Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Votron 250 mcg/ 5 ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Palonosetron

KULLANMA TALİMATI

VOTRON 250 ^g/ 5 mİ I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

• Etkin madde: 5

mİ çözelti 250 Palonosetrona eşdeğer Palonosetron hidroklorür içermektedir. (Her 1 mİ çözelti 50 mikrogram Palonosetron içerir)

• Yardıma maddeler:

Mannitol, trisodyum sitrat, sitrik asit monohidrat, enjeksiyonluk su, sodyum hidroksit çözeltisi ve hidroklorik asit çözeltisidir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma lalimalmı saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.

VOTRON nedir ve ne için kullanılır?


2. VOTRON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VOTRON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VOTRON'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. VOTRON nedir ve ne için kullanılır?

VOTRON, damar içine uygulanan renksiz bir çözeltidir ve serotonin antagonistleri (5HT3) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.
VOTRON, 5 mİ çözelti içeren cam bir flakon içinde ambalajlanmıştır. Her bir flakon bir doz içerir.
VOTRON, kanserin ilaçla tedavisi (kemoterapisi) ile bağlantılı bulantı ve kusmanın önlenmesinde kullanılır.

2. VOTRON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VOTRON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer Palonosetron'a ya da VOTRON'un içerdiği diğer yardımcı maddelere İcarşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız, (yardımcı maddeler listesine bakınız)

VOTRON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
- Akut kalın barsak tıkanıklığı ya da tekrarlayan kabızlık hikayeniz var ise dikkatli kullanınız.
- VOTRON'u anormal bir kalp ritmine neden olabilecek diğer ilaçlar ile birlikte alıyor iseniz dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VOTRON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VOTRON'un gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece VOTRON gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Em/irme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VOTRON'un anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, ilacın kullanımı zorunlu ise tedavi süresince emzirme bırakılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır. Palonosetron, baş dönmesi, uyku hali ya da bitkinliğe sebep olabileceğinden, araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

VOTRON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol(23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Bu tıbbi ürün 207,5 mg mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle uyan gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VOTRON'un diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bir sakınca yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi hir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VOTRON nasıl kullanılır?

(Jygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı İçin talimatlar:

VOTRON, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce tek bir doz olarak damar içi enjeksiyon yoluyla doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

• Damar içi (intravenöz) enjeksiyon yolu ile kullanılır.
• Doktorunuz ya da hemşireniz normal olarak VOTRON'u kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce enjekte edecektir.
• 250 mikrogram VOTRON hızlı enjeksiyon ile damar içine verilir. Açılan flakondan arta kalan VOTRON atılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

VOTRON'un 18 yaş altındaki hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan, doktor tarafından önerilen doza göre kullanılır.

Ö/el kullanım durumları

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam eden ileri safha böbrek hastaları için herhangi bir veri bulunmadığından lütfen doktorunuza danışınız.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz VO TRON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer VOTRON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VOTRON kullandıysanız:

VOTRON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


VOTRON'u kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

3

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


VOTRON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VOTRON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa VOTRON'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciltte döküntü
- Kızarıklık
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VOTRON'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kalp atışınızda değişiklikler; mesela daha hızlı veya çok yavaş attığını fark ederseniz.
- Tansiyonunuzda dengesizlik; mesela çok yüksek ya da çok düşük ise Yüksek ateş
Size göre daha az idrara çıkmanız.
Görünen damarlarınızın renginde bir değişme olması.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Araç tutması Kulak çınlaması
- Görme bozuklukları
- ishal Karın ağrısı Ağız kuruluğu Hıçkırık Hazımsızlık
- Halsizlik
- Yorgunluk
- İştah azalması Baş ağrısı
- Uyku düzeninde değişiklik; mesela uykusuzluk veya aşırı uyku hali
- Grip
- Sinirlilik artışı
- Eklem ağrıları
- Vücudunuzda su tutulması (ödem)
Bunlar VOTRON'un hafıfyan etkileridir.

E^er hu kullanma talimalında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VOTRON'un saklanması

VOTRON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


VOTRON'u 25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında. ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

VOTRON'u dondurmayınız.

İlaç donmuş ise çözüp kullanmayınız.
Tek bir kullanım içindir. Her bir flakondan arta kalan çözelti atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VOTRON'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VOTRON'u kullanmayınız.

Ruhsal Sahihi:

Biem ilaç San. ve Tic. A.Ş.
Anıttepe Mah. Turgut Reis Cad.No:21 06570 Tandoğan-ANKARA/TÜRKİYE Tel: (0312) 230 29 29 Faks: (0312) 230 68 00

Üretim Yeri:

İdol ilaç Dolum San. ve Tic. A.Ş.
Davutpaşa Cad. Cebealibey Sk. No: 20 Topkapı/ İstanbul
Bu kullanma talimatı 04/06/2012 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Votron 250 mcg/ 5 ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Palonosetron hidroklorür

Atc Kodu: A04AA05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

  • Votron 250 mcg/ 5 ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon KT
  • Google Reklamları

    Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.