Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dexplus 25/4 mg Efervesan Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Deksketoprofen

KULLANMA TALİMATI

DEXPLUS 25/4 mg efervesan tablet Ağız yoluyla alınır.

•Etkin maddeler:

Her bir efervesan tablet 25 mg deksketoprofene eşdeğer 36,88 mg deksketoprofen trometamol ve 4 mg tiyokolşikosid içerir.

•Yardımcı maddeler:

Mikronize monosodyum sitrat (E 331 i), sodyum hidrojen karbonat, sodyum karbonat, sorbitol povvder (E 420), aspartam (E 951) limon aroması içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


- E^er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyeniz.


- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


L DEKPLUS nedir ve ne için kullanılır?


2. DEXPLUS*ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


i.DEKPLUS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.DEKPLUShn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. DEXPLUS nedir ve ne için kullanılır?

DEXPLUS, etkin madde olarak deksketoprofen ve tiyokolşikosid içerir.
DEXPLUS, açık san renkli, düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletlerden oluşmaktadır.
15 ve 20 efervesan tablet içeren, strip ambalajlarda sunulmaktadır.
DEXPLUS'ın içeriğindeki deksketoprofen trometamol steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandınlan ilaç grubundan bir ağn kesicidir. DEXPLUS'ın içeriğindeki tiyokolşikosid ise esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağniı kas spazmlannm semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.
DEXPLUS osteoartrit (kireçlenme), vertebral kolonun (omurganın) ağniı sendromlan, eklem dışı romatizma, ağniı kas kasılmaİannm semptomatik tedavisinde, travma ve ameliyat sonrası oluşan ağnmn tedavisinde kullanılır.

2. D£XPLUS^ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DEXPLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Deksketoprofen trometamole, tiyokolşikoside veya DEXPLUS'ın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleijiniz (aşın duyarlılık) varsa,
• Kas veya kaslann görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
• AsetilsalisiHk aside veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı aleijiniz varsa,
• Astımmız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut aleıjik rinit (aleıjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (aleıjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), aleiji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing) meydana geldiyse,
• Peptik ülser, mide ya da bağırsak kanaması veya süregelen sindirim sorunlannız varsa (örn. hazımsızlık, göğüste yanma) veya daha önceden geçirdiyseniz,
• Ağn kesici olarak kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlann (NSAİİ) kullammına bağlı olarak geçmişte mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,
• Süregelen iltihaplı bağırsak hastalığımz (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa.
• Ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunlan veya ciddi karaciğer sorunlannız varsa,
• Kanama problemleriniz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
• Hamile iseniz,
• Emziriyorsamz,
• Koroner arter bypass greft ameliyatı söz konusu ise ve ameliyat sırasında ağn tedavisi almamz gerekiyorsa.
DEXPLUS, 18 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır.

DEXrLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,
• İlacın kullammı sırasında ishal görülür ise,
• Aleıjiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa,
• Sıvı tutulımıu dahil, böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunlann herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa,
• Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsamz veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (örn. aşın idrara çıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunları yaşıyorsanız,
• Kalp sorunlannız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (örn. yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacımza damşınız. DEXPLUS gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (“miyokard enfarktüsü”) veya inme gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Bu ciddi hastalıklar herhangi bir belirti oluşturmadan da oluşabilir. Göğüs ağnsı, nefes darlığı, geveleyerek konuşma, halsizlik gibi belirti ve semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.
• Yaşlıysamz: yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir, özellikle peptik ülser kanaması ve delinmesi yaşamı tehdh edebilir (bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz.
üreme problemi olan bir kadm iseniz (DEXPLUS üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle gebe kalma planmız varsa veya kısırlık testi yaptıracaksanız bu ilacı kullanmayınız),
Kan veya kan hücreleri yapımı bozukluğunuz varsa,
Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya kanşık bağ dokusu hastalığınız varsa (bağ dokusunu etkileyebilen bağışıklık sistemi bozukluklan).
Geçmişte uzun süreli iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı).
Başka bir mide ve bağırsak hastalığımz varsa veya daha önce geçirdiyseniz,
Peptik ülser veya kanama riskini arttıracak oral steroidler, bazı antidepresanlar (SSRI tipi ilaçlar, örn. Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri), varfarin gibi antikoagülanlar veya asetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmasım önleyen ajanlar kullamyorsanız. Böyle durumlarda, DEXPLUS almadan önce doktorunuza damşmız. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almanızı önerebilir (örn. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar).
Diğer NSAİ ilaçların kullanımda olduğu gibi, DEXPLUS hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen gastrointestinal (Gİ) rahatsızlık ve nadir olarak ülser (yara) ve kanama gibi ciddi Gi yan etkilere neden olabilir. Tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı almayı bırakınız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz: dışkıdan kan gelmesi, siyah renkte katranımsı dışkı, kan kusma veya kahve telvesi gibi koyu renkte parçalar gelmesi.
Hazımsızlık veya göğüste yanma hissi, kann ağrısı veya diğer anormal kann belirtileri varsa, ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza damşmız.
Açıklanamayan kilo aldığımzda veya vücudunuzda ödem (şişlik) oluştuğunda, doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bulantı, halsizlik, yorgunluk, sanlık, kaşıntı, sağ üst kadran hassasiyeti,grip benzeri semptomlar gibi hepatoksisitenin (karaciğer zehirlenmesi) belirti ve semptomlanndan biri sizde oluşursa, tedaviyi bırakımz ve hemen tıbbi tedavi alımz.
Diğer NSAİ ilaçlann kullanımında olduğu gibi, DEXPLUS'da hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen eksfoliyatif dermatit (derinin soyulup dökülmesine neden olan cilt hastalığı), Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklık ile seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu
kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi ciddi deri reaksiyonlannın oluşmasına neden olabilir. Bu ciddi deri reaksiyonlan herhangi bir belirti oluşturmadan da oluşabilir. Kaşıntı, ateş, kızanklık, kabarcık gibi belirtilerden herhangi biri oluşursa ilacınızı kullanmayı bırakınız ve doktorunuzu en kısa sürede bilgilendiriniz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşmız.

