Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Oceral %1 Deri Spreyi Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Antifungaller » Topikal Antifungaller » Imidazole derivatives » Oksikonazol

KULLANMA TALİMATI

OCERAL % 1 deri spreyi Haricen uygulanır.

• Etkin madde'.


1 mİ çözeltide, 10 mg oksinazole eşdeğer miktarda oksinazol nitrat içermektedir.
»

Yardıma maddeler:


Benzil alkol ve etanol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave .sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:

1. OCERAL nedir ve ne için kullanılır?


2. OCERAL' i kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler


3. OCERAL nasıl kullanır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. OCERALin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. OCERAL nedir ve ne için kullanılır?

()('l R \l. 2li nıi'lık \'aporı/aU''i'ln ]'ı|.ıslık sı^ı.- ıccıiMiuk' lx'it:ık, lıcıiK-n Iil'ihcii hcn\ık Hır sı\ klu'. OCERAL oksikonazol etkin maddesi içermektedir, t >ksıkon;ı/(iL iikiiich- İHicıck'muıı çc\i'OsiMİ t,>lııi|;liir;ın /anıı nluşııntnıula oncıııli ı'kııı ».'i;:osU'ro| ;ıJı vıjriictı nKi(.lı.k'Hİn m^'IUlviiii cııı:clİL'\'cı\'k ı.'ikı ^osicı nıckı^'dıv OCERAL. topikal antifiıngal bir ilaçtır. Derinizde mantar üremesini önler,
OCERAL mantar enfeksiyonlarmın bulunduğu ekstrem itelere, vücut, başın saçlı kısımları ve dış genital organlara ve kıvrımlı cilt bölgelerine uygulanabilir.

2. OCERAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ^ OCERAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• OCERAL' in etkin maddesine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (hipersensitivite) varsa,
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahİ olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
()( KKAl.'i as^ağıdiiki (iurııml;M(la l)İkK \ l Lİ IvL I 1 AMM/.
»()('! K \ l , Lu'vlcr. nıııko/a m.' \ .tjina (kaJ ııı iitv'iııc »'i'^aın ı i k' k'iııas tMıiK'tııcIidir.
• ()('kR,'\l , ıloklor laralıiklan i''ikm-İIiik'i1İİİi lakJıı\lk' dığka- ln(iikal ikk'hif İL' a>ın /aınatukı kiJİliiııılıiKimalıJır.
1^11 uyanlar, geçmişlcki lıcrlıaıiLiı l>ıi' JotK'iıulı.' 1lahı uKa sı/m ıçm ı*ı.\;orli\sl' IüIİl'u ıluktorıınu/a dallısını/.

OCERAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

OCERAL deriye uygulandığından yiyecek ve içecek etkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


OCERAL, hamilelikte ancak doktor gerekli gördüğü takdirde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Topikal uygulanan oksikonazol, anne sütüne geçer. Bu dönemde ilaç kullanıp kullanamayacağınıza risk/yarar ilişkisini değerlendirdikten sonra doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

OCERAL'in araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

OCERAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

OCERAL deri spreyi etanol içermektedir. Ancak OCERAL'in topikal kullanımı için herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doktorunuz önermediği takdirde, diğer topikal ilaçlan OCERAL ile aynı zamanda kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. OCERAL nasıl kullanır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

OCERAL'i daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
OCERAL'i mantar hastalığından etkilenen bölge ve çevresine günde 1 veya 2 defa uygulayınız. Hastalığın tekrarlamasını önlemek amacıyla, ayakta oluşan mantar tedavisinde

1

ay ve vücudun diğer bölgelerinde oluşan mantar tedavisinde 2 hafta süreyle kullanmaya devam ediniz.
• Doğişik \ aş ^1 ııplaı ı:
Çocuklardii kulhiıııını: IZ vaşın üluıul;ıki çi'cukl.ırda nı.ın!:ır ;.'!ifcksi\oııkınmıı nadir okırak görülmesine karanı, bu iıaslalıklai'in Kxia\isimk- (X 1 KAİ krem eıkili hır şekilde kııllaıııkıhilir.
^ adlılarda kııllinıııııı; ()( 1 R.M 'm vasldaıda »vel kuManınn \okiLir.

• Özel kullanım durumları;

liithrt'k/Karacifjcr vftııu'/ligi: {)( i-RAİ 'iıı hıihrek \e kaıaeiğei' \elıue/lıüı okın l^asialarda ıvel kııMammı u'klur.

