Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Levesto 750 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Levetirasetam

LEVESTO 750 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir film tablet 750 mg Levetirasetam içerir.

Yardımcı maddeler:

Mısır nişastası, povidon, talk, silika (kolloidal susuz), magnezyum stearat, polivinil alkol - hidrolize, titanyum dioksit, makrogol/PEG 3350, orange yellovv S sunset sarısı FCF (%15-18), kırmızı demir oksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatım saklaymız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


-Eğer ilave sorularunz olursa, lütfen doktorunuza veya eczucmıza danışınız.


-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


/.

LEVESTO nedir ve ne için kullanılır?


2. LEVESTO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LEVESTO nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LEVESTO'nıın saklanmasıBa.şlıkları yer almaktadır.

1. LEVESTO nedir ve ne için kullanılır?

• LEVESTO 750 mg film kaplı tablet, 50 tabletlik PVC/Alüminyum blister ambalajlarda bulunur. Turuncu renkli, oblong, bikonveks, film kaplı tabletlerdir.
• Levetirasetam epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepilcptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.
• LEVESTO, 16 yaşından büyük hastalarda kısmi nöbetlerin tedavisinde tek başma kullanılır.
• LEVESTO, halihazırda başka bir antiepileptik ilaç kullanan; diğer tip sara benzeri nöbetleri olan hastaların kullandıkları anti epileptik ilaçlara ilave olarak da kullanılır.

2. LEVESTO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEVESTO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer
• Levetirasetam'a karşı ya da LEVESTO içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz),

LEVESTO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Böbrek rahatsızlığınız varsa, doktorunuzun tavsiyelerini dinleyiniz. Doktorunuz ihtiyacınıza göre doz ayarlaması yapabilir.
• LEVESTO kullanan çocuklarda, büyüme ve ergenlik üzerine etki görülmemiştir. Yine de çocuklarda uzun süreli kullanım hakkında sınırlı bilgi mevcuttur.
• Eğer nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (sayıda artış vb.), lütfen doktorunuza danışınız.
• LEVESTO gibi antiepileptik bir ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar vemie veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız, lütfen doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

LEV'ESTO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

LEVESTO'yu yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Güvenlik önlemi olarak, alkol ile
birlikte kullanmayınız.

Hamilelik

• İlaa kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Eğer hamile iseniz veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.
• LEVESTO kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. LEVESTO'nun doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. LEVESTO hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Tedavi süresince emzirme önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

LEVESTO, uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da araç ve makine kullanım becerilerinizi etkileyebilir. Bu durum daha çok tedavi başlangıcmda ya da doz arttırılmasmın ardmdan görülebilir. LEVESTO tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

LEVESTO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LEVESTO'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
LEVESTO'nun içeriğinde boyar madde olarak yer alan orange yellovv S sunset sarısı FCF, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LEVESTO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinlerde (>18 yaş) ve 50 kg ve üzerindeki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım:


Doktorunuz size kaç tablet LEVESTO kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız.
• Genel doz: Günde 1000 mg ile 3000 mg (4 tablet) arasındadır.
• LEVESTO, sabah bir kez, akşam bir kez olmak üzere günde iki kez alınmalıdır.
Günün yaklaşık aynı saatlerinde alınmalıdır.

Örneğin, eğer günlük dozunuz 1500 mg ise, sabah bir tablet, akşam bir tablet alınız.


4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg'ın altındaki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:


Çocuğunuza doktorunuz tarafından tavsiye edilen sayıda tablet veriniz.
• Genel doz: Günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasındadır.
• Çocuğunuz LEVESTO'yu sabah bir kez, akşam bir kez olmak üzere günde iki kez,
hergün yaklaşık aynı saatlerde almalıdır.
Küçük çocukların kullanımı için. LEVESTO lOOmg/ml oral solüsyon veya LEVESTO 250 mg tablet uygundur.

Uygulama yolu ve metodu

Ağız yoluyla alınır.
LEVESTO'yu yeterli miktarda su ile yutunuz.

Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanım

LEVESTO, yetişkinlerde ve 4 yaş üstü çocuklarda kullanılır.
4 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanmı

Böbrek fonksiyonu azalmış yaşlı hastalarda (65 yaş üstü) LEVESTO dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.
Ö7.Cİ kullanmı durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliğiniz varsa. LEVESTO dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.
Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

Eğer LEVESTO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair hir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla LEVESTO kullandıysanız

LEVESTO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LEVESTO'yu kullanmayı unutursanız

Eğer, bir veya daha fazla dozu almayı unutursanız, doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LEVESTO ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

• LEVESTO kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece LEVESTO tedavisine devam etmelisiniz.
•

Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetleriniziartırabilir.

LEVESTO tedavisinin sonlandırılmasma doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz, LEVESTO tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.
Eğer LEVESTO'nun kullanımına dair başka bir sorunuz olursa, doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LEVESTO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilcrdcn herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz:

Uyuklama hali (Somnolans),
Yorgunluk (Asteni/halsizlik),
İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon),
Uyumlu hareket bozukluğu (Ataksi),
Denge bozukluğu,
Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),
Depresyon,
Duygusal değişkenlik/duygu durum dalgalanmaları.
Düşmanca davranış/saldırganlık.
Sinirlilik veya uyarıya aşın tepki gösterme (İrritabilite),
Kanda trombosit sayısında azalma.
Anormal davranışlar.
Kızgınlık,
Kaygı (Anksiyete),
Zihin karışıklığı (Konfüzyon),
Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsam),
Mental bozukluk,
İntihar, intihar girişimi ve intihar düşüncesi.
Pankreas iltihabı (Pankreatit),
Karaciğer iltihabı (Hepatit),
Alyuvar ve/veya akyuvar sayısında azalma.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

• Sersemlik hissi,
• Baş ağrısı,
• Hiperaktivite,
• Aşırı hareketlilik (Hiperkinezi),
• İstemsiz titreme (Tremor),
• Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (konsantrasyon kaybı),
• Unutkanlık (Bellek yetmezliği),
• Uykusuzluk (İnsomni),
• Kişilik bozuklukları (davranış bozuklukları),
• Anormal düşünce (yavaş düşünme, konsantre olamama),
• Karın ağrısı,
• İshal,
• Hazımsızlık (Dispepsi),
• Bulantı,
• Kusma,
• İştahsızlık (Anoreksi),
• Kilo artışı.
• Dönme hissi (Vertigo),
• Çift görme,
• Bulanık görme,
• Kas ağrısı (Miyalji),
• Kazara yaralanmalar,
• Enfeksiyon,
• Nazofaranjit (Burun ve yutak iltihabı),
• Öksürükte artış.
• Döküntü,
• Deri iltihabı (Hkzema),
• Kaşıntı,
• İğneleme hissi (Parestezi),
• Karaciğer yetmezliği,
• Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik,
• Kilo kaybı,
• Saç dökülmesi.
Bunlar LEVESTO'nun hafif yan etkileridir.
Uyuklama hali, yorgunluk ve sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

Eğer hu kullanma lalimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LEVESTO'nun saklanması

LEVESTO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEVESTO'yu kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEVESTO'yu kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi


Nobel İlaç Pazarlama ve San. Ltd. Şti.
İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul

Üretim Yeri


Nobelfarma İlaç San. ve Tic A.Ş
Sancaklar
81100, Düzce

Bu kullanma talimatı 22/11/2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Levesto 750 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Levetirasetam

Atc Kodu: N03AX14

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Levesto 750 mg Film Tablet - KUB
 • Levesto 750 mg Film Tablet - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Levesto 750 mg Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.