Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Anti Asidoz Yumuşak Jelatin Kapsül 500mg Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar » Elektrolit Solüsyonları » Sodyum Bikarbonat

KULLANMA TALİMATI

ANTI ASIDOZ® Yumuşak Jelatin Kapsül, 500 mg.

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde:Yardıma maddeler:

Rape seed oil (pancar yağı), sarı mum (cera flava), hidrate soya yağı, kısmi hidrate bitkise! yağ (vegetable oil), soya lesitini. Kapsül yapısında, boyar madde olarak titandioksit. Cochineal kırmızısı A mevcuttur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma ialimaimı saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek v^a düşük doz kıdlanmaymız.


Bu.kuilanmâ talimatında:

1. ANTIASJDOZ nedir ve ne için kullanıhr?


2. ANTIASIDOZ®kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ANTIASİDOZ^ nasıl kullanıhr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ANTI ASIDOZ'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

L ANTI ASIDOZ® nedir ve ne için kullanılır?

• ANTI ASIDOZ® vücut sıvılarım alkalileştirici ilaçlar (antiasitler) smıfına ait tıbbi bir üründür ve İçerisinde sodyum bikarbonat bulunur
Her kutuda her biri 10 yumuşak jelatin kapsül içeren 10 adet blister ile toplam 100 yumuşak jelatin kapsül bulunan formda kullanıma sunulmaktadır
• Aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:
Özellikle kronik böbrek yetmezliğinde olmak üzere değişik nedenlere bağlı kandaki asitlik derecesinin yüksek olması durumunu tedavi etmek için kullanılır.
2. ANTI ASn>OZ®*u

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTI ASİDOZ®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
İlaca veya herhangi bir bileşenine aşın duyarlıysanız.
Kanınız baz özelliğinde ise (metabolik alkaloz durumu mevcutsa).
Serum sodyum seviyesinin artışı (hipernatremi) söz konusu ise.
Fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa.

I /A


ANTI ASIDOZ®'un içeriğinde bulunan Cochineal kırmızı A alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
v' ANTI ASİDOZ®'un her bir kapsülünün sodyum içeriği 137 mg'a karşılıktır. Uzun dönemli kullanımı sırasında düşük hatta çok düşük sodyum diyeti gerekli olabilir.

ANTI ASIDOZ*'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZANTI ASIDOZ® sodyum içerdiğinden kontrollü sodyum diyetinde olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tedavi sırasında aşın sodyum alımı engellenmelidir. Tedavi sırasında asidozun durumu yakından takip edilmeli, idrarın asiditesi düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir


ANTI ASIDOZ® peptik ülser tedavisi için kullanılmamalıdır.


Tedavi sırasında kanınızın asitlik derecesi yakından takip edilmeli, idrarm asitliği düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Kan pH değeri 7,2'ııin altında o!aı> hastalarda dan\ar yolundan kullanılan ilaçlarla kan pH'ının du.iinesı durumunun (aside?) duzcltilrne.si gerekmektedir Ayrıca, plazma elektrotları, özellikle .sodyum, potasyum ve kalsiyum düzenli olarak izlenmelidir

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANTI ASIDOZ*"'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Gerekli ise düşük tuz veya çok düşük tuz diyeti uygulanabilir

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Sodyum bikarbonatın anne kamındaki bebek için zararlı etki gösterdiğine ilişkin herhangi bir rapor olmamasına rağmen gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır. Hamilelik döneminde ilaç kullanımı yalnızca, fayda/'zarar ilişkisinin dikkatle değerlendirildiği hekim karan ile mümkündür.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Sodyum bikarbonat endojen olarak vücutta bulunan bir maddedir. Bu nedenle süte geçişi konusunda bir araştırma bulunmamaktadır. Emzirme döneminde ilaç kullanımı hekim karan ile mümkündür

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

ANTI ASIDOZ^'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ANTI ASIDOZ® hidrate soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız
ANTI ASIDOZ^'un İçeriğinde bulunan Cochineal kırmızısı A aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.
ANTI ASIDOZ® sodyum içerdiğinden dolayı kontrollü sodyum diyetinde olan hastalarda dikkatli kuilanılmahdjr. Tedavi sırasında aşın sodyum alımı engellenmelidir

