Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Gabaset 800 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Gabapentin

KULLANMA TALİMATI

GABASET® 800 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her film tablet 800 mg gabapentin içerir.

• Yardımcı maddeler:

Mısır nişastası, kopovidon, poloksamer, laktoz monohidrat, kolloidal silikon dioksit, talk [E553(b)], magnezyum stearat (E572), polivinil alkol, titanyum dioksit (El71), polietilen glikol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uymnuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. GABASET® nedir ve ne için kullanılır?


2. GABASET®^ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GABASET® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GABASET®'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. GABASET® nedir ve ne için kullanılır?

• GABASET® diğer antiepileptik ilaçlar olarak adlandınlan ilaç grubundandır. Bu ilaçlar sara (epilepsi) ve sinir liflerinin hasanna bağlı ağrı (nöropatik ağn) tedavisinde kullanılır.
• GABASET®, 50 tablet içeren ambalajlarda bulunur, her tablet 800 mg gabapentin içermektedir.
• GABASET®, değişik türlerdeki sara (epilepsi) ve sinir dokusu hasanna bağlı ağn (nöropatik ağn) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Ağn hissi; sıcak, yakıcı, zonklama, çarpıntı, ateş, bıçak saplanması hissi gibi, acı, kramp girmesi, ağn, kanncalanma, hissizlik, uyuşma gibi çeşitli şekillerde tanımlanabilir.

2. GABASET®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler GABASET®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Gabapentin veya GABASET®'in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz (aşın duyarlıhk reaksiyonunuz) varsa.
• Yeni başlayan, ani pankreas iltihabınız (akut pankreatit) varsa.

GABASET®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Böbrek problemleriniz varsa.
• Kanınızın temizlenmesi için kan diyalizi (hemodiyaliz) oluyorsanız kas ağrısı ve/veya güçsüzlük gelişmesi durumunda doktorunuza söyleyiniz.
• Sürekli mide ağrısı şikayeti, bulantı ve tekrarlayan kusma gelişirse, kendinizi hasta hissediyorsanız veya hasta iseniz hemen doktorunuza başvurunuz, bunlar yeni başlayan, ani veya hemorajik pankreas iltihabı belirtileri olabilir.
• Doktorunuzla konuşmadan GABASET® kullanmayı bırakmayınız. İlacın ani kesilmesi kesintisiz sara nöbetleri (status epileptikus) gibi yan etkilere neden olabilir.
• Diğer antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi GABASET® alırken, nöbet sıklığınızda artış ve yeni nöbet tipleri oluşuyorsa doktorunuza söyleyiniz.
• Küçük dalma nöbeti (absanslar) dahil olmak üzere karma nöbetleriniz varsa.
• 36 haftadan daha uzun tedavi alacaksanız.
• Morfin tedavisi alıyorsanız, doktorunuz uyku hali (somnolans) gibi merkezi sinir sistemi depresyonu belirtileri açısından sizi dikkatle izleyecektir. Gerekirse GABASET® veya morfin dozunu azaltacaktır.
65 yaşın üzerinde iseniz uyku hali, kol ve bacaklarda ödem (periferik ödem), kuvvetsizlik/güçten düşme ortaya çıkabilir.
6-12 yaş arasındaki çocuklarda duygusal değişiklik (özellikle davranış problemleri), saldırgan (agresif) davranışlar, konsantrasyon problemleri ve okul performansında değişiklikler dahil olmak üzere düşünce bozuklukları ve özellikle yorulmama ve hiperaktivite (hiperkinezi) oluşmuştur. Gabapentin kullanan hastalarda bu olaylann çoğunluğu hafif ve orta derecede görülmüştür.
Gabapentin gibi antiepileptiklerle tedavi gören az sayıda insanda kendilerine zarar verme veya intihar düşünceleri gelişmiştir. Bu tip düşünceleriniz olduğunda, hemen doktorunuzla irtibata geçiniz.
Gabapentin tedavisi sırasmda ciddi, yaşamı tehdit edici eozinofıli (kanda eozinofıl adı verilen bir tür alerji hücresi sayısında artış) ve sistemik semptomlu ilaç döküntüsü adı verilen aşın duyarlılık belirtileri görülmüştür. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz, döküntü veya ateş ve lenfadenopati gibi aşın duyarlılık belirtisi olabilecek belirtilerin ciddi bir medikal olay habercisi olabileceği ve bu gibi olaylann acilen bildirilmesi gerektiği konusunda sizi bilgilendirmelidir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GABASET®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GABASET® yemekle birlikte veya yemekten bağımsız bir şekilde alınabilir.
GABASET® kullanırken alkol alınmaması önerilmektedir. Alkol GABASET® kullanımı sırasında yan etki oluşma riskini artırabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


