Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cefridem 1 g IV enjeksiyon için toz içeren flakon Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Seftriakson

Kl LLANMA TALİMATI

CEFRİDEM 1 g i.v. enjeksiyon için toz içeren flakon Damar içine uygulama içindir.

Etkin madde:1 g seftriaksona eşdeğer miktarda seftriakson sodyumYardımcı madde:İçcmıemektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kl LLANMA TALİMATIM dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kuüanma talimatım saklayım-. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyahiUrsiniz.


•Eğer ilave sorulurmız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza dam:}imz.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyuma. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


/.CEFRİDEM nedir ve ne için kullandır?


2. CEFRİDEM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CEFRİDEM nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CEFRİDEM'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.


LCEFRİDEM nedir ve ne için kullanılır?

CEFRİDEM. seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermekledir. Bu, antibiyotikler adı verilen ilaç grubuna dahildir. CEFRİDEM etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır.

CEFRİDEM beyaz-kremden, sarımsı renge kadar değişen renklerde, kristalimsi tozdur. Cam tlakonlarda takdim edilir. Her bir karion kutuda 1 adet flakon ve 10 nıL steril enjeksiyonluk su içeren 1 adet ampul bulunmaktadır.

• CEFRİDEM bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

• CEFRİDEM aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir:

-Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık)

-»arı iltıV%<ıKı / \

-Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan disséminé Lyme borreiiosis'in erken ve geç evrelerinde.

-Kann bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karm zarı iltihabı, safra ve mide-barsak sistemi eni eksi yon lan)

-Kemik.eklem.yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları.

-Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar.

-Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonunda.

-Solunum yollan enfeksiyonlan, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak-burun-boğaz enfeksiyonlan, akut baktcriyel komplike olmayan otitis media (ona kulak iltihabı),

-Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere génital enfeksiyonlar,

-Enfeksiyonların oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce.

2. CEFRİDEM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CEFRİDEM'i aşağıdaki durumlarda KULL.A.N.MAYINIZ

Eğer;

• CEFRİDE.M'in etkin maddesi olan seflriakson'a aşın duyarlılığınız varsa.

• CEFRİDEM'in de dahil olduğu 'sefalosporin' adı verilen antibiyotiklere karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa (Bu grup ilaçlara sefaleksin. sefaklor ve sefuroksim gibi etkin maddeler dahildir.),

• Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli aleıjik reaksiyon göstermişseniz (Alerjik reaksiyon belirlileri arasında; boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük; ellerin, ayakların vc bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.).

CEFRİDEM aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:

• Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri kullanan veya bu ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük jeni doğan bebeklerde,

• Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler),

• Yeni doğanlarda sanlık mevcut ise.

CF.FRİDE.M'i aşağıdaki durumlarda DİKK.'VTLİ KIILLANIMZl-ğer;

• Yakın bir zamanda kalsiyum içeren préparai kullanmışsanız veya kullanacaksanız,

• Mide ve bağırsaklarınızla ilgili, özellikle kolit (bağırsak iltihabı) gibi bir probleminiz varsa.

• Karaciğer veya böbrek rahaisızlığımz \ arsa.

• Kan rahatsızlıktan gibi başka bir rahatsızlığınız varsa,

• Safra kesesi hastalığı veya safra taşını düşündüren gölge şeklindeki ultrasonografık bulgularınız varsa.

• Astımmız varsa.

• Hamile iseniz,

• Bebeğinizi emziriyorsanız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız.

C EFRİDEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

C'HI RİDHM. uygulama yolu nedeniyle de viyeceklerie etkileşmemektedir. Aç veya tok kamma uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CEFRİDEM'in insanda gebelikle kullanımınm güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz ,'iira.sında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız


CEFRİDEM'in etkin maddesi anne sülüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

■Araç ve makine kullanımı

CEFRİDEM'in motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve CEFRİDEM'i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

CEFRİDEM'İDiçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir flakonda 82,9 mg sodyum ihtiva eder. Bu, durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütten doktorunuza bu ilaçlar hakkında bilgi veriniz (Bunlara reçetesiz olarak aldığımız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir.). Bunun sebebi, CEFRİDEM'in diğer ilaçların etkisini göstenne yolunu etkileyebilmesidir. .Aynca, diğer ilaçlar da, CEFRİDEM'in etki gösterme yolunu etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsamz doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz:

• Oral koniraseptifler (doğum kontrol haplan); CEFRİDEM. doğum kontrol haplarının çalışmasını durdiu-abilir, bu yüzden CEFRİDEM kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin, kondomlar) kullanmalısınız.

• Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır)

• .Antikoagülanlar (kanı sulandınnak için kullanılan ilaçlar)

• Probenesid (gut tedavisi için kullanılır)

• Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Irlukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

• Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

Eğer reçeldi ya da reçetesiz herhangi hir ilacı şu anJa kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lüfen dokiorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında hilgi veriniz.


3. CEFRİDEM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacımzın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

• CEFRİDEM'in standart dozu günde 1-2 g'dır. Geçirilen enfeksiyonun şiddetine ve tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 g'a kadar anmlabilir).

Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g'lık tek doz CEFRİDEM uygulaması önerilir.

l'edavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi- hastanın ateşi düştükten \eya enfeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel eradika.syon) sonra en az 48-72 saat CEFRİDEM tedavisine devam edilmelidir.

l'ygulama yolu ve metodu:

CEFRİDEM genellikle bir doktor veya hemşire tarafından damar içine uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak dozoı karar verecektir.

Yenidoğan. bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır.

Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar); Günde tek doz 20-50 mg'kg vücut ağıriığı'dır. Günlük doz 50 mg/kg*ı aşmamalıdır.

Bebek ve çocuklar(]5 günlükten 12 yaşına kadar): Günde tek doz 20-80 mg/Tcg.

Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır.

.Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (1 g'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda CEFRİDEM'in yetişkinler için önerilen dozlan kullanılmakladır.

Ö/.el kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek raliatsızliğiniz varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

Eğer CEFRİDEM'in e ikisinin çok f*üçlii veya zayıf olduğuna dair hir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullanmanı/ gerekenden daha fazla C'EFRİDK.M aldıysanız

( EFRİDEM 'den kullanmamı gerekenden fazlasım kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunu:


C'KFKİDEM' i kullanmayı unutursam/

Unuiulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


liğer almaııız gereken bir CEFRİDEM dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak, neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

CKFRİDEM ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

CEFRİDEM kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CEFRİDEM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

.Vşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi aleıjik reaksiyonlar (yaygın olmayan, her 100 kişide Eden az kişiyi etkiler):

-Yüz. boyun, dudak ve ağzın aniden şişmesi. Bu. nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir.

-Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi.

• Ciddi deri döküntüleri (çok seyrek, her 1000 kişide 1 'den az kişiyi etkiler):

-Eğer şiddetli deri döküntüsü yaşarsanız, hemen doktorunuza gidiniz.

-Kabarcıklar veya deride so>ulma ile birlikte hızla gelişen şiddetli döküntü belirtiler arasında olup, ağız kısmında kabarcıklar da oluşabilir.

Olası diğer yan etkiler

Yaygın (her 10 kişide 1 kişiyi etkiler)

• Gevşek dışkılaına veya ishal,

• Kendini hasta hissetme ve hasta olmiik.

Yaygın olmayan (her 100 kişide Tden az kişiyi etkiler)

• Diğer cilt reaksiyonları. Fiunlara, tüm vücudunuzu kaplayan döküntü, pütürlü döküntü (ürtiker), kaşıntı ve şişkinlik dahildir.

Seyrek (her 1000 kişide l'den az kişiyi etkiler):

• Mantar ve maya sebebiyle görülen diğer enfeksiyon türleri (örneğin pamukçuk).

• Kan ile ilişkili rahatsızlıklar. Belirtiler ara.sında: yorgunluk hissi, cildin kolay morarması, nefesin kesilmesi ve bumn kanaması bulunmaktadır.

• Baş ağrısı.

• Baş dönmesi hissi.

• Ağızda yara oluşması.

• Dil iltihabı (glossit). Belirtiler arasında: dilin şişmesi, kızannası ve iltihaplanması bulunmaktadır.

• Karaciğer problemleri (kan testinde gösterilir).

• Safra kesenizde ağn çekmenize, hasta hissetmenize ve hasta olmamza yol açabilecek rahatsızlıklar.

• Böbrek sorunları . Bunlar idrar yapma miktarınızı etkileyebilir. Bazı kişiler normalde daha fazla idrara çıkarlar. Çok seyrek olarak, kişiler idrara çıkmamaya başlayabilir.

• İdrannızda kan ve şeker olması.

• CEFRİDEM'in verildiği damarda ağrı veya yanma hissi.

• Enjeksiyonunun yapıldığı yerde ağrı.

• \'üksek ateş veya titreme.

(; ok seyrek (her 10000 kişide l'den az kişiyi etkiler)

• Coombs' testinde pozitif sonuçlar çıkması (bazı kan raıhatsızlıklan için kullanılan bir test).

• Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında; cildin kolay morarması ve eklemlerinizde ağn ve şişkinlik vardır.

• Kanınızdaki beyaz kan hücre sayısında değişiklikler. Belirtiler arasında; ateşinizin aniden yükselmesi, titreme ve boğaz ağnsı bulunmaktadır.

• Pankreasın iltihaplanması (pankreatit). Belirtiler arasında, bıçak saplanmasına ya da mide civarında şiddetli bir baskıya benzeyen; buradan sağa, sola ve sırta yayılabilen şiddetli ağrı vardır.

• Kalın bağırsağın iltihaplanması (kolit). Belirtiler arasında, genellikle kanlı ve sümüksü ishal, mide ağrısı ve ateş bulunmaktadır.

Eğer hu kullanma fa/imattnJa hahsi geçmeyen herhangi bir yan etki He karşılaşırsanız


doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. C EFRİDEM'in .saklanması

CEFRİDEM'i çocukların göremeyeceği, erişemeveceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanım/.

.Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFRİDEM'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Berk Farma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şii.

Dem Plaz.a. İnönü Mah. Kayışdağı C'ad. No: 172

34755 Alaşehir / İSTANBUL

Tel: 0 216 4284029

Faks: 0 216 4284069

imal Yeri:


Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. Saıı. ve Tic. A.Ş. Adapazarı

Çözücü İmal Yeri:Mefar İlaç Sanayii A.Ş. Kurtköy-Peııdikİstanbul

Bu kullanma talimatı........tarihinde onaylanmıştır.


Kl LLANMA TALİMATI

CEFRİDEM 1 g i.v. enjeksiyon için toz içeren flakon Damar içine uygulama içindir.

Etkin madde:1 g seftriaksona eşdeğer miktarda seftriakson sodyumYardımcı madde:İçcmıemektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kl LLANMA TALİMATIM dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kuüanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyahilirsiniz.


•Eğer ilave sorulurmız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı^finız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığıntzı .söyleyiniz.


•Bu talimatla yazılanlara aynen uyuma. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


/.CEFRİDEM nedir ve ne için kullanılır?


2. CEFRİDEM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CEFRİDEM nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CEFRİDEM'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.


I.CEFRİDEM nedir ve ne için kullanılır?

CEFRİDEM. seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermekledir. Bu, antibiyotikler adı verilen ilaç grubuna dahildir. CEFRİDEM etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır.

CEFRİDEM beyaz-kremden. sarımsı renge kadar değişen renklerde, kristalimsi tozdur. Cam tlakonlarda takdim edilir. Her bir karion kutuda 1 adet flakon ve 10 nıL steril enjeksiyonluk su içeren 1 adei ampul bulunmaktadır.

• CEFRİDEM bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

• CEFRİDEM aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir:

-Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık)

-»arı iltıV%<ıKı / rv»/.atı,artiif \

-Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan disséminé Lyme borreliosis'in erken ve geç evrelerinde.

-Kann bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karm zarı iltihabı, safra ve mide-barsak sistemi eni eksi yon lan)

-Kemik.eklem.yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları.

-Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar.

-Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonunda.

-Solunum yollan enfeksiyonlan, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak-burun-boğaz enfeksiyonlan, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (ona kulak iltihabı),

-Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere génital enfeksiyonlar,

-Enfeksiyonların oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce.

2. CEFRİDEM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CEFRİDEM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• CEFRİDHM'in etkin maddesi olan seftriakson'a aşın duyarlılığınız varsa.

• CEFRİDEM'in de dahil olduğu 'sefalosporin' adı verilen antibiyotiklere karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa (Bu grup ilaçlara sefaleksin. sefaklor ve sefuroksim gibi etkin maddeler dahildir.),

• Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli aleıjik reaksiyon göstermişseniz (Alerjik reaksiyon belirtileri arasında; boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük; ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.).

CEFRİDEM aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:

• Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri kullanan veya bu ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük jeni doğan bebeklerde,

• Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler),

• Yeni doğanlarda sarılık mevcut ise.

CF.FRİOEM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KIILLANINTZl-ğer;

• Yakın bir zanıanda kalsiyum içeren préparai kullanmışsanız veya kullanacaksanız,

• Mide ve bağırsaklarınızla ilgili, özellikle kolit (bağırsak iltihabı) gibi bir probleminiz varsa.

• Karaciğer veya böbrek rahaisızlığımz \ arsa.

• Kan rahatsızlıklan gibi başka bir rahatsızlığınız varsa.

• Safra kesesi hastalığı veya safra taşını düşündüren gölge şeklindeki ultrasonografık bulgularınız varsa.

• Astımmız varsa.

• Hamile iseniz.

• Bebeğinizi emziriyorsanız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütten doktorunuza danışmız.

C EFRİDEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

C'HI RİDHM. uygulama yolu nedeniyle de viyeceklerie etkileşmemektedir. Aç veya tok kamma uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CEFRİDEM'in insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz ,'iira.sında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız


CEFRİDEM'in etkin maddesi aıuıe sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

■Araç ve makine kullanımı

CEFRİDEM'in motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve CEFRİl^EM'i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

CEFRİDEM'İDiçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir flakonda 82,9 mg sodyum ihtiva eder. Bu, durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütten doktorunuza bu ilaçlar hakkında bilgi veriniz (Bunlara reçetesiz olarak aldığımız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir.). Bunun sebebi, CEFRİDEM'in diğer ilaçların etkisini göstenne yolunu etkileyebilmesidir. .Aynca, diğer ilaçlar da, CEFRİI')EM'in etki gösterme yolunu etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsamz doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz:

• Oral koniraseptifler (doğum kontrol haplan); CEFRİDEM. doğum kontrol hapUu'inın çalışmasını durdurabilir, bu yüzden CEFRİDEM kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin, kondomlar) kullanmalısınız.

• Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır)

• .Antikoagülanlar (kanı sulandınnak için kullanılan ilaçlar)

• Probenesid (gut tedavisi için kullanılır)

• Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Irlukonazol (mantar hastalığınm önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

• Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

Eğer reçeldi ya da reçetesiz herhangi hir ilacı şu anJa kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lüfen dokiorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CEFRİDEM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacımzın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

• CEFRİDEM'in standart dozu günde 1-2 g'dır. Geçirilen enfek.siyonun şiddetine ve tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 g'a kadar anmlabilir).

Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g'lık tek doz CEFRİDEM uygulaması önerilir.

l'edavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi- hastanın ateşi düştükten \eya enfeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel eradika.syon) sonra en az 48-72 saat CEFRİDEM tedavisine devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

CEFRİDEM genellikle bir doktor veya hemşire larailndan damar içine uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak dozoı karar verecektir.

Yenidoğan. bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır.

Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar); Günde tek doz 20-50 mg'kg vücut ağıriiğı'dır. Günlük doz 50 mg/kg*ı aşmamalıdır.

Bebek ve çocuklar(]5 günlükten 12 yaşına kadar): Günde tek doz 20-80 mg/Tcg.

Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır.

.Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (1 g'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda CEFRİDEM'in yetişkinler için önerilen dozlan kullanılmakladır.

Ö/.el kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek raliatsızl iğiniz varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

Eğer CEFRİDEM'in etkisinin çok güçlüvev'ozayıf olduğuna dair hir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullanmanı/ gerekenden daha fazla C'EFRİDK.M aldıysanız

( EFRİDEM 'den kullanmamı gerekenden fazlasım kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz


C'EFRİDE.M' i kullanmayı unutursam/

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


liğer almaııız gereken bir CEFRİDEM dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu ahnız. .Ancak, neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

CEFRİDEM ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

CEFRİDEM kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CEFRİI^EM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

.Vşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi aleıjik reaksiyonlar (yaygın olmayan, her 100 kişide Eden az kişiyi etkiler):

-Yüz. boyun, dudak ve ağzın aniden şişmesi. Bu. nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir.

-Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi.

• Ciddi deri döküntüleri (çok seyrek, her 1000 kişide 1 'den az kişiyi etkiler):

-Eğer şiddetli deri döküntüsü yaşarsanız, hemen doktorunuza gidiniz.

-Kabarcıklar veya deride so>ulma ile birlikte hızla gelişen şiddetli döküntü belirtiler arasında olup, ağız kısmında kabarcıklar da oluşabilir.

Olası diğer yan etkiler

Yaygın (her 10 kişide 1 kişiyi etkiler)

• Gevşek dışkılama veya ishal,

• Kendini hasta hissetme ve hasta olmiik.

Yaygın olmayan (her 100 kişide Tden az kişiyi etkiler)

• Diğer cilt reaksiyonları. Bunlara, tüm vücudunuzu kaplayan döküntü, pütürlü döküntü (ürtiker), kaşıntı ve şişkinlik da.hildir.

Seyrek (her 1000 kişide l'den az kişiyi etkiler):

• Mantar ve maya sebebiyle görülen diğer enfeksiyon türleri (örneğin pamukçuk).

• Kan ile ilişkili rahatsızlıklar. Belirtiler ara.sında: yorgunluk hissi, cildin kolay morarması, nefesin kesilmesi ve bumn kanaması bulunmaktadır.

• Baş ağrısı.

• Baş dönmesi hissi.

• Ağızda yara oluşması.

• Dil iltihabı (glossit). Belirtiler arasında: dilin şişmesi, kızannası ve iltihaplanması bulunmaktadır.

• Karaciğer problemleri (kan testinde gösterilir).

• Safra kesenizde ağn çekmenize, hasta hissetmenize ve ha.sta olmamza yol açabilecek rahatsızlıklar.

• Böbrek sorunları . Bunlar idrar yapma miktarınızı etkileyebilir. Bazı kişiler normalde daha fazla idrara çıkarlar. Çok seyrek olarak, kişiler idrara çıkmamaya başlayabilir.

• İdrannızda kan ve şeker olması.

• CLFİlİDEM'in verildiği damarda ağrı veya yanma hissi.

• Enjeksiyonunun yapıldığı yerde ağn.

• \'üksek ateş veya titreme.

(; ok seyrek (her 10000 kişide l'den az ki.şiyi etkiler)

• Coombs' testinde pozitif sonuçlar çıkması (bazı kan raıhatsızlıklan için kullanılan bir test).

• Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında; cildin kolay morarma,sı ve eklemlerinizde ağn ve şişkinlik vardır.

