Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

PARİM 0.250MG TABLET Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Parkinson İlaçları » Dopaminerjik İlaçlar » Dopamin Agonistleri » Pramipeksol

KULLANMA TALİMATI

PARİM 0.250 mg tablet Ağız yoluyla alının

Etkin madde:

Her bir tablet, 0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer, 0.250 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler:

Aerosil 200, PVP K 25, mısır nişastası, maımitol, prejelatinize nişasta, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya


düşük doz kullanmayınız._


Bu kullanma talimatında

1.PARİM nedir ve ne için kullanılır?


2.PARİMH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler i. PARİM nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.PARİM1


Başlıkları yer almaktadır.

1. PARİM nedir ve ne için kullanılır?

•PARİM tablet formunda üretilmektedir.
PARİM 0.250 mg Tablet, 100 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
•PARİM' in etkin maddesi olan pramipeksol, dopamin agonistleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir.
Bu grup ilaçlar, vücutta doğal olarak bulunan dopamