Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Esmax 20mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Antidepresanlar » Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri » Essitalopram

KULLANMA TALİMATI

ESMAX® 20mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

20 mg essitalopram (oksalat olarak)

•Yardımcı maddeler:

Avicel PH 102 , Talk, Aerosil 200Acdisolj Magnesium stearate, Opadry Y-1-7000 (Boyar madde olarak titanyum dioksit içerir).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


L ESMAjâ^ nedir ve ne için kullanılır?


2.ESMA)^ *ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ESMA)â nasıl kullanılır?


4, Olası yan etkiler nelerdir?


5,ESMAJ^ *ın saklanması


başlıkları yer almaktadır.

L £SMAX^ nedir ve ne için kullanıhr?

• ESMAX® 20 mg film tabletlerin her biri 20 mg essitalopram içerir.
• ESMAX® 28, 56 ve 84 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
• ESMAX® depresyon (majör depresif durumlar) ve anksiyete bozukluklannda (agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluk) kullanılır.
• Essitalopram, selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRIs) olarak adlandırılan
bir antidepresan grubuna dahildir. Bu ilaçlar beyindeki serotonin sistemini etkileyerek serotonin düzeylerini arttınrlar. Serotonin sistemindeki bozukluğun, depresyon ve benzeri hastahklann gelişiminde önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir.

2. ESMAX '] kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ESMAX ®'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Essitaloprama veya ESMAX® içerisindeki diğer maddelere karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa (bakınız “Yardımcı maddeler”).
• MAO inhibitörleri grubuna dahil olan selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır), moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) ve linezolid (antibiyotik) kullanıyorsanız.
• Pimozid kullanıyorsanız.

ESMAX ®'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Lütfen doktorunuza, dikkate alınması gereken başka bir durumunuz veya hastalığınız varsa bildiriniz.
Özellikle doktorunuza bildirmeniz gerekenler:
• Eğer epilepsiniz (sara) varsa, nöbetler oluşursa veya nöbet sıklığında bir artış olursa, ESMAX tedavisi sonlandınimalıdır (bakınız bölüm 4 “Olası yan etkiler nelerdir?”).
• Eğer karaciğer veya böbrek fonksiyonlanmzda bozukluk varsa, doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir.
• Eğer diyabetiniz varsa, ESMAX ® tedavisi kan şekeri kontrolünü bozabilir.
İnsülin ve/veya ağızdan alman kan şekeri düşürücü ilaçların dozımun ayarlanması gerekebilir.
• Eğer kandaki sodyum seviyeniz düşükse.
• Eğer kanama veya morarma gelişimine eğiliminiz varsa.
• Eğer elektrokonvulsif tedavi alıyorsanız.
• Eğer koroner kalp hastalığınız varsa.

Lütfen dikkat ediniz

Manik-depresif hastalığı olan bazı hastalar, manik faza girebilirler. Bu durum, garip ve hızla değişen fikirlerin görülmesi, yersiz bir mutluluk ve aşın fiziksel aktiviteyle karakterizedir. Böyle bir durum yaşarsanız, doktorunuzla temasa geçiniz.
Tedavinin ilk haftalannda, huzursuzluk, yerinde sabit oturamama veya ayakta duramama gibi bulgular görülebilir. Bu tip bulgulannız olursa, hemen doktorunuza bildiriniz.
İntihar düşüncesi, depresyon ve anksiyete bozukluğunda kötüleşme:
Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu belirtiler antidepresan ilk kullamimaya başlandığında artabilir. Çünkü bu ilaçlann etkisini göstermeye başlaması, genellikle yaklaşık 2 hafta, fakat bazen daha uzun bir zaman alabilir.
Bu olasılık aşağıdaki durumlarda daha fazladır:
• Eğer daha önce intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olmuşsa.
• Eğer genç bir yetişkinseniz. Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilen psikiyatrik bozukluğu olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde intihar davranışı riskinin artabileceğini göstermiştir.
Eğer, herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olmuşsa, hemen doktorunuza başvurunuz veya hastaneye gidiniz.
Antidepresan ilaçlann özellikle çocuklar ve 24 yaşma kadar olan gençlerdeki kullammlannm intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylannda, ilaç dozunun artınima/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşın hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.