GABASET®, doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamile olduğunuzu söylerse bu ilacı, bebeğiniz ve sizin için ciddi sonuçlara neden olabileceğinden aniden kesmeyiniz.
GABASET® kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuz ile temasa geçiniz. Çocuk doğurma çağında olan kadınlar, etkin doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


GABASET®'in etkin maddesi gabapentin anne sütüne geçmektedir. Bebeğe etkisi bilinmediğinden doktorunuz tarafmdan aksi belirtilmedikçe emzirirken GABASET® kullanımı önerilmez.

Araç ve makine kullanımı:

GABASET® baş dönmesi, sersemlik ve yorgunluğa neden olabilir. Bu belirtiler oluşursa, araç ve makine kullanmanızı etkileyip etkilemediğinden emin olmadıkça, bu aktiviteleri yapmayınız.

GABASET®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar GABASET®'in etkisini değiştirebilir veya GABASET® diğer ilaçlar ile aynı zamanda alındığında tek başına diğer ilaçlann etkililiğini azaltabilir. Bunlar aşağıdaki ilaçlan kapsar:
• Morfin GABASET®'in etkisini arttırabildiğinden, morfin içeren ilaçlar alıyorsanız, doktor veya eczacınıza başvurunuz.
• Eğer GABASET® ile alüminyum veya magnezyum içeren antasitler eş zamanlı olarak kullanılırsa, GABASET®' in mideden emilimi azalabilir. Bu nedenle, GABASET®'in bir antasit ilaç alımından en erken 2 saat sonra kullanılması önerilmektedir.
• GABASET® bazı laboratuar testlerini etkileyebilir, idrar testi gerektiğinde GABASET® kullandığınızı doktor veya hastanedeki görevlilere söyleyiniz.
• Mevcut tedavinize ilave olarak, doktorunuz aksini söylemediği sürece kendi kendinize GABASET® kullanmayınız.
• Yapılan çalışmalarda fenitoin, valproik asit, karbamazepin ve fenobarbital ile gabapentin arasında bir etkileşim gözlenmemiştir. Gabapentin, noretindiron ve/veya etinil estradiol içeren oral kontraseptiflerin (doğum kontrol haplan) etkisini bozmaz. GABASET®'in diğer sara nöbetlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiepileptik ilaçlar) ve ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçlan ile etkileşime girmesi durumu doktorunuz tarafindan dikkate alınacaktır.
• Alkol ya da merkezi sinir sistemi üzerine etkili ilaçlar, GABASET®'in merkezi sinir sistemi ile ilgili uykuya eğilim hali (somnolans) ve hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi) gibi bazı yan etkilerini şiddetlendirebilir.
• Simetidin ile birlikte kullanımı, gabapentinin böbreklerden atılımmda klinik açıdan önemli olmayan hafif bir düşüş meydana getirir. Probenesid ile birlikte kullanımında böbreklerden atılımda bir değişiklik gözlenmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kıdlamyorsamz veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. GABASET® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GABASET® kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlanna kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir.
GABASET® almaya doktorunuz kullanmamanızı söyleyinceye kadar devam ediniz.

Sara (epilepsi):

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda GABASET® kullanımı:
Tabletleri önerilen sayıda alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg ile 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz günde maksimum 3600 mg olacak şekilde dereceli olarak artınlabilir. Doktorunuz bu dozu 3' e bölünmüş bir şekilde - örneğin sabah, öğleden sonra ve akşamlan - almanızı söyleyecektir.

