Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

İnfex Plus 200mg/125mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefpodoksim

İNFEX PLUS 200 mg/125 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır

• Etkin madde:

Bir film kaplı tablet içinde 260,80 mg sefpodoksim proksetil (200 mg sefpodoksime eşdeğerdir) ve 297,88 mg potasyum klavulanat-avicel karışımı (125 mg klavulanik aside eşdeğerdir) bulunur.

• Yardımcı maddeler:

Kroskarmeloz sodyum (Ac-Di-Sol), mısır nişastası, sadyum lauril sülfat, mikrokristalin selüloz, talk, kollodial silikon dioksit (Aerosil 200), magnezyum stearat ve Opadry II White 85G18490 [titanyum dioksit (El71), polivinil alkol, talk, makrogol/PEG 3350, lesitin (soya)(E322)] içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


/.

İNFEX PLUS nedir ve ne için kullanılır?


2. İN FEK PL USkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. İN FEK PL US nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. İN FEK PL USsaklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. İNFEX PLUS nedir ve ne için kullanılır?

İNFEX PLUS sefalosporin grubundan bir antibiyotik olan sefpodoksim proksetil ile bir beta-laktamaz inhibitörü klavulanik asit kombinasyonudur. Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
İNFEX PLUS, film kaplı tablet formundadır ve ağızdan alınır. 1 kutusu içinde 20 film kaplı tablet içeren Alu/alu blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.
Çocuklarda kullanılmak üzere, İNFEX PLUS oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz formu da piyasada bulunmaktadır.
İNFEX PLUS, duyarlı mikropların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
• Üst solunum yolu enfeksiyonları:
-Tonsillit, farenjit (bademcik ve yutak iltihapları)
-Akut sinüzit (sinüs adı verilen kafa içindeki boşlukların iltihabı)
-Akut otitis media (sadece çocuklarda)(orta kulak iltihabı)
• Alt solunum yolu enfeksiyonları:
-Akut bronşit
-Pnömoni (bir akciğer hastalığı = zatüre)
-Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmesi
!
I
• Komplike olmayan alt ve üst idrar yolları enfeksiyonları ı
• Komplike olmayan gonokokal üretrit (cinsel yolla geçen gonore enfeksiyonları)
• Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları

2. İNFEX PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler İNFEX PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, sefpodoksime, klavulanik aside ya da sefalosporinlere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa, İNFEX PLUS'ı kullanmayınız.

İNFEX PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Penisilin adı verilen antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa,
• Daha önceden etki alanı geniş olan antibiyotiklerle tedavi edildiğiniz sırada sizde karın ağrısıyla birlikte şiddetli ve inatçı ishal geliştiyse,
2
• Ciddi böbrek hastalığınız varsa,
İNFEX PLUS'ı dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
İNFEX PLUS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
İNFEX PLUS'm barsaklardan emilimini artırmak için besinlerle birlikte alınması yararlı olur. Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı:şınız


Hamilelerde sefpodoksim proksetilin güvenliliği tam olarak belirlenmiş değildir. Bu nedenle hamilelik sırasında İNFEX PLUS kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İNFEX PLUS içinde bulunan etkin maddeler anne sütüne geçer. Emzirme sırasında İNFEX PLUS kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
İNFEX PLUS sersemlik hissine yol açabilir. Bu durumda araç ve makine kullanma beceriniz etkilenebilir. Bu ilacı aldığınızda, sizde de bu gibi belirtiler meydana gelirse araç ve makine kullanmayınız.
İNFEX PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
İNFEX PLUS soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçlan birlikte kullanırken dikkatli olunuz ve doktorunuza danışınız.
Antiasidler (hazımsızlık ve mide barsak sistemindeki yaraların tedavisinde kullanılır) Ranitidin veya simetidin gibi ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar İdrar söktürücü tabletler veya enjektabl ilaçlar (diüretikler)
Aminoglikozid antibiyotikleri (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
Probenesid (Böbrek haşan tedavisinde kullanılan sidofovir ile birlikte kullanıldığında) Varfarin gibi kumarin antikoagülanları (kan inceltici olarak kullanılır)
Kontraseptif olarak kullanılan östrojenler Bu ilaçlar, İNFEX PLUS tablet alındıktan 2-3 saat sonra alınmalıdır.
İNFEX PLUS kullanırken yapılan bazı kan ve idrar testlerinde (pozitif Coombs testi ve spesifik olmayan redükleyici ajanlarla yapılan idrar glukoz tayinleri) yanlış pozitif neticeler alınabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3, İNFEX PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler için genellikle önerilen doz ve doz sıklığı aşağıdadır;
Üst solunum yolu enfeksiyonlan:
Bademcik iUihabı (Tonsillit): Günlük doz: 200 mg/125 mg, 12 saatte bir 100 mg/62,5 mg olarak alınır.
Yutak iltihabı (Farenjit): Günlük doz: 200 mg/125 mg, 12 saatte bir 100 mg/62,5 mg alınır. Akut sinüzit: Günlük doz: 400 mg/250 mg, 12 saatte bir 200 mg/ 125 mg alınır.
Alt solunum yolu enfeksiyonlan:
Akut bronşit: Günlük doz: 200 mg/125 mg, 12 saatte bir 100 mg/62,5 mg alınır.
Enfeksiyonun şiddetine göre gerekirse doz 12 saatte bir 200 mg/125 mg'a çıkanlabilir. Bakteriyel pnömoni (zatüre = akciğer iltihabı): Günlük doz: 400 mg/250 mg, 12 saatte bir 200 mg/125 mg alınır.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmeleri:
Günlük doz: 400 mg/250 mg, 12 saatte bir 200 mg/125 mg alınır.
İdrar yollan enfeksiyonlan
Komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonu:
Günlük doz: 200 mg/125 mg, 12 saatte bir 100 mg/62,5 mg alınır.
Komplike olmayan üst idrar yolu enfeksiyonu:
Günlük doz: 400 mg/250 mg, 12 saatte bir 200 mg/I25 mg almır.
Komplike olmayan gonokokal üretrit:
Günlük doz: 200 mg/125 mg, tek doz şeklinde almır.
Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlan:
Günlük doz: 400 mg/250 mg, 12 saatte bir 200 mg/125 mg almır.