• Kanınızdaki beyaz kan hücre sayısında değişiklikler. Belirtiler arasında; ateşinizin aniden yükselmesi, titreme ve boğaz ağnsı bulunmaktadır.

• Pankreasın iltihaplanması (pankreatit). Belirtiler arasında, bıçak saplanmasına ya da mide civarında şiddetli bir baskıya benzeyen; buradan sağa, sola ve sırta yayılabilen şiddetli ağrı vardır.

• Kaim bağırsağın iltihaplanması (kolit). Belirtiler arasında, genellikle kanlı ve sümüksü ishal, mide ağrısı ve ateş bulunmaktadır.

Eğer hu kullanma fa/imattnJa hahsi geçmeyen herhangi hir yan etki ile karşılaşırsanız


doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. C EFRİDEM'in .saklanması

CEFRİDEM'i çocukların göremeyeceği, erişemeveceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanım/.

.Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFRİDEM'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Berk Farma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şii.

Dem Plaza. İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No: 172

34755 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0 216 4284029

Faks: 0 216 4284069

imal Yeri:


Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. Saıı. ve Tic. A.Ş. Adapazarı

Çözücü İmal Yeri:Mefar İlaç Sanayii A.Ş. Kurtköy-PendiLİstanbul

Bu kullanma talimatı........tarihinde onaylanmıştır.


Kl LLANMA TALİMATI

CEFRİDLM 1 g i.v. enjeksiyon için toz içeren flakon Damar içine uygulama içindir.

Etkin madde:1 g seftriaksona eşdeğer miktarda seftriakson sodyumYardımcı madde:İçcmıemektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kl LLANMA TALİMATIM dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kuüanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyahilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığımzı .söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyuma. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


/.CEFRİDEM nedir ve ne için kullanılır?


2. CEFRİDE.yn kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CEFRİDEM nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CEFRİDEM'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.


LCEFRİDEM nedir ve ne için kullanılır?

CEFRİDEM. seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermekledir. Bu, antibiyoiikler adı verilen ilaç grubuna dahildir. CEFRİDEM etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır.

CF.FRİDEM beyaz-kremden, sarımsı renge kadar değişen renklerde, kristalimsi tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir. Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve 10 nıL steril enjeksiyonluk su içeren 1 adet ampul bulunmaktadır.

• CEFRİDEM bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

• CEFRİDEM aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir:

-Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık)

-»arı iltıV%<ıKı / \

-Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan disséminé Lyme borreliosis'in erken ve geç evrelerinde.

-Kann bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karm zarı iltihabı, safra ve mide-barsak sistemi enfeksiyon lan)

-Kemik.eklem,yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyon lan.

-Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar.

-Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonunda.

-Solunum yollan enfeksiyonlan, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak-burun-boğaz enfeksiyonlan, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (ona kulak iltihabı),

-Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere génital enfeksiyonlar,

-Enfeksiyonların oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce.

2. CEFRİDEM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CEFRİDE.M'i aşağıdaki durumlarda KULL.A.NMAYINIZ

Eğer;

• CEFRİDEM'in etkin maddesi olan seflriakson'a aşın duyarlılığınız varsa.

• CEFRİDEM'in de dahil olduğu 'sefalosporin' adı verilen antibiyotiklere karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa (Bu grup ilaçlara sefaleksin. sefaklor ve sefuroksim gibi etkin maddeler dahildir.),

• Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli aleıjik reaksiyon göstermişseniz (Alerjik reaksiyon belirtileri arasında; boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük; ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.).

CEFRİDEM aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:

• Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan üriinleri kullanan veya bu ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük jeni doğan bebeklerde,

• Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler),

• Yeni doğanlarda sarılık mevcut ise.

CF.FRİDEM'i aşağıdaki durumlarda DİKK-ATLİ KIILLANIMZl-ğer;

• Yakın bir zamanda kalsiyum içeren préparai kullanmışsanız veya kullanacaksanız,

• Mide ve bağırsaklarınızla ilgili, özellikle kolit (bağırsak iltihabı) gibi bir probleminiz varsa.