D£XPLUS'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tabletleri yiyecek ile almanız mide veya bağırsakta ortaya çıkabilecek yan etki riskini azaltmaya yardımcı olur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza \eya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz DEXPLUS kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsamz DEXPLUS kullanmayınız.

Araç ve makine kullanmıı

DEXPLUS tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi, uyuklama, sersemleme veya uyuşukluğa yol açabileceğinden, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

DEXPLUS*m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sorbitol uyansı;
DEXPLUS, sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Sodyum uyansı;
DEXPLUS her bir efervesan tablette 10.51 mmol (241.79 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyımı diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Aspartam uyansı;
DEXPLUS, fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan insanlar için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DEXPLUS'ın yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçlann bir arada kullanılmaması veya kullamidığı takdirde dozlannın ayarlanması gerekebilir.
Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:
• DEXPLUS'ın kas iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini arttırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aym sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullamiması durumunda istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.
• Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar (iltihap tedavisinde kullamlan ilaçlar)
• Varfarin, heparin veya diğer antikoagülan ilaçlar (kan pıhtılaşmasım önlemede kullamlan ilaçlar)
• Lityum (bazı duygudurum bozukluklanmn tedavisinde kullamlan ilaç)
• Metotreksat (kanser ve romatoid artrit [eklemlerde ağn ve şekil bozukluklanna neden olan devamlı bir hastalık] tedavisinde kullanılan ilaç )
• Hidantoinler ve fenitoin (epilepsi [sara] hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)
• Sülfametoksazol (bakteriyel enfeksiyonlar [iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar] için kullanılan ilaç)
Önlem gerektiren kombinasyonlar:
• ACE inhibitörleri, diüretikler, beta-blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullamlan ilaç)
• Pentoksifilin ve okspentifilin (süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar)
• Zidovudin (viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaç)
• Klorpropamid ve glibenklamid (diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar)
• Aminoglikozid antibiyotikler (bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan ilaçlar)
Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:
• Kinolon antibiyotikleri (siprofloksasin, levofloksasin; bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan ilaçlar)
• Siklosporin ve takrolimus (organ naklinde veya bağışıklık sistemi hastalıklan tedavisinde kullanılan ilaçlar)
• Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fıbrinolitik ilaçlar (kan pıhtılarım eritmede kullanılan ilaçlar)
• Probenesid (gut hastalığımn tedavisinde kullamlan ilaç)
• Digoksin (süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaç)
• Mifepriston (hamileliği sonlandırmak için kullanılan ilaç)
• Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRİ'1ar) (depresyon tedavisinde kullamlan ilaçlar)
• Anti-trombosit ajanlar (trombositlerin agregasyonunu [kan pulcuklanmn kümelenmesi] ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan ilaçlar)

E^er re çe tel i ya da reçetesiz herhangi bir ilacıanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DEXPLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DEXPLUS'ı her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alımz. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacımza danışınız.
Doktorunuz DEXPLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.
Doktor tarafmdan başka şekilde tavsiye edilmedikçe;
Tedavi dozu günde 3 defa bir DEXPLUS 25/4 mg efervesan tablettir.
Tedavi süresi 5-7 gündür.

