Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Acefor 20mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » ACE İnhibitörleri » ACE İnhibitörleri » Fosinopril

KULLANMA TALİMATI

ACEFOR 20 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde:

Her bir tablette 20 mg fosinopril sodyum.

• Yardımcı maddeler:

Laktoz susuz, povidon, mikrokristalin selüloz, krospovidon.
sodyum stearil fumarat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1. ACEFOR nedir ve ne için kullanılır?


2. ACEFOR 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ACEFOR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. A CEFOR 'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır. '

L ACEFOR nedir ve ne için kullanılır?

. ACEFOR Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) inhibitörleri olarak adlandınlan bir ilaç grubuna aittir.
• ACE inhibitörleri kan damarlanndaki daralmayı azaltarak daha rahat kan akışmı sağlarlar.
• ACEFOR 20 mg tabletlerin her biri etkin madde olarak 20 mg fosinopril
sodyum içeren beyaz veya hemen hemen beyaz, yuvarlak ve bikonveks tabletler
şeklindedir.
ACEFOR 20 mg tablet, 20 tabletlik formları ile kullanıma sunulmaktadır.
• ACEFOR anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
• ACEFOR. yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır.

2. ACEFOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACEFOR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Fosinopril sodyum veya ACEFOR ile aynı gruptaki ilaçlara ya da ACEFOR 20 mg tabletin diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz,
• Hamile iseniz.
• Emziriyorsanız

ACEFOR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• ACEFOR ile tedaviniz sırasında el ve ayaklarınızda, yüzünüzde, dudaklarınızda, ağız mukozanızda, dilinizde, nefes borunuzda veya boğazınızda şişlik oluşursa veya karın ağrınız olursa,
• Hassasiyetinizin azaltılmasına yönelik bir tedavi alıyorsanız,
• Hemodiyaliz yapılıyorsa
• Damar ve bağ dokusu ile ilgili bazı hastalıklarınız (lupus eritematozus ve skleroderma) varsa,
• İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar kullanıyorsanız veya vücudunuzda tuz eksikliği varsa,
• Kalp yetmezliği ve/veya böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Böbrek yetmezliği, şeker hastalığı gibi hastalıklannız varsa ve aynı zamanda potasyum seviyenizin artmasına neden olacak ilaçlar alıyorsanız,
• Ameliyat geçirecekseniz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

ACEFOR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

- Tuz alımı ACEFOR'un kan basıncını düşürücü etkisini azaltabilir.
- Alkol alımı ACEFOR'un kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir ve ACEFOR alkolün
etkisini artırabilir.

Hamildik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız. Bu ilacı hamilelik sırasında kullanırsanız bebeğin ciddi zarar görmesine neden olabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların ACEFOR kullanmamalan gerekmektedir.

Araç ve makine kullanımı

ACEFOR aldıktan sonra kendinizi yorgun veya rahatsız hissediyorsanız, araç veya herhangi bir makine kullanmamalısınız. ACEFOR'un araba ve makina kullanma yeteneğini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.
ACEFOR aldıktan sonra kendinizi yorgun veya rahatsız hissediyorsanız, araç veya herhangi bir makine kullanmamalısınız. Tedavinin başlangıcında, doz artınmı ile birlikte ve alkol kullammı ile belirtiler daha belirgin olur.

ACEFOR'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ACEFOR 20 mg tablet, 121 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığımz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer;
- Mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan antasidler (alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit, simetikon gibi), lityum (antipsikotik adı verilen, şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıklann tedavisinde etkili bir ilaç grubuna aittir), iltihap gidericiler (indometazin ve aspirin gibi non-steroidal antienflamatuvarlar), potasyum tutucu idrar söktürücüler (spironolakton, amilorid, triamteren gibi) ve potasyum takviyesi alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
Serum digoksin ölçümü veya paratiroid fonksiyon testleri yaptıracaksanız, ACEFOR kullandığınız konusunda doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
- Daha önce kullandığınız tansiyon düşürücü bir ilaç varsa; ACEFOR'u kullanmaya başlamadan birkaç gün önce, tansiyon düşürücü ilacı kullanmayı bırakınız.
ACEFOR ameliyat esnasında veya tansiyon düşüren ajanlarla anestezi altında olduğunuzda tansiyonunuzu daha da düşürebilir.
Başlangıç dozundan sonra görülen tansiyon düşüklüğü dikkatle tedavi edilirse doz ayarlaması yapılması gerekmez. ACEFOR'u idrar arttırıcı (diüretik) bir ilaç ile beraber kullanabilirsiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ACEFOR nasıl kullanılır?