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

İdrarın alkalileşmesi nedeniyle, güçlü bir merkezi sistem uyancısı madde olan amfetamin, alerjik reaksiyonlann engeitenınesi, solunum yollarınm genişletilmesi, kanlanma ve ödemin gerilciilmesı gibi amaçlarla kullanılan bir ilaç olan efedrin, mukozada kanlanmayı ve ona bağlı şişkinliği gideren bir ilaç olan psödoefedrin, normal olmayan kalp rttmi gibi durumlarla ilişkilendirilen çarpıntı ve aritmilerin tedavisinde

kuliamlaTibir ilaç olan flekainid, kalp alışmdak'i du/ensi/iik ve eşitsizliklerden meydana gelen rahatsızlıklarda kullanılan kinidin ve sıtmanın tedavisinde kutlanılan bir madde olan kinin kan düzeyleri ve buna bağlı olarak zararı artabilir, bir kısım sinir hastalığının tedavisu)de kullanılan bir madde oian lityum, ağızdan ijeker düşürücü olarak kullanılan bir ilaç olan klorpropamid ve ağrı, yüksek ateş ve romatizma tedavisinde kullanılan salisilatların ise seviyeleri ve buna bağlı olarak etkileri azalabilir

Demir içeren ilaçlarla eşzamanlı alındığmda demir emilimi azalabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ANTI ASroOZ* nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar;

Doz kandaki asilliğin derecesine bağlıdır. Doktorunuz tarafından başka şekilde reçete edilmedi ise doz, günde alınan 6-9 kapsüldür. Bu 3 - 4.5 gram sodyum bikarbonata eşittir (= 40 - 65 mg/kg/gün sodyum bikarbonat).

Uygulama yolu ve melodu:

Kapsüller gün içinde belirli aralıklarla bir miktar sıvı ile birlikte bütün olarak ağız yoluyla alınır.

• Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

ANTI ASIDOZ böbrek yetmezliği durumunda özellikle kullanılan bir ilaçtır

Eğer ANTI ASIDO^ 'un etkisinin çok güçlü veya zc^ıf olduğum dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşum/z.


Kullanmanız gerekenden fazla ANTI ASIDOZ® kullandıysanız:

Aşırı doz durumunda düşük kalsiyum seviyesine bağlı kas spazmları, baş dönmesi, kas güçsüzlüğü, yorgunluk, morarma (siyanoz), hipoventilasyon (akciğerlere giren ve çıkan hava miktarında azalma) ve aralıklı kas kasılması ve kramp (tetani) ihtimali vardır

ANTI ASID02^ 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ANTI ASIDOZ^'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ANTI ASIDOZ^ ile tedavi sonlandınidığmdaki oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ANTI ASIDOZ®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz;

ANTI ASIDOZ* ile yapılan klinik araştırmalarda karşılaşılan yan etkilerin tamamı aşağıdadır.
Seyrek; Mevcut mide-bağırsak şikayetlerinin (örneğin diyare) şiddetinde artma olabilir. ANTI ASIDOZ® içeriğinde bulunan Cochineal kırmızısı A alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Çok seyrek: Soya yağı kaynaklı alerjik reaksiyonlar.
Bilinmiyor: Aşın doz durumunda düşük kalsiyuma bağlı olarak kas hassasiyeti (hipokalsemik tetani) oluşma ihtimali vardır. Uzun süreli kullanımlarda böbrekte kalsiyum veya magnezyum fosfat taşlarının oluşumu kolaylaşabilir. Gaz ve kann ağnsı görülebilir
Bunlar ANT! ASIDOZ®'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ANTI ASmOZ^'un saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25®C'ın altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTI ASİDO^ 'u kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye İstanbul

Üretim Yerii

Medice Arzneİmittel Pütter GmbH &Co. KG, Almanya

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Anti Asidoz Yumuşak Jelatin Kapsül 500mg

Etken Maddesi: Sodyum Bikarbonat

Atc Kodu: B05XA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.