Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Mimpara 90 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Endokrin Sistem » Kalsiyum Metabolizması » Paratiroid Yüksekliği » Diğer Paratiroid Yüksekliği İlaçları » Sinakalset

Mimpara®
90 mg film kaplı tablet KULLANMA TALİMATI

MİMPARA 90 mg film kaplı tablet

Oral yoldan kullanılır.

• Etkin madde:

Her bir tablet 90 mg sinakalset içerir (hidroklorür olarak)

• Yardımcı maddeler:

Prejelatinize mısır nişastası, mikrokristal selülöz, povidon, krospovidon, magnezyum stearat, kolloidal anhidröz silika, Karnauba parafin, Opadry II green (laktoz monohidrat, hipromellöz, titanyum dioksit (E171), gliserol triasetat, FD&C mavisi (E132), sarı demir oksit (Eİ72)), Opadry II clear (hipromellöz, makrogol).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Belirtileri sizinle aynı olsa bile, onlara zarar verebilir.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. MİMPARA nedir ve ne için kullanılır?


2. MİMPARA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MİMPARA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MİMPARA'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MİMPARA nedir ve ne için kullanılır?

MİMPARA, vücudunuzda paratiroid hormon (PTH), kalsiyum ve fosfor düzeylerini kontrol ederek etki eder. Paratiroid bezleri olarak adlandırılan organlarla ilgili sorunlara bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Paratiroidler, boyunda tiroid bez yanında bulunan ve paratiroid hormonu (PTH) üreten 4 adet küçük bezdir.
MİMPARA aşağıdaki durumlarda kullanılır:
• kanlarındaki atık ürünlerin temizlenmesi için diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan ciddi böbrek hastalarındaki sekonder hiperparatiroidizm tedavisinde.
• paratiroid kanseri olan hastalardakanda yüksek kalsiyum düzeylerinin(hiperkalsemi) düşürülmesinde.
• paratiroid bezinin çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda veya bezin çıkarılmasından sonra kalsiyum düzeylerinin halen yüksek olduğu primer hiperparatiroidizm hastalarında kandaki kalsiyum düzeylerinin (hiperkalsemi) düşürülmesinde.
Primer ve sekonder hiperparatiroidizmde paratiroid bezleri çok fazla miktarda PTH üretmektedir. “Primer”, hiperparatiroidizmin herhangi bir diğer nedenden kaynaklanmadığı, “sekonder” ise hiperparatiroidizmin diğer bir durumdan, örn: böbrek hastalığından kaynaklandığı anlamına gelir. Primer ve sekonder hiperparatiroidizm kemiklerdeki kalsiyumun kaybına neden olabilir, bu durum kemik ağrısı ve kırıklara, kan ve kalp damarları ile ilgili sorunlara, böbrek taşlarına, mental hastalık ve komaya yol açabilir.

MİMPARA'nın görünümü ve kutunun içeriği

MİMPARA açık yeşil film kaplı bir tablettir. Tabletler oval şekillidir ve bir yüzlerinde “30”, “60” veya “90”, diğer yüzlerinde ise “AMG” yazısı basılıdır.
MİMPARA 30 mg, 60 mg veya 90 mg film kaplı tablet içeren blisterlerde bulunmaktadır. Blister paketleri bir kutu içinde 28 tablet içerir.

2. MİMPARA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MİMPARA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer sinakalset ya da MİMPARA'daki diğer maddelere alerjik (aşırı duyarlı) iseniz

MİMPARA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

18 yaşın altındaki çocuklar MİMPARA'yı kullanmamalıdır.
Nöbetler (bazen kriz veya konvülsiyon olarak adlandırılır) de dahil olmak üzere herhangi bir tıbbi sorununuz varsa doktorunuza söyleyiniz; daha önce nöbet geçirenlerde nöbet geçirme riski daha yüksektir. Kalsiyum düzeyini çok fazla düşürmek nöbet geçirme riskini de artırabilir. Eğer nöbetiniz varsa doktorunuza hemen söylemelisiniz.
Eğer karaciğerinizin düzgün şekilde çalışmadığını biliyorsanız, veya kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp rahatsızlığı geçirdiyseniz, veya MİMPARA alırken sigara içmeye başlamış ya da bıra

kmı

şsam/ bu durum MİMPARA'nın etki gösterme şeklini etkileyeceği için doktorunuza söylemelisiniz.
Bu uyarılar geçmiş dönemler de dahil olmak üzere sizin için geçerli ise doktorunuza başvurunuz. İlave bilgi için bölüm 4'e ba

kın

ız,.

MİMPARA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

MİMPARA besinlerle bir

lik

te veya besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


MİMPARA gebe kadınlarda denenmemiştir. Gebelik durumunda, MİMPARA doğmamış bebeğe zarar verebileceği için doktorunuz tedavinizi değiştirmeye karar verebilir.
Dolayısıyla, gebe iseniz ya da gebelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Emzirme

Iİlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MİMPARA'nın insan sütüyle atılıp atılmadığı b

ilinm

emektedir. Ya emzirmenin kesilmesi ya da MİMPARA tedavisinin bırakılması yönünde bir karar verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. MİMPARA alan hastalarda baş dönmesi ve nöbetler rapor edilmiştir. Siz de bunları hissederseniz, araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir.

