Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tranko-Buskas Draje - (Nobelfarma) Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar » Belladona ve Türevleri » Belladona Semisentetik » Hiyosin-n-Butilbromür

KULLANMA TALİMATI

TRANKO-BUSKAS Dr^'e Ağızdan uygulanır.

¦

EtHn maddeler:

Her bir draje 10 mg hiyosin-N-butil bromid ve 10 mg medazepam içerir.
¦

Yardımcı maddeler:

Mısır nişastası, laktoz, magnezyum stearat (bitkisel), jelatin 120 sükroz, talk, titanyum dioksit, FD&C san # 5, FD&C kırmızı # 3, kamauba cilası.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsinit


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size Önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda;


L TRANKO-BVSKAS nedir ve ne için kullanılır?


2. TRANKO-BUSKAS U kullanmadan önce dikkat edUmesi gerekenler


3. TRANKO'BUSKAS nasıl kuiiamhr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

TRANKO-BUSKAS* m saklanması


Başiıklan yer almaktadır.

1. TRANKO-BUSKAS nedir ve ne için kullanılır?

TRANKO-BUSKAS, hiyosin-N-butilbromid ve medazepam içerir.
Turuncu renkte, kokusuz, temiz, kuru, uniform, kaplanmış, düzgün yuvarlak, bikonveks tabiiler şeklindedir. 20 veya 40 drajelik formlan mevcuttur.
TRANKO-BUSKAS'm içindeki medazepam, endişe giderici ve kas gevşetici etkilere sahiptir. Hyosin«N-butilbromid ise sindirim organları, üreme organlan, idrar yollan gibi iç organlanmızdaki düz kaslan gevşeterek spazm çözücü etkiye sahiptir.
TRANKO-BUSKAS, ruhsal gerginliklere bağh olarak kann bölgesinde meydana gelen spazmlarda kullanılır ve;
- Asabi mide rahatsızlıklan (Mide yanması, mide krampları),
- Safra yollanndaki şişkinlik ve kramp ağrıları,
- Asabi faktörlere bağlı bağırsaklardaki spazm (Kolika mukoza, kolitis ülseroza ve
dumping sendromu),
- Hıçkırık,
- Ağrılı adet görme, rahim spazmı,
- Ayrıca kadın üreme organlarının işlevsel rahatsızlıkları (Adet dönemi öncesi gerginlik, hırçınlık ve adetten kesilme dönemindeki yakınmalar).
2. TRANKO-BUSKAS kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler
TRANKO-BUSKAS'a karşı bağımlıhk gelişebilir.
TRANKO-BUSKAS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• Medazepam'a veya hiyosin-N-butilbromid'e veya ürünün içeriğindeki diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
• Anormal kas güçsüzlüğü ile kendini gösteren bir hastalık olan “miyasteni” denilen kas hastalığınız varsa,
• Kalın bağırsaklarınızda genişleme (Megakolon) tanısı konulmuşsa,
• Göz tansiyonunuz yüksekse (Dar açıh glokom),
• Alkol, uyuşturucu veya herhangi bir ilaca bağımlılığınız varsa.
TRANKO-BUSKAS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
• Tiroid bozukluğunuz varsa (Tirotoksikoz),
• Kalp yetmezliği ve kalp hızım artırabilecek kalp cerrahisi gibi, kalp atımlannda hızlanma ile karakterize edilen durumlarda,
• Gözlerde ağnyla birlikte kızarıklık ve görme kaybı oluştuğunda (tam almamış bir glokom belirtisi olabilir),
• Bağırsaklanmzda tıkanıklık olasılığı varsa (dışkılamanız çok zorsa veya dışkılayamıyorsanız),
• İdrar yoUannızda tıkanıklık olasılığı varsa (idrara çıkmakta zorlanıyorsanız),
• Bazı şekerlere karşı aşm duyarlılığınız varsa.
“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışmız ve doktorunuzla konuşana kadar ilacı almayınız”.
TRANKO-BUSKAS'm yiyecek ve içecek ile kullanıUnası
TRANKO-BUSKAS'm yemeklerden önce alınması önerilir. Alkolle birlikte kullanmaymız. Hamilelik

İiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik sırasında yalnızca doktorunuz mutlaka gerekli görmedikçe TRANKO-BUSKAS kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

tlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,


Doktonmuz tarafından mutlaka gerekli görülmedikçe emzirme döneminde TRANKO-BUSKAS kullanmaymız.

Araç ve makine kullanımı

TRANKO-BUSKAS, dikkatinizi ve görmenizi olumsuz yönde etkileyebileceği için, TRANKO-BUSKAS kullanırken araç ve makine kullanmaymız.

