Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Meronem 500 mg i.v. enjeksiyon için toz içeren flakon Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » Karbapenemler » Meropenem

KULLANMA TALİMATI MERONEM 500 mg IV enjeksiyon için toz içeren flakon Enjeksiyon yoluyla uygulanır.

• Etkin Madde:

500 mg meropeneme eşdeğer 570 mg meropenem trihidrat içerir.

• Yardımcı Maddeler:

Anhidr sodyum karbonat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozundışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. MERONEM nedir ve ne için kullanılır?


2. MERONEM 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MERONEM nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkileri nelerdir?


5. MERONEM'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MERONEM nedir ve ne için kullanılır ?

MERONEM beyaz steril toz halinde flakonda sunulmaktadır. Her kutuda 500 mg meropenem içeren 1 adet flakon bulunmaktadır.
MERONEM karbapenem antibiyotikleri isimli ilaç sınıfından meropenem maddesini içeren bir ilaçtır. Bu ilaç vücudunuzda ciddi enfeksiyonlara sebep olabilecek birçok bakteriyi öldürebilir.
MERONEM, akciğerlerde, idrar yolları ve böbreklerde, karında, deride, beyinde (menenjit), kadın üreme organlarında (doğumdan sonra oluşabilecek enfeksiyonlar da dahil) ve bütün vücudu kapsayabilecek kan enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. MERONEM ayrıca enfeksiyonlara karşı bağışıklıkları düşük olan ve enfeksiyonun sebebi bilinmeyen bazı hastalarda da kullanılır.

2MERONEM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MERONEM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ :

• Eğer MERONEM 'e veya MERONEM 'in yardımcı maddesine karşı alerjiniz varsa
• MERONEM 3 aylıktan küçük bebeklere verilmemelidir.

MERONEM 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ:

Enjeksiyon öncesi aşağıdaki konularda doktorunuza bilgi veriniz
• Eğer penisilinler, beta-laktamlar, diğer karbapenemler veya sefalosporinler gibi diğer antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa
• Eğer başka sağlık problemleriniz varsa, özellikle karaciğer veya böbreklerinizle ilgili problemleriniz varsa
• Eğer başka antibiyotikleri kullandıktan sonra şiddetli ishal olduysanız
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MERONEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulanabilir değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız


MERONEM gebelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğu durumlarda, yararı bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız


Potansiyel faydaları, bebek için potansiyel risklerinden fazla değil ise MERONEM süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

MERONEM 'in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez .

Diğer ilaçlarla birlikte kullanım

Özellikle gut hastalığında kullanılan probenesid veya sara (epilepsi) hastalığında kullanılan sodyum valproat kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz çünkü MERONEM bu ilaçların etkisini azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


2. MERONEM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar :

Sizin için gerekli doz,enfeksiyonunuzun tipine ve şiddetine ve vücudunuzda bulunduğu yere göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.
Yetişkinler için önerilen doz her 8 saatte bir 500 mg ile 1 gram arasındadır.
Menenjitte ve akciğer enfeksiyonları ile ilişkili kistik fibroziz'de normal doz her 8 saatte bir 2 gramdır.
3 aylıktan büyük bebekler ve çocuklar için doz yaşa ve ağırlığa göre belirlenir.Normal doz her 8 saatte bir vücut ağırlığının her bir kilogramı için 10- 20 mg MERONEM olarak hesaplanır. Menenjit ve akciğer enfeksiyonları ile ilişkili kistik fibrozis'te ise normal doz her 8 saatte bir vücut ağırlığının her bir kilogramı için 40 mg MERONEM olarak hesaplanır.

Uygulama yolu ve metodu :

MERONEM enjeksiyon size doktor veya hemşire tarafından yapılacaktır.
Toz halinde olan ilacınız doktorunuz tarafından belirlenen uygun seyreltici kullanılarak çözülür.Hazırlanan ilacınızın hemen kullanılması gerekir.
Ancak eğer gerekli ise doktor veya eczacınız tarafından tarif edilen şekilde ve sürede buzdolabında saklanabilir. Hazırlanmış ilaç dondurulmamalıdır.
MERONEM diğer ilaçlarla karıştırılmamalı veya diğer ilaçlara ilave edilmemelidir.
MERONEM damar içine (intravenöz olarak) ya 5 dakikada veya 15- 30 dakika arasında uygulanabilir. Uygulama süresine doktorunuz karar verecektir.
Enjeksiyonunuzun normal olarak hergün aynı saatlerde yapılması gerekir.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı:

MERONEM 'in, 3 aylıktan küçük bebeklerde kullanımı önerilmez.

Özel kullanım durumları :

Böbrek yetmezliği :

Eğer böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa MERONEM dozunun azaltılması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği :

Karaciğer yetersizliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Eğer MERONEM 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MERONEM kullandıysanız:

Eğer MERONEM 'den kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MERONEM'i kullanmayı unutursanız

Eğer enjeksiyon yapılması unutulmuşsa, mümkün olan en kısa sürede unutulan doz yapılmalıdır. Eğer bir sonraki dozun zamanı gelmişse, doz atlanmalıdır.

Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.


MERONEM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

MERONEM kullanımını sadece doktorunuz size söylediği zaman bırakınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi MERONEM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MERONEM'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli döküntü, kaşıntı veya deride kurdeşen
• Yüzde, dudaklarda, dilde veya vücudun diğer kısımlarında şişme
• Nefes darlığı, hırıltı veya nefes almada güçlük
Çok seyrek olarak MERONEM kullanımı alyuvar harabiyeti ile ilişkili olabilir.
Bu durumun belirtileri
• Beklenmedik zamanda nefessiz kalmak
• Kırmızı veya kahverengi idrar
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MERONEM'e ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.
Yaygın :
• Kanda trombosit (kan pulcuğu) sayısının artması
• Baş ağrısı
• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Karın ağrısı
• Transaminaz, alkalen fosfataz, laktik dehidrogenaz gibi karaciğer enzimlerinde artış
• Deri döküntüsü, kızarıklık
• Enjeksiyon bölgesinde iltihap, ağrı, tromboflebit olarak adlandırılan toplar damarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu
Yaygın olmayan
• Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış (eozinofili)
• Kanda trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma (trombositopeni)
• Bilirubin seviyesinde artış
Seyrek
• Nöbetler (havale)
Diğer olası yan etkiler (bunların hangi sıklıkta olduğu bilinmemektedir)
• Akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
• Kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni)
• Beyaz kan hücreleri sayısında azalma (agranülositoz)
• Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
• Uyuşukluk
• Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı
• Kurdaşen
• Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
• Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
• Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
• Ağızda veya vajinada mantar enfeksiyonu

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.MERONEM 'in saklanması

MERONEM 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


•

MERONEM 30°C'nin altındaki sıcaklıkta saklanmalıdır.
• Dondurulmamalıdır.
• Orijinal ambalajında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MERONEM'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza, B Blok, Kat 4 Levent- İstanbul

Üretim Yeri:


AstraZeneca UK Limited Macclesfield - İngiltere 'de üretilmiştir.

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Meronem 500 mg i.v. enjeksiyon için toz içeren flakon

Etken Maddesi: Meropenem trihidrat

Atc Kodu: J01DH02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Meronem 500 Mg 1 Flakon
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.