Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Almenta 10mg/g Oral damla Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları » Diğer » Memantin

ALMENTA 10 mg/g Oral Damla Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Memantin Hidroklorür
1 gram çözelti 8.31 mg memantin'e eşdeğer 10 mg memantin hidroklorür içerir.
Bir damla çözelti 0.5 mg memantin hidroklorür'e eşdeğerdir.

Yardımcı maddeler:

Sorbitol, propilen glikol, gliserol, sodyımı sitrat, metil hidroksi benzoat ve propil hidroksi benzoat içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çfinkfi sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1.

ALMENTA nedir ve ne için kullanılır?


2. ALMENTA 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ALMENTA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.ALMENTA 'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ALMENTA nedir ve ne için kullandır?

ALMENTA 10 mg/g oral damda, berrak çözeltidir. Beyaz HDPE çocuk korumalı kapaklı, 100 g'hk amber renkli, plastik dami alıklı. Tip III cam şişede piyasaya sunulmaktadır.
ALMENTA, demansa karşı kullamlan ilaçlar grubundadır.
Alzheimer hastahğmda görülen hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerinin bozulması nedeniyle ortaya çıkar. Beyinde, NMDA-reseptörii denilen oluşumlar bulunur. Bu oluşumlar, öğrenme ve haürlama için önem taşıyan sinir uyansmda rol oynarlar. ALMENTA, NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptörleri üzerinde etki göstererek sinir uyansmı ve hafizayı iyileştirir. ALMENTA, bu etkisi nedeniyle, ortadan şiddetliye doğru ve şiddetli

Alzh

eimer hastalığı tedavisinde kullamlır.

2. ALMENTA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALMENTA'yı kullanmadan önce aşağıdaki bölümleri okmnanız ve olabilecek herhangi bir sorunuzu doktorunuzla görüşmeniz önemlidir. Bakıcmızdan doktorunuzla görüşme konusunda yardmı isteyebilirsiniz.
ALMENTA'y»

aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ
Memantin hidroklorür veya formüldeki yarduncı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmaymız.

ALMENTA'yı, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Epileptik nöbet hikayeniz var ise,
• Yakm bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysamz veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altmda olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise (yüksek kan basıncı).
Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve ALMENTA'nm klinik yaran doktorunuz tarafindan düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.
Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakmdan izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdu:.
Amantadin (Parkinson hastalığınm tedavisinde kullanılır), ketamin (anestezik madde olarak kullamlır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanır) ve diğer NMDA-antagonistleri ile aym zamanda kullanımmdan kaçmılmalıdır.
ALMENTA, çocuklar ve 18 yaşmdan küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

ALMENTA'nm yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yakm bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsamz (öm. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlahğı (böbrek fonksiyonlannm zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacımzm dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik

tlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsamz doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ALMENTA kullanan anneler emzinnemelidir.

Araç ve makine knllanımı


Doktorunuz size araba veya makine kullamp kullanamayacağmızı söyleyecektir.
Aynca; ALMENTA reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmamzı sakmcalı hale getirebilir.

ALMENTA'nm içeriğinde bulunan bazı yarduncı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilacm formülünde sorbitol bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı Lntoleransınız olduğu söylenmişse ALMENTA oral damla kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz size tavsiyede bulunacaktır.
Propilen glikol, alkol benzeri semptomlara neden olabilir.
Gliserol, Baş ağnsı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verebilir.
Metil hidroksi benzoat ve propil hidroksi benzoat, aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasmda “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kuUanunı

Özellikle aşağıdaki ilaçlarm etkileri ALMENTA ile değişebilir ve dozlanmn doktorunuz tarafmdan ayarlanması gerekebilir:
• amantadin, ketamin, dekstrometorfan
• dantrolen, baklofen
• simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin
• hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)
• antikolineıjikler (genel olarak hareket bozukluklarım veya barsak kramplarım tedavi etmek için kullamlan maddeler)
• antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullamlan maddeler)
• barbitüratlar (genel olarak uyku için kullamlan maddeler)
• dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)
• nöroleptikler (ııiental bozukluklarm tedavisinde kullamlan maddeler)
• oral antikoagülanlar
Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu ALMENTA kullandığımz konusunda bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALMENTA nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve dozyuygulama sıklığı için talimatlar:
ALMENTA'yı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Doz:
Doktorunuz durumunuza uygım doza karar verecektir.
Yetişkinler ve yaşlılar için önerilen ALMENTA dozu, günlük 20 mg (40 damla)'dır. Tedaviye günlük 5 mg'la (10 damla) başlanır, doz artınlarak idame doz olan 20 mg'a (40 damla) çıkanlır.
Tedavi süresi:
ALMENTA'yı size yararlı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.
• Uygulama yolu ve metodu:
ALMENTA günde bir kez ağızdan alınır. Oral damla her gün aym saatte bir miktar su ile yutulmalıdır. Oral damla, yiyecekle veya yiyecek alımmdan bağımsız olarak alınabilir.
• Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kuUanun: Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenlilik ve etkililiği saptanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşmdan küçük çocuklarda kullamiması önerilmez.
Yaşlılarda kullanım: Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukanda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg'dır (40 damla).
• Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz:
Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygım bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafindan belirli aralıklarla izlenmelidir.

Eğer ALMENTA'mn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALMENTA kullandıysanız:
- Genel olarak, çok fazla ALMENTA kullanmak sizde herhangi bir zarar oluşturmamalıdır. '4. Olası yan etkiler nelerdir?' bölümünde belirtilen sorunlan artmış olarak yaşayabilirsiniz.
- ALMENTA'dan aşın doz aldıysanız tıbbi gözetime ihtiyacımz olabileceğinden doktorunuza başvurunuz veya tıbbi destek almız.

ALMENTA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ALMENTA'yı kullanmayı unutursanız
ALMENTA dozunuzu almayı unuttuğımuzu farkederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanmda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALMENTA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Genel olarak, gözlemlenen yan etkiler hafif ve orta derecededir.

Yaygın (100 kişiden 1-10 kişide):


Baş ağnsı, uyuklama hali, kabızlık, sersemlik, nefesin kesilmesi ve yüksek tansiyon.

Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide):


Yorgunluk, mantar enfeksiyonları, konfuzyon, halüsinasyonlar, kusma, yürüyüş anormalliği, kalp yetmezliği ve venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm).

Çok seyrek (10.000 kişide 1 kişiden daha az):


Nöbetler.

Bilinmeyen (mevcut verilerden tahmin edilemeyen):


Pankreasın iltihaplarunası ve psikotik reaksiyonlar
Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. ALMENTA ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ALMENTA'nın saklanması

ALMENTA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altmdaki oda sıcaklığında saklayınız.

Karton ve şişe etiketi üzerinde basılı son kullanma tarihinden sonra ALMENTA'yı kullanmayınız.


Son kullanma tarihi belirtilen aym son gününü ifade eder.
Şişe açıldıktan sonra, 3 ay içinde tüketilmelidir.

Ruhsat sahibi:

Generica ilaç San. ve Tic. A.Ş.
Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. 48/4 34349-Esentepe-İSTANBUL Tel: O 212 376 65 00 Faks: O 212 213 53 24

Üretim yeri:

Berko ilaç ve Kimya San. A.Ş.
Adil Mah. Beykoz Cad. Tamdık Sok. No:l Sultanbeyli/ İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 26.12.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Almenta 10mg/g Oral damla

Etken Maddesi: Memantin HCl

Atc Kodu: N06DX01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Almenta 10mg/g Oral damla-KT
 • Almenta 10mg/g Oral Damla-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.