Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fluibron pediatrik şurup Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar » Mukolitikler (Balgam Söktürücü İlaçlar) » Ambroksol

KULLANMA TALİMATI

FLUİBRON® pediatrik şurup Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir.

• Yardımcı maddeler:

Sorbitol %70 solüsyonu (E420), gliserin, propilen glikol, hidroksietilselüloz 4000, benzoik asit, sitrik asit monohidrat, sodyum sakarin, frambuaz esansı ve demineralize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. FLUİBRON® nedir ve ne için kullanılır?


2. FLUİBRON®'U KULLANMADAN ÖNCE DIKKAT EDILMESI GEREKENLER


3. FLUİBRON® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. FLUİBRON®'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. FLUİBRON® nedir ve ne için kullanılır?

• FLUİBRON®, balgam salgısını sulandıran ve salgılanmasını kolaylaştıran balgam söktürücü bir ilaçtır. Bu sayede balgamın kolayca atılmasını sağlayarak solunum güçlüğünü giderir ve öksürüğü azaltır.
• FLUİBRON®, 150 ml şurup içeren, bal rengi şişelerde, 5 ml'lik plastik ölçeği ile birlikte sunulur. Renksiz, berrak şurup görünümündedir.
• FLUİBRON®, balgamın koyu ve yapışkan olması ile birlikte olan ani ve süregen solunum yolu hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılır.

2. FLUİBRON®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler FLUİBRON®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Bromheksin veya ambroksola karşı aşırı duyarlysanız.

FLUİBRON®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Böbrek, karaciğer hastalığınız veya peptik ülseriniz (midede, onikiparmak bağırsağında veya yutak borusunun alt kısmında gelişen ülser) varsa çok dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FLUİBRON®'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Şurup, yemeklerden sonra alınır.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Yeterli klinik çalışma olmadığından hamileliğin ilk üç ayında, ancak zorunlu hallerde, fayda-risk değerlendirmesi yapılarak kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirenlerde çok dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

FLUİBRON®'un araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur; dikkatli olunmalıdır.

FLUİBRON®'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FLUİBRON®, sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Balgamın dışarı atılmasını engelleyebilecek kodein gibi öksürük giderici ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
• Atropin (gözbebeğini genişletmek ve kalp durmasını önlemek için kullanılan ancak ter, tükürük ve mukus salgılarını azaltıcı etkisi olan bir ilaç) ve antimuskarinik (sinir sisteminde asetilkolin denilen bir kimyasal maddeyi bloke eden ilaç grubu) etki gösteren amantadin (parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), haloperidol (şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), antihistaminikler (alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), prokainamid (kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) gibi diğer ilaçların (ipratropium - kronik akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubu) mukoza salgılarının birikimine yol açabileceğini göz önünde bulundurunuz.
• Kalp glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan bir ilaç grubu), kortikosteroidler (ağrı ve iiltihap tedavisinde kullanılan bir hormon grubu), bronkodilatörler (akciğerlerdeki bronş denilen havayollarını genişleten ilaçlar), diüretik (idrar oluşumunu artıran ilaçlar) ve antibiotiklerle (mikroorganizmalara karşı etki gösteren ilaçlar) karşılıklı etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. FLUİBRON® nasıl kullanılır?

•Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Çocuklarda;
0-2 yaş arasında: Günde 2 defa 1/2 ölçek (2,5 ml), 2-5 yaş arasında: Günde 3 defa 1/2 ölçek (2,5 ml),
5-12 yaş arasında: Günde 2-3 defa 1 ölçek (5 ml).
Tedavinin başlangıcında dozlar bir misli artırılabilir.
Doktorunuz FLUİBRON® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

• Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yoluyla alınır. Su veya meyve suyu ile sulandırılabilir.

• Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

0-12 yaş arasındaki bebek ve çocuklarda kullanım için “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” bölümüne bakınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek, karaciğer hastalığı ve peptik ülseri olanlarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer FLUİBRON®'un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUİBRON® kullandıysanız

Şimdiye kadar insanlarda zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Aşırı doz halinde mide boşaltılıp yıkanır, belirtileri önlemeye yönelik ve destekleyici tedavi uygulanır.

FLUİBRON® 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


FLUİBRON®'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FLUİBRON®

Bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FLUİBRON®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

Tüm ilaçlar gib etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FLUİBRON®'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Ciltte döküntü
• Mukozalarda değişiklik
• Yüzde şişme
• Nefes almada güçlük
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FLUİBRON®'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Ciltte döküntü
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

Bulantı, kusma Karın ağrısı İshal
Kuvvetsizlik Baş ağrısı Kaşıntı
Bunlar FLUİBRON®'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FLUİBRON®'un saklanması

FLUİBRON®'U ÇOCUKLARıN GÖREMEYECEĞI, ERIŞEMEYECEĞI YERLERDE VE AMBALAJıNDA SAKLAYıNıZ.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra

FLUİBRON®'U

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212) 534 79 00 Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatı.... tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Fluibron pediatrik şurup

Etken Maddesi: ambroksol HCl

Atc Kodu: R05CB06

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Fluibron pediatrik şurup-KT
 • Fluibron pediatrik şurup-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.