ACEFOR'u her zaman tam olarak doktorunuzun açıkladığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• ACEFOR'un normal dozu günde bir kez 10 mg'dır.
• Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha düşük ya da günde 40 mg'a kadar daha yüksek dozların gerekli olduğuna karar verebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

• Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
• ACEFOR tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

Değişik yaş gruplan

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı:

Yeterli çalışma olmadığından, ACEFOR'un 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

ACEFOR 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullamlırken doz ayarlanması gerekmez.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda ACEFOR dozunun ayarlanması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ACEFOR dozunun ayarlanması gerekebilir.

Eğer ACEFOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ACEFOR kullandıysanız:

ACEFOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ACEFOR'u kullanmayı unutursanız

Eğer almanız gereken zamanda ACEFOR almayı unutursanız, bir sonraki dozunuzu ne zaman alabileceğinizi doktorunuza sorunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ACEFOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ACEFOR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.
Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ACEFOR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ACEFOR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kaşıntı, döküntü.
• Kızarma,
• Dilde şişme,
• Nefes darlığı.
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ACEFOR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalbiniz ve damarlarınız ile ilgili sorunlar; örneğin ritim bozuklukları, çarpıntı, kalbinizin normalde hızlı atması, kalp krizi, tansiyonunuzda yükselme veya düşme, bayılma, el ve ayaklarda şişme,
• Şiddetli eklem ağrısı (gut),
• Kanama, sarılık,
• Solunum sıkıntısı, ses kısıklığı, burun kanaması,
• Böbrekleriniz ile ilgili sorunlar,
• Kan değerlerinizde ve karaciğer fonksiyon testlerinizde değişiklikler.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Yaygın

>%1 ve <%10 (lO'da l'den az fakat lOO'de l'den fazla) Yorgunluk, göğüs ağnsı, ödem, enfeksiyon, ağrı, bulantı, kusma, diyare, mide ekşimesi, kas ağnsı, güçsüzlük, baş ağrısı, sersemlik, duygudurum değişikliği (sinirlilik, stres), hassasiyet, uyku bozuklukları, öksürük, grip benzeri belirtiler (üst solunum yolu enfeksiyonu, gırtlak iltihabı, sinüzit, bronşit), burun akıntısı, görme bozuklukları, tat almada değişiklik, idrar yapmada anormallik, cinsel yetersizlik.

• Yaygın olmayan %0.l'den %1'e (lOO'de 1 'den az, fakat lOOO'de l'den fazla):


Halsizlik, ateş.

• Eldeki verilerden görülme sıklığının tahmin edilemediği yan etkiler:

Kulak çınlaması, kulak ağrısı, ağızda yaralar, karında şişlik, iştah/kilo değişikliği, şişkinlik, ağız kuruluğu, kabızlık, denge bozukluğu, hafıza bozukluğu, sersemlik, ruhsal çökkünlük (depresyon), davranış değişiklikleri, titreme.
Bunlar ACEFOR'un hafif yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız


doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ACEFOR'un saklanması

ACEFOR 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACEFOR 'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ACEFOR'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpmar Mah. Fatih Cad. No: 17 Şamandıra - Sancaktepe/İstanbul

Üretim Yeri:


Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpmar Mah. Fatih Cad. No: 17 Şamandıra - Sancaktepe/İstanbul

Bu kullanma talimatı 26.12.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Acefor 20mg Tablet

Etken Maddesi: Fosinopril sodyum

Atc Kodu: C09AA09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Acefor 20mg Tablet-KT
 • Acefor 20mg Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Acefor 20mg Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.