Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ferrum Hausmann Şurup Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Anemi (Kansızlık) İlaçları » Demir Eksikliği İlaçları » Demir Trivalan (oral)

KULLANMA TALİMATI

FERRUM HAUSMANN şurup Ağızdan ahnır.

¦Etkin madde:

Bir ölçek (5 mİ); 50 mg elementer demir'e eşdeğer Demir III Hidroksit Polimaltoz kompleksi içerir.

¦Yardımcı maddeler:

Şeker, sorbitol, metil paraben, propil paraben, cream esansı, sodyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz,


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız


Bu Kullanma Talimatında:


L FERRUM HAUSMANN nedir ve ne için kullanılır?


2, FERRUM HA USMANN*i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


i.FERRUM HAUSMANN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.FERRUMHAUSMANN^ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. FERRUM HAUSMANN nedir ve ne için kullanılır?

FERRUM HAUSMANN, 150 mPlik renkli şişede sunulan bİr şuruptur.
FERRUM HAUSMANN, etkin madde olarak Demir III Hidroksit Polimaltoz kompleksi içerir.
Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin (kansızlık) tedavisi ve bu tür anemilerden korunmada, hamilelik, emzirme ve çocukluk döneminde demir eksikliği tedavisinde kullanılır.

2. FERRUM HAUSMANN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FERRUM HAUSMANN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Demir ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşın duyarhhğmız varsa
- Demir yüklenmesi durumu (hemokromatozis, kronik hemoHzis) varsa
- Demire karşı aşın duyarhhhğınız varsa
- Demir eksikliği görülmeyen diğer anemilerde (hemolitik anemi gibi)
Demir kullanım bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) varsa
- Talasemi hastalığmız varsa
- İlerleyici ve kronik eklem iltihabmız varsa
- Düzenli olarak devamlı kan transfıizyonu gerektiren durumlanmz varsa
- HIV infeksiyonunuz var ve demir eksikliğine bağlı aneminiz klinik olarak kesinleştirilmemiş ise
- Ciddi karaciğer ve böbrek hastalığmız varsa kullanmayınız.

FERRUM HAUSMANN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer mide ülseriniz varsa FERRUM HAUSMANN kullanılıp kullanıhnayacağına doktorunuz karar verecektir.
Ağızdan demir ilaçlannm kullanımı sırasmda dışkmm rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup herhangi bir önlem gerektirmez.
Dışkıda gizli kan aranması sırasmda yanılgıya neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur.
Alkolizm ve barsaklardan demirin emilimini bozan hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır. Çeşitli hastalıklara veya kansere bağlı gelişen kansızlıkta, alman demir karaciğerde depolanır ve ancak hastalıklann ve kanserin tedavisini takiben karaciğerden aynlarak kullanılır hale gelir.
“Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

FERRUM HAUSMANN'm yiyecek ve içecek ile kullanılması:

FERRUM HAUSMANN FORT yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır.
Süt ile beraber alınmamalıdır. Kalsiyum içeren ürün ve ilaçlarla birlikte almmamalıdır. Arada en az 2 saat süre bırakılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FERRUM HAUSMANN'ı doktorunuzun önerisi halinde hamilelikte demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FERRUM HAUSMANN'ı doktorunuzun önerisiyle emzirme döneminde demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz.
Demir, anne sütüne geçmektedir. Bu geçiş, annenin mevcut demir seviyesine ve gıda ile alman demir miktarma göre değişmez. Bu sebeple, emziren anneye demir ilacı verilmesi, bebekte bir demir zehirlenmesine veya bebekte var olan demir eksikliğinin ortadan kaldırılmasına sebep olmaz.

Araç ve makine kullanımı

Araç sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası değildir.

FERRUM HAUSMANN'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan şeker ve sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız (dayamksızlığmız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 0.6 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulunduruhnalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FERRUM HAUSMANN'm diğer ilaçlar ile etkileşimi söz konusu değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz,


3. FERRUM HAUSMANN nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FERRUM HAUSMANN yetişkinlerde yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra, günde 2-3 defa 1 ölçek (5 mİ) kullamlır.
Doktor tarafindan başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kuUamnız.
Hekimin önereceği süre kadar kullamimalıdır. Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasmdan sonra depolarm dolması için en az bir ay daha kullamimalıdır.

• Uygulama yolu ve metodu:

FERRUM HAUSMANN sadece ağızdan kullanım içindir.
Meyve veya sebze suları ile karıştırılarak alınabilir.

• Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Günde 1-2 defa 1 ölçek (5 mi)

Yaşhlarda kullanımı:

Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumlan:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

FERRUM HAUSMANN'ı ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarmda kullanmaymız.

Eğer FERRUM HAUSMANN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FERRUM HAUSMANN kullandıysanız:

Fazla almması ile ishal, mide ağrısı ve kusma oluşabilir ve daha ileri durumlarda metabolik asidoz, şiddetli kas spazmları ve koma görülebilir.
6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçlan çocukların erişemeyeceği yerlerde saklaymız. Aşırı dozda almdığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı derhal araymız.

FERRUM HA USMANN'dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


FERRUM HAUSMANNkullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FERRUM HAUSMANN ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FERRUM HAUSMANN'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FERRUM HAUSMANN'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basmcı düşmesi, yaygm ve şiddetli kızarıklık, kaşmtı, kurdeşen (ürtiker)
Bunlarm hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FERRUM HAUSMANN'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilk.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Astım
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Hazımsızlık,
Kannda rahatsızlık hissi.
Bulantı, kusma Midenizde yanma hissi Ağzınıza acı su gelmesi Hafif kann ağnsı
Deride kaşmtılı kabartılar, döküntü, kızanklık.
Baş ağnsı
İdrar ve dışkı renginde değişiklik 'Bunlar FERRUM HAUSMANN'm hafif yan etkileridir.'

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz,


5. FERRUM HAUSMANN'ın saklanması

FERRUM HAUSMANN't çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altmdaki oda sıcaklığmda saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FERRUMHAUSMANN'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

FERRUMHAUSMANN'ı

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Vifor International Inc. İsviçre lisansı ile,
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4 34467 Maslak/Sanyer/İstanbul

Üretim Yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mah. Tunç Cad. No: 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı—tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ferrum Hausmann Şurup

Etken Maddesi: Demir III hidroksit polimaltoz Kompleksi

Atc Kodu: B03AB

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ferrum Hausmann Şurup-KT
 • Ferrum Hausmann Şurup-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Ferrum Hausman 150 Ml Şurup
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.