Yetişkinlerde sinir dokusu hasarına bağlı gelişen ağrı (nöropatik ağrı):

GABASET tabletleri doktorunuzun önerisine uygun olarak alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg ile 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz dereceli olarak günde maksimum 3600 mg' a kadar artınlabilir ve doktorunuz bu dozu 3' e bölünmüş bir şekilde - örneğin sabah, öğleden sonra ve akşamlan - almanızı söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

GABASET® sadece ağız yoluyla (oral) kullanım içindir.
GABASET®'i yeterli miktarda içecek ile birlikte çiğnemeden alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6-12 yaş arasındaki çocuklarda GABASET® kullanımı:
Çocuğunuza verilmesi gereken, doz doktorunuz tarafından çocuğunuzun kilosu hesaplanarak belirlenecektir. Tedaviye günde 3 eşit doza bölünerek verilen 10-15 mg/kg gibi düşük bir başlangıç dozuyla başlanır ve yaklaşık 3 günlük bir süreçte doz dereceli olarak artırılır.
6 yaş ve üzerindeki çocuklarda, etkili gabapentin dozu günde 25-35 mg/kg' dır. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.
İlacın günlük dozu genellikle 3 eşit doza bölünerek, örneğin sabah bir doz, öğleden sonra bir doz ve akşam bir doz şeklinde alınır.
GABASET® 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşın üzerinde iseniz ve böbrek hastalığınız yoksa GABASET®'i normal dozunda kullanabilirsiniz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek sorunlannız varsa veya kanınızın temizlenmesi (hemodiyaliz) işlemini yaptınyorsanız doktorunuz size farklı bir doz şeması/veya doz reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer sorunu olanlarda çalışma yapılmamıştır.

Eğer GABASET^'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla GABASET kullandıysanız

GABASEI^ 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Önerilenden daha yüksek dozlar; bilinç kaybı, baş dönmesi, çift görme, konuşmada güçlük, sersemleme ve ishal gibi istenmeyen etkilerde artışa yol açabilir. Derhal doktorunuzu arayınız veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
Hastanenin hangi ilaçları aldığınızı kolaylıkla belirleyebilmesi için kullanmadığınız tüm tabletleri kutusu ve kullanma talimatlanyla birlikte yanınıza alınız.

GABASET®' i kullanmayı unutursanız

Bir dozu almayı unutursanız ve eğer bir sonraki doz alma zamanız gelmediyse, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


GABASET® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size aksini söylemedikçe, GABASET® kullanmaya devam ediniz. Eğer tedaviniz sonlandınimaya karar verilirse, bunun dereceli olarak ve en az bir haftalık bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Aniden veya doktorunuz söylemeden GABASET® almayı sonlandınrsanız nöbet, ağn ve rahatsızlık hissi oluşması riski artar.
Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler arasında şunlar yer alır: endişe, uyuma güçlüğü, bulantı, ağn, terleme ve göğüs ağnsı. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacın kullanımı konusunda başka sorulannız varsa, doktorunuza veya eczacımza damşmız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GABASET®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakiierden biri olursa, GABASET® kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz. Bu yan etkiler seyrek görülmelerine rağmen ciddi olabilir.

• Dudaklarda ve yüzde şişkinlik, deri döküntüsü ve kızarıklık ve/veya saç dökülmesi (bunlar, ciddi bir alerjik reaksiyon belirtileri olabilir)
• Kanın temizlenmesi işlemine (hemodiyalize) giriyorsanız, kas ağrısı ve/veya güçsüzlük hissetmeniz halinde doktorunuza bildiriniz.
• Sürekli karın ağrısı, bulantı ve kusma (bunlar, akut pankreatit (ani pankreas iltihabı) belirtileri olabilir)
Aşağıda yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya kullanma talimatında yer almayan yan etkilerden birini fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.
Diğer yan etkiler şunlardır:

Çok yaygm yan etkiler (10 kişide l'den fazla kişiyi etkileyebilen)

• Baş dönmesi
• Koordinasyon eksikliği
• Viral enfeksiyon
• Uyuşuk hissetme
• Yorgun hissetme
• Ateş

Yaygm yan etkiler (10 kişide l'den az kişiyi etkileyebilen)

