Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Valende 10 mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Beta Bloke Edici Ajanlar » Beta Bloke Edici Ajanlar » Seçici Ajanlar » Nebivolol HCL

VALENDE 10 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde :

Nebivolol hidroklorür.

• Yardımcı maddeler :

Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz, kroskarmeloz sodyum, hidroksipropilmetilselüloz, polisorbat 80, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1. VALENDE nedir ve ne için kullanılır ?


2. VALENDE'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VALENDE nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir ?


5. VALENDE' nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

l.VALENDE nedir ve ne için kullanılır ?

VALENDE, her bir tablette 10 mg nebivolol hidroklorür etkin maddesini içeren beyaz renkli, bombeli eşkenar üçgen tablet şeklinde antihipertansif bir ilaçtır.
VALENDE'nin 28 veya 84 tablet içeren iki ayn ambalaj formu mevcuttur.
VALENDE, kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır.

2. VALENDE'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VALENDE'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• VALENDE'nin etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı
alleijiniz varsa
• ŞidetH karaciğer yetmezliği veya karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa
• Kalp atım düzeninizin bozulduğu bazı ritim bozukluklannız varsa
• Astımımz varsa
• Şiddetli dolaşım bozukluğunuz varsa
• Düşük tansiyonluysanız
• Tedavi edilmemiş feokromasitomanız varsa (kan basıncını yükselten bir çeşit tümör).
• Metabolik asidozunuz varsa (kan asid düzeyinin yükselmesi)
bu ilacı kullanmayınız.

VALENDE'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Kontrol altına alınmamış kalp yetmezliğiniz varsa
• Kalp atım hızınız dakikada 50-55 atımın altına indiyse
• Dolaşım bozukluğunuz varsa (kol veya bacaklanmzm kanlanmasını sağlayan
damarlarda kan akımının azalması)
• Hipertiroidiniz (tiroid bezinin aşın çalışması) varsa
• Şeker hastalığınız varsa
• Geçmişinizde psöriazis (sedef) hastalığı hikayeniz varsa
• Emziriyorsanız
bu ilacı dikkatli kullanınız.
VALENDE'yi önerildiği gibi düzenli ve sürekli bir şekilde kullanmalısınız. Hekiminize danışmadan VALENDE tedavisine ara vermemeli veya tedaviyi kesmemelisiniz.
Nefes alıp vermede zorluk yaşıyorsanız; kendinizde kilo alma veya nefes darlığınızda bir artış veya belirgin bradikardi (kalp atım hızınızın yavaşlaması) gibi konjestif kalp yetmezliğinin kötüleşmesini gösteren belirtiler ve bulgular gözlemliyorsanız lütfen hekiminize danışınız.
“Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşmız.”

VALENDE'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Herhangi bir yiyecek veya içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VALENDE gebelerde gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VALENDE'nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden süt veren anneler tarafından kullanılması tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı

Araç ya da makine kullanımmda dikkatli olunuz.

VALENDE'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde yer alan laktoz monohidrat nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz taralından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 12 mg kroskarmeloz sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VALENDE'yi verapamil ve diltiazem gibi kan basıncını düşüren ilaçlar veya disopiramit gibi anti-aritmik ilaçlar ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Ağız yolundan alman kan şekerini düşüren ilaçlar ve insülin ile birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır. VALENDE'yi diğer beta-bloker ilaçlar ile birlikte kullanmayınız. VALENDE ile birlikte kinidin (kalp ritmini ayarlayan bir anti-aritmik), propafenon (kalp ritmini ayarlayan bir anti-aritmikX fluoksetin (depresyon tedavisinde kullanılan bir anti-depresan) veya paroksetin (depresyon tedavisinde kullanılan bir anti-depresan) gibi ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VALENDE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

• Önerilen doz günde bir defa 1 tablet (10 mg) şeklindedir.

Uygulama yolu ve metodu:

• VALENDE sadece ağızdan kullanım içindir.
• VALENDE, yeterli miktarda sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
• VALENDE, günün herhangi bir saatinde aç veya tok kamına alınabilir. Tabletinizi her gün tercihen aynı saatte almaya çalışınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanılmamalıdır

Yaşlılarda kullanımı:

VALENDE yaşlılarda maksimum tolere edebileceği doz ayarlanarak kullanılmalıdır.

özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozu azaltılmalıdır; önerilen başlangıç dozu günde tek doz 2.5 mg'dır; gerekirse yukanya doğru titrasyon dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır .
Hafif orta şiddetteki böbrek yetmezliğinde maksimum tolere edilebilir^ doz düzenlemesi yapıldıktan sonra doz ayarlamasına gerek yoktur. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatin klerensi <30 mL/dk), ilacın dozunun ayarlanması gerekmektedir. . Bu hastalarda önerilen başlangıç dozu günde tek doz 2.5 mg'dır; gerekirse yukanya doğru titrasyon dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Nebivolol hidroklorür diyaliz hastalannda, bu hastalarda herhangi bir çalışma yapılmadığından dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

Eğer VALEN DE'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VALENDE kullandıysanız:

VALENDE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


VALENDE'yi kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


VALENDE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İskemik kalp hastalığı (kalbi besleyen koroner damarlarda daralmayla seyreden bir hastalık) olan hastalarda, VALENDE tedavisi yavaş yavaş (örn. 1-2 haftadan uzun) kesilmelidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi VALENDE'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, VALENDE'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklann şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VALENDE'ye karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.'
'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalp atım hızının çok yavaşlaması
• Kalp atımının düzensizleşmesi
• Göğüs ağnsı
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Sersemlik
• Baş ağnsı
• Baş dönmesi
• Bulantı, ishal
• Döküntü
• Kas ağnsı
Bunlar VALENDE'nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VALENDE'nin Saklanması

VALENDE 'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 *^C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VALENDE 'yi kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad.
No;4 34467
Maslak / Sanyer/ İstanbul Tel; 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi No:3 Esenyurt / İstanbul Tel: (0212) 622 66 00 Faks: (0212) 623 19 52

Bu kullanma talimatı 27.Temmuz.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Valende 10 mg Tablet

Etken Maddesi: Nebivolol hidroklorür

Atc Kodu: C07AB12

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Valende 10 mg Tablet KT
 • Valende 10 mg Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.