Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Paraks 40mg/5 mL Şurup Kullanma Talimatı

Parazit ve Böcek İlaçları » Antihelmintik İlaçlar » Antinematodal İlaçlar » İmidazotiazol Türevi İlaçlar » Levamizol

PARAKS 40mg/5 ml Şurup Ağızdan alınır.

• Etkin madde :

Mililitrede 8 mg levamizole eşdeğer 9.44 mg levamizol hidroklorür ( L-tetramisol HCl ) içerir.

• Yardımcı maddeler :

Anhidr sitrik asit, sodyum sitrat, sodyum metabisülfit, disodyum edetat, metil parahidroksibenzoat , propil parahidroksibenzoat, D&C Red No.33, dağ çileği aroması, saf su, % 70 sorbitol çözeltisi

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


- Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1. PARAKS nedir ve ne için kullanılır?


2. PARAKS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PARAKS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PARAKS'ın saklanması


başlıkları yer almaktadır.

1. PARAKS nedir ve ne için kullanılır?

PARAKS, berrak ve çilek renginde bir şuruptur.
30 ml'lik cam şişede sunulmaktadır.
PARAKS etkin madde olarak levamizol hidroklorür içerir.

• Ascaris lumbricoidesNecator americanusAncylostoma duodenaleEnterobius vermicularis

adı verilen kıl kurdunun Trichuris trichuria, Strongyloides stercoralis ve Trichostrongylus colubriformis adı verilen barsak parazitlerinin tedavisinde,
PARAKS kullanılır.

2. PARAKS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerPARAKS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Ciddi karaciğer ve/veya böbrek rahatsızlığınız var ise,
• Kan testlerinizde bozukluk var ise,
• Levamizol hidroklorüre ve PARAKS'ın bileşenlerine karşı alerjiniz var ise, kullanmayınız.

PARAKS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıda gösterilen tıbbi sorunlar mevcutsa yarar-zarar durumu gözden geçirilmelidir.
• Kemik iliğinin baskılandığı durumlar (bu baskılanmayı artırabilir.)
• İltihabi durumlar (kemik iliği baskılanması sonucu bunlar kötüleşebilir.)
• Nöbet düzensizliği (Nöbetlerin sıklığı levamizol hidroklorür kullanımı ile artabilir.)
• Romatizmal hastalığımız varsa (kandaki savunma hücrelerinin azalması riski artabilir)
• Gözyaşı ve ter bezlerini etkeleyen Sjogren Sendromu denilen hastalık varsa
• Sara hastalığınız varsa (özellikle yüksek doz PARAKS kullanımında)
Barsak paraziti tedavisinde kullanıldığında asalaklardan tamamen kurtulmak için bu tedavinin yanında temizlik koşullarına kesinlikle uyulmalı, çiğ yiyecekler iyice yıkanmalı, mümkünse pişirildikten sonra yenilmeli, eller sık sık sabunla iyice yıkanmalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PARAKS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

PARAKS ile birlikte alkol ve sigara alınmamalıdır.

Hamilelik :

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczanıza danışınız.


Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme :

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız.


PARAKS'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

PARAKS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
Bu tıbbi ürün içeriğinde bulunan sodyum metabisülfit nedeniyle nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve ani gelişen nefes darlığı (bronkospazma) neden olabilir.
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karsı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün içeriğinde bulunan metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmis) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında bir pıhtılaşma kontrol yöntemi olan ve kanda bulunan bir madde olan protrombinin süresinde artış olduğundan gerekirse kan sulandırıcı dozunun ayarlanması önerilir.
Kemik iliği baskılayıcıları ile birlikte kullanıldığında kan pulcuğu sayısını azaltıcı (trombositopenik) ve/veya beyaz kan hücresi sayısını azaltıcı (lökopenik) etkilerde artma olduğundan kemik iliğini baskılayıcı ilaçların dozu kan sayımlarına göre düzenlenir.
Alkolle birlikte kullanıldığında bulantı, kusma, ciltte kızarıklık, çarpıntı gibi durumlar görülebilir.
Sara ilaçları PARAKS ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

.

