Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Diyacure 250mg Liyofilize Toz içeren Saşe Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » İshal İlaçları, Barsak Antienflamatuar ve Antienfektifleri » Sakkoromises Boulardi

DİYACURE 250 mg liyofılize toz içeren saşe Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir poşet 282.5 mg Liyofılize Saccharomyces boulardii içerir.

• Yardımcı maddeler:

Fruktoz, karışık meyve aroması.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip hir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafiftir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de DİYACURE'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastane gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


1. DİYACURE nedir ve ne için kullanılır?


2. DİYACURE'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DİYACURE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DİYACURE'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

L DİYACURE nedir ve ne için kullanılır?

DİYACURE 250 mg liyofılize toz içeren saşe, suda çözüldükten sonra, ağızdan alman toz formunda bir ilaçtır. DİYACURE'un etkin maddesi Saccharomyces boulardii; doğal canlı bir mayadır.
DİYACURE aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:
İshal;
Enfeksiyöz ishallerin tedavisinde,
Enfeksiyöz ishallerin önlenmesinde,
Antibiyotik ilişkili ishal tedavisi ve önlenmesinde,
Seyahat ishallerinin önlenmesi ve tedavisinde destek amaçlı olarak.

2. DİYACURE'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DİYACURE'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer etkin madde ya da DİYACURE'un herhangi bir yardımcı maddesine karşı aşın duyarlılığınız (alerji) var ise.
- Eğer sizde kalbe direkt katılan bir toplar damara yerleştirilen tüp (santral venöz kateter) var ise kullanmayınız.

DİYACURE'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eğer sindirim mukozası değişikleri nedeni ile, genel durumunuz zayıf ise.
- Eğer geniş spektrumlu antibiyotik alıyorsanız.
- Eğer ciddi bağışıklık sistemi sorununuz var ise.
Saccharomyces boulardii (S. boulardii) sistemik mantar enfeksiyonu (fungemi) riski ile ilişkili olan bir mayadır. S. boulardii kaynaklı sistemik mantar enfeksiyonu (fungemi) vakalan şu risk faktörieri olan hastalarda görülmüştür: Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi sonucunda sindirim mukozası değişiklikleri; bağışıklık sisteminin baskılanması durumu (immünosupresyon); kalbe direkt katılan bir toplar damara tüp yerleştirilmesi (santral venöz kateterizasyon). S. boulardii poşet içeriğinin uygulanmasına özen gösterilmemesi nedeniyle, toplar damara tüp (venöz kateter) yerleştirilmesi, sistemik mantar enfeksiyonlarında (fungemi) rol oynayan faktörlerden biri olmuştur.

DİYACURE'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

DİYACURE, canlı hücrelerden oluşmakta olup, 50"C'den daha fazla sıcaklıklara maruz olmuş sıvılarla kullanılmamalıdır.
Bu ilaç günün herhangi bir saatinde aç veya tok kama ahnabilir, ancak çok hızh bir etki sağlamak için hazım faaliyetinin olmadığı yemek yeme saatlerinin dışında alınması tavsiye edilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DİYACURE'un gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Saccharomyces boulardii'nin insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Saccharomyces boulardii'nin süt ile atılmasına yönelik fızikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik veriler nedeniyle memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. DtYACURE emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

DİYACURE'un araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur ya da yok denecek kadar azdır.

DİYACURE'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Sistemik veya ağızdan alınan mantar ilaçlan (antifungal ilaçlar) ile birlikte reçete edildiğinde etkinliğinin azalmasının dışında, DİYACURE'un bilinen başka bir ilaç etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı fu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DİYACURE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Yetişkinlerde: Günde 1 veya 2 poşet

Uygulama yolu ve metodu:

Poşet içeriği bir bardak su içinde karıştırılarak içilir. DİYACURE, 50°C'den daha fazla sıcaklıklara maruz olmuş sıvılarla kullanılmamalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda:


Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Çocuklarda: Günde 1 poşet
Bir bardak su içine bir poşet içeriği dökülür.

Bebeklerde (2 yaş altı):


Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Bebeklerde: Günde 1 poşet
Poşeti açınız ve biberon şişesinde yeterli miktarda su ile karıştırınız, iyice çalkalayınız.

Yaşlılarda Kullanım:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Yeterli veri yoktur.

Eğer DİYACURE'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla DİYACURE kullandıysanız:

DİYACURE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DİYACURE'e ait doz aşımı semptomları bilinmemektedir.

DİYACURE'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


DİYACURE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır. DİYACURE'u doktorunuzun size tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Tedavi süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DİYACURE'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DİYACURE'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyonlar (Cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncında düşme gibi)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİYACURE'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Küçük kırmızı deri lezyonları (tüm vücuda yerleşmiş, dağılmış)
• Sistemik mantar enfeksiyonu (fungemi)

(“DİYACURE'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ”

bölümüne bakınız.)
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Bağırsak gazı
• Kaşıntı
Bunlar DİYACURE'un hafif yan etkileridir.
Bu hafif yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


S. DİYACURE'un saklanması

DİYA CÜRE 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemden ve güneş ışığından koruyarak ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DİYACURE'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİYACURE'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


DROGSAN İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Oğuzlar Mah. 1370. Sok. 7/3 06520 Balgat-Ankara

Üretim Yeri:


DROGSAN İlaçlan Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06760 Çubuk - Ankara

Bu kullanma talimatı 15/12/2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Diyacure 250mg Liyofilize Toz içeren Saşe

Etken Maddesi: Saccharomyces boulardii

Atc Kodu: A07FA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2017 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.