Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Precort-Liyo 250 mg IM/IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Ampul Kullanma Talimatı

Endokrin Sistem » Sistemik Kortikosteroidler » MONO KORTİKOSTEROİDLER » Glucocorticoids » Metil prednisolon sodyum suksinat

KULLANMA TALİMATI

PRECORT-LİYO 250 mg İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyotllize Toz İçeren Ampul Kas içine ya da damar içine enjekte edilir,

• Etkin madde:

Ilcr bir ampul, 188.5 mg metilprednisolona eşdeğer 250 mg metilprednisolon sodyum süksinat içerir.
Çözücü ampul; 4 mİ enjeksiyonluk su içerir.

• Yardımcı maddeler:

Dibazik sodyum fosfat anhidr.. sodyum klorür
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma lalimatını saklaymız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularuvz olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza damdınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

/.

PRECORT-LİYOnedirne için kullanılır?


2. PRECORT-LİYO'YU KULLANMADAN ÖNCE DIKKAT EDILMESI GEREKENLER


3. PRECORT-LİYOnasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PRECORT-LİYO'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. PRF.CORT-LİYO nedir ve ne için kullanılır?

I'RLCOR I'-LİYO'nun etkin maddesi bir kortikosteroid olan metilprednisolon sodyum süksinal'tır. lüm kortikosteroidlerde olduğu gibi belirli dokulardaki hücrelerin protein sentezini kontrol altmda tutar. İltihap önleyici ve alerji önleyici etki gösterir.
PRECÜRT-LİYO 5 mlMik renksiz, cam ampul ve 4 mlMik çözücü cam ampul halinde karton kutuda ambalajlanıp sunulmaktadır.
PRHCORl-LİYO;
İltihaplı eklem hastalıklarında
- Cilt lezyonları ve deri döküntülerinde Alerjik hastalıklarda
İltihaplı göz hastalıklarında
- İltihaplı bağırsak hastalıklarında
Solunum sistemi hastalıklarında Kansızlıkta.
Sinir sistemi hastalıklarında Romatizmal hastalıklarda kullanılır.

2. PRECORT-LİYO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PRECORT-LİYO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
Metilprcdnisolon veya PRECORT-LİYO'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı iseniz Deri zedelenmeniz varsa Canlı virüs aşısı uygulandıysa
- Ciddi enfeksiyonunuz varsa (travmadan sonra oluşan şok ve tüberküloz menenjiti haricinde)
Su çiçeği aşısı ve diğer bağışıklık yöntemleri uygulanıyorsa
- Alkol kullanıyorsanız

PRECORT-LİYO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
Mide ülseriniz varsa
- Osteoporoz rahatsızlığınız varsa
Yüksek tansiyon hastasıysanız (hipertansiyon)
Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa
Kalp yetmezliğiniz varsa
Ülseratif kolitiniz varsa
Tüberküloz hastası iseniz
11 i pot i ro id iniz varsa
Epilepsi hastası iseniz
Miyastenia gravis hastasıysanız
Gözünüzün içinde ya da çevresinde bir enfeksiyon varsa
Gözünüzde ağrı yada kızarıklık varsa
Uzun süreli kullanımda eğer bebek ve çocuklara veriliyorsa
Yaşlılara veriliyor ise küçük dozlarda ve mümkün olan en kısa süre ile kullanılmalı
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PRECORT-LİYO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlucı kıılhınmadan imce doktorunuzu veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz. PRECORT-LİYÜ tedavisi sırasında hamile kalırsanız ya da yakın gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz. Doktorunuz size hamilelik sırasında PRHCORT-LİYO kullanmanın potansiyel risklerini açıklayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İ/acı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PRIiCORT-LİYO'nun içeriğinde bulunan etl<in maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirme döneminizde, tıbbi zorunluluk durumunda risk, yarar durumu göz önüne alınarak doktor kontrolünde kullanınız

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

PRECORT-LİYO 'nun içeri«inde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bildiler

