Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sulidin Plus Likit Jel Kullanma Talimatı

SULİDİN® PLUS likit jel Cilt fizerine uygulanır.

•Etkin madde:

Her bir roll-on tüp %1 nimesulid ve %5 lidokain içerir.

•Yardımcı maddeler:

Dietilen glikol monoetil eter, butillenmiş hidroksitoluen, hidroksipropil selüloz, gliseril monooleat, metil paraben, propil paraben

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.SULİDİN^PLUS nedir ve ne için kullanılır?


2. SULİDİI^ PL US U kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SUÜDII^ PLUS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.SULİDİN® PL US'msaklanması


Başlıkları yer almaktadır.

L SULİDİN* PLUS nedir ve ne için kullanılır?

• SULİDİN* PLUS, etkin madde olarak nimesulid ve lidokain içermekte olup, topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.
• Likit (sıvı) jel formunda bir ürün olan SULİDİN* PLUS her bir roIl-on tüpte %1 nimesulid ve %5 lidokain içerir.
• SULİDİN® PLUS, 30 ve 50 gram likit jel içeren polietilen roll-on tüpler (ucunda dönen top olan tüp) içinde kullanıma sunulmaktadır.
• SULİDİN* PLUS, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir;
- Bel ağrısı (lumbago), eklem kireçlenmesi (osteoartrit), eklemi çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı (periartrit), kas kiriş iltihabı (tendinit), kas, kiriş kılıfmın iltihabı (tenosinovit), eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit) ve spor yaralanmalan gibi burkulma ve ezilmenin eşlik ettiği yumuşak doku ve eklemlerin travmatik, dejeneratif ve romatizmal hastalıklan

2. SULİDİN*^ PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SULİDİN'*^ PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• SULİDtN® PLUS'ın içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz var ise,
• Asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandmlan ilaç grubuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, aleıjik burun akmtısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapaklan, dış üreme organlan, dudaklar ve dil gibi yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip) neden oluyorsa,
• Hamileliğinizin ilk veya son 3 aylık döneminde iseniz SULİDİN® PLUS'ı kullanmayınız.
SULİDİN® PLUS çocuklarda kullanılmamalıdır.

SULİDİN* PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• SULİDİN* PLUS'ı. gözlere, mukozalara (ağız, burun gibi bazı organlann iç yüzeylerini kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine, koltuk altına ya da derideki açık yaralara uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayımz.
• SULİDİN® PLUS kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızanklık veya kaşıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
• SULİDİN^ PLUS'ı gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.
• SULİDİN® PLUS'ı uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.
• SULİDİN* PLUS'ı sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir materyalle kapatmayınız.
• SULİDİN® PLUS'ı, deriye sürülmek suretiyle uygulanan (topikal) diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.
• Lidokain özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon altında uygulandığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme sebebiyet verebilir. SULİDİN'^ PLUS'ı “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtildiği şekilde kullandığınızda bu etkilerin oluşması muhtemel değildir. Doktorunuz tarafından önerilen doz ve tedavi süresine harfiyen uyunuz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
• Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak fenitoin isimli maddeyi içeren ilaçlar
• Sakinleştirici olarak kullanılan ve barbitüratlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan ilaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SULİDİN* PLUS nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde SULİDİN* PLUS'ı etkilenen bölgeye günde 3 veya 4 kez uygulayınız. Uygulama süresi için doktorunuza danışınız.

• Uygulama yolu ve metodu:

SULİDİN*' PLUS yalnızca topikal kullanım içindir. SULİDİN® PLUS'ı etkilenen bölgeye nazikçe uygulayınız. Tedavi sırasında bandajlama veya kapatma (oklüzyon) uygulamayınız. Etkilenen bölgeye SULİDİN*^ PLUS'ı kuvvetli bir şekilde ovarak sürmeyiniz.
SULİDİN® PLUS koltuk altına uygulanmamalıdır.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

SULİDİN* PLUS 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, SULİDİN® PLUS dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.

Eğer SUUDİl^PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SULİDİN*^ PLUS kullandıysanız:

SULİDİf^ PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


SULİDİN^ PLUS'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


SULİDİN1

SULİDİN® PLUS'ın uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileliğinizin ilk ve son 3 aylık döneminde iseniz SULİDİN® PLUS'ı kullanmayınız. Hamileliğinizin diğer dönemlerinde SULİDİN* PLUS'ı kullanıp kullanamayacağımza ancak doktorunuz karar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


SULİDİN® PLUS'm etkin maddelerinden biri olan lidokain anne sütüne az miktarda geçmektedir. Diğer etkin madde olan nimesulidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir.
Emzirme döneminde SULİDİN® PLUS kullanımı konusunda doktorunuza damşmız.
SULİDİN*' PLUS'ı emzirmeden önce göğüs bölgesi üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

SULİDİN® PLUS'ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

SULİDİN*^ PLUS'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bileşiminde bulunan metil paraben, propil paraben ve butillenmiş hidroksitoluen nedeniyle, aleijik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve lokal deri reaksiyonlanna (örneğin temas egzamasına) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahrişe (iritasyona) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacmızı mutlaka bilgilendiriniz. SULİDİN® PLUS'ı topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aym anda kullanmayımz.

SULİDİN^ PLUS ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler

SULİDİN* PLUS tedavisi sonlandmldığmda herhangi bir olumsuz etki oluşması beklemnez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SULİDİN* PLUS'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa SULİDİN'^ PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi deri döküntüleri
• Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü
• Kalp ritminde bozukluk ve kalbe gelen kan akımının ortadan kalması sonucu kalbin durması (kardiyovasküler kollaps)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, SULİDİN*^ PLUS'a karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimamza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Bilinç kaybı
• Zaman, yer ve kişilerle ilgili olarak çevreyi algılama ve değerlendirme yeteneğinin bozulması (konfüzyon)
• Kan basıncında düşme, kalp atışının yavaşlaması (bradikardi)
• Kulak çmlaması
• Bulanık veya çift görme
• Üşüme, titreme
• Sinirlilik, tedirginlik, öfori
• Uyku hali
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uygulama bölgesinde;
• Hafif veya orta şiddette cilt tahrişi
• Kızarıklık (eritem)
• Kaşıntı
• Pullanma
• Deri döküntüsü
Bunlar SULİDİN® PLUS'ın hafif yan etkileridir.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


SULİDİN* PLUS'ın saklanması

SULİDİN^ PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

SoD kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız

Ambalajdaki son kullanma tarihinde sonra SULİDİN^' PLUS 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SULİDİN*' PLUS'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.
Maslak Mah. Sümer Sok. Ayazağa Ticaret Merkezi No: 3/1 Şişli - İSTANBUL
Tel
Faks
E-posta

0212 286 96 30 0212 286 96 41

info@embil.netÜretici:


Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.
Merkez Mahallesi Birahane Sokak No: 28 Şişli/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 25.01.2012 tarihinde onaylanmıştır.


1
Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak propranolol isimli maddeyi içeren ilaçlar
• Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak simetidin isimli maddeyi içeren ilaçlar
• Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ilaçlar)

İlaç Bilgileri

Sulidin Plus Likit Jel

Etken Maddesi: Nimesulid, lidokain

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Sulidin Plus Likit Jel KT
 • Sulidin Plus Likit Jel KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Sulidin Plus Likit Jel 50 G
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.