Çocuklar ve 18 yaşın altında ergenlik cağında kullanım


ESMAX®, normalde çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılmamalıdır. Aynca, 18 yaşın altındaki hastalar, bu türden ilaçlan kullandıklannda, intihara teşebbüs, intihara eğilim ve düşmanlık (çoğunlukla saldırganlık, karşıt davranış ve kızgınlık) gibi yan etkilerin daha sık oluştuğu bilinmelidir. Buna rağmen, doktorunuz 18 yaşın altındaki hastaya, faydası olacağını düşünerek, ESMAX ® başlayabilir. Eğer doktorunuz, 18 yaşın altında bir hastaya ESMAX® vermişse ve siz bu konuda konuşmak istiyorsanız, lütfen kendisine başvurunuz. 18 yaşın altındaki hasta ESMAX® kullamrken, yukanda belirtilen bulgulardan biri ortaya çıkar veya kötüye giderse, doktorunuza bildirmelisiniz.
Aynı zamanda, ESMAX®'ın bu yaş grubundakilerin büyüme, gelişme, bilişsel ve davranışsal gelişimine ilişkin uzun dönemdeki güvenlilik etkileri henüz gösterilmemiştir.
Bu uyanlar, geçmişteki bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

ESMAX yiyecek ve içecek ile kullanılması

ESMAX® aç veya tok kamma alınabilir (bakınız bölüm 3 “ESMAX® nasıl kullanılır?”). ESMAX®'ın alkolle etkileşmesi beklenmemesine karşm, birçok ilaçta olduğu gibi, ESMAX®'ın alkolle birlikte alınması tavsiye edilmez.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamilelik planlannız varsa doktorunuza bildiriniz. Hamileyseniz, doktorunuzla söz konusu riskleri ve yararlan tartışmadan ESMAX® kullanmayınız. Eğer hamileliğin son 3 ayında ESMAX® kullandıysanız, yenidoğan bebeğinizde aşağıdaki etkilerin oluşabileceğini bilmelisiniz: nefes almada zorluk, mavimsi bir cilt, nöbetler, vücut sıcaklığı değişiklikleri, beslenme bozukluklan, kusma, düşük kan şekeri, katı veya gevşek kaslar, aşın canlı refleksler, titreme, huzursuzluk, sinirlilik, uyuşukluk, sürekli ağlama, uyku hali ve uyku bozukluklan. Eğer bebeğinizde bu bulgulardan biri varsa, derhal doktorunuzla temasa geçiniz.
Hamilelik sırasında ESMAX® kullamidıysa, asla ani bir şekilde kesilmemelidir.
Selektif Serotonin Geri Alım Inhibitörü (SSRİ) grubu ilaçlann hamilelik süresince alımında, yeni doğanda potansiyel dirençli pulmoner hipertansiyon riski bulunmaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

\laci kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız ESMAX® kullanmayınız, ancak doktorunuzla söz konusu riskler ve yararlar konusunda iyice tartışarak kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

ESMAX®'ın sizi nasıl etkilediğini bilmeden, araç veya makine kullanmanız tavsiye edilmez.

ESMAX®'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Geçerli değildir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsamz, doktorunuza bildiriniz:
• '"Selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI)”, aktif madde olarak fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid ve tranilsipromin içerenler. Eğer bu ilaçlardan birini kullandıysanız, ESMAX® almaya başlamadan önce, 14 gün beklemeniz gerekir. ESMAX®'ı kestikten sonra, bu ilaçlan almadan önce 7 gün beklemeniz gerekir.
• Moklobemid içeren (depresyon tedavisinde kullamlır) “geri dönüşümlü, selektif MAO-A inhibitörleri”.
• “Geri dönüşümsüz MAO-B inhibitörleri”, selejilin içeren (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanıhr). Bu ilaçlar yan etki riskini arttınrlar.
• Antibiyotik olan linezolid.
• Lityum (manik-depresif bozukluk tedavisinde kullanılır) ve triptofan.
• İmipramin ve desipramin (her ikisi de depresyon tedavisinde kullanılır).
• Sumatriptan ve benzeri ilaçlar (migren tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli ağnda kullamhr). Bu ilaçlar yan etki riskini arttınrlar.
• Simetidin ve omeprazol (mide ülserinde kullanılırlar), fluvoksamin (antidepresan) ve tiklopidin (inme riskini azaltmak için kullamlır). Bu ilaçlar ESMAX®'ın kandaki seviyesini arttırabilirler.
• St. John's Wort; San kantaron (hypericum perforatum) - depresyonda kullanılan bitkisel bir ilaç.
• Asetilsalisilik asit ve steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (ağn kesici olarak veya kanı sulandıncı, diğer bir adla antikoagülan olarak kullamlan ilaçlar).
• Varfarin, dipiridamol ve fenprokumon (antikoagülan olarak adlandırılan, kanı sulandıncı ilaçlar). Doktorunuz ESMAX®'a başlarken veya ilacı keserken kamnızm pıhtılaşma zamanım kontrol etmek isteyebilir, bu sayede ağızdan alınan anti-koagülan dozunun uygunluğu onaylanmış olur,
• Nöbet eşiğini düşürme riskleri nedeniyle meflokuin (sıtma tedavisinde kullanılır), bupropiyon (depresyon tedavisinde kullamhr) ve tramadol (şiddetli ağrı için kullanılır).
• Nöbet eşiğini düşürme riskleri nedeniyle nöroleptikler (şizofreni ve psikoz tedavisinde kullamlan ilaçlar) ve antidepresanlar.
•Flekainid, propafenon ve metoprolol (kalp-damar hastalıklannda kullanılır), klomipramin ve nortriptilin (antidepresanlar) ve risperidon, tioridazin ve haloperidol (antipsikotikler) ile birlikte alındığında ESMAX®'ın dozunda ayarlama gerekebiHr.
Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörii (SSRI), Selektif Serotonin/Norepinefrin Geri Alım İnhibitörii (SNRI) grubu ilaçlann, migren baş ağnsı olanlarda, 5- Hidroksitriptamin reseptör antagonisti ile birlikte kullanımı serotoneıjik sendroma neden olabilir,

E%er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ESMAX® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ESMAX®'ı her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza damşmalısiniz.

Erişkinler


Depresyon


ESMAX®'m tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. Doz doktorunuz tarafından günde maksimum 20 mg'a yükseltilebilir.

Panik bozukluk


ESMAX®'m başlangıç dozu, günde 10 mg'lık doza çıkmadan önce, bir hafta boyunca günde tek doz olarak 5 mg'dır. Doz, doktorunuz tarafından daha sonra günde maksimum 20 mg'a yükseltilebilir.

Sosyal anksiyete bozukluğu


ESMAX 'ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. İlaca verdiğiniz cevaba göre, doktorunuz, dozu günde 5 mg'a düşürebilir veya günde maksimum 20 mg'a yükseltebilir.

Yaygın anksiyete bozukluğu


ESMAX®'ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. Doz, doktorunuz tarafindan günde maksimum 20 mg'a yükseltilebilir.

Obsesif-kompulsif bozukluk


ESMAX®"ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. Doz, doktorunuz tarafindan günde maksimum 20 mg'a yükseltilebilir.

• Uygulama yolu ve metodu:

ESMAX 'ı, aç veya tok kamına alabilirsiniz. Tabletleri su ile birlikte yutunuz.
Çiğnemeyiniz, tadı acıdır.
Tabletler gerektiğinde, düz bir yüzeye, çentik yukan gelecek şekilde konularak, ikiye bölünebilir. Tablet, şekilde görüldüğü gibi, iki ucundan işaret parmaklanyla bastırılarak ikiye bölünebilir.

• Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanım (18 yaş altı):

ESMAX® çocuklar ve ergenlik çağındakilerde kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen bölüm 2 ''ESMAX ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler' e bakımz.

Yaşlılarda kullanım (65 yaş üstü):

CIPRALEX®'in tavsiye edilen başlangıç dozu günde tek doz 5 mg'dır.