MİMPARA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MİMPARA yardımcı madde olarak laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• MİMPARA'nın etki gösterme şeklini etkileyeceği için ketokonazol, itrakonazol, telitromisin, vorikonazol, ritonavir veya rifampisin;
• MİMPARA bu ilaçların etki gösterme şeklini etkileyeceği için amitriptilin, flekainid, propafenon, kalp yetmezliğinde verildiğinde metoprolol, desipramin, nortriptilin, klomipramin, fluvoksamin, siprofloksasin.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MİMPARA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar: Uygulama yolu ve metodu:

MİMPARA oral yoldan besinlerle birlikte ya da besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.
Tabletler bütün olarak alınmalı ve bölünmemelidir.
MİMPARA'yı her zaman tam doktorunuzun size verdiği direktifler doğrultusunda kullanınız. Emin değil iseniz doktorunuz ya da eczacınızla teyit etmelisiniz. Doktorunuz size ne miktarda MİMPARA almanız gerektiğini söyleyecektir.

Eğer sekonder hiperparatiroidi için tedavi ediliyorsanız

MİMPARA'nın olağan başlangıç dozu 30 mg (bir tablet) günde tek dozdur. Doktorunuz MİMPARA'ya nasıl yanıt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfat düzeylerinizi kontrol etmek için gereğince dozunuzu ayarlayacaktır.
Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfat düzeyinizin uzun dönem kontrolünü sağlamak için dozunuz daha da ayarlanabilir.

Eğer paratiroid kanseri veya primer hiperparatiroidizm için tedavi ediliyorsanız

MİMPARA'nın olağan dozu 30 mg (bir tablet) günde iki dozdur. Doktorunuz MİMPARA'ya nasıl yanıt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve kalsiyum düzeyinizi kontrol etmek için gereğince dozunuzu ayarlayacaktır.
Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde kalsiyum düzeyinizin uzun dönem kontrolünü sağlamak için dozunuz yeniden ayarlanabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

MİMPARA'nın etkinliği ve güvenilirliği 18 yaş altındaki hastalarda belirle

nmmiYaşlılarda kullanım:

MİMPARA yaşlılarda kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/ karaciğer yetmezliği

Her ne kadar MİMPARA'nın orta şiddetli ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılması gerekmekle birlikte MİMPARA böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılabilir.
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer MİMPARA 'nın etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MİMPARA kullandıysanız:

MİMPARA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşırı dozun muhtemel belirtileri ağız çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya krampları ve nöbetlerdir.

MİMPARA kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Eğer bir MİMPARA dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.
Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

MİMPARA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Sinakalsetin geri çekilme ya da geri tepme şeklinde herhangi bir etki potansiyeli beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar için olduğu gibi MİMPARA da içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı olan bireylerde yan etkiye yol açabilir.
Eğer ağzınızın çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya kramplar ve nöbetler başlayacak olursa, hemen doktorunuza söylemelisiniz. Bunlar, kalsiyum düzeyinizin çok düşük olduğunun işaretleri olabilir (hipokalsemi).
Çok sık (MİMPARA alan kişilerin %10'undan fazlasında görülen) yan etkiler bulantı ve kusmadır, bu yan etkiler normalde oldukça hafiftir ve uzun sürmez.
Sıklıkla bildirilen diğer olası yan etkiler (MİMPARA alan kişilerin %1'inden fazla ama % 10' undan azında görülen) baş dönmesi, parestezi (uyuşukluk veya karıncalanma hissi), anoreksi (kontrolsüz iştah kaybı), myalji (kas ağrısı), asteni (zayıflık), döküntü ve düşük testosteron düzeyleri idi. Seyrek olarak bildirilen (MİMPARA alan bireylerin % 0.1'inden fazla ama % 1'inden azında görülen) olası yan etkiler nöbetler, dispepsi (hazımsızlık), diyare ve aşırı duyarlılık (alerjik reaksiyon) idi.
Sıklığı bilinmeyen yan etkiler;
• Kurdeşen (ürtiker)
• Yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazın, yutma veya nefes almada zorluk yaratacak şekilde şişmesi (anjiyoödem)
MİMPARA kalsiyum düzeyinizi düşürür. Eğer kalsiyum düzeyleri çok düşerse sizde hipokalsemi oluşabilir. Hipokalsemi belirtileri arasında ağız çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya krampları ve nöbetler bulunur. Bu semptomlardan herhangi biri sizde olursa derhal doktorunuza söylemelisiniz.
Çok nadir durumlarda, kalp rahatsızlığı olan hastalarda, bu durum sinakalset aldıktan sonra daha kötüleşmişir. Sinakalset kullanan hastaların çok az bir bölümünde hipotansiyon (düşük kan basıncı) da görülmüştür. Bu muhtemel yan etkiler çok az miktarda gözlendiği için, bunların sinakalsete bağlı olup olmadıkları bilinmemektedir.
Eğer bu yan etkilerden herhangi biri şiddetlenirse ya da bu kullanma talimatında yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz lütfen doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

5. MİMPARA'nın saklanması

MİMPARA '-yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Dış kutusu ve blisteri üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra MİMPARA 'yı kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü gösterir.


İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Ruhsat sahibi:


Amgen İlaç Tic. Ltd. Şti.
Ayazağa Mahallesi Meydan Sok. No: 1 Beybi Giz Plaza Kat: 26 Maslak İstanbul

İmal yeri:


Amgen Europe B.V.
Minervum 7061 4817 ZK Breda Hollanda

Bu kullanma talimatı 19.09.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Mimpara 90 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Sinakalset Hcl

Atc Kodu: H05BX01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.