3. PARAKS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

Şurup

Dozu


Ölçek


Verilecek

Toplam Baz Miktar


Hasta Yaşı


5 ml

1 ölçek

2-4 yaş arası

40 mg

10 ml

2 ölçek

5-15 yaş arası

80 mg

16 ve üzeri

15 ml

3 ölçek

120 mg

Barsak paraziti tedavisinde PARAKS 1 gün ve 1 kez verilir.
Bu dozlarda tam tedavi gerçekleşmezse, bir hafta sonra aynı doz miktarı ile ikinci kez tedavi uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda yaş ile ilacın etkilerine ilişkin bilgiler yoktur. Güvenirliği ve etkinliği araştırılmamıştır. Ancak,

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar

bölümünde çocuklar için verilen miktarlar aşılmamalı, dikkatle uygulanmalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Levamizol hidroklorürün etkileri ile yaş arasındaki ilişkiler konusunda özel çalışmalar yapılmamıştır. Bununla birlikte yaşlılar üzerindeki klinik denemeler ve özel yaşlılığa bağlı sorunlar ilaç kullanımını sınırlayacak ölçüde değildir.

Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

PARAKS, vücutta karaciğerde aktif hale gelip böbrekler yoluyla vücuttan atıldığından karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer PARAKS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla PARAKS kullandıysanız:

PARAKS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PARAKS'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


PARAKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandırıldığında oluşan herhangi bir yan etki bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PARAKS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aaıdakilerden biri olursa, PARAKS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bavurunuz

:
Alerjik reaksiyon ((soluk almada güçlük, boğazda kapanma, dil, yüz veya dudaklarda şişme, ürtiker).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin, PARAKS'a karsı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Bildirilen yan etkilerin görülme sıklığına göre aşağıdaki gibidir:
Yaygın (10 hastada birinden az, fakat 100 hastada birinden fazla görülebilir):
- İshal,
- Ağızda metalik tat,
- Bulantı ve kusma,
- Ağızda yaralar
- İştahsızlık, yemek yememe
- Karın ağrısı,
- Kabızlık
- Bulanık görüş
Yaygın Olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Bir çeşit göz iltihabı (Konjunktivit)
Seyrek (1000 hastada birinden az, fakat 10000 hastada birinden fazla görülebilir) :
- Endişe ve sinirlilik hali,
- Baş dönmesi,
- Baş ağrısı,
- Uykusuzluk,
- Sıkıntı hali
- Deride kaşıntı ve kızarıklık
- Böbrek yetmezliği
- Kanda kreatinin adı verilen proteinin seviyesinde artma Çok seyrek (10000 hastada birinden az) :
- Kollarda ve bacaklarda kendiliğinden gelişen hareketler (ataksi),
- Bulanık görüş,
- Zihin bulanıklığı, sersemlik (konfüzyon),
- Dokunma, ağrı gibi hislerin algılanmasında kusur (parestezi),
- Hareket ederken ağrı ve güçlük (disknezi),
- Titreme,
- Beyin omurilik sıvısında yapılan incelemede hücre sayısında artış
- Karaciğer harabiyeti
- Beyaz kan hücrelerinin granülosit adı verilen alt türünün kanda sayısının azalması (granülositopeni) ya da olmaması durumu (agranülositoz), beyaz kan hücrelerinde sayıca azalmayı (lökopeni) da içeren kan değeri bozuklukları, kan pulcuklarında azalma (trombositopeni)
- Grip benzeri belirtiler (ateş, üşüme hissi, halsizlik)
- Deride sararma
- Saç dökülmesi
- Kas ve eklem ağrıları
- Ödem (şişme)
- Göğüs ağrısı
- Uygunsuz antidiüretik hormon sendromu adı verilen idrar su içeriğinin ayarlanamadığı hastalık
Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor:
- Göz çevresinde oluşan şişlik (Periorbital ödem)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PARAKS'ın saklanması

PARAKS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.
Işıktan uzakta ve nemsiz ortamda saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra PARAKS 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PARAKS'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A Ş.
Necipbey Cad. No.88 55020 - SAMSUN

Üretim yeri:

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ.
Necipbey Cad. No.88 55020 - SAMSUN

Bu kullanma talimatı'de onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Paraks 40mg/5 mL Şurup

Etken Maddesi: Levamizol hidroklorür

Atc Kodu: P02CE01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Paraks 40mg/5 mL Şurup-KT
 • Paraks 40mg/5 mL Şurup-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Paraks 40 Mg/5 Ml 30 Ml Şurup
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.