Tedavinin süresi:

Kendinizi daha iyi hissetmeniz birkaç haftayı bulabilir. Durumunuzdaki düzelmeyi fark etmeniz biraz zaman alacaksa da ESMAX®'ı kullanmaya devam ediniz.
Doktorunuzla konuşmadan ilacınızın dozımu değiştirmeyiniz.
ESMAX®"ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Eğer tedaviyi erken sonlandınrsamz hastalık belirtileri tekrarlayabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz zamandan en az 6 ay sonrasına dek tedaviye devam etmeniz tavsiye edilir.
Eğer ESMAX®'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz

var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ESMAX® kullandıysanız:

ESMAX®'/a«

kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşın dozun bazı belirtileri şunlardır: sersemlik, titreme, ajitasyon, nöbet (konvülsiyon), koma, bulantı, kusma, kalbinizin normalden yavaş veya hızlı çarpması, kan basıncında azalma ve vücudun su/tuz dengesinde değişiklik.
Doktor veya hastaneye giderken ESMAX® kutusunu yanınızda götürünüz.

ESMAX®'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve yatmadan önce hatırladıysanız, hemen alınız. Ertesi gün normal bir şekilde devam ediniz. Eğer gecenin bir vaktinde veya ertesi gün hatırladıysanız, o dozu atlayıp, normal tedaviye devam ediniz.

ESMAX® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz bırakmanızı önermeden ESMAX® ı kesmeyiniz. Tedavi süresini tamamladıysanız, genelde önerilen, ESMAX® dozunu aşamalı olarak azaltarak, birkaç hafta içinde bırakmanızdır.
ESMAX®'ı aniden bırakmışsanız, kesilme belirtileri yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler ESMAX® tedavisi ani sonlandınldığmda sık görülebilir. ESMAX® uzun süre kullanıldığında veya yüksek dozda kullanıldığında veya doz çok çabuk azaltıldığında, bu risk daha yüksektir. Birçok kişiye göre, belirtiler hafiftir ve iki hafta içinde kendiliğinden geçer. Ancak, bazı hastalarda, daha şiddetli olabilir veya daha uzun süre devam edebilir (2-3 ay veya daha uzun). Eğer, ESMAX®'ı bıraktığınızda, kesilme belirtileri şiddetliyse, lütfen doktorunuza bildiriniz. Sizden tabletleri tekrar kullanmaya başlamanızı ve daha yavaş bir şekilde bırakmanızı isteyebilir.
Kesilme belirtileri şunlardır: baş dönmesi (sersemlik veya dengesizlik), kanncalanma hissi, yanma hissi ve baş bölgesini kapsayan elektrik şok duygusu (daha nadiren), uyku bozukluklan (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamamak), endişe duygusu, baş ağnian, bulantı, terleme (gece terlemeleri dahil), husursuz veya ajite hissetme, titreme, kafa kanşıklığı veya şaşkınlık, duygusallık veya sinirlilik, ishal (yumuşak dışkı), görme bozukluklan, çarpıntı veya aşın kalp atımı hissi.
Bu ilacın kullammına ilişkin sorulannız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ESMAX®'m içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde etkiler olabilir.
Yan etkiler genelde birkaç haftalık tedavi sonrasında yok olurlar. Lütfen çoğu etkinin hastalığınıza bağlı olabileceğini ve iyileşmeye başladığınızda geçebileceğini de göz önünde bulundurunuz.

Tedaviniz sırasında aşağıdaki yan etkilerden biri olursa doktorunuza başvurunuz:

Yaygın olmayan (lOOO'de 1 kişiden fazla ve lOO'de 1 kişiden az):
• Anormal kanamalar, mide-barsak kanamalan dahil
Seyrek (lOOOO'de 1 kişiden fazla ve lOOO'de 1 kişiden az):
• Eğer deride, dilde, dudak veya yüzde şişme olursa veya soluk alırken ya da yutkunurken (alerjik reaksiyon) zorluk hissederseniz doktorunuza bildiriniz veya derhal hastaneye gidiniz.
• Yüksek ateş, ajitasyon, sersemlik, titreme ve kaslarda ani kasılmalar ortaya çıkarsa, bunlar nadir görülen bir durum olan, serotonin sendromu adı verilen olayın belirtileri olabilir. Böyle hissederseniz doktorunuza bildiriniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, DERHAL doktorunuza bildiriniz veya hastaneye gidiniz:

• İdrar yaparken zorluk
• Nöbetler, ayrıca bakınız ''ESMAX®'ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız” adlı bölüm.
• Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma karaciğer fonksiyon bozukluğu/hepatit belirtisidir.

Yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:

Çok yaygın (lO'da 1 kişiden fazla):
• Bulantı
Yaygm (lOO'de 1 kişiden fazla ve lO'da 1 kişiden az):
• Burunda tıkanıklık veya akma (sinüzit)
• İştahta azalma veya artma
• Endişe, huzursuzluk, anormal rüyalar, uykuya geçmede zorluk, uyku hali, sersemlik, esneme, titreme, deride kanncalanma
• İshal, kabızlık, kusma, ağız kuruluğu
• Terleme artışı
• Kas ve eklemlerde ağn (artralji ve miyalji)
• Cinsel bozukluklar (ejakülasyonda gecikme, ereksiyon sorunlan, cinsel dürtüde azalma ve kadınlarda orgazm bozukluklan)
• Yorgunluk, ateş
• Kilo artışı
Yaygın olmayan (1000'de 1 kişiden fazla ve 100'de 1 kişiden az):
• Kurdeşen (ürtiker), döküntü, kasıntı (prürit)
• Diş gıcırdatma, ajitasyon, sinirlilik, panik atak, sersemlik, konfüzyon durumu
• Uyku bozukluğu, tat almada bozukluk, bayılma (senkop)
• Göz bebeklerinde büyüme (midriyazis), görme bozukluğu, kulak çınlaması (tinnitus)
• Saç dökülmesi
• Vajinal kanama
• Kilo kaybı
• Kalp atımında hızlanma
• Kol ve bacaklarda sislik
• Burun kanaması
Seyrek (lOOOO'de 1 kişiden fazla ve lOOO'de 1 kişiden az):
• Saldırganlık, depersonalizasyon, halüsinasyon
• Kalp atışında yavaşlama
Bazı hastalar tarafından bildirilenler (sıklık bilinmiyor):
• Kendine zarar verme veya kendini öldürme düşünceleri, aynca bakımz “ESMAX®'ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız” adlı bölüm.
• Kan sodyum seviyelerinde azalma (belirtiler: bulantı, kendini hasta hissetme, zayıf kaslar veya konfüzyon)
• Ayağa kalkıldığında, düşük kan basıncı nedeniyle baş dönmesi (ortostatik hipotansiyon)
• Anormal karaciğer fonksiyon testleri (kanda karaciğer enzimlerinde artış)
• Hareket bozukluklan (kaslarda istemsiz hareketler)
• Ağniı ereksiyon (priapizm)
• Cilt ve mukoza kanamalan dahil kanama bozukluklan (ekimoz) ve kanda düşük trombosit seviyesi (trombositöpeni)
• Cilt veya mukozada ani şişme (anjiyoödem)
• İdrar miktannda artma (uygunsuz ADH salmımı)
• Emzirmeyen kadınlarda süt gelmesi
• Mani
Ek olarak, essitaloprama (ESMAX®'ın etkin maddesi) benzer şekilde etki gösteren ilaçlarda saptanan bazı yan etkiler de vardır. Bunlar:
• Motor huzursuzluk (akatizi)
• Anoreksiya (iştahsızlık)

Bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ESMAX®'m saklanması

ESMAX® 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

25^ C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ESMAJ^ 'ı kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
Eski Bûyükdere Caddesi Dilaver Sok. No:4
34418 Oto Sanayi- 4. Levent /İSTANBUL

Üretim yeri:


ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No:228 34306 İkitelli/İstanbul

Bu Kullanma Talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Esmax 20mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Essitalopram

Atc Kodu: N06AB10

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

  • Esmax 20mg Film Kaplı Tablet-KT
  • Esmax 20mg Film Kaplı Tablet-KÜB
  • Google Reklamları

    Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.