PRHC'ORT-LİYO her dozunda 1 mmol (23 mg)*dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız. PRliC'ORT-LİYO'yu almadan önce mutlaka doktorunuza haber veriniz.
- Şeker hastasıysanız ve şeker ilacı kullanıyorsanız ilacınızda doz ayarlaması yapılması gerekebilir. PRECORT-LİYO'nun etkinliğini artırabilir.
PRECORT-LİYO'nun kullanımı siklosporin ve takrolimusun etkinliğini artırır, itrakonazol kullanımı PRECORT-LİYO'nun etkinliğinin artmasına sebep olur.
- Fenitoin. fenobarbital, rifampin gibi ilaçların kullanımı PRECORT-LİYO'nun etkinliğinin azalmasına sebep olur.
PRECORT-lJYO'nun kullanımı kalsiyum emilimini azaltır. Bu durumda kafein kullanımı azaltılmalıdır.
Hipertrombincmide aspirin ve steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar (NSAİ) ile birlikte çok dikkatli kullanınız.
Digoksin. eritromisin gibi bazı antibiyotikler, kan basıncını etkileyen ilaçlar, bazı diüretikler (furosemid) ve antikoagülantlar ile PRECORT-LİYO arasında etkileşim olabilir.

Eğer reçete!i yada reçetesiz herhangi hir ilacı ^ u anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında hilgi veriniz.


3. PRKCORT-LİVO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uy»ulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Llygulanıa yolu ve metodu:

PRECOR r-LİYO kas içine enjeksiyon yolu ile ya da damar içine infüzyon yolu (damla damla uygulama) ile uygulanır. Acil durumlarda damar içine enjeksiyon yolu ile yavaş bir şekilde uygulama yapılır. Hazırlanan çözelti damar içine infıizyon yolu ile uygulanacaksa, belirlenmiş miktarda belirlenen solüsyonlar içine ilave edilir. Bu belirlenen solüsyonlar; sulu %5 dekstroz solüsyonu, izotonik sodyum klorür solüsyonu, izotonik sodyum klorür içindeki %5 dekstroz solüsyonu.

Değişik yaş grupları: Yetişkinlerde kullanımı:

Şiddetli omurilik zedelenmesinde:

Damar içine uygulama: 30 mg/kg en az 15 dakika uygulanır, l'akip eden 45 dakika içinde 5.4 mg/kg/saat dozda 23 saat infüzyonla uygulamaya devam edilir.

İltihap önlenmesinde:

Kas içine uygulama: 10-80 mg/gün günde 1 defa.
Damar içine uygulama: Birkaç dakikada 10-40 mg uygulanır. Klinik tepkiye bağlı olarak da doz. kas içi veya damar içi olarak tekrarlanır. Daha yüksek doz gerektiği takdirde, 30 dakikanın üstündeki bir sürede 30 mg/kg verilir ve 48 saat boyunca her 4-6 saatte tekrar edilebilir.

Solunum hastalığında:

Damar içine yükleme dozu: 2 mg/kg/doz, daha sonra 5 güne kadar 6 saatte bir 0.5-1.0 mg/kg/doz verilir.

Kansızlık:

Damar içine uygulama: 1 mg/kg/gün veya 40 mg/gün (hangi doz daha yüksek ise) 4 gün verilir.4 gün sonra oral doza çevrilir ve 10 güne kadar veya serum hastalığı belirtileri ortadan kalkana kadar devam edilir. Daha sonra yaklaşık 2 hatta içersinde doz süratle azaltılır.

AİDS'li hastaların akciğer iltihaplanmasında:

Damar içine uygulama: 7-10 gün süreyle her 6 saatte bir 40-60 mg verilir.

Çocuklarda kullanım:

İltihap önlenmesinde:

Kas içi veya damar içine uygulama: 0.5-1.7 mg/kg/gün veya 5-25 mg/nr/gün her 6-12 saatle bir bölünmüş dozlarda, genel tedavi 15-30 mg/kg/doz 30 dakika veya daha fazla sürede günde bir defa 3 gün boyunca verilir.