Uygulama yolu ve metodu:

DEXPLUS sadece ağızdan kullanım içindir.
Efervesan tabletler tok kanuna alınmalıdır.
Efervesan tabletleri bir bardak suda (150 mL) eriterek alınız. Efervesan tabletleri çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı;

18 yaş altındaki çocuklarda DEXPLUS kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

DEXPLUS'm yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

DEXPLUS'ın böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

E%er DEXPLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXPLUS kullandıysanız

DEKPLUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Lütfen ilacın ambalajım veya kullanma talimatım da yamnıza almayı unutmayınız.

DEXPLUS'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız,


^ Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki gibi alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

DEXPLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer DEXPLUS kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacımza danışımz.
Doktorunuza damşarak DEXPLUS kullanımını sonlandırabilirsiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DEXPLUS içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEXPLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklann şişmesi ya da ağzm veya boğazm yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşın duyarlılık (Anafilaktik reaksiyon),
• Kaşıntı, deri ve mukoza üzerinde, yüzde veya dudaklarda ve boğazda şişmeler
^ (anjiyonörotik ödem),
• Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde şişlik, kızanklık, açık yaralar (Stevens Johnson ve
Lyell sendromları),
• Baygınlık (vazovagal senkop), bayılma,
• Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
• Deri döküntüleri,
• Kan kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması,
• Çarpıntı,
^ • Hava yollannm daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm).
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEXPLUS'a karşı ciddi aleıjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimamza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Peptik ülser,
• Yüksek kan basıncı,
• Düşük kan basıncı,
• Çok yavaş nefes alıp verme,
Geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali,
Anormal karaciğer fonksiyonu testleri (kan testleri),
Nefes darlığı,
Hızlı kalp atışı.
Pankreasta iltihaplanma.
Karaciğer hücresi haşan (hepatit).
Böbrek sorunları.
Kanda akyuvar hücresi sayısının düşük olması (nötropeni), kan pulcuklan sayısının azlığı (trombositopeni).
Baş dönmesi (vertigo),
Prostat sorunlan.
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Mide bulantısı ve/veya kusma.
Karın ağrısı,
İshal,
Sindirim sorunları (hazımsızlık).
Sersemlik,
Uyuklama,
Uyku düzensizlikleri.
Sinirlilik,
Baş ağnsı.
Kızarma,
Mide ağnsı, mide sorunları,
Kabızlık,
Ağız kuruluğu,
Şişkinlik,
Yorgunluk,
Ağn,
Ateş ve titreme hissi,
Genel kınklık, keyifsizlik hissi,
Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (öm. ayak bileklerinin şişmesi),
İştah kaybı (anoreksi),
Duyularda anormallik,
Kaşmtıh döküntü.
Akne,
Terleme artışı.
Sırt ağnsı,
Sık idrara çıkma,
Adet düzensizlikleri,
Bulanık görme.
Kulaklarda çınlama (tinnitus),
Deride hassasiyet,
Işığa karşı duyarlılık.
Kaşınma.
Bunlar DEXPLUS'ın hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.
Daha önce antiinflamatuvar ilaçlann uzun süreli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysamz, tedavinin başında herhangi bir kann/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (öm. kann ağrısı, yanma, kanama).
Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığım veya herhangi bir aleıji belirtisini fark eder etmez DEXPLUS kullanımını bırakınız.
Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.
DEXPLUS gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.
Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozukluklan (sistemik lupus eritematozus veya kanşık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağnsı ve ense sertliğine yol açabilir.

E^er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5,DEXPLUS'm saklanması

DEKPLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında nemden ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEKPLUS 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEXPLUS'ı kullanmaymız.
Vitalis İlaç San, Tic. A.Ş.

Ruhsat Sahibi:General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No:2/2 Tozkoparan
Güngören/İSTANBUL
Ülkesi: Türkiye
Telefon: O 212 481 20 95
Faks: O 212 481 20 95
e-mail:

[email protected]


Üretim Yeri:Neutec İlaç San. Tic. A.Ş. l.OSB. 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA Tel: ( O 264 ) 295 75 00 Faks: (O 264) 291 51 98

Bu kullanma talimatı ( ) tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dexplus 25/4 mg Efervesan Tablet

Etken Maddesi: Deksketoprofen trometamol, tiyokolşikosid

Atc Kodu: M01AE17

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.