Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Spramax 3MIU Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler » Makrolidler » Spiramisin

KULLANMA TALİMATI
SPRAMAX 3 MIU film kaplı tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir tablet 3 000 000 lU spiramisin içerir.

• Yardımcı maddeler:

Hidroksipropil selüloz, Prejelatlnize Mısır Nişastası, Kroskarmelloz sodyum, Kolloidal anhidri silika, Mikrokristalin selüloz, Hidroksipropilmetil selüloz,Magnezyum stearat. Stearik Asit, Titanyum dioksit.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:

1. SPRAMAK nedir ve ne için kullanılır?


2. SPRAMAK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SPRAMAK nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir ?


5. SPRAMAK'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. SPRAMAX nedir ve ne için kullanılır?
SPRAMAX makrolid grubu bir antibiyotiktir. Duyarlı bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Solunum yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları, ağız içi ve diş enfeksiyonları gibi durumlarda SPRAMAX doktorunuzun tavsiyesi ile kullanılabilir.
SPRAMAX kutuda, şeffaf PVC/Al folyo blister ambalajda 10 veya 14 tabletler halinde bulunur. Beyaz renkli bikonveks yuvarlak film kaplı tabletlerdir.

2. SPRAMAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SPRAMAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer spiramisin ya da SPRAMAX'daki diğer maddelere alerjik (aşın duyarlı) iseniz.
Migren tedavisinde kullanılan ergotamin içeren ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

SPRAMAX'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa (karbonhidrat enerji metabolizması ile ilgili bir enzim) bu hasta grubunda çok seyrek olarak akut hemoliz (kan hücreleri yıkımı) vakaları bildirildiğinden SPRAMAX kullanımı önerilmez.
Eğer, karaciğer yetmezliğiniz var ise dikkatli kullanınız.
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız “

SPRAMAX'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

SPRAMAX aç ya da tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


SPRAMAX gerektiğinde hamilelerde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


SPRAMAX anne sütüne geçtiğinden, emziriyorsanız emzirmeyi kesiniz.

Araç ve makine kullanımı

SPRAMAX'ın araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerine olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

SPRAMAX ' m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23mg)'den az sodyum ihtiva eder.Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
SPRAMAX makrolid grubunda bulunan bir antibiyotiktir. Mai<rolidlerin, migren tedavisinde kullanılan ergot türevleri ile eş zamanlı kullanımında bazı iskemi durumları (damarlarda kanlanmanın bozulması) bildirilmiş olmakla birlikte, spiramisin ile ilgili herhangi bir bildiri yoktur.
SPRAMAX, karbidopa (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) emilimini inhibe eder ve kandaki levodopa düzeyini düşürür. Klinik gözlem sonuçlarına levodopa dozu ayarlanmalıdır.
SPRAMAX vinka alkaloidlerinin (kanser tedavisinde kullanılır) ve kardiyak glikozidler (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır), kinin düzeylerini artırabilir.
SPRAMAX'm düzeyi/etkisi konivaptan ve dasatinib adlı ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda artabilir.
SPRAMAX, BCG ve tifo aşısının etkisini azaltabilir.
SPRAMAX düzeyleri, deferasiroks, etravirin ile birlikte kullanıldığında azalabilir.Muhtemel etkileşimleri engellemek amacıyla doktor ve eczacınıza almakta olduğunuz tedavileri bildiriniz.
£ğer

reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SPRAMAX nasıl kullanılır ?
Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

3MIU tabletler


Ortalama doz günde 6-9 MlU'dir. Günlük dozu 2 ya da 3'e bölerek alınız. Tedavi süresi hastalığınızın durumuna göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.
Meningokok menenjiti profılaksisi (menenjit koruması)
3 MIU /12 saatte bir, 5 gün süreyle alınız.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağız yoluyla alınır. Aç ya da tok alabilirsiniz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
SPRAMAX tablet erişkinlerde kullanılan bir ilaçtır. 18 yaş altı ve çocuklarda kullanılmaz. Yaşlılarda kullanım:
SPRAMAX yaşlılarda kullanılabilir. Doz ayarlamasına gerek yoktur.

özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği / karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatli olunmalıdır.Böbrek bozukluğunda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Doktorunuz hastahğmıza bağlı olarak ilacmızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

£ğerSPRAMAX'm etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SPRAMAX kullandıysanız:

SPRAMAX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


SPRAMAX'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Eğer bir SPRAMAX dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız. Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

SPRAMAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Olumsuz bir etkisi yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi SPRAMAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda kilerden biri olursa, SPRAMAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nefes almakta zorlanıyorsanız veya hırıltılı nefes alıyorsanız, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anafılaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.
Çok seyrek: Barsaklarda ciddi diyare ortaya çıkabilir.
Eğer bu durumlar sizde mevcut ise, acil müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek: Kansızlık (anemi).
Seyrek: Ciltte duyu kusuru (parestezi).
Yaygın olmayan: Bulantı, kusma ve diyare, alerjik cilt reaksiyonları. Karaciğer enzimlerinde yükselme.
Bunlar SPRAMAX'm hafif yan etkileridir.
£ğer

bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SPRAMAX'ın saklanması

SPRAMAX'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 “C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Dış kutusu ve blisteri üzerinde basılı bulunan son kullanma tarihinden sonra SPRAMAX'ı kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü gösterir.


İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Ruhsat sahibi:


HELBA İlaç İç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti.
Öveçler 1319.Sok. No: 5/2 Çankaya / Ankara

Ürettim Yeri:


Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş,
Taşdelen,Çamlık Mah.Sım Çelik Bulvarı Ayça Sok.No:6 Çekmeköy/ İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 04/06/2012 tarihinde onaylanmıştır


İlaç Bilgileri

Spramax 3MIU Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Spiramisin

Atc Kodu: J01FA02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Spramax 3MIU Film Kaplı Tablet KT
 • Spramax 3MIU Film Kaplı Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.