Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cec 1000 mg effervesan tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefaklor Monohidrat

KULLANMA TALİMATI

CEC 1000 mg Efervesan Tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde(ler):Sefaklor monohidrat 1047,12 mg (1000 mg sefoklara eşdeğer)

•Yardımcı madde(ler):Sitrik asit, sodyum hidrojen sitrat monobazik, sodyum hidrojen karbonat, sodyum sülfat anhidrus, povidone K25, polietilen glikol 6000, sodyum siklamat, sakkarin sodyum ve limon aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. CEC nedir ve ne için kullandır?


2. CEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler.


3. CEC nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CEC'in saklanması.


Başlıkları yer almaktadır.

1. CEC nedir ve ne için kullanılır?

CEC, bejden açık sanya, yuvarlak, bir yüzü çentikli efervesan tabletler halindedir, 20 (2x10) efervesan tablet silika jelli kapak ile kapatılmış plastik tüpte, karton kutu içerisinde kullanma talimatı ile ambalajlanmıştır.

CEC, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandınlan bir gruba aittir.

CEC, sefaklora duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, farenjit (yutak iltihabı), tonsilit (bademcik iltihabı), pnömoni (zatürre), komplikasyonsuz alt idrar yolu enfeksiyonları, gonore (bel soğukluğu), deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

2. CEC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEC efervesan tableti aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya CEC içindeki etkin veya yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa bu ilacı kullanmayınız,

CEC'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Böbrek yetmezliğiniz varsa.

• Penisilinlere veya başka ilaçlara karşı alerjiniz varsa.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

CEC'in yiyecek ve içecek İle kullanılması

Efervesan tablet bir bardak suda çözdürüldükten sonra bekletilmeden içilmelidir. Ağız yolundan aç ya da tok kamına alınabilir fakat gıda maddeleri ile alındığı zaman emilimi artmaktadır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Ürünün gebelik dönemindeki güvenilirliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Hamilelik sırasında doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmiştir.

Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına veya ilacın kullanılıp kullanılmayacağma doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanmıı

CEC'in araç ve makine kullanma becerisini etkilediğine yönelik bilgi bulunmamaktadır.

CEC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CEC 1000 mg efervesan tabletin her bir dozunda 795,68 mg (34,5948 mmol) sodyum vardır. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Bir saat içinde alınan magnezyum ya da alüminyum hidroksit içeren antasid ilaçlar CEC'in emilim süresini azaltırlar. H2 blokörleri CEC emilim hızı ve oranı üzerinde etkili değildir,

• Bütün diğer beta-laktam antibiyotikleri gibi CEC'in böbreklerden atılımı probenesid ile azalır. Varfarin ve CEC'i birlikte kullanan hastalarda protrombin zamanı (pıhtılaşma fonksiyonlannın azaldığını gösteren bir test) uzaması görülebilir.

Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçlan kullanmayınız.

Eğer reçeleli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CEC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler için önerilen doz, 8 saatte bir olmak üzere günde 3 defa oral yoldan 250 mg'dır (1 adet CEC 250 mg Efervesan Tablet veya 1/2 adet CEC 500 mg Efervesan Tablettir).

Şiddetli enfeksiyonlarda (örneğin: zatürre) 8 saatte bir, günde üç kez oral yoldan 500 mg (1/2 adet CEC 1000 mg Efervesan Tablet) kullanılır.

Bel soğukluğu (gonore) tedavisinde günde 3 efervesan tablet (3 g), gerekirse probenesid ile birlikte kullanılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

CEC ağızdan alınır.

Bu ilacı bir bardak suda çözdürdükten sonra bekletmeden alınız. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamahdır.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanım:

CEC'in erişkinlerdeki kullanımı ile yaşlılardaki kullanımı arasında kullanım dozu ve sıklığı açısından herhangi bir değişiklik yoktur.

Çocuklarda kullanım:

CEC 1000 mg Efervesan Tablet 16 yaşından daha küçük olanlarda kullanılmamalıdır bu yaş grubuna daha düşük doz uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir. (Durumunuza göre doz yan yarıya azaltılabilir).

Karaciğer yetmezliği;

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasına gerek yoktur.

Eğer CEC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CEC kullandıysanız:

CEC'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşın doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye başvurunuz.

Aşın doz belirtileri bulantı, kusma, karın üst bölgesinde ağn ve ishaldir. Bu gruptaki ilaçlar aşırı dozlarda nöbet geçirme olasılığını artırabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gereklidir.

CEC'i kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıklan uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CEC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, CEC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CEC'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes almada zorluk

• Deride kaşıntı, şişlik, döküntü, kızarıklık

• Deride ve mukoza mebranlarmda (ağız, boğaz ve bazı iç organlann yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku) şişme ve kabarcık oluşumu

• Kuvvetsizlik, yorgun düşme

• Yüz ve dudaklan da kapsayan ödem (su birikmesinden kaynaklanan şişme)

• Vücutta karıncalanma

• Bayılma

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEC'e karşı ciddi aleıjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil hölümttne başvurunuz:

• Ateş, inatçı boğaz ağrısı gibi inatçı yeni enfeksiyonlar

• Eklemlerde ağrı, kas güçsüzlüğü ile seyreden deri döküntüleri, kaşıntı (serum hastalığı)

• Şiddetli, kanlı veya sümüklü olabilen inatçı ishal

• İdrar renginin koyu çıkması, deride morluklar veya kanama gelişmesi gibi kan hücrelerinin azalmasını gösteren bulgular

• Deri ve gözlerde sarılık

• Deri altında sıvı toplanması, soyulma, nekroz gibi bulguların eşlik ettiği ciddi deri reaksiyonlan

• İdrar miktarında azalma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz;

• Yorgunluk

• Uykusuzluk

• Sinirlilik

• Bulantı, kusma, hafif ishal, hazımsızlık

• Kan ve idrar testlerinde anormal sonuçlar

• Artmış kas kasılmalan

• Genital bölgede (vajinada) enfeksiyonlar, kaşıntı

• Deride döküntü, kaşıntı

• Kaslarda sertleşme Bunlar hafif yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CECMn saklanması

CEC'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.25"C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Kullandıktan sonra tüpün ağzım kapatmayı unutmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEC'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, CEC'i kullanmayınız.

:Basel Kimyevi Maddeler ve İlaç San. Tie. A.Ş. Tozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcmı Cad. Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2/8 Güngören / İSTANBUL

Ruhsat Sahibi0 212 483 06 09 0 212 483 06 09 [email protected]

Telefon

Faks

e-mail


Üretim Yeri:Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş. 1. OSB 2. Yol No: 2 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı () tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Cec 1000 mg effervesan tablet

Etken Maddesi: Sefaklor monohidrat

Atc Kodu: J01DC04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Cec 1000 mg effervesan tablet-KT
 • Cec 1000 mg effervesan tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.