Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lapilori 30mg Mikropellet Kapsül Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » Proton Pompası İnhibitörleri » Lansoprazol

LAPİLORİ' 30 mg Mikropcilet Kapsül Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Lansoprazol 30 mg

• Yardımcı maddeler:

Sukroz, mannitol, kalsiyum karboksi metil selüloz, disodyum hidrojen fosfat, hafif magnezyum karbonat, şeker küreleri (sukroz), metil paraben sodyum, propil paraben sodyum, povidon K30 (PVPK-30), polisorbat 80, hidroksi propil metil selüloz E-5 (HPMC E-5), hidroksi propil metil selüloz P-55 (MPMC P-55), talk, setil alkol, titanyum dioksit, izopropil alkol, saf su

Bu İlacı kullanmaya başlamadan önce hu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kıdlcmma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyahilirsiniz.


- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.

LAPİLORİ^ nedir ve ne için kullanılır?


2. LAPİLORP' kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LAPİLORP nasd kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LAPİLORP*nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. LAPİLORİ® nedir ve ne için kullanılır?

LAPİLORP, 30 mg Mikropeilet Kapsül, beyaz-beyazımsı sert jelatin kapsüller içinde beyaz-beyazımsı renkte pelletler içerir.
LAPİLORİ® lansoprazol etkin maddesini içerir. 1 kapsül içinde 30 mg etkin madde bulunur. 14 veya 28 kapsül içeren kutularda kullanıma sunulmuştur.
LAPİLORP, midedeki asit salgılayan hücrelerden asit salgılanmasını engelleyerek etki gösterir.
• Asit salgılanmasını önleyerek mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin kısa süreli tedavisinde,
• Mide asidinin yemek borusuna kaçışından kaynaklanan (gastroözefajeal reflü) reflü hastalığının kısa süreli tedavisinde ve mide asidinin yemek borusunu tahrip etmesinden kaynaklanan yemek borusu iltihabı (erozif özofajit) tedavisinde,
• Midedeki aşırı asit salgılanmasının engellenmesinde (Zollinger-Ellison Sendromu dahil patolojik hipersekresyon durumları),
• Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların (aspirin, ibuprofen, ketoprofen ve piroksikam gibi) neden olduğu ülserlerin engellenmesi ve tedavisinde,
• Midede ve on iki parmak bağırsağında ülser oluşumundan sorumlu tutulan

Helicohacler pylori

enfeksiyonundan kaynaklanan ülser tedavisinde kullanılmaktadır.
• LAPİLORİ” ayrıca, 1-11 yaşındaki çocuklarda görülen mide asidinin yemek borusuna kaçışından kaynaklanan reflü (gastroözefajeal reflü) hastalığının tedavisinde ve mide asidinin yemek borusunu tahrip etmesinden kaynaklanan yemek borusu iltihabı (erozif özofajit) tedavisinde kullanılmaktadır.

2. LAPİLORİ'®'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAPİLORİ®'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• LAPİLORİ® içeriğindeki etkin ya da yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa.
LAPİLORİ^'yi

