Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Leptica 750mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Levetirasetam

KULLANMA TALİMATI

LEPTİCA 750 mg film tablet Ağızdan alınır.

•Etkin Madde:

Her bir film kaplı tablet 750 mg levetirasetam içerir.

•Yardımcı madde(ler):II

Turuncu 85F23452 (talk, polivinil alkol, günbatımı sansı FCF, kırmızı demir oksit, polietilen glikol, titanyum dioksit)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatle okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.__

Bu Kullanma Talimatında:


1. LEPTİCA nedir ve ne için kullanılır?


2. LEPTİCA 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LEPTİCA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LEPTİCA 'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. LEPTİCA nedir ve ne için kullanılır?

LEPTİCA 750 mg film tabletteki etkin madde levetirasetamdır. Levetirasetam, sara nöbetini önleyici ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır.
LEPTİCA, turuncu renkli, oblong şekilli, çentikli film kaplı tablet halindedir. Her kutuda 50 tablet bulunur.
LEPTİCA, 16 yaş ve üstü hastalarda parsiyel (kısmi) nöbetlerin tedavisinde tek başına kullanılır.
LEPTİCA, halihazırda başka bir antiepileptik ilaç kullanan; diğer tip sara benzeri nöbetleri olan hastalann kullandıklan antiepileptik ilaçlara ilave olarak da kullanılır.

2. LEPTİCA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LEPTİCA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer levetirasetam veya LEPTİCA'nın yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı
aleıjiniz varsa (aşın duyarlı iseniz).

LEPTİCA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer böbrelc problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlanna uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
• Levetirasetam alan çocuklarda, levetirasetamm ergenlik ve büyümeye bir etkisi gözlenmemiştir. Ancak çocuklarda uzun süreli etkileri bilinmemektedir.
• Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.
• Levetirasetam gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LEPTİCA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

LEPTİCA'yı yemeklerle birlikte veya ayn alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, LEPTİCA'yı alkol ile almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.
• LEPTİCA kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.
LEPTİCA'nın doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. LEPTİCA'nın etken maddesi levetirasetam, hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

•İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Tedavi süresince emzirme önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

LEPTİCA uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. LEPTİCA tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

LEPTİCA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

• Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
• Bu tıbbi ürün günbatımı sansı FCF ihtiva eder. Allerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LEPTİCA nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler (>18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım:


Doktorunuz size kaç tablet LEPTİCA kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız.
• Genel doz: günde 1000 mg - 3000 mg arasıdır.
• LEPTİCA'yı günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak
şekilde almalısınız.

Örneğin, eğer günlük dozunuz 1500 mg ise sabah ve akşam birer tablet almalısınız.


4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg'ın altındaki ergenlerde (12-17yaş) kullanımı:


Doktorunuzun çocuğunuz için söylediği sayıda tableti, çocuğunuza veriniz.
• Genel doz 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasıdır.
• Çocuğunuz LEPTİCA'yı günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı
zamanda olacak şekilde almalıdır.

• Uygulama yolu ve metodu:

LEPTİCA tabletler ağızdan kullanım içindir.
LEPTİCA tabletleri yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

• Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

LEPTİCA 4 yaş üstü çocuklarda kullanılabilir.
4 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise LEPTİCA dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa, LEPTİCA dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafindan ayarlanacaktır.
Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafindan dozunuz azaltılacaktır.

Eğer LEPTİCA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LEPTİCA kullandıysanız:

LEPTİCA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LEPTİCA'yı kullanmayı unutursanız

Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LEPTİCA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

• LEPTİCA kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece LEPTİCA tedavisine devam etmelisiniz.
•

Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetleriniziarttırabilir.

LEPTİCA tedavisinin sonlandınimasına doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz, LEPTİCA tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandıniması hakkında sizi bilgilendirecektir.
İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LEPTİCA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz:

• Uyuklama hali (Somnolans),
• Yorgunluk (Asteni/halsizlik),
• İstemsiz kas kasılmalan (konvülsiyon),
• Uyumlu hareket bozukluğu (Ataksi),
• Denge bozukluğu,
• Aşın huzursuzluk hali (Ajitasyon),
• Depresyon,
• Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmalan,
• Düşmanca davramş/saldırganlık,
• Sinirlilik veya uyanya aşın tepki gösterme (irritabilite),
• Kanda trombosit sayısında azalma,
• Anormal davranışlar,
• Kızgınlık,
• Kaygı (Anksiyete),
• Zihin kanşıklığı (konfüzyon),
• Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyon, varsam),
• Mental bozukluk,
• İntihar, intihar girişimi ve intihar düşüncesi,
• Pankreas iltihabı (Pankreatit),
• Karaciğer iltihabı (Hepatit),
• Alyuvar ve/veya akyuvar sayısında azalma
Bunlann hqjsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Sersemlik hissi,
• Baş ağnsı,
• Hiperaktivite, aşın hareketlilik (Hiperkinezi),
• İstemsiz titreme (Tremor),
• Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (konsantrasyon kaybı),
• Unutkanlık (Bellek yetmezliği),
• Uykusuzluk (İnsomni),
• Kişilik bozukluklan (davranış bozukluklan),
• Anormal düşünce (yavaş düşünme, konsantre olamama),
• Kann ağnsı,
• İshal,
• Hazımsızlık (Dispepsi),
• Bulantı,
• Kusma,
• İştahsızlık (Anoreksi),
• Kilo artışı,
• Dönme hissi (Vertigo),
• Çift görme,
• Bulanık görme,
• Kas ağnsı (Miyalji),
• Kazara yaralanmalar,
• Enfeksiyon,
• Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı),
• Öksürükte artış,
• Döküntü,
• Deri iltihabı (Ekzema),
• Kaşıntı,
• İğnelenme hissi (Parestezi),
• Karaciğer yetmezliği,
• Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik,
• Kilo kaybı,
• Saç dökülmesi
• Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması
• Derinin soyulması
Bunlar LEPTİCA'nm hafif yan etkileridir.
Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcmda veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.LEPTİCA'nm saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kuiianmız.

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra LEPTİCA 'yı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEPTİCA'yı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No:6 34885 Sancaktepe / İstanbul

Üretim yeri :


İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
3.0rganize Sanayi Bölgesi Kuddusi Cad.
23. Sok. No:l Selçuklu / Konya

Bu kullanma talimatı 07.03.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Leptica 750mg Film Tablet

Etken Maddesi: Levetirasetam

Atc Kodu: N03AX14

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Leptica 750mg Film Tablet KT
 • Leptica 750mg Film Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Leptica 750 Mg 50 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.