Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vigrande 100 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER » Erektil Disfonksiyonİktidarsızlık İlaçları » Sildenafil Sitrat

VİGRANDE 100 mg film tablet

Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her bir film kaplı tablet 100 mg sildenafile eşdeğer miktarda sildenafil sitrat bulunur.

•Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz, povidon, kalsiyum fosfat dibazik, sodyum kroskarmeloz, magnezyum stearat, kaplama maddesi olarak; Hidroksipropil metil selüloz, dietil ftalat, polietilen glikol 6000, titanyum dioksit, FD&C Blue No 2.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


1.VİGRANDE nedir ve ne için kullanılır?


2.VİGRANDE *yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.VİGRANDE nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.VİGRANDE^nin saklanması


Başhklan yer almaktadır.

1. VİGRANDE nedir ve ne için kullanılır?

VİGRANDE film kaplı tabletler 4 tabletlik ambalajlarda kullamma sunulmuştur.
VİGRANDE, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlannın gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyan sırasında kanın penise akımım sağlamak suretiyle etki gösterir.
VİGRANDE sadece cinsel yoldan uyanimamz durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa VİGRANDE kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. VİGRANDE kadınlann kullanımı için değildir.

2. VİGRANDE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Sertleşme sorununu, buna yol açabilecek olası sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuz taralından kullandığmız bütün ilaçların ve hastalıklanmzm bilinmesi gereklidir.
Cinsel aktivite, kalp ile ilgili sorunlar için belirli bir derecede risk teşkil eder. Bu nedenle sertleşme sorununuza yönelik bir tedaviye başlamadan önce doktorunuzca kalp ve damar sisteminizin durumu değerlendirilmelidir.

VİGRANDE’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• VİGRANDE'nin etken maddesi olan sildenafıl veya diğer bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;
• Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullamyorsanız VİGRANDE kullanmayımz. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağnsı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullamlan ilaçlardır. VİGRANDE bu ilaçlann etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullamyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacımza damşınız.
• Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığımz varsa.
• Kalbiniz ile ilgili bir sorunımuz varsa; Doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldmp kaldıramayacağım dikkatle değerlendirmelidir.
• Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa;
• İnme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncımz) düşükse.
• Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığımz varsa.

VİGRANDE’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• VİGRANDE’nin geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncımzı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçlan azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıklan olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.
• Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri), veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozıkluğunuz varsa, sertleşme sorununuz için ilaç kullamrken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.
• Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.
• Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsamz VİGRANDE kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz.
• Duymamzda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız VİGRANDE kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşınız.
VİGRANDE ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kulanmamalısımz

VİGRANDE’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

VİGRANDE yiyecek ve içeceklerle birlikte alındığında etki göstermesi biraz daha uzun sürebilir
Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

Hamilelik

VİGRANDE kadınlann kullanımı için değildir.

£mzirme

VİGRANDE kadınlann kullammı için değildir.

Araç ve makine kullanımı

VİGRANDE baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

VİGRANDE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bUgUer

Kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• VİGRANDE, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratlarm veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçlann etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağnsı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığımn (anjina pektoris) tedavisi için kullamlan ilaçlardır. Bu ilaçlan kullanıyorsanız VİGRANDE KULLANMAMALISINIZ
• AIDS (HIV) gibi durumlann tedavisi için proteaz inhibitörleri kullamyorsanız, doktorunuz başlangıç dozu olarak size VİGRANDE’nin en düşük dozunu (25 mg) önerebilir.
• Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basmcı) düşmesi olarak tammlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. VİGRANDE ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle VİGRANDE alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomlann görülme ihtimalini azaltmak için VİGRANDE tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu he^gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize VİGRANDE’nin 25 mg. lık dozu ile başlamamzı önerebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VİGRANDE nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• VİGRANDE’yi her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanın. Emin olmadığınız takdirde eczacımza veya doktorunuza danışımz. Olağan doz 50 mg’dır.
• VİGRANDE günde bir defadan fazla kullamimamalıdır

• Uygulama yolu ve metodu:

VİGRANDE’yi cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

• Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kullanımı:

VİGRANDE 18 yaşın altındakilerde kullamlmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

• Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık VİGRANDE dozu önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg’hk VİGRANDE dozu önerilmektedir.

Eğer VİGRANDE nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VİGRANDE kullandıysanız:

100 mg’ m üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini artırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda almdığmda, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunlann şiddeti artabilir.
Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.

VİGRANDE yi kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VİGRANDE’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler genelde geçici veya orta şiddette olmuştur. Tavsiye edilen dozlarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandınimıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Çok yaygın:
• Baş ağnsı
• Yüz kızarması
Yaygın:
• idrar yolu enfeksiyonu
• Sersemlik hissi
• Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yamnda ışığı algılamada artış ve bulanık görme)
• Burun tıkamklığı
• Hazımsızlık
Yaygın olmayan:
• Kusma
• Göz hastalıklan, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağnsı, çift görme, gözde anormallik hissi, konjunktiva hastalıklan, göz yaşı hastalıklan
• Düzensiz veya hızlı kalp atışı
• Kas ağnsı
• Uyku hissi
• Dokunma hissinde azalma
• Baş dönmesi
• Ağız kuruluğu
• Göğüs ağnsı
• Yorgun hissetme
• Deri döküntüsü
• Nezle
• Baş dönmesi
• Kulak çınlaması
• Uykululuk hali
• Duyu azalması
• Bulantı
Seyrek:
• Yüksek kan basıncı
• Düşük kan basıncı
• Baygınlık hissi, bayılma
• inme
• Burun kanaması
• Duymada ani azalma veya işitme kaybı
• Aşın duyarlılık (deri döküntüsü dahil)
• Kalpte bir çeşit atım bozukluğu

Bilinmiyor

• Beyine giden damarlann geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak)
• Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet
• Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma
• Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (Non-artritik anterior iskemik optik nöropati -NAION)
• Gözde retina damarlanmn tıkanması (Retinal vasküler oklüzyon)
• Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu
• Stabil olmayan göğüs ağnsı (unstabl anjina)
• Ani kardiyak ölüm
• Erkeklerdeki uzun süreli ağniı sertleşme
• Ereksiyon süresinde uzama
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven Johnson Sendromu)
• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler: şiddetli kalp atışı, göğüs ağnsı, ani ölüm, kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akışının geçici olarak yavaşlaması
Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt VİGRANDE ile ilişkili olup olmadığımn belirlenmesi mümkün değildir

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VİGRANDE’nin saklanması

VİGRANDE yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Rutubetten koruyunuz.

Kutuda belirtilen son kullanma tarihinden sonra ilacı kullanmayınız.


Üzerinde logosu ve hologramı bulunmayan kutulan almayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VİGRANDE yi kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel: (0212) 339 39 00 Faks: (0212)339 11 99

Üretim yeri:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkanştıran 39780, Lüleburgaz Tel: (0 288) 427 10 00 Faks: (O 288) 427 14 55
Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Vigrande 100 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Sildenafil Sitrat

Atc Kodu: G04BE03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.