Eğer OCERAL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla OCERAL kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla OCERAL kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz ya da hastaneye başvurunuz.


OCERAL' I kullanmayı unutursanız

OCERAL' i kullanmayı unutursanız bu dozu atlayın ve daha sonra diğer doz zamanında ilacı kullanmaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


^ OCERAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavİyİ sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OCERAL içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıda kilerden biri olursa <)( I. UAI.'i kııllaıınıaM ılurdıınıtı DKRHAI,
doktorıınıı/ii bildirin \ eva si/.e on \akiii hastatuniıı aeil l>(iliinıiiıu' ha^\ ttnıııii/:
• Haeın ıj\üiık'iiıdfğı h('l;.:ede kı/ankiık. ka.şmiı. \annia
• Neles tiai'lıjiı.
• '^okınnm sıkııılısı.
• Hnûa/' L'nl lak brduesiııde sısk nı I i k h i>m \ c dıı \ i

I KA\ Iıı.

• tı(>guslc >lkl^tiui lllssl.
• \ licııltLi a^ıi'i sK:aklık sı'gLiklük lıi'''-ı,
• Ikığulnı;] lnssi.
• Huruiı W' jjıi/Jı.' k.ışfiiM.
• liıırıııı ıikııılisi.
• \'Lİcıın;ı ka^^ııılıh kı/ai'iklık k.ıl'anklık,
• Kai'iıı ağrısı, l'nıkmn. kıiNnıa.
• (lo)iıiK'M.
• Ra_\ ılnuı his>i.
• K;ilpİL'vaipıııtı.

Ihınlanıı hcj>M çnk ciı/Ji \\ın likih'i'ı/ir. h/ın:<ii\hıi! hırı sruli' nu-\\ııl ise. \i\in


(Kl'.HM luiryı rh/tlı tilcrıinr. vor tlcıın'kfİr. .U'ii lıiıhı ıınu/alkilcw '\'\<ı htı.sUııii ic ydlınlnumızıi [icrck ulahılır


Aşağıdakjlerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

^¦ai) crkılcr aşağıdaki kalCLU'nk'i'dc LiosiL-riİLİiyı ^^ı.'kil^iv- Mi'alaıınıışlır;
(/uk\a\uııı: 1 tHıasiaııııı cıı a/ I imle Lii'n'İİİL'lıilii'.
\a\;jııı: İn lıasianın hiriıulcıı a/. 1'akaı 100 haşlanın bıııt'ıikaı ta/la iHiıaiİL'l-^ılır ^'i^^üın i)lnvi>aıı: llili lıaslaııııı hırnulcn a/, takai IIIIIO lıastannı hirindctı fa/la Liı'irLİU'ltılir. Sc\rck; 1.000 lıjsuınııı hırııuk-n a/ ş.'ıti'iik'bdif. l,'ok scM'ck: 10,000 iıasianın hirind^aı a/ i.a'^riilohiÜi'.
Det i M' (lori iiltı «iokıı luıstnlıklai'i:
Va_'L'in olın.'iv.'in; b anına, balına hissi, kadınlı. vıı\ıılıiKi, kafiııcalanına. acı liissi. disfıidr<vik L'j:/annı
Bunlar OCERAL' in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. OCERAL' in saklanması

OCERAL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OCERALkullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Saba ilaç San. \ e Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No;l Kat:l 34303 Küçükçekmece - İstanbul

imal Yeri:


Deva 1 iı>Klnı;^ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Mah. Atattirk Cad.
No: 32 Karaağaç - Çerkezköy/TEKİRDAG

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


1

Uygulama yolu ve metodu:

Genital bölgedeki (kadın üreme organının bulunduğu bölge) mantar tedavisine, olası alkol iritasyonunu (tahriş) önlemek amacıyla, ürünün önce krem formu ile başlanmalı ve çözelti ile devam edilmelidir. Sprey çözeltinin genital bölge uygulamalarında, uygulama yerinin ilaç püskürtüldükten sonra bir müddet açık tutularak sprey içeriğindeki alkolün uçmasının beklenmesi tavsiye edilir.

İlaç Bilgileri

Oceral %1 Deri Spreyi

Etken Maddesi: Oksinazol nitrat

Atc Kodu: D01AC11

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Oceral %1 Deri Spreyi-KT
 • Oceral %1 Deri Spreyi-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Oceral %1 20 Ml Sprey
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.