aşağıdaki durumlarda

DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
Tedaviniz sırasında herhangi bir alerji gelişirse (deri döküntüsünden ciddi solunum yetmezliğine kadar değişebilir)
• 'i'edavi sırasında herhangi bir ciddi enfeksiyon gelişirse,
• Tedavi sırasında veya tedavi bittikten sonra uzun süreli kanlı veya kansız ishaliniz
olursa,
• Bağırsak enfeksiyonu geçiriyorsanız,
• Tedavi sırasında deri döküntüleri ile birlikte ateşiniz yükseliyorsa,
• İdrar yaparken yanma, ağrı meydana geliyorsa (kum döküyor olabilirsiniz),
• Karaciğer bozukluğunuz varsa,
• 65 yaşın üzerinde iseniz ve özellikle karaciğer, böbrek işlevlerinizde azalma olduğu söylenmişse
Lansoprazol ile yapılan çeşitli gözlemsel çalışmalar sonucu kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırık riskinde bir artışa sebep olabileceği bildirilmiştir. Çoklu günlük dozlar ve uzun süreli lansoprazol tedavisi (bir yıl ya da daha fazla) şeklinde tanımlanan yüksek doz alımmda kırık riski artabilir.
Lansoprazol ile en az üç ay süreyle ve çoğu olguda da bir yıl tedaviden sonra hipomagnezemi (kanda magnezyum düşüklüğü) gelişebilir. Bu durumda tetani (kaslardaki istemsiz ani ve aşırı kasılma), aritimiler (kalpte görülen ritim bozuklukları) ve nöbet olmak üzere ciddi yan etkiler görülebilir.
Gastrik asit düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalara sekonder (ikincil) olarak kanda endokrin tümörlerin teşhis edilmesinde kullanılan belirteçlerden biri olan kromogranin A (CgA) düzeylerini arttırmaktadır. Artmış CgA düzeyi nöroendokrin tümörler için yapılan tanı incelemelerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için lansoprazol tedavisine ara verilmeli ve test aynı laboratuarda tekrar edilmelidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LAPİLORİ^^'nln yiyecck vc içccek ile kullanılması

LAPİLORİ® aç karnına alınmalıdır.

Hamilelik

İha kullanmadan önce doklonmuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik sırasında yalnızca doktorunuzun mutlaka gerekli gördüğü durumlarda LAPİLORİ®'yi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile oldıığımıızu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından mutlaka gerekli görülmedikçe emzirme döneminde LAPİLORİ^'yi kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

LAPİLORİ®'nin araç ve makine kullanımı gibi dikkat isteyen eylemler üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

LAPİLORİ®'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LAPİLORİ® 1 kapsüllük dozunda lOg'dan daha az mannitol içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmez.
LAPİLORİ®'nin içeriğinde sukroz ve şeker küreleri (sukroz) bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
LAPİLORİ®, sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmez. İçeriğinde, gecikmiş alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek metil paraben sodyum ve propil paraben sodyum bulunmaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Mide koruyucusu olan sukralfat ile birlikte alınırsa etkisi azalabileceğinden aralarında en az 30 dakika zaman bırakarak kullanınız.
• Mantar hastalıklarında kullanılan ketokonazol, antibiyotik olan ampisilin esterleri, kansızlık tedavisinde kullanılan demir tuzları ve kalp yetmezliğinde kullanılan digoksinin emiliminde azalma meydana getirebilir.
Ketokonazol ve itrakonazol gastrointestinal sistemde gastrik asit artmasına sebep olacağından lansoprazol ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
• Yapılan çalışmalarda, AIDS tedavisi için kullanılan atazanavir ile birlikte kullanıldığından ciddi bir indirgenme söz konusu olduğundan atazanavir ile birlikte kullanılmaz.
• Lansoprazol, akciğer rahatsızlıklannda kullanılan teofılinin plazma konsantrasyonlarında azalmalara yol açtığından dolayı birlikte kullanımlannda dikkatli olunmalıdır.
• Lansoprazol, cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan tacrolimusun plazma konsantrasyonlarında artışa yol açtığından dolayı birlikte kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.
• Depresyon tedavisinde kullanılan flovoksamin, lansoprozolun plazma konsantrasyonlarını yükselteceğinden birlikte kullanım durumlarında doz azaltma durumu söz konusu olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LAPİLORİ® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Eğer LAPİLORİ®'yi günde bir defa kullanıyorsanız, her sabah aynı saatte kahvaltıdan önce alınız.
• Eğer LAPİLORİ®'yi günde iki defa kullanıyorsanız, ilk dozu sabah kahvaltıdan önce, ikinci dozu akşam alınız.
Yetişkinler için önerilen dozlar şöyledir:

Mide ülseri:

• 4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg

On iki parmak bağırsağı ülseri:

• 2 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg, idame tedavisi günde I defa 15 mg'dır.
Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların neden olduğu mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde:
• 4 haftaya kadar günde bir defa 30 mg
Gastroözafajeal reflü hastalığında:
• 4 ya da 8 hafta boyunca günde bir defa 30 mg
Zollinger-Ellison sendromu:
• Başlangıç dozu günde bir defa 60 mg, doz hastanm ihtiyacma göre
behrlenmekle birlikte günde 2 defa 90 mg uygulanabilmektedir.
On iki parmak bağırsağı ülseri tekrarı riskini azaltmak için

