Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ketomino Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Çeşitli İlaçlar

Ketomino Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla uygulanır.

Etkin Maddeler:


(RS)-3-metil-2-okso-valerat (DL-İzolösiiı a-ketoanoloğu), kalsiyum tuzu
4-metil-2-okso-valerik asit (Lösin a-ketoanoloğu), kalsiyum tuzu
2-okso-3-fenil-propionik asit (Fenilalanin a-ketoanaloğu), kalsiyum tuzu
3-metil-2-oksobutirik asit (Valin a-ketoanoloğu), kalsiyum tuzu RS-2-hidroksi-4-(metiltiyo)-butirik asit (Metionin a-hidroksi analoğu), kalsiyum tuzu L-lizin asetat L-treonin L-triptofan L-histidin L-tirozin

Yardımcı Maddeler:

Mısır nişastası, krospovidon, talk, kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200), magnezyum stearat, makrogol (PEG) 6000, kinolin sarısı E 104, Eudragit E, titanyum dioksit, gliserol triasetat, povidon (Kolloidon 30).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için çok önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçele edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

/.

KETOMİNO nedir ve ne için kullanılır ?


2. KETOMİNO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. KETOMİNO nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


Başlıkları yer almaktadır

1. KETOMİNO nedir ve ne için kullanılır?

KETOMİNO vücut için gerekli olan aminoasitleri içerir.
KETOMİNO; blister içinde 100 veya 300 parlak san, film kaplı tablet içeren ambalajlardadır. Kronik böbrek yetmezliğinde, protein metabolizmasının yetersizliği veya bozulmasına bağlı oluşabilecek hasarların önlenmesi/ tedavisi ve kronik böbrek yetmezliği ilerleme hızının yavaşlatılması amacıyla, günlük protein aliminin yetişkenlerde 40 g ve altında olacak şekilde kısıtlandığı düşük veya tercihen çok düşük proteinli diyet ile birlikte, glomerüler fıltrasyon hızı (birim zamanda böbreklerden süzülen plazma miktarı) 25 mL/dk'nm altındaki prediyaliz (böbrek fonksiyonlarının geri dönüşümsüz şekilde % 75 ile % 85 kaybının olduğu, diyalizden hemen önceki dönem) hastalarında kullanılır.

2.KETOMİNO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler KETOMİNO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,
• KETOMİNO içindeki etkin maddelerden ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
• Kanınızdaki kalsiyum seviyesi çok yüksekse,
• Aminoasit metabolizması bozukluğunuz varsa.
• Serum albümin (kanınızda bulunan bir protein türü) düzeyiniz 4 g/dl ve üzerindeyse,
• Enfeksiyonunuz ve iltihabi bir durumunuz varsa ve bunun göstergesi olan CRP (kan testiyle tespit edilen bir laboratuar bulgusu) düzeyiniz yüksekse.
Bu ilacı kullanıp kullanmayacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

KETOMİNO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer,
• Kalıtımsal bir metabolizma bozukluğu olan “fenilketoüri”niz varsa (idrarda fenilketon bulunması), bu ürünün fenilalanin içerdiği dikkate alınmalıdır.
Ayrıca;
Kandaki kalsiyum seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Aluminyum hidroksit ile birlikte kullanılması durumunda kanmızdaki fosfat seviyesi kontrol edilmelidir

{Bkz. Diğer ilaçlarla kullanımı).


Yeterli kalori almdığmdan emin olunmalıdır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KETOMİNO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygun şekilde emilimini ve karşılık gelen aminoasitlere metabolize olmasını sağlamak için yemek sırasında alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


KETOMİNO'nun gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


KETOMİNO'nun emziren kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Araç vc makine kullanımı

KETOMİNO'nun araç ve makine kullanımına bir etkisi yoktur.

KETOMİNO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KETOMİNO'nun içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

Kalsiyum içeren ilaçlarla aynı anda kullanılması kandaki kalsiyum seviyesinin artışına neden olabilir.
Emilimine engel olmamak için, kalsiyum ile çözünebilen bileşikler meydana getiren ilaçlar (örn; tetrasiklinler (antibakteriyel); kinolon türevlerinden (antibakteriyel): siprofloksasin ve
norfloksasin, demir, tlor ve estramustin (prostat kanserinde kullanılır) içeren ilaçlar)
KETOMİNO ile aynı anda alınmamalıdır. Bu tür ilaçlar İle KETOMİNO alımı arasında en az 2 saatlik bir süre geçmelidir.
KETOMİNO kullanımı ile kandaki kalsiyum miktarının yükselmesi durumunda kalbe etkili ilaçlara (kardiyoaktif glikozidler) karşı hassasiyet artışına bağlı olarak ritim bozukluğu riski de artar.
KETOMİNO verilmesiyle üremi belirtileri düzeldiğinden alüminyum hidroksit uygulaması varsa azaltılmalıdır. Kandaki fosfat seviyesinin izlenmesi gerekir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. KETOMİNO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

KETOMİNO, böbrek süzme hızı (GFR: Glomerüler fıltrasyon hızı) dakikada 25 mL/dakika'nm ahında olduğu sürece verilir. Diyaliz öncesi dönemde, yetişkinlerin aynı anda aldığı gıda günde 40 g veya daha az protein içermelidir. Diyaliz tedavisi gören hastaların protein alımı, kabul görmüş normlara uygun olmalıdır.
Yetişkinler için (70 kg/ vücut ağırlığı); yemeklerle beraber günde 3 kere 4-8 tablet (1 tablet/ 5 kg/gün) alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yoluyla uygulanır.
Çiğnemeden yutunuz.
Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile alınız.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı almayı unutmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Yemeklerle beraber 1 tablet/ 5 kg'dır. 3-10 yaş arası çocuklar için yemeklerle alınması tavsiye edilen protein miktarı, günde 0,8-1,4 g/kg vücut ağırlığıdır, 10 yaşından büyük çocuklar için ise, günde 0,6-1,0 g/kg vücut ağırlığıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel bir kullanımı yoktur.

Eğer KETOMİNO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla KETOMİNO kullandıysanız:

KETOMİNO 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


I


KETOMİNO kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Doktorunuza danışmadan ilacı kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KETOMİNO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Çok seyrek olarak kandaki kalsiyum düzeyinde artış görülebilir.
Bu durumda D vitamini aliminin düşürülmesi önemlidir. Kanda kalsiyum düzeyindeki artış uzarsa KETOMİNO'nun ve diğer kalsiyum kaynaklarının dozunu azaltınız.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5- KETOMİNO'nun saklanması

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde saklayınız.

KETOMİNO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Sun kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KETOMİNO 'yu kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.,
Mustafa Kemal Malı., 2119.Sok. No:3 D:2-3 06520,
Çankaya/ANKARA.
Tel: 0312 219 62 19(pbx)
Faks: 0312 219 60 10 e-posta:

info@genilac.com


üretim yeri:


Dinçsa İlaç San. ve Tic. A.Ş.
1. Organize Sanayi Bölgesi, Avar Cad. No:2 Sincan / ANKARA

Bu kullanma talimatı 29/12/2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ketomino Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Amino asit ve Keto asit Kombinasyonu

Atc Kodu: V06DD

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ketomino Film Kaplı Tablet KT
 • Ketomino Film Kaplı Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Ketomino 100 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.