Uygulama yolu ve metodu:

• İNFEX PLUS ağızdan alınır.
• Film kaplı tablet bir bardak su yardımıyla, bütün olarak yutulur.
• En iyi şekilde emilebilmesi için, film kaplı tabletler besinlerle birlikte alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda İNFEX PLUS oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz formu kullanılır. 200 mg/125 mg/gün'ün altındaki dozlarda kuru toz formu kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda böbrek yetmezliği sorunu bulunmuyorsa doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa ilacın dozunun azaltılması gerekir. Doktorunuzla görüşünüz.
İNFEX PLUS böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Ciddi böbrek yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması gerekir. Doktorunuz bu durumda dozu azaltabilir veya tedaviye ara verebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer İN FEK PLUS'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla İNFEX PLUS kullandıysanız:

İN FEK PLUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


İNFEX PLUS'ı kullanmayı unutursanız:

Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun saati gelene kadar bekleyiniz ve sonra normal sıklıkta almayı sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


İNFEX PLUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

İNFEX PLUS tedavisini doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız. Eğer tedaviyi erken sonlandınrsanız. enfeksiyon belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir ve durumunuz kötüleşebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi İNFEX PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İNFEX PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlanması,
• Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme olması,
• Vücutta yaygın kaşıntıyla birlikte deride kızarıklık ve döküntüler olması,
• Dudaklar, gözler, ağız, burun veya cinsel organın çevresindeki cildin su toplaması ve kanama olması ile birlikte ateş ve soğuk algınlığı benzeri durumun oluşması (Stevens-Johnson sendromu adı verilen bir tablo olabilir),
• Ateş, titreme, kas ağrısı ve genel bir keyifsizlik hali ile birlikte ciltte içi su dolu
kabarcıklar
oluşması ve deride büyük alanların soyularak dökülmesi (Bu duruma toksik epidermal nekroliz denir),
• Özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarında, ortası soluk renkte çevresi pembe veya kırmızı renkte olan, içi su dolu, kaşıntılı deri döküntülerinin oluşması (Bu duruma eritema multiforme denir).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İNFEX PLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli ve inatçı ishal,
• Aşırı halsizlikle birlikte gözlerde ve deride sararma olması (sarılık),
• Özellikle uzun süreli kullanımda aşırı halsizlik ve daha sık enfeksiyona yakalanma. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı,
Kusma,
Kann ağrısı.
Baş ağrısı.
Sersemlik hissi.
Baş dönmesi,
Kulak çınlaması.
Bitkinlik,
Uyuşma, kanncalanma hissi.
Toplu iğne başı şeklinde cilt kanamaları,
Laboratuvar testlerinde kanda karaciğer enzimlerinde ve bilirubin düzeyinde artış. Bunlar İNFEX PLUS'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. İNFEX PLUS'm saklanması

İNFEX PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İNFEXPLUS'ı kullanmayınız.


Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

Ruhsat sahibi:Tozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter iş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2/6
Güngören / İstanbul
Tel: O 212 481 40 98
Faks: O 212 481 40 98
e-mail: [email protected]

Üretim yeri:

Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş.
1 .OSB. 2.Y0İ No:2 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 20.12.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

İnfex Plus 200mg/125mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Sefpodoksim proksetil, klavulanat-avicel karışımı

Atc Kodu: J01DD13

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.