Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tranko-Buskas Draje - Bilim Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar » Belladona ve Türevleri » Belladona Semisentetik » Hiyosin-n-Butilbromür

KULLANMA TALİMATI

TRANKO>BUSKAS Dr^je Ağızdan uygulanır.

¦

Etkin maddeler:

Her bir draje 10 mg hiyosin-N-butil bromid ve 10 mg medazepam içerir.
¦

Yardımcı maddeler:

Mısır nişastası, laktoz, magnezyum stearat (bitkisel), jelatin 120 sükroz, talk, titanyum dioksit, FD&C san # 5, FD&C kırmızı # 3, kamauba cilası.

Bu ilacı kunanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bOgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz^


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.

TRANKO-BUSKAS nedir ve ne için kullanılır?


2. TRANKO~BUSKAS *ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerTRANKO-BÜSKASnasükuUanthr?


4. Olast yan etkiler nelerdir?


5.

TRANKO-BUSKAS* ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

L TRANKO-BUSKAS nedir ve ne için kullandır?

TRANKO-BUSKAS, hiyosin-N-butilbromid ve medazepam içerir.
Turuncu renkte, kokusuz, temiz, kuru, uniform, kaplanmış, düzgün yuvarlak, bikonveks tabletler şeklindedir. 20 veya 40 drajelik formlan mevcuttur.
TRANKO-BUSKAS'ın içindeki medazepam, endişe giderici ve kas gevşetici etkilere sahiptir. Hyosin-N-butilbromid ise sindirim organlan, üreme organlan, idrar yollan gibi iç organlarımızdaki düz kaslan gevşeterek spazm çözücü etkiye sahiptir.
TRANKO-BUSKAS, ruhsal gerginliklere bağlı olarak kann bölgesinde meydana gelen spazmlarda kullanılır ve;
- Asabi mide rahatsızlıkları (Mide yanması, mide krampları),
- Safra yollanndaki şişkinlik ve kramp ağrılan,
- Asabi faktörlere bağlı bağırsaklardaki spazm (Kolika mukoza, koiitis ülseroza ve
dumping sendromu),
- Hıçkırık,
- Ağrılı adet görme, rahim spazmı,
- Ayrıca kadın üreme organlannın işlevsel rahatsızlıkları (Adet dönemi öncesi gerginlik, hırçınlık ve adetten kesilme dönemindeki yakınmalar).

2. TRANKO-BUSKAS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TRANKO-BUSKAS'a karşı bağımlılık gelişebilir.

TRANKO-BUSKAS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Medazepam'a veya hiyosin-N-butilbromid*e veya ürünün içeriğindeki diğer maddelere karşı aleıjiniz varsa,
• Anormal kas güçsüzlüğü ile kendini gösteren bir hastalık olan “miyasteni” denilen kas hastalığınız varsa,
• Kaim bağırsaklannızda genişleme (Megakolon) tamsı konulmuşsa,
• Göz tansiyonunuz yüksekse (Dar açılı glokom),
• Alkol, uyuşturucu veya herhangi bir ilaca bağımlılığımz varsa.

TRANKO-BUSKAS'ı aşağıdaki durumlarda OtKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Tiroid bozukluğunuz varsa (Tirotoksikoz),
• Kalp yetmezliği ve kalp hmnı artırabilecek kalp cerrahisi gibi, kalp atımlarında
hızlanma ile kaj*akterize edilen durumlarda,
• Gözlerde ağnyla birlikte kızarıklık ve görme kaybı oluştuğunda (tam almamış bir glokom belirtisi olabilir),
• Bağırsaklarınızda tıkamklık olasılığı varsa (dışkılamamz çok zorsa veya dışkılayamıyorsamz),
• idrar yollarınızda tıkanıklık olasıhğı varsa (idrara çıkmakta zorlanıyorsanız),
• Bazı şekerlere karşı aşun duyarlılığımz varsa.
“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza damşımz ve doktorunuzla konuşana kadar ilacı almayınız*'.

TRANKO-BUSKAS'm yiyecek ve İçecek ile kullandması

TRANKO-BUSKAS'm yemeklerden önce alınması önerilir. Alkolle birlikte kullanmayımz.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik sırasında yalnızca doktorunuz mutlaka gerekli görmedikçe TRANKO-BUSKAS kullanmayımz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından mutlaka gerekli görülmedikçe emzirme döneminde TRANKO-BUSKAS kullanmayımz.

Araç ve makine kullanımı

TRANKO-BUSKAS, dikkatinizi ve görmenizi olumsuz yönde etkileyebileceği için, TRANKO-BUSKAS kullanırken araç ve makine kullanmaymız.

