Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Granexa 3 mg/ 3 ml i.v. infüzyon çözeltisi içeren ampul Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Granisetron

KULLANMA TALİMATI

GRANEXA 3mg/3ml i.v. infüzyon çözeltisi içeren ampul Damar içine uygulanır.

®

Etkin madde:

Her bir 3 mL'lik ampul, 3 mg granisetrona eşdeğer 3.36 mg granisetron HCl içerir.
e

Yardımcı maddeler:

Sodyum klomr, sitrik asit monohidrat, sodyum hidroksit/hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce budikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklaymız. Daha sonra teh'ar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularmız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dazım dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız._

Bu Kullanma Talimatında:


1. GRANEKA nedir ve ne için kullanılır?


2. GRANEKA 'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GRANEKA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GRANEKA 'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. GRANEXA nedir ve ne için kullanılır?

• GRANEXA damar içine uygulama için renksiz, kokusuz, homojen, partikül içermeyen çözelti içeren cam ampul halinde (3 mL'lik), 1 veya 5 adet ampul içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
• GRANEXA "5-HT3 reseptör antagonistleri" veya "anti-emetikler" olarak isimlendirilen ilaç grabuna dahil olan granisetron adlı etkin maddeyi içermektedir.
• GRANEXA kanser kemoterapisi veya radyoterapisi gibi medikal tedavilerden veya ameliyattan kaynaklanan bulantı ve kusmanın (kendini kötü ve hasta hissetme) önlenmesinde veya tedavisinde kullanılmaktadır.
e Enjeksiyon solüsyonu yetişkinlerde ve 2 yaş üzerindeki çocuklarda kullanım içindir.

2. GRANEXA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GRANEXA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
® Granisetron veya GRANEXA' mn içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aleijik iseniz (yai'duTicı maddeler Hstesine bakmız)
Eğer emin değilseniz, enjeksiyonu almadan önce doktorunuzla, hemşirenizle veya eczacmızla konuşunuz.
GRANEXA'

yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

GRANEXA kullanmadan önce doktonmuzla, hemşirenizle veya eczacmızla aşağıdaki durumların sizin için geçerli olup olmadığım kontrol ediniz:
• Eğer bai'sak tıkanıklığından kaynaklanan barsak hareketlerinde problemleriniz varsa
• Kalp problemleriniz varsa, kanseriniz için kalbinize zarar verdiği bilinen bir ilaçla tedavi ediliyorsanız veya vücudunuzda potasyum, sodyum veya kalsiyum gibi tuzların düzeylerinde prolemleriniz varsa (elektrolit anormallikleri)
• Diğer "5-HT3 reseptör antagonisti" ilaçlarla tedavi ediliyorsanız. Bu ilaçlar GRANEXA gibi bulantı ve kusmanın tedavisi ve önlenmesinde kullanılan dolasetron ve ondansetron'u içerir.

Hamilelik

•hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Eğer hamile iseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe GRANEXA kullanmayınız.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

®ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Eğer emziriyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe GRANEXA kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

GRANEXA'nm araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklemnemektedir.

GRANEXA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GRANEXA her dozunda 1 mmol (23 mg)'den dalıa az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermediği kabul edilebilir".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


GRANEXA bazı ilaçların etkisini değiştirebilir. Aynı şekilde diğer bazı ilaçlar da GRANEXA' nın etkisini değiştirebilir.
Aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz:
• Düzensiz kalp atışını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
• Dolasetron ve ondansetron gibi diğer "5-HT3 reseptör antagonist" ilaçlar ("GRANEXA'yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız" bölümüne bakınız)
• Epilepsi tedavisinde kullanılan fenobarbital
• Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol ® Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik eritromisin.