• Karaciğer veya böbrek rahaisızlığımz \ arsa.

• Kan rahatsızlıklan gibi başka bir raharsızlığınız varsa.

• Safra kesesi hastalığı veya safra taşını düşündüren gölge şeklindeki ultrasonografık bulgularınız varsa.

• Astımmız varsa.

• Hamile iseniz,

• Bebeğinizi emziriyorsanız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütten doktorunuza danışmız.

C EFRİDEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

C'HI RİDHM. uygulama yolu nedeniyle de viyeceklerie etkileşmemektedir. Aç veya tok kamma uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CEFRİDEM'in insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz ,'iira.sında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız


CEFRİDEM'in etkin maddesi aıuıe sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

■Araç ve makine kullanımı

CEFRİDEM'in motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve CEFRİDEM'i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

CEFRİDEM'İDiçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir flakonda 82,9 mg sodyum ihtiva eder. Bu, durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandmız ise lütten doktorunuza bu ilaçlar hakkında bilgi veriniz (Bunlara reçetesiz olarak aldığımız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir.). Bunun sebebi, CEFRİDEM'in diğer ilaçların etkisini göstenne yolunu etkileyebilmesidir. .Aynca, diğer ilaçlar da, CEFRİDEM'in etki gösterme yolunu etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsamz doktorunuza bunlar hakkmda bilgi veriniz:

• Oral koniraseptifler (doğum kontrol haplan); CEFRİDEM. doğum kontrol hapUu'inın çalışmasını durdurabilir, bu yüzden CEFRİDEM kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin, kondomlar) kullanmalısınız.

• Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır)

• .Antikoagülanlar (kanı sulandınnak için kullanılan ilaçlar)

• Probenesid (gut tedavisi için kullanılır)

• Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Irlukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

• Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi hir ilacı şu anJa kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lüfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında hiliii veriniz.


3. CEFRİDEM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacımzm dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

• CEFRİDEM'in standart dozu günde 1-2 g'dır. Geçirilen enfeksiyonun şiddetine ve tipine göre doktorunuz size daha yük.sek bir doz verebilir (günlük doz 4 g'a kadar artmlabilir).

Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enleksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g'lık tek doz CEFRİDEM uygulaması önerilir.

l'edavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten \eya enfeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel eradika.syon) sonra en az 48-72 saat CEFRİDEM tedavisine devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

CEFRİDEM genellikle bir doktor veya hemşire tarafından damar içine uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doza karar verecektir.

Yenidoğan. bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır.

Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar); Günde tek doz 20-50 mg'kg vücut ağıriiğı'dır. Günlük doz 50 mg/kg*ı aşmamalıdır.

Bebek ve çocuklar(]5 günlükten 12 yaşına kadar): Günde tek doz 20-80 mg/Tcg.

Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır.

.Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (1 g'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda CEFRİDEM'in yetişkinler için önerilen dozlan kullanılmakladır.

Ö/.el kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek raliatsızliğiniz varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

Eğer CEFRİDEM'in etkisinin çok f*üçlu veya zayıf olduğuna dair hir izleniminiz var i.se doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanı/ gerekenden daha fazla C'EFRİDK.M aldıysanız

( EFRİDEM 'den kullanmamı gerekenden fazlasım kullanmışsanız hir dokior veya eczacı ile konuşunuz


C'KFKİDEM' i kullanmayı unutursam/

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


liğer almanız gereken bir CEFRİDEM dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak, neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

CEFRİDEM ile tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler

CEFRİDEM kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CEFRİI^EM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

.Vşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi aleıjik reaksiyonlar (yaygın olmayan, her 100 kişide Tden az kişiyi etkiler):

-Yüz. boyun, dudak ve ağzın aniden şişmesi. Bu. nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir.

-Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi.

