Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Deksalgin 12.5mg/1 g Jel Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Deksketoprofen

DEKSALGIN 12.5mg/1 g jel Haricen uygulanı r.

• Etkin madde:

1 g jel, 12.5 mg deksketoprofene karşılık gelen 18.5 mg deksketoprofen trometamol içerir.

• Yardımcı maddeler:

Karbomer homopolimer (Karbopol 974P), dietilen glikol monoetil eter (Transcutol P), Macrogol (polietilen glikol 8000P), lavanta esansı, etanol (%96), saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


-Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatı nda:


1. DEKSALGİN nedir ve ne için kullanılır?


2. DEKSALGİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DEKSALGİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DEKSALGİN 'in saklanmasıBaşl ıkları yer almaktadır.

1. DEKSALGİN nedir ve ne için kullanıl ı r?

DEKSALGİN, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.
DEKSALGİN eklem, tendon (kasların kemiklere bağlanmasını sağlayan yapı), ligament (kemikleri bir arada tutan sert bağ dokusu) ve kaslarda travmatik ya da dejeneratif kökenli ağrılı ve iltihaplı durumların tedavisinde kullanılır.
DEKSALGİN eklem, tendon, ligament ve kaslardaki hasarlı bölgelerde ağrı ve iltihaba neden olan maddelerin oluşumunu önleyerek ya da azaltarak etki gösterir. Jel, bölgesel olarak uygulandığında uygulanan bölgede ağrı ve şişliği azaltır.
DEKSALGİN jel, etkin madde olarak deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 60 g jel içeren alüminyum tüp içerisinde sunulur.

2. DEKSALGİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEKSALGİN'i aşağı daki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Deksketoprofen trometamole veya DEKSALGİN'in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
• Asetilsalisilik aside (aspirin) veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
• Astımınız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit (aspirin) veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra ast ım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik, veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing) meydana geldiyse,
• Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız kullanmay ınız.
• Açık yaralara veya sürekli mevcut cilt lezyonlarına uygulanmamalıdır.
• Mukoza, göz ve anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.
• DEKSALGİN tıkay ıcı vey a kap ay ıcı p ansumanla uy gulanmamalıdır.

DEKSALGİN'i aşağı daki durumlarda D İKKATLİ KULLANINIZ

• Topikal olarak, özellikle uzun süre kullanılan ürünler hassasiyet ve bölgesel tahrişe neden olabilir.
• Olabilecek ışık hassasiyeti veya aşırı hassasiyet olayının önlenmesi için tedavi sırasında ve tedavinin üzerinden iki hafta geçinceye kadar direkt güneş ışığına, UVA'ya, solaryuma maruz kalınmamalıdır.
• Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen şiddetli böbrek yetmezliği veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
• DEKSALGİN'in uygulanmasından sonra deride bir reaksiyon ortaya çıktığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

DEKSALGİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemi boyunca DEKSALGİN kullanılması önerilmez. Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık döneminde DEKSALGİN'i dikkatli kullanınız.
Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız DEKSALGİN kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız DEKSALGİN kullanmadan önce doktorunuza danışınız. DEKSALGİN'in emzirme döneminde kullanımı önerilmez.

Araç ve makine kullanı mı

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanı mı

Deksketoprofen, topikal uygulama sonucu sistemik dolaşıma çok az miktarlarda geçtiği için, ilaç ve diğer etkileşimler hemen hemen hiç görülmez.
Steroid yap ısında olmayan iltihap giderici diğer ilaçlar (NSA İİ) ile birlikte kullanımı yan etkilerin görülme riskinde artışa neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DEKSALGİN nası l kullanı lı r?

Uygun kullanı m ve doz / uygulama sı klı ğı için talimatlar:

Ağrılı bölgeye günde 2-3 kez sürülebilir.
Tedavi süresi 7 günden daha fazla olmamalıdır.
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

DEKSALGİN haricen uygulanır.
Hafifçe ovarak jelin tamamen emilmesi sağlanmalıdır.
DEKSALGİN kullanımından sonra eller iyice y ıkanmalıdır.

Deği şik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 yaşın altındaki çocuklarda endikasyon ya da doz saptanmadığından, bu yaş grubunda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaci ğer yetmezliği:

Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen ciddi böbrek yetmezliği veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer DEKSALGİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKS ALGİN kullandı ysanı z:

DEKSALGİN jeli günde 7.5 g'dan (yaklaşık 14 cm civarında jel) daha fazla kullanmay ınız.
Yanlışlıkla ağız yoluyla alınması halinde derhal doktorunuza bildiriniz ya da size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

DEKSALGİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DEKSALGİN'i kullanmayı unutursanı z:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


DEKSALGİN ile tedavi sonlandırı ldı ğı nda oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DEKSALGİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek görülen yan etkiler (10.000 hastanın en az 1'inde; 1000 hastanı n en fazla 1'inde görülmüştür)

• Dermatit (Ciltte kızarıklık, şiddetli kaşınt ı, şişlik, sulanma, kabuklanma, kepeklenme)

Çok seyrek görülen yan etkiler (10.000 hastanı n en az 1'inde görülmüştür)

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (kurdeşen, yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu)

S ı klığı bilinmeyen yan etkiler

• Fotosensitivite (ışığa duyarlılık) reaksiyonları (ciltte sıvı dolu kabarcıklar, kızarıklık)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DEKSALGİN'in saklanması

DEKSALGİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklay ınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEKSALGİN'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEKSALGİN'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ.


İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 Ümraniye 34768 İstanbul


Üretim yeri:


NOBELFARMA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.


Sancaklar 81100 / Düzce


Bu kullanma talimatı 03/11/2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Deksalgin 12.5mg/1 g Jel

Etken Maddesi: Deksketoprofen trometamol

Atc Kodu: M01AE17

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Deksalgin 12.5mg/1 g Jel KT
 • Deksalgin 12.5mg/1 g Jel KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Deksalgin 12,5 Mg/1 G 60 G Jel
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.