3. GRANEXA nasıl kullanılır?

GRANEXA size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacaktır. GRANEXA dozu hastadan hastaya değişkenlik göstennektedir. Doz, yaşınıza, ağırlığınıza ve ilacı kusma ve bulantının önlenmesi veya tedavisi için kullanmanıza göre değişkenlik gösterir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
GRANEXA damarlara enjeksiyon şeklinde verilebilir (intravenöz).
Radyoterapi veya kemoterapi sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin önlenmesi:
Enjeksiyon size radyoterapinizin veya kemoterapinizin başlangıcından önce verilecektir. Damarınızın içine uygulanan enjeksiyon 30 saniye ila 5 dakika süresince devam eder ve doz genellikle 1 mg ila 3 mg arasındadır. GRANEXA enjeksiyondan önce seyreltilebilir.
Radyoterapi veya kemoterapi sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin tedavisi:
Enjeksiyon 30 saniye ila 5 dakika arasında sürer ve doz genellikle 1 mg ila 3 mg arasındadır. GRANEXA damarınıza enjekte edilmeden önce seyreltilebilir. İlk dozdan sonra hastalığınızı durdurmak için size daha fazla enjeksiyon yapılabilir. Her bir enjeksiyon arasında en az 10 dakika süre olacalctır. Günde alacağınız en yüksek GRANEXA dozu 9 mg'dır.
Steroidlerle kombinasyon:
Adrenokortikal steroid olarak bilinen ilaçların kullanımı GRANEXA enjeksiyonunun etkisini artırabilir. Steroid size radyoterapi veya kemoterapi öncesinde 8 ila 20 mg deksametazon olarak ya da; radyoterapi veya kemoterapi öncesinde ve sonrasında 250 mg metilprednizolon olarak verilir.
Çocuklarda radyoterapi ve kemoterapi sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin önlenmesi veya tedavisi:
GRANEXA çocuğun kilosuna bağlı olarak belirlenen dozda ve yukarda anlatıldığı şekilde damar içine enjeksiyon yoluyla verilir. Enjeksiyonlar seyreltilerek radyoterapi veya kemoterapi öncesinde 5 dakika süresince verilecektir. Çocuklara günde maksimum 2 doz en az 10 dakika arayla verilecektir.
Ameliyat sonrası kendini kötü veya hasta lıissetmenin tedavisi:
Damarlarınıza GRANEXA enjeksiyonunun verilmesi 30 saniye ila 5 dakika arasında süi'ecek ve doz genellikle 1 mg olacaktır. Size günde en fazla 3 mg GRANEXA dozu verilecektir.
Çocuklarda ameliyat sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin önlenmesi ve tedavisi: CeiTahiden sonra kendini kötü veya hasta hissetmenin tedavisi için çocuklara GRANEXA enj eksiyonu verilmemelidir.

Eğer GRANEKA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla GRANEXA kullandıysanız

GRANEXA size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacağından, kullanmanız gerekenden daha fazla GRANEXA kullanmanız olası değildir. Yine de endişeleniyorsanız, doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz. Doz aşımının semptomları arasında hafif baş ağrısı bulunmaktadır. Semptomlarınıza bağlı olarak tedavi edileceksiniz.

Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa, doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza sorunuz.


GRANEXA'i

kullanmayı unutursanız

GRANEXA size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacağından, kullanmanız gereken GRANEXA dozunu unutmanız olası değildir. Yine de endişeleniyorsanız, doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz.

GRANEXA ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

GRANEXA tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Diğer tüm ilaçlar gibi, GRANEXA yan etkilere neden olabilir, bununla birlikte yan etkiler herkeste görülmeyebilir. Aşağıdaki problem sizin için geçerliyse derhal bir doktora görünmelisiniz;
• Alerjik reaksiyonlar (anafilaksi). Belirtiler arasında boğazın, yüzün, dudakların ve ağzın şişmesi ve nefes almada ve yutkunmada zorluk olabilir.
• GRANEXA kullanımı sırasında gömlebilecek diğer yan etkiler;
• Çok yaygın; 10 hastadan 1 hastayı veya dalıa fazlasını etkiler
• Baş ağrısı
• Kabızlık (konstipasyon). Doktomnuz durumunuzu gözlemleyecektir.
• Yaygın; 100 hastadan 1' i ile 10' unu etkiler Uyuma problemleri (insomnia)
#
#
#
#
#

Karaciğerinizin işlevlerinde kan testleri ile gösterilen değişiklikler İshal (diyare)
Yaygın olmayan; 1000 hastadan l'i ile 10' unu etkiler
Deri döküntüleri veya alerjik deri reaksiyonu veya kurdeşen (ürtiker). Kırmızı, artmış kaşıntılı şişlikler işaretler ai'asındadır.
• Kalp atışında (ritim) değişiklikler ve EKG'de (kalbin elektriksel kayıtları) değişiklikler.
• Titreme, kas katılığı ve kas çekilmelerini de içeren anormal istemsiz hareketler.

Eğer buyan etkiler ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu, hemşirenizi veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. GRANEXA'nın saklanması

GRANEKA ' yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ampulleri doğnıdan gelen gtineş ışığından koruyunuz.
Dondumıayımz.
Sulandınidıktan sonraki raf ömrü, 2°C-8°C'de saklamak koşulu ile 24 saattir. 24 saatten sonra kullanmayımz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra GRANEXA ' yı kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent 34394, İstanbul

Üretim Yeri:


Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpniar Malı. Fatih Cad. No: 17 S amandıra- S ancaktepe/İ stanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Granexa 3 mg/ 3 ml i.v. infüzyon çözeltisi içeren ampul

Etken Maddesi: Granisetron HCl

Atc Kodu: A04AA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.