• Ciddi deri döküntüleri (çok seyrek, her 1000 kişide 1 'den az kişiyi etkiler):

-Eğer şiddetli deri döküntüsü yaşarsanız, hemen doktorunuza gidiniz.

-Kabarcıklar veya deride so>ulma ile birlikte hızla gelişen şiddetli döküntü belirtiler arasında olup, ağız kısmında kabarcıklar da oluşabilir.

Olası diğer yan etkiler

Yaygın (her 10 kişide 1 kişiyi etkiler)

• Gevşek dışkılaına veya ishal,

• Kendini hasta hissetme ve hasta olmak.

Yaygın olmayan (her 100 kişide Tden az kişiyi etkiler)

• Diğer cilt reaksiyonları. Bunlara, tüm vücudunuzu kaplayan döküntü, pütürlü döküntü (ürtiker), kaşıntı ve şişkinlik dahildir.

Seyrek (her 1000 kişide l'den az kişiyi etkiler):

• Mantar ve maya sebebiyle görülen diğer enfeksiyon türleri (örneğin pamukçuk).

• Kan ile ilişkili rahatsızlıklar. Belirtiler ara.sında: yorgunluk hissi, cildin kolay morarması, nefesin kesilmesi ve bumn kanaması bulunmaktadır.

• Ba^ ağrısı.

• Baş dönmesi hissi.

• Ağızda yara oluşması.

• Dil iltihabı (glossit). Belirtiler arasında: dilin şişmesi, kızannası ve iltihaplanması bulunmaktadır.

• Karaciğer problemleri (kan testinde gösterilir).

• Safra kesenizde ağn çekmenize, hasta hissetmenize ve hasta olmamza yol açabilecek rahatsızlıklar.

• Böbrek sorunları . Bunlar idrar yapma miktarınızı etkileyebilir. Bazı kişiler normalde daha fazla idrara çıkarlar. Çok seyrek olarak, kişiler idrara çıkmamaya başlayabilir.

• İdrannızda kan ve şeker olması.

• CEFRİDEM'in verildiği damarda ağrı veya yanma hissi.

• Enjeksiyonunun yapıldığı yerde ağn.

• \'üksek ateş veya titreme.

(; ok seyrek (her 10000 kişide l'den az ki.şiyi etkiler)

• Coombs' testinde pozitif sonuçlar çıkması (bazı kan raıhatsızlıklan için kullanılan bir test).

• Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında; cildin kolay morarma,sı ve eklemlerinizde ağn ve şişkinlik vardır.

• Kanınızdaki beyaz kan hücre sayısında değişiklikler. Belirtiler arasında; ateşinizin aniden yükselmesi, titreme ve boğaz ağnsı bulunmaktadır.

• Pankreasın iltihaplanması (pankreatit). Belirtiler arasında, bıçak saplanmasına ya da mide civarında şiddetli bir baskıya benzeyen; buradan sağa, sola ve sırta yayılabilen şiddetli ağrı vardır.

• Kalın bağırsağın iltihaplanması (kolit). Belirtiler arasında, genellikle kanlı ve sümüksü ishal, mide ağrısı ve ateş bulunmaktadır.

Eğer hu kullanma fa/imattnJa hahsi geçmeyen herhangi hir yan etki ile karşılaşırsanız


doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. C'EFRİDEM'in .saklanması

CEFRİDEM'i çocukların göremeyeceği, erişemeveceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanım/.

.Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFRİDEM'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Berk Farma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şii.

Dem Plaz.a. İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No: 172

34755 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0 216 4284029

Faks: 0 216 4284069

imal Yeri:


Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. Saıı. ve Tic. A.Ş. Adapazarı

Çözücü İmal Yeri:Mefar İlaç Sanayii A.Ş. Kurtköy-Pendik'İstanbul

Bu kullanma talimatı........tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Cefridem 1 g IV enjeksiyon için toz içeren flakon

Etken Maddesi: Seftriakson disodyum

Atc Kodu: J01DD04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.