Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Maximus 100mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Flurbiprofen

KULLANMA TALİMATI

MAXİMUS 100 mg film tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

100 mg Flurbiprofen

•Yardımcı maddeler:

Mikrokristal selüloz 200, kroskarmeloz sodyum (Ac-Di-Sol), kolloidal silikondioksit (Aerosil 200), laktoz monohidrat (Tablettose), magnezyum stearat, talk, opadry II 85G34747 pembe.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


7. MAXIMUSnedir ve ne için kullanılır?


2.MAXIMUS^kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MASİMVS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkilemelerdir?


5.MASİUV%^ un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MAXIMUS nedir ve ne için kullanılır?

MAXİMUS pembe renkli film tablettir. Her bir film tablet, 100 mg flurbiprofen içeren 15 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
MAXİMUS çeşitli ağnian ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullamlan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİ) olarak bilinen grupta yer alır.
MAXİMUS,
• Osteoartrit {dejeneratif eklem hastalığı)
• Romatoid artrit (eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık)
• Ankilozan spondilit (omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık) belirti ve bulguların tedavisi
• Akut gut artriti
• Akut kas iskelet sistemi ağrıları
• Postoperatif ağrı
• Dismenore (adet ağnsı) tedavisinde kullanılır.

2. MAXIMUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MAXİMUS’ u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;
• MAXİMUS’ un içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşın duyarlığınız varsa,
• Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sonrası astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız,
• Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen önce ve sonra ağnmz olursa,
• Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
• Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,
• Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız.

MAXİMUS’ u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Bilinen kalp ve kan damarlan ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa. Böyle bir durumda, doktorunuz en düşük etkili dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir,
• Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise. MAXİMUS tedavisinin başlatılması sırasında ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir,
• Sıvı tutulması veya ödem olursa,
• Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa,
• İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince barsakta veya kalın barsakta delinme olursa,
• Yaşlıysanız, kalp ve kan damarlan hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-barsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-barsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız,
• Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarımzda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir,
• Deri döküntüsü, mukoza bozukluklan veya başka her türlü aşın duyarlılık belirtisi olursa. Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir,
• Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız,
COX-2 inhitörleri ile kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçlan birlikte kullanmayınız. Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazılan ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil ciddi deri reaksiyonlan görülebilinir. En çok tedavinizin başlannda bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz, olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında meydana gelmektedir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MAXİMUS, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
Gebeliğin geç safhalarında (ö.aydan itibaren) MAXİMUS kullanmayınız. Doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Çünkü flurbiprofen anne sütüne geçer, bu durum da bebeğinize zarar verebilir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullammı

MAXİMUS baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama, gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa araç ve makine kullanmayınız.

MAXIMUS’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her tablette 12 mg kroskarmeloz sodyum içerir. İçerdiği sodyum miktan göz önüne alındığında herhangi bir yan etki beklenmez.
Bu tıbbi ürün, 26 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MAXİMUS ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:
• ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
• Aspirin (ağn kesici, kan sulandıncı ilaç)
• Antikoagülanlar (kan sulandıncı ilaçlar)
• Beta-adreneıj ik blokör aj anlar (yüksek tansi yon tedavi sinde kullanıl ır)
• Diüretikler (idrar söktürücüler)
• Kortikosteroidler (aleıji ve hormon dengesizliği tedavisinde kullamlır)
• Zidovudin, tiklopidin ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar)
• Lityum veya selektif serotonin geri alım inhibitörleri (psikiyatrik ilaçlar)
• Metotreksat (kanser tedavisinde kullamlır)
• Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır)
• Oral hipoglisemik ajanlar (şeker hastalığı tedavisi ilaçlan)
• Kinolon grubu antibiyotikler
kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar MAXİMUS ile etkileşim gösterirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MAXİMUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Tavsiye edilen günlük toplam doz bölünmüş dozlar halinde 150 mg-200 mg’dır. Bu günde bir buçuk veya 2 tablet almanız demektir. Hastalığımzm belirtilerinin şiddetine göre doz günde 300 mg’a kadar arttınlabilir.
Romatoid artrit (vücudun eklemlerde ve bazen de diğer dokularda iltihap üretmesi) veya osteoartrit (çoğunlukla yaşlılarda görülen enflamatuvar olmayan eklemlerde oluşan hasar, ağn ve sertlik durumu) belirti ve semptomlanmn giderilmesi için MAXİMUS’un tavsiye edilen dozu, günde iki, üç veya dört defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200 ila 300 mg’dır. Adet sancılannda, başlangıçta 100 mg yani 1 tablet almalısınız. Bunu takiben 4-6 saatte bir 50 mg-100 mg almalısınız.
Çoklu doz uygulamalannda tavsiye edilen en yüksek tek doz 100 mg’dır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden sonra alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığından, çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar ciddi yan etkiler açısından riskli durumda olduklanndan dolayı, en düşük doz verilmeye çalışılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlanna yol açmış olduğundan özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullamimahdır.
Bunun yanında ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmez.

Eğeretkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MAXIMUS kullandıysanız:

MAXİMUS

’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MAXİMUS’u aşın dozda kulandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve kann ağnsı meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. MAXİMUS’un alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullamlması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır.

MAXIMUS^u kullanmayı unutursanız

Tabletlerinizi zamanında almayı unutursamz hatırladığınız zaman alın. Eğer bir sonraki tabletlerinizi alma saati yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. İlacınızı alıp almadığınızı hatırlamıyorsanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız^

doz sizin için aşın olabilir.
Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.

MAXIMUS ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

MAXİMUS ile tedavi sonlandırıldığmda herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MAXİMUS’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MAXIMUS’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eğer;
• Solunum güçlüğü (bronkospazm)
• Mide ve bağırsak kanaması (kusmuk ya da dışkıda kanama)
• Göz ve deri renginin sanya dönmesi
• Halüsinasyon (olmayan şeyleri varmış gibi görmek, sann)
• Bulanık ve çift görme
• Vücutta sıvı birikimi (örneğin ayak bileklerinde şişlik)
• Ciddi baş ağnsı, yüksek ateş, görmede değişiklik
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciltte döküntü (ürtiker)
• Hipotansiyon veya hipertansiyon
• İştahsızlık, aşın susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)
• Böbrek yetmezliği
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Kann ağnsı
• Bulantı
• İştahta değişiklikler
• Tat almada değişiklikler
• Ağız kuruluğu, ürperme, ateş, terleme, çarpıntı
• Halsizlik, hasta hissetme
Bunlar MAXİMUS’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MAXIMUS’ un saklanması

MAXİMUS ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan korunarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra MAXİMUS'u kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


Drogsan İlaçlan San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3 06520 Balgat-ANKARA

Üretim yeri:


Drogsan İlaçlan San. ve Tic. A.Ş.
06760 Çubuk - ANKARA

Bu kullanma talimatı (.../..J.) tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Maximus 100mg Film Tablet

Etken Maddesi: Flurbiprofen

Atc Kodu: M01AE09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Maximus 100mg Film Tablet-KT
 • Maximus 100mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.