TRANKO-BUSKAS'm içersinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TRANKO-BUSKAS, laktoz ve sükroz içerir. Eğer daha Önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı aleıjiniz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan Önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar, TRANKO-BUSKAS ile birlikte alımrlarsa belleği bozabilirler, sersemlik ve unutkanlık yapabilirler veya kalp üzerinde istenmeyen etkiler meydana getirebilirler ya da idrara çıkmakta zorluk, ağız kuruluğu gibi etkileri güçlendirebilirler:
• Alkol,
• Uyku ilaçlan ve yatıştmcı ilaçlar (Barbituratlar, fenotiyazin gibi),
• Virüs hastalıklannın tedavisinde kullanılan amantadin,
• Psikotik (Ruhsal bozukluk) hastahklann tedavisinde kullamlan butirofenonlar,
• Antikolineıjik (Bronş genişletici) etki gösteren ipratropium ve tiotropium,
• Anormal kalp ritimlerinin tedavisinde kullamlan (Antiaritmik) kinidin, disopramidin,
• Bazı aleıji ilaçlan (Soğuk algınlığı veya öksürük için kullanılan bazı ilaçlann içinde de bulunabilirler).
• Ruhsal çökkünlüğe karşı kullamlan bazı ilaçlar (Trisiklik yapıdaki depresyon ilaçlan)
• Metaklopramid gibi bulantıya karşı kullamlan ilaçlarla birlikte kullammı her iki ilacm da etkisini azaltabilir.
• TRANKO-BUSKAS, kalp hızmı artıran bazı ilaçlann (Beta adreneıjik ilaçlar) bu etkisini artınr.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. TRANKO-BUSKAS nasıl kuilanıhr?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TRANKO-BUSKAS'm dozu, sizin yanıtımza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Genel olarak doz, gtinde üç kez uygulanan 10 ila 20 mg arasmda değişmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

TRANKO-BUSKAS, ağız yolu ile yutularak kullamlır. Yemeklerden önce yeterli miktarda su ile birlikte bütün halinde alınmalıdır.
Değişik yaş gruplan:
Çocuklarda kullanımı: Çocuk hastalarda kullanmayınız
Yaşlılarda kullanımı: 65 yaş üzerinde iseniz, doktorunuz TRANKO-BUSKAS dozunu daha dtişttk tutabilir.
özel kullanım durumlan:
Böbrek yetersizliği: Doz önerisi yapılabilecek yeterli veri olmadığı için dikkat edilmelidir. Karaciğer yetersizliği: Doz önerisi yapılabilecek yeterli veri olmadığı için dikkat edilmelidir.

Eğer TRANKO-BUSKAS'm etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğ^na dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TRANKO-BUSKAS kullandıysanız:
Kullanmanız gerekenden daha fazla TRANKO-BUSKAS aldıysanız, idrar yapmada güçlük, ağız kuruluğu, deride kızarıklık, kalp atımlarında hızlanma» bağırsak hareketlerinde azahna ve geçici görme bozuklukları gibi etkiler meydana gelebilir ve solunumunuz düzensizleşebilir.
Bu durumda doktorunuz, sizi izleyecek ve şikayetlerinize yönelik tedavi yöntemleri uygulayacaktır.

TRANKO-BUSKAS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


TRANKO-BUSKAS'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


TRANKO-BUSKAS ile tedavi sonlandınidığmda oluşabilecek etkiler:
TRANKO-BUSKAS ile uzun süreli tedavinin aniden kesihnesi, uyku bozuklukları, huzursuzluk, gerilim, sinirlilik, canlı rüyalar meydana getirebilir. Daha ciddi olarak hayaller, titreme, terleme ve nöbet benzeri kasılmalar veya ruh hastaltkIanna benzer bir tablo gelişebilir. Uzun süreli tedaviyi takiben TRANKO-BUSKAS'ı kesmeden Önce mutlaka doktorunuza damşımz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, TRANKO-BUSKAS'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygm: 10 hastamn en az 1 'inde görülebilir.
Yaygm: 10 hastamn birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla görülebilir.
Yaygm olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1000 hastamn birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanm birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10000 hastanm birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden haretketle tahmin edilemiyor.
Yaygm olmayan yan etkiler:
• Ağız kuruluğu
• Deride kızanklık ve döküntü gibi aleıji bulgulan
• Kalp atımlannda hızlanma

Seyrek görülen yan etkiler:

^ Soluk almada güçlük, yüzeysellik, solunum yollarmda daralma, ciddi aleıjik reaksiyonlar (Soluk borunuzda ani tıkarunaya ve şoka yol açabilecek anaflaksi demlen hastalık)
• İdrar yapmada güçlük
• Sinirlilik, öfke, huzursuzluk, intihar düşünceleri, uyku bozukluktan (Özellikle yaşlı hastalarda) gelişmesi
• Anormal kanamalar veya deride morarmalar gelişmesi

Çok seyrek görülen yan etkiler:

• Baygınlık, sersemlik, akıl kanşıkhğı, bellek fonksiyonunda bozuhna geçici olarak konuşma bozukluklan veya yürüme sonınlan gibi hareket bozukluklan
• Göz bebeklerinde titreme, puslu görme ve çift görme dahil görme bozukluklan
• Deri renginde sararma, idranmzın kola renginde çıkması gibi karaciğer işlevlerinde
bozulmaya işaret eden bulgular
• Nöbet benzeri kas kramplan
Bilinmiyor:
• Adet bozukluklan, cinsel istekte azalma
• Uyuşukluk, uyku hali, yorgunluk, ilgisizlik, reaksiyon süresinde gecikme ve başağnsı
• Bulantı, ishal veya kabızlık
• Kan basmcmda genelde hafif düzeyde bir azalma
• Terlemede azalma veya durma

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TRANKO-BUSKAS'm saklanması

TRANKO-BUSKAS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kuUanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TRANKO-BUSKAS'ı kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Actavis ilaçlan A.Ş.
Levent-istanbul Tel: (0212) 316 67 00 Faks:(0212)264 42 68

Üretim Yeri:

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi,
1900 Sokak No: 1904,
414980 Gebze/ Kocaeli

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Tranko-Buskas Draje - Bilim

Etken Maddesi: Hiyosin-N-butil bromid/Medazepam

Atc Kodu: A03BB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

  • Tranko-Buskas Draje Bilim - KT
  • Google Reklamları

    Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.