TRANKO-BUSKAS içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TRANKO-BUSKAS, laktoz ve sükroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı alerjiniz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar, TRANKO-BUSKAS ile birlikte alınırlarsa belleği bozabilirler, sersemlik ve unutkanlık yapabilirler veya kalp üzerinde istenmeyen etkiler meydana getirebilirler ya da idrara çıkmakta zorluk, ağız kuruluğu gibi etkileri güçlendirebilirler:
• Alkol,
• Uyku ilaçlan ve yatıştıncı ilaçlar (Barbituratlar, fenotiyazin gibi),
• Virüs hastalıklarının tedavisinde kullanılan amantadin,
• Psikotik (Ruhsal bozukluk) hastalıklann tedavisinde kullanılan butirofenonlar,
• Antikolinerjik (Bronş genişletici) etki gösteren ipratropium ve tiotropium,
• Anormal kalp ritimlerinin tedavisinde kullamlan (Antiaritmik) kinidin, disopramidin,
• Bazı aleıji ilaçlan (Soğuk algınlığı veya öksürük için kullanılan bazı ilaçlann içinde de bulunabilirler).
• Ruhsal çökkünlüğe karşı kullamlan bazı ilaçlar (Trisiklik yapıdaki depresyon ilaçlan)
• Metaklopramid gibi bulantıya karşı kullamlan ilaçlarla birlikte kullanımı her iki ilacm da etkisini azaltabilir.
• TRANKO-BUSKAS, kalp hızım artıran bazı ilaçlann (Beta adreneıjik ilaçlar) bu etkisini artınr.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandmızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. TRANKO-BUSKAS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı İçin talimatlar:

TRANKO-BUSKAS*ın dozu, sizin yanıtınıza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır, (jenel olarak doz, günde üç kez uygulanan 10 ila 20 mg arasında değişmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

TRANKO-BUSKAS, ağız yolu ile yutularak kullamhr. Yemeklerden önce yeterli miktarda su ile birlikte bütün halinde alınmalıdır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: Çocuk hastalarda kullanmayınız
Yaşlılarda kullanıını: 65 yaş üzerinde iseniz, doktorunuz TRANKO-BÜSKAS dozunu daha düşük tutabilir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetersizliği; Doz önerisi yapılabilecek yeterli veri olmadığı için dikkat edihnelidir. Karaciğer yetersizliği; Doz önerisi yapılabilecek yeterli veri olmadığı için dikkat edilmelidir.

E%er TRANKO-BUSKAS'm etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TRANKO-BUSKAS kullandıysanız:
Kullanmanız gerekenden daha fazla TRANKO-BUSKAS aldıysamz, idrar yapmada güçlük, ağız kuruluğu, deride kızanklık, kalp atımlarmda hızlanma, bağırsak hareketlerinde azalma ve geçici görme bozuklukları gibi etkiler meydana gelebilir ve solunumunuz düzensizleşebiiir.
Bu durumda doktorunuz, sizi izleyecek ve şikayetlerinize yönelik tedavi yöntemleri uygulayacaktır.

TRANKO-BUSKAS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


TRANKO-BUSKAS'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


TRANKO-BUSKAS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
TRANKO-BUSKAS ile uzun süreli tedavinin aniden kesilmesi, uyku bozuklukları, huzursuzluk, gerilim, sinirlilik, canlı rüyalar meydana getirebilir. Daha ciddi olarak hayaller, titreme, terleme ve nöbet benzeri kasılmalar veya ruh hastalıklanna benzer bir tablo gelişebilir. Uzun süreli tedaviyi takiben TRANKO-BUSKAS'ı kesmeden önce mutlaka doktorunuza damşımz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, TRANKO-BUSKAS'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygm: 10 hastanın en az Tinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastamn birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden haretketle tahmin edilemiyor.
Yaygın olmayan yan etkiler:
• Ağız kuruluğu
• Deride kizankhk ve döküntü gibi aleıji biilgulan
• Kalp atımlannda hızlanma

Seyrek görülen yan etkiler:

, Soluk almada güçlük, yüsreysellik, solunum yollarında daralma, ciddi aleijik reaksiyonlar (Soluk borunuzda ani tıkanmaya ve şoka yol açabilecek anaflaksi denilen hastalık)
• İdrar yapmada güçlük
• Sinirlilik, öfke, huzursuzluk, intihar düşünceleri, uyku bozuklukJan (Özellikle yaşlı hastalarda) gelişmesi
• Anormal kanamalar veya deride morarmalar gelişmesi

Çok seyrek görülen yan etkiler;

• Baygınlık, sersemlik, akıl kanşıkUğı, bellek fonksiyonunda bozulma geçici olarak konuşma bozukluklan veya yürüme sorunları gibi hareket bozuklukları
• Göz bebeklerinde titreme, puslu görme ve çift görme dahil görme bozukluklan
• Deri renginde sararma, idranmzın kola renginde çıkması gibi karaciğer işlevlerinde bozulmaya işaret eden bulgular
• Nöbet benzeri kas krampları

Bilinmiyor;

• Adet bozukluklan, cinsel istekte azalma
• Uyuşukluk, uyku hali, yorgunluk, ilgisizlik, reaksiyon süresinde gecikme ve başağnsı
• Bulantı, ishal veya kabızlık
• Kan basıncında genelde hafif düzeyde bir azalma
• Terlemede azalma veya durma

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


S.TRANKO-BUSKAS^ın saklanması

TRANKO-BUSKAS'ı çocuklarm göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TRANKO-BUSKAS'ı kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Actavis ilaçlan A.Ş.
Levent-İstanbul Tel: (0212)316 67 00 Faks:(0212)264 42 68

Üretim Yeri:

Nobelfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. Sancaklar 81100 Düzce

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Tranko-Buskas Draje - (Nobelfarma)

Etken Maddesi: Hiyosin-N-Butil bromid / Medazepam

Atc Kodu: A03BB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

  • Tranko-Buskas Draje - (Nobelfarma) KT
  • Google Reklamları

    Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2017 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.