Solunum rahatsızlığında:

Damar içine yükleme dozu: 2 mg/kg/doz, daha sonra 5 güne kadar 6 saatte bir 0.5-1.0 mg/kg/doz verilir.

Şiddetli omurilik zedelenmesinde:

Damar içine uygulama: 30 mg/kg en az 15 dakika verilir.Takip eden 45 dakika içinde 5.4 mg/kg/saat dozda 23 saat infüzyonla uygulamaya devam edilir.

Lupus nefriti:

Yüksek doz genel tedavisi, damar içine uygulama: 30 mg/kg 30 dakikadan fazla bir sürede gün aşırı 6 doz verilir.

Yaşlılarda kullanım:

PRECORl-LİYO yaşlılar üzerinde, küçük dozlarda ve mümkün olan en kısa süre ile kullanılmalıdır.

Ö/.el kullanım cluruınları:

Karaciğer yetmezliği:

PRKCORT-LİYO karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrol altında tutularak kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği:

Lupus nefriti:

Yüksek doz genel tedavisi, damar içine uygulama: 3 gün boyunca günde 1 g verilir.

Eğer PRECÜRT-LİYO 'mm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğunu dair hir izleniminiz var ise doktonnmz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PRECORT-LİYO kullandıysanız:

PRECORT-LİYO 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PRECORT-LİYO 'yu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulatmayınız ( almayınız).


PRECORT-LİYO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

PRECORT-LİYO tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PRECORT-LİYO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

A.şağıdakilerden biri olursa PRECORT-LİYO'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

Eller, ayaklar ve bileklerde şişme Bulanık görme veya görme kaybı
- Alerjik reaksiyonlar (ör: deride kızarıklık, kaşıntı), soluk almadan zorluk, hırıltılı solunum ya da öksürük (anafılaktik reaksiyonlar)
Pankreas şişmesi (pankreatit)
Mide kanaması
- Tutanklar (nöbet)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin PRECORT-LİYO'ya karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kalp atışınızda değişiklik
Sık görülen enfeksiyon belirtileri (ör: ateş, aşın üşüme, boğaz ağrısı)
- Aşırı terleme
- Aşırı mide ağrısı
Nefes alıp vermede zorluk
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

- Baş ağrısı
- Baş dönmesi Sersemlik Sinirlilik Uykusuzluk Mizaç değişikliği Bulantı ve kusma İştah artışı Hazımsızlık Yüzde kızarıklık Menstrual değişiklikler Kas ağrısı ve zayıflığı
- Sıvı tutulması
- Yara iyileşmesinde gecikme
- Kemiklerde kırık olabilecek zayıflık
Bunlar PRHCOR l'-LİYO'nun hafif yan etkileridir.

Eğer hu kullanma ialimafında bahsi geçmeyen herhangi hir yan etki ile karfila:şırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PRECORT-LİYO 'nun .saklanması

PRECORT-LİYO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.
Kendi çözücüsü ile karıştırdıktan sonra 48 saat içinde kullanınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PRECORT-LİYO'yu kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PRECORT-LİYO'yu kullanmayınız.

Ruhsat sahihi

: KOÇAK FARMA ilaç ve Kimya Sanayi A.Ş. |
Bağlarbaşı. Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İstanbul

İma! Yeri

: KOÇAK FARMA ilaç ve Kimya Sanayi A.Ş. ^
Organize Sanayi Bölgesi, Fatih Cd. 11. sk. No:3 ı
Çerkezköy / Tekirdağ *

Bu kullanma lalimutı 07/02/2012 tarihinde onaylanmuilır.


ın


İlaç Bilgileri

Precort-Liyo 250 mg IM/IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Ampul

Etken Maddesi: Metilprednisolon

Atc Kodu: H02AB04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.