Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cissor 10mg/g Oral Damla Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları » Diğer » Memantin

CISSOR 10 mg/g oral damla Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Pompaya her bir basışta 0.5 mİ (0.5 g)'sinde; 5 mg memantin hidroklorür (4.16 mg memantine eşdeğer) içeren çözelti akar.

Yardımcı maddeler:

Potasyum sorbat, Sorbitol % 70 E420, Deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında ;


1. CİSSOR nedir ve ne için kullanılır?


2. CİSSOR7kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CİSSOR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.CİSSOR'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. CİSSOR nedir ve ne için kullanılır ?

CİSSOR 10 mg/g oral damla berrak çözeltidir. 50 ve 100 g'lık kahverengi cam şişelerde piyasaya sunulmaktadır.
CİSSOR demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır.
Alzheimer hastalığında görülen hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerinin bozulması nedeniyle ortaya çıkar. Beyinde, NMDA-reseptörü denilen oluşumlar bulunur. Bu oluşumlar, öğrenme ve hatırlama için önem taşıyan sinir uyansında rol oynarlar. CİSSOR, NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptörleri üzerinde etki göstererek sinir uyansmı ve hafızayı iyileştirir. CİSSOR, bu etkisi nedeniyle, orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

2. CİSSOR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CİSSOR'i kullanmadan önce aşağıdaki bölümleri okumanız ve olabilecek herhangi bir sorunuzu doktorunuzla görüşmeniz önemlidir. Bakıcınızdan doktorunuzla görüşme konusunda yardım isteyebilirsiniz.

CİSSOR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine aleıjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

CİSSOR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Epileptik nöbet hikayeniz var ise,
• Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise (yüksek kan basıncı).
Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve CİSSOR'in klinik yaran doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.
Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.
Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (anestezik madde olarak kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanır) ve diğer NMDA-antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.
CİSSOR, çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.
“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

CİSSOR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı (böbrek fonksiyonlannm zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CİSSOR kullanan anneler emzirmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.
Aynca; CİSSOR reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

CİSSOR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilacın formülünde sorbitol bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse CİSSOR oral damla kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz size tavsiyede bulunacaktır.
Bu ilaç, aynca, 1 mmol'den daha az (39 mg) potasyum içerir. Bu miktar çok düşüktür ve potasyum bulunmadığı kabul edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçlann etkileri CİSSOR ile değişebilir ve dozlannm doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:
• amantadin, ketamin, dekstrometorfan
• dantrolen, baklofen
• simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin
• hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)
• antikolineıjikler (genel olarak hareket bozukluklannı veya barsak kramplannı tedavi etmek için kullanılan maddeler)
• antikonvülsanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)
• barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)
• dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)
• nöroleptikler (mental bozukluklann tedavisinde kullanılan maddeler)
• oral antikoagülanlar
Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu CİSSOR kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CİSSOR nasıl kullanılır ?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

CİSSOR'i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doz:

Yetişkinler ve yaşlılar için önerilen CİSSOR dozu, günde bir kez dört tam basışla elde edilen çözelti miktanna eşdeğer 20 mg'dır. Yan etki riskini azaltmak için bu doza aşağıdaki günlük tedavi şeması ile aşamalı şekilde arttınlarak ulaşılır :
1. hafta
1 tam basış
2. hafta
2 tam basış
3. hafta
3 tam basış
4. hafta ve sonrası
4 tam basış
Olağan başlangıç dozu, ilk hafta için, günde bir kez bir tam basıştır (1x5 mg). İkinci hafta bu doz, günde bir kez iki tam basışa (1x10 mg) ve üçüncü hafta günde bir kez üç tam basışa (1 x 15 mg) artınhr.
Dördüncü haftadan itibaren önerilen doz, günde bir kez dört tam basış (1 x 20 mg) şeklindedir.

Tedavi süresi:

CİSSOR'i size yararlı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

• Uygulama yolu ve metodu:

CİSSOR günde bir kez ağızdan alınır. Oral damla her gün aynı saatte bir miktar su ile yutulmalıdır. Oral damla, yiyecekle veya yiyecek alımından bağımsız olarak alınabilir.
Ürünün hazırlanması ve kullanımına ilişkin detaylı bilgi için bu kullanma talimatının sonuna bakınız.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı

: Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenlilik ve etkililiği saptanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

; Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukanda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg'dır (dört basışa eşit olan 2.0 mİ çözelti).

• Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz :

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Eğer CİSSOR 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CİSSOR kullandıysanız

- Genel olarak, çok fazla CİSSOR kullanmak sizde herhangi bir zarar oluşturmamalıdır. '4. Olası yan etkiler nelerdir?' bölümünde belirtilen sorunlan artmış olarak yaşayabilirsiniz.
- CİSSOR'den aşın doz aldıysanız tıbbi gözetime ihtiyacınız olabileceğinden doktorunuza başvurunuz veya tıbbi destek alınız.