• Yüz, gövde veya kol veya bacaklarda görülen şiddetli spazm veya seri ani kasılmalar (Konvülsiyonlar)
• Sarsıntılı hareketler
• Konuşma güçlüğü
• Hafıza kaybı
• Titreme
• Uyuma güçlüğü
• Baş ağnsı
• Ciltte hassasiyet
• Hissetmede azalma
• Koordinasyon güçlüğü
Olağandışı göz hareketleri
Reflekslerde artış, azalma veya reflekslerin kaybolması Akciğer iltihabı Solunum yolu enfeksiyonu idrar yolu enfeksiyonu Enfeksiyon
Kulakta iltihaplanma 1
' Düşük akyuvar (lökosit) sayımları |
' İştahsızlık ¦ İştah artışı
' Başkalanna karşı kızgınlık ' Zihin karışıklığı ' Duygu durumunda değişiklikler ' Depresyon
• Kaygı/endişe
• Sinirlilik hali
> Düşünme güçlüğü
> Bulanık görme ' Çift görme
• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
• Yüksek kan basıncı
• Yüz kızarması veya kan damarlannda genişleme
• Nefes almada zorluk
• Bronşit ' Boğaz ağnsı
• Öksürük
' Burun akıntısı veya burunda kuruluk ' Kusma
• Bulantı
• Dişle ilgili sorunlar
• Dişeti iltihabı
• İshal
• Kann ağrısı,
• Hazımsızlık
• Kabızlık
• Ağızda veya boğazda kuruluk
• Gaz (flatülans)
• Yüzde şişkinlik
• Morarma
• Döküntü
• Kaşıntı
• Akne
• Eklem ağnsı
• Kas ağnsı
• Sırt ağnsı
• Seyirmeler
• Ereksiyon zorluğu (sertleşme sorunu)
• Bacaklar ve kollarda şişkinlik
• Yürüme güçlüğü
• Güçsüzlük
• Ağn
• Rahatsız hissetme
• Grip benzeri belirtiler
• Beyaz kan hücrelerinde düşüş
• Kilo artışı
• Kaza sonucu yaralanma, kemik kıniması, sıynk.
Bunlara ek olarak çocuklarda yapılan araştırmalarda, saldırgan davranışlar, kesik kesik ve sarsıntılı hareketler yaygın olarak rapor edilmiştir.
Yaygın olmayan yan etkiler (1000 kişide l'den fazla kişiyi etkileyebilen):
• Kurdeşen gibi aleıjik reaksiyonlar
• Harekette azalma
• Çok hızlı kalp atışı
• Yüz, vücut ve kollarda görülebilen şişlik
• Karaciğerde soruna işaret eden, kan testinde anormal sonuçlar
Pazara sunulduktan sonra aşağıdaki yan etkiler rapor edilmiştir:
• Akut böbrek yetmezliği, idrar tutamama/kaçırma
• Pankreas iltihabı
• Karaciğer iltihabı, cilt ve gözlerde sararma (sanlık)
• Hayal gönne (Halüsinasyonlar)
• Sertlik, kıvranma ve sarsıntılı hareketler gibi anormal hareketlerle ilgili sorunlar
• Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler (kaygı, uyuma güçlüğü, bulantı, ağn, terleme), göğüs ağnsı
• Meme dokusunda artış, memelerde büyüme
• Kan pıhtılaşma hücrelerinde (trombositlerde) azalma
• Şeker hastalarında kan şekerinde dalgalanmalar
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişkinlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson Sendromu)
• Genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu (eritema multiforme)
• Alerji sonucu yüzde ve boğazda şişme (anjioödem)
• Saç dökülmesi (alopesi)
• Bir kas ya da kas grubunda ani kısa süreli kasılmalar (miyoklonus)
• Kulak çınlaması (tinnitus)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. GABASET®'in saklanması

GABASEI^çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GABASET® 'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Akpınar Mah. Fatih Cad. No: 17 Şamandıra / Sancaktepe / İSTANBUL

üretim yeri:


BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Akpınar Mah. Fatih Cad. No: 17 Şamandıra / Sancaktepe / İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Gabaset 800 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Gabapentin

Atc Kodu: N03AX12

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Gabaset 800 Mg 50 Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.