Helicobacter pylori

tedavisinde:
• Üçlü tedavi rejiminde; 10-14 gün süreyle günde 2 kez (12 saat arayla) 30 mg LAPİLORİ®, 1 g amoksisilin ve 500 mg klaritromisin birlikte uygulanır. İkili tedavi rejiminde ise; 14 gün süreyle günde 3 kez (8 saat arayla) 30 mg LAPİLORİ® ile 1 g amoksisilin birlikte uygulanır.
Uygulama yolu ve metodu:
Kapsülleri bir bardak su ile yutunuz, ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz.
Değişik yaş gruplan:
Çocuklarda kullanımı:
Lansoprazolun çocuklarda kullanımı önerilmez.

12-17 yas arası hastalar:


Gastroözofajeal reflü hastalığında tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar günde 1 kez 15 mg'dır.
Erozif özofajitte tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar günde bir kez 30 mg'dır. Yaşlılarda kullanım:
65 yaş üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devam edecektir. Özel kullanım durumları
Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez. Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmektedir.

Eğer LAPİLORt 'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LAPİLORİkullandıysanız:

Bu durumda doktorunuz, sizi izleyecek ve şikayetlerinize yönelik tedavi yöntemleri uygulayacaktır.

LAPİLORf 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LAPİLORİ^'yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


.s


LAPİLORİ^ ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

LAPİLORİ® kullanımmm sonlandırılması ile ilgili bir olumsuzluk beklenmez. Ancak hastalığınızm tam olarak iyileşebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre boyunca tedavinize devam etmeniz önemlidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LAPİLORİ®'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LAPİLORİ^'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalın bağırsak iltihabı
• Ağız iltihabı
• Stevens-Johnson sendromu
• lyell sendromu
• Anafılaktik şok
• Kolesterol artışı ve trigliserit düzeylerinde artış
• Kanda sodyum düzeyinde artış
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LAPİLORİ^'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakjicrden herhangi birini fark edersenb., hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kansızlık
Uykusuzluk, halüsinasyon görme, sersemlik Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi Şuur bulanıklığı Titreme
Görme bozukluklan Dil iltihabı
Yemek borusunda pamukçuk oluşması Pankreas yangısı Tat alma bozukluğu Karaciğer iltihabı Sanlık
Deri kanaması
Deri altında kan lekeleri oluşması Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması Güneş ışığına duyarlılık
Erkeklerde memelerin normalden daha büyük ölçülerde büyümesi Yüksek ateş Aşın terleme
Deri altı alerjik rahatsızlıklar Cinsel güçsüzlük
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Depresyon
• Vücutta sıvı toplanması
• Huzursuzluk
• Baş dönmesi
• Tat alma bozukluğu
• Saç dökülmesi
• İştahsızlık
• Baş ağrısı
• Mide bulantısı
• Karın ağnsı
• Kabızlık
• Kusma
• Şişkinlik
• Ağız veya boğaz kuruluğu
• Deri döküntüleri
• Kaşıntı
• Güçsüzlük, kırgınlık
LAPILORI kullanımı ile laboratuvar testlerinde değişiklikler olabilir. Testleri yapan kişiyi ve doktorunuzu aldığınız ilaçlar hakkında bilgilendiriniz.
Bunlar LAPİLORİ®'nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LAPİLORİ^'nin saklanması

LAPİLORf'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAPİLORf' 'yi kullanmayınız.


9/10 ;
.

^

Ruhsat Sahihi:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Malı. 1370. sok. 7/3 Balgat-ANKARA Tel ; 0312 287 74 10
Faks : 0312 287 61 15

Üretim Yeri:

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Arash Cad. No:219, 34510 Esenyurt-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 24/11/2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Lapilori 30mg Mikropellet Kapsül

Etken Maddesi: Lansoprazol

Atc Kodu: A02BC03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.