CİSSOR'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CİSSOR'i kullanmayı unutursanız

CİSSOR dozunuzu almayı unuttuğunuzu farkederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CİSSOR'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir. Genel olarak, gözlemlenen yan etkiler hafif ve orta derecededir.

Yaygın (100 kişiden 1-10 kişide):


Baş ağnsı, uyuklama hali, kabızlık, sersemlik, nefesin kesilmesi ve yüksek tansiyon.

Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide):


Yorgunluk, mantar enfeksiyonlan, konfüzyon, halüsinasyonlar, kusma, yürüyüş anormalliği, kalp yetmezliği ve venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm).

Çok seyrek (10.000 kişide 1 kişiden daha az):


Nöbetler.

Bilinmeyen (mevcut verilerden tahmin edilemeyen):


Pankreasın iltihaplanması ve psikotik reaksiyonlar
Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. CİSSOR ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CİSSOR'in saklanması

CİSSORçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Karton ve şişe etiketi üzerinde basılı son kullanma tarihinden sonra CİSSOR 'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü ifade eder.
Şişe açıldıktan sonra, 3 ay içinde tüketilmelidir.
Pompası takılmış şişe, sadece dikey durumda tutulmalı ve taşınmalıdır.

Ruhsat sahibi:


Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467 Maslak / Sanyer / İstanbul

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mah. Tunç Cad. No : 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı (26.10.2011) tarihinde onaylanmıştır.


Pompanın doğaı şekilde kullanılması için talimatlar:


Çözelti şişesinden veya pompadan direkt olarak ağzınıza dökmeyiniz ve pompalamayınız. Ölçeceğiniz dozu, pompa kullanarak, bir kaşığa veya bir bardak suya alınız.
Şişenin vidalı kapağını çıkannız:
Kapağı saat yönünün tersine çeviriniz, sonuna kadar döndürüp çıkannız (Şekil 1).
1 .
Dozlama pompasının şişeye monte edilmesi:
Dozlama pompasını plastik torbadan çıkannız (Şekil 2) ve şişenin ağzına yerleştiriniz. Alttaki plastik tüpü dikkatlice şişenin içine kaydınnız. Dozlama pompasını şişenin boynunda tutarak tam olarak yerleşinceye kadar saat yönünde çeviriniz (Şekil 3). Dozlama pompası ilk kullanımdan önce sadece bir defa monte edilir, bir daha asla sökmeyiniz.
2.

Dozlama pompasının kullanımı;
Dozlama pompasının başı iki pozisyonda bulunur ve çevirmek kolaydır:
- saat yönünün tersinde (açık durum)
- saat yönünde (kilitli durum)
Dozlama pompasının başı kilitli pozisyonda iken aşağı bastınimamalıdır. Çözelti sadece açık pozisyonda iken alınabilir. Kilidi açmak için, dozlama pompasının başını, ok yönünde, daha fazla dönmeyinceye kadar (yaklaşık olarak, bir dönüşün sekizde biri) çeviriniz (Şekil 4). Dozlama pompası bundan sonra kullanıma hazırdır.
Dozlama pompasının hazırlanması:
İlk defa kullanılacağı zaman, dozlama pompası doğru miktarda oral çözelti vermez. Bu nedenle, dozlama pompasının başına ardarda beş defa tam olarak basarak pompayı kullanıma hazır hale getiriniz (Şekil 5).
5.
Bu şekilde 5 defa basma ile alınan çözelti atılır. Bir dahaki seferde dozlama pompasını tam olarak bastırdığınızda doğru dozu alabilirsiniz (Şekil 6).
6.
Dozlama pompasının doğru kullanımı:
Şişe düz, yatay bir yüzeye, örneğin bir masa üstüne yerleştirilmelidir ve sadece dik pozisyondayken kullanılmalıdır. Pompa ağzının altına bir miktar su içeren bir bardak veya bir kaşık tutunuz. Dozlama pompasının başına sıkı ama sakin ve kararlı bir şekilde (çok yavaş olmamalı) basınız (Şekil 7, Şekil 8).
Dozlama pompasının başı daha sonra serbest bırakılabilir ve bir dahaki dozlama işlemi için hazırdır.

8.

7.

Dozlama pompası, sadece, birlikte aldığınız şişede bulunan CİSSOR çözeltisi ile kullanılabilir, diğer maddeler ve kaplar için uygun değildir. Eğer pompa kullanım sırasında anlatılan şekilde çalışmaz ise, doktorunuza veya bir eczacıya danışınız. CİSSOR'i kullandıktan sonra dozlama pompasını kilitleyiniz.

İlaç Bilgileri

Cissor 10mg/g Oral Damla

Etken Maddesi: Memantin HCl

Atc Kodu: N06DX01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Cissor 10mg/g Oral Damla KT
 • Cissor 10mg/g Oral Damla KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Cissor 10 Mg/gr Oral Damla
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.