Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ressital 10 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Piperazin Türevleri » Setirizin

KULLANMA TALİMATI

RESSİTAL* 10 mg film tablet

Ağı/dan iihiiır,

^ Etkin madde:

Setirizin dihidrokiorör
Her bir füm, kapiı tablet 10 mg setirizin dİhidro.klorür içerir,

^ Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, magnezyum stearai, povidon K-30, opadry beyaz Y-l 7000 [hidroksipropil metilseliülozj titanyum dioksit (Ei 171), polietilen giikol (makrogol)]
Bu ilaç» kMİkiimaya önce bu KliLLANMA TALİMATINI dikk^tSİce okuyunuz,
çünkü skk içiii Önemli bilgiler içermektedir.
e

Bu kullatmıa iaUnıotmı .^aklayum. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirimiz.


« Eğer ilave soruiarnnz ohtr,m, lütfen doktorımuıa veya (eczacınıza danışınız,


*

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilnûpJr, bcuşkalanna vermeyiniz.


*

Bu ijacm kullarumt sırasında, doktora hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı ktdlandiğımzı söyleyin iz.


* Bu talimatta yazümlam aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya dü^ük doz kutkmmaymız.


Bu KislUınma Taiimatmda:


1. RESSİTAL'^ nedir ve ne için kullanılır?


2. RBSSİTAL* kullanmadan Önce dikkat edilmeni gerekenler


3. RESSİTAl/" nasıl kullanılır?


4. Okm yan etkiler nelerdir?


5. RMSSİTAL*'>tn saklanması


Başhklari yer almaktadır, i. RESSİTAL® .nedir ve

ne

içitı ksıilajiii^r?
Resssital® 10 nıg Film Tablet, beyaz, yuvarlak, film kaph tabletler halindedir. Her kutuda 10 tablet bulunur.
Resssitai® 10 m.g Fllm Tablet alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan hır ilaçtır.
Rcsssİtar^' 10 mg Film Tablet;
6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde;
'¦ Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtİkerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşmtmın belirtilerinin tedavisinde kuilamhr,

2, RESSİTAL*'^ kuüamnadan önce dikkat edilmesi gerekenler RESSİTAI/'M aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ!

- Ressitai'^*''in etkin maddeyine veya yardımci n:ıaddeicrden herhangi birine, hİdroksizine veya pİperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık Öykünüz varsa,
- Ağır böbrek yetmezliğiniz (

kreatinİn klerensinizin0 ml/dk'nın altında oİdu^u böbreetmezliği

) var ise bu İlacı kulİanmaymız.
liğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız obuadığı
(bu tür şekerlere duyarlı olduğunuz) söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla tema.sa geçiniz.

RESStTAL®^ i iişağıdski durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ!

Ressital^ i alkolle birlikte alıyorjKmiz dikkatli olunuz.

- Alerji testi yaptı,rm.amz gerekiyorsa, testten, birkaç gün önce Ressital'^' ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza damşmız, Ressital^^ alerji testinin sonuçlarını etkileyebilir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doklorunuza damşmız.

ili viyeceii ve ioeeck ile k

Ressitaf^' i aç veya tok kanıma alabilirsiniz.
Hamiieiik
®

İiüci kullanmadan önce doktonmuza veya ecıacımza danışımı.


« Ressitar^^' in hamile kadınlarda kul.lammma ilişkin mevcut klinik veri çok azdır. Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da Ressital'^^' in hamilelik boyunca ancak, mutlak gerekli olduğunda ve dikkatle kullamlması Önerilir.

Texİaviniz sırcmnda hamile olduğunuzu fark edersenk hemen doktorunuza dananız.


Enizirra.e
®

Bebeğinizi emziriyorsam^ ilacı kuUamnadan önce doktorunuza veya eczacınıza danifintz.


^

Ressita'^'" in içeriğindeki etkin madde (setirizin.) annt^ sülüne geçtiğinden emziren, annelerin Ressital'^'^' i kullanması önerilmez.
Araç ve makine kııiianımı
Önerilen 10 m,g dozda Ressiial® araç kullanma becerisi., uykuya dalma ve sitniLİe montaj hatt], (ilacın uyuşukluk/uyku hail etkisini ölçmede kullanılan, gerçek İş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku iıalindeki tilm değişkenlere hassas ölçüm, testi) verimliliğine klinikte aniamlı etki göstermemiştir,
.Araç kullanmayı, planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan vc makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yan.ıt,ı dikkate aimahduiar* Bu tip duyarlı hastalarda, Ressital®' in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresarüan (baskılayıcılan) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve pe.rform,ans bozukluğuna yol açabilir.
RESSİTAL®^ in içeriğinde balUBtm

hm\

yardamcv maddeler hakkmtla (iiieBiii bilgiler
Ressital'^ 10 mg Film Tabletin içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğıınuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Diğer ikçiitrk hiriikte .kpikjiumK
R.essital'^^' in diğer ilaçlar!a» bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi hır ilacı şu anda kullanıyorsamz veya son zamanlarda kuliandıysamz liUfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.

.RESSİTAL^ kuliiiiiüir?
lIygtiii kuiüın.8in ve düz/uygüi£im» sıkhğ.ı içlsi talimatiai"

6 va,f; ve ûstâ çûcukhırda w ensldftlerde:

Semptomların şiddetine göre günde bir kez 5 mg (1/2 tablet) veya 10 mg (1 tb) uygulanır,
Ressi.tal^^' Tablet ağızdan kullanım içindir.
Ressital'^^' Tableti yeterli miktarda sıvı (Örn. bir bardak su) ile yutunuz.
Değişik yaş grüpiari:
Çocukiardji kullaiaim: 6 yaş altı çocuklarda Ressitar'^' İÜ m.g Film 'rabletMn kıülanıraı önerilme/: çünkü bu formülasyoıı doğru doz adaptasyonuna izin verDiemektedir.
Yaşlikrdü. kw.ihjiimı: Böbrek işlevi normalse dozun azaUılırsasjna gerek yoktur.
Özel küİİanım dıırumlarK
Böbrek/Kiinıciğcr yetmezliği
Böbrek yetmekliği ve karaciğer yetmezliğiniz vtu* ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır.
i'İöbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.
Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği oiai:ı hastalarda doz ayarlanması önerilir.

Eğer RessüaP' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kui,kiima.oız: gerekenden dahil RESSİTAL®' ktıiktndıysan'ia^

RESSİTAlf'' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


RESSİTAL'^'' i kııIkımıayB
Doktorımuzun si'/,e verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayımz,


RESSİTAL® ile tedavs sonkiidınidjğuıdaki oluşabilecek etkiler
RESSİTAI./^' ile tedavinin süresi klinik beliıtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.
4,

Ohm

yaii etksier iieltirdir?
Tmn ilaçlar gibi RESSİTAL®' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşagıdakİİerdeii biri olursa RESSİTAL^^'^' i küllaEmiiyj diirdunm ve DERHAL doktonnBU2,a biidinırı veya size ce yakın hastaneirtiım itcil bolümüBe başvurunuz:
'Frombositopeni [kanda trombosİt (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücrelcr) sayısı.nj.n. azalması] Anafilakiik şok (Ani aşırı duyarlılık tepkisi)

Aşın

duyarlılık Koıifüzyon (zihin kanşıkhğı)
Hahisinasyon (Varsam,, gerçekte ohııayan şeyleri görmek/ doymak)
KonvilIsİyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)
Senkop (baygınlık)
T'itre,me
Akomüdasyoıı bozukluğu (gözde ayam bozukluğu)
Bulanık görme
Okülojirasyon (göz küresinin istem dışu herhangi bir yönde hareketi)
'Taşikardi (dakikadaki kalp alım, .sayısının -nabzu-h normalin listüne çıkması)
Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaZj alkalen fosfata^s gamma-GT ve bibrubin artışı)
Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da Özellikle ağız veya boğazın yutmayı, veya nefes almayı zorlaştıracak şe.kilde şişmelerinde)
Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ,R.ESSl,TAL'^''e karşı ciddi alerjiniz var demektir. .Acil tıbbi miktahaleye veya hastaneye yatıi'ilmanıza gerek olabilir,.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağidiikilerdeii herbımgi birmi fark edei'St;niz doktoranuza söykymk:
Halsizlik Sersemlik hissi Baş ağrısı Ağı;^ kuruluğu ,M'ide bulantısı,
Sonmolans (uyuklama hali)
Rinit (nezle)
Farenjit (yutak iltihabı)
Diyare (ishal)
,Agresyon (sakİırganhk hali)
Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)
Unutkan,] ,ık Hafıza bozukluğu Uykusuzluk Tik
'l'at alma bozukluğu
Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)
Farestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/kanncalanma)
Kaşıntı
I,>Ökü.D.tü
Ürtİker (kurdeşen.)
Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)
Disüri (ağrılı, işeme)
Fünürez (idrar kaçıni)a)
Asteni (yorgunluk)
Kınklık Kilo artıçı Karm, ağnsı Depresyon Ödem
Distoni (kaslann istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da h;^eketleri)
Bunlar RESSİTAL*' in hafif yan etkileridir.

.Eğer bu kullanma talimai.mda bahsi geçmeym herhangi bir yan etki ile kar çıkışır.smıı dokionmuzıı veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. KESSSTAI.*' in saidaiimstsıı
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında, saklayınız, 15“25'^C arasındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
Soii kyiiaiMna iariliiyic uyıınıkıt «iarak kuMainnız*
.Ambalajındaki son kullanma tarihhıden sonra RESSİTAL®' i kullanmayınız,

Ruhsat sahihi:


.Münir Şahin ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yunu.s Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / istanbul Tel: (0216) 306 62 60 (5 hat)
Fax: (0216) 353 94 26

üretim, yen:


Bioüirma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş,
Akpniar Mah, Fatih. Cad. No: 17 Samandıra-Sancaktepe/İSTANBUI, Tel: (0216) 398 10 63/4 hat Fax: (02,16) 398 10 20

Bu kullanma taliman (gün ay ve yıl) t:arihinde onaylanTnifijr,


İlaç Bilgileri

Ressital 10 mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Setirizin dihidroklorür

Atc Kodu: R06AE07

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.