Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cec 500 mg effervesan tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefaklor Monohidrat

KULLANMA TALİMATI

CEC 500 mg Efervesan Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde(ler):

Sefaklor monohidrat 523,56 mg (500 mg sefoklara eşdeğer)

• Yardımcı madde(ler):

Sitrik asit, sodyum hidrojen sitrat monobazik, sodyum hidrojen karbonat, sodyum sülfat anhidrus, povidone K25, polietilen ghkol 6000, sodyum siklamat, sakkarin sodyum ve Hmon aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


¦

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


¦

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


¦

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. CEC nedir ve ne için kullanılır?


2. CEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler.


3. CEC nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkilemelerdir?


5. CEC'in saklanması.


Başlıkları yer almaktadır.

1. CEC nedir ve ne için kullanılır?

CEC, bejden açık sanya, yuvarlak, bir yüzü çentikli efervesan tabletler halindedir, 20 (2x10) efervesan tablet silika jelli kapak ile kapatılmış plastik tüpte, karton kutu içerisinde kullanma talimatı ile ambalajlanmıştır.
CEC, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruba aittir.
CEC, sefaklora duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, farenjit (yutak iltihabı), tonsilit (bademcik iltihabı), orta kulak iltihabı, sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı), pnömoni (zatürre), komplikasyonsuz alt idrar yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

2. CEC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEC efervesan tableti aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya CEC içindeki etkin veya yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.

CEC'I, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Böbrek yetmezliğiniz varsa.
• Penisilinlere veya başka ilaçlara karşı alerjiniz varsa.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza damşmız.

CECMn yiyecek ve içecek ile kullanılması

Efervesan tablet bir bardak suda çözdürüldükten sonra bekletilmeden içilmelidir. Ağız yolundan aç ya da tok kamına alınabilir fakat gıda maddeleri ile alındığı zaman emilimi artmaktadır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Ürünün gebelik dönemindeki güvenilirliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Hamilelik sırasında doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmiştir.
Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağma veya ilacm kullanılıp kullamimayacağma doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

CEC'in araç ve makine kullanma becerisini etkilediğine yönelik bilgi bulunmamaktadır.

CEC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CEC 500 mg efervesan tabletin her bir dozunda 397,84 mg (17,2974 mmol) sodyum vardır. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Bir saat içinde alman magnezyum ya da alüminyum hidroksit içeren antasid ilaçlar CEC'in emilim süresini azaltırlar. H2 blokörleri CEC emilim hızı ve oranı üzerinde etkili değildir.
• Bütün diğer beta-laktam antibiyotikleri gibi CEC'in böbreklerden atılımı probenesid ile azalır. Varfarin ve CEC'i birlikte kullanan hastalarda protrombin zamanı (pıhtılaşma fonksiyonlarının azaldığını gösteren bir test) uzaması görülebilir.
Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.
Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçlan kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CEC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler içİn önerilen doz, 8 saatte bir olmak üzere günde 3 defa oral yoldan 250 mg'dır (1/2 adet CEC 500 mg Efervesan Tablet).
Şiddetli enfeksiyonlarda (örneğin: zatürre) 8 saatte bir, günde üç kez oral yoldan 500 mg (1 adet CEC 500 mg Efervesan Tablet) kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:

CEC ağızdan alınır.
Bu ilacı bir bardak suda çözdürdükten sonra bekletmeden alınız. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanım;

CEC'in erişkinlerdeki kullanımı ile yaşlılardaki kullanımı arasında kullanım dozu ve sıklığı açısından herhangi bir değişiklik yoktur.

Çocuklarda kullanım:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Uygulanacak doz genel olarak 8 saat ara ile 20 mg/kg/gün şeklinde ayarlanmalıdır. Orta kulak enfeksiyonu, farenjit (yutak iltihabı), tonsilit (bademcik iltihabı) ve yumuşak doku enfeksiyonlarında total günlük doz bölünmek suretiyle 12 saat ara ile verilebilir.
1-5 yaş arası çocuklarda (9-18 kg) günde üç kez 125 mg (1/2 adet CEC 250 mg Efervesan Tablet), 5 yaş üstü çocuklarda günde üç kez 250 mg sefaklor (1 /2 adet CEC 500 mg Efervesan Tablet) verilmesi önerilmektedir.
Ağır enfeksiyonlarda, örneğin orta kulak enfeksiyonu veya daha az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda günde total doz 1 g'ı geçmemek şartıyla 40 mg/kg/gün önerilmektedir.
CEC 500 mg Efervesan Tablet 5 yaş ve altı çocuklarda kullanılmamalıdır bu yaş grubuna daha düşük doz uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği;

Böbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir. (Durumunuza göre doz yarı yanya azaltılabilir).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasına gerek yoktur.

Eğer CEC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CEC kullandıysanız:

CEC'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşırı doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye başvurunuz.
Aşırı doz belirtileri bulantı, kusma, kann üst bölgesinde ağn ve ishaldir. Bu gruptaki ilaçlar aşm dozlarda nöbet geçirme olasılığını artırabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gereklidir.

CEC'i kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıklan uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CEC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayımz.
Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, CEC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşagıdakilerden biri olursa, CEC'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes almada zorluk
• Deride kaşıntı, şişlik, döküntü, kızarıklık
• Deride ve mukoza mebranlannda (ağız, boğaz ve bazı iç organlann yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku) şişme ve kabarcık oluşumu
• Kuvvetsizlik, yorgun düşme
• Yüz ve dudakları da kapsayan ödem (su birikmesinden kaynaklanan şişme)
• Vücutta karıncalanma
• Bayılma
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEC'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmlmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ateş, inatçı boğaz ağrısı gibi inatçı yeni enfeksiyonlar
• Eklemlerde ağrı, kas güçsüzlüğü ile seyreden deri döküntüleri, kaşıntı (serum hastalığı)
• Şiddetli, kanlı veya sümüklü olabilen inatçı ishal
• İdrar renginin koyu çıkması, deride morluklar veya kanama gelişmesi gibi kan hücrelerinin azalmasını gösteren bulgular
• Deri ve gözlerde sanlık
• Deri altında sıvı toplanması, soyulma, nekroz gibi bulguların eşlik ettiği ciddi deri reaksiyonları
• İdrar miktarında azalma
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Yorgunluk
• Uykusuzluk
• Sinirlilik
• Bulantı, kusma, hafif ishal, hazımsızlık
• Kan ve idrar testlerinde anormal sonuçlar
• Artmış kas kasılmaları
• Genital bölgede (vajinada) enfeksiyonlar, kaşıntı
• Deride döküntü, kaşıntı
• Kaslarda sertleşme Bunlar hafif yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CEC'in saklanması

CEC'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

IS^C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
Kullandıktan sonra tüpün ağzını kapatmayı unutmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEC'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, CEC'i kullanmayınız.

:

Basel Kimyevi Maddeler ve İlaç San. Tic. A.Ş. Tozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2/8 Güngören / İSTANBUL

Ruhsat Sahibi0 212 483 06 09 0 212 483 06 09 [email protected],tr
Telefon
Faks
e-mail

:

Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş. l.OSB 2. Yol No: 2 Adapazarı / SAKARYA

Üretim YeriBu kullanma talimatı () tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Cec 500 mg effervesan tablet

Etken Maddesi: Sefaklor monohidrat

Atc Kodu: J01DC04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Cec 500 mg effervesan tablet-KT
 • Cec 500 mg effervesan tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Cec 500 Mg 20 Efervesan Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.