı kalırlar. Seyreltilmiş çözeltiler buzdolabında (2-8°C), i.v. torba veya şırıngalar içinde saklandıklarında 48 saat dayanıklı kalır,
Kullamimayan çözelti atılmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Kutu/flakon üzerinde yazan son kullanma tarihinden sonra PANiZARO'yu kullanmayımz.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PANİZARO'yu kullanmayımz.

Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Şişli-İSTANBUL

Üretim yeri:


BİLlM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Çerkezköy İşletmesi 59500 ÇerkezköyATEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR. Uygulama şekli

PANtZARO yavaş intravenöz enjeksiyon (3-5 dakika) veya infiizyon (20-30 dakika) yoluyla verilmelidir.

Sulandırma talimatları;


İntravenöz enjeksiyon:

Her bir PANiZARO 2.25 g flakonu aşağıdaki seyrelticilerin birinin 10 ml'si ile sulandınlmalıdır.
Sulandırma için seyrelticiler; % 0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür, enjeksiyonluk su.
Her bir flakon, seyreltildikten sonra eriyinceye kadar döndürerek çalkalanmalıdır. Sürekli kanştınidığmda 5-10 dakika içinde rekonstitüsyon oluşmalıdır.

İntravenöz infüzyon:

Her bir PANtZARO 2.25 g flakonu seyrelticilerin birinin 10 mL'si ile sulandınlmalıdır. Sulandırılmış çözelti daha sonra aşağıda verilen intravenöz seyrelticilerin bir tanesi ile istenilen hacme (örn. 50 mL ila 150 mL) seyreltilebilir:
1

.

% 0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür
2

.

Enjeksiyonluk su**
3. % 5 Dekstroz

Bu çözücüler dışmda herhangi bir çözücü ile seyreltilmemelidir.

**Her bir doz için önerilen maksimum enjeksiyonluk su hacmi 50 mL'dir.
PANtZARO, bir şınnga ya da infiizyon şişesi içinde başka ilaçlarla kanştmlmamalıdır, çünkü böyle karışımların uyumluluğu belirlenmemiştir.
Kimyasal kararsızlıktan dolayı, PANtZARO, yalmz sodyum bikarbonat içeren solüsyonlarla kullamimamalıdır.
PANİZARO, kan ürünlerine ya da albümin hidrolizatlanna katılmamalıdır.
PANtZARO LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTtLERt İLE GEÇtMStZDtR
İntravenöz infüzyon için steril transfer iğnesinin bir ucu, liyofilize tozun bulunduğu flakona, diğer ucu ise yukanda belirtilen seyrelticilerden (50-150 mL) herhangi birinin bulunduğu ambalaja takılarak dilüe edilir ve berraklaşana kadar çalkalamr. Flakona takılı bulunan şişe askısı yardımı ile infüzyon şeklinde uygulamr. En az 30 dakikada uygulanmalıdır.
Çözeltiler:
Çözeltiler, talimat doğrultusunda sulandınidıklannda buzdolabında (2-8°C) 48 saat, oda sıcaklığında 24 saat dayanıklı kalırlar. Seyreltilmiş çözeltiler buzdolabında (2-8°C), i.v. torba veya şırmgalar içinde saklandıklarında 48 saat dayamklı kalır.
Kullamimayan çözelti atılmalıdır.

İlaç Bilgileri

PANİZARO 2.25G IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

Etken Maddesi: Piperasilin Sodyum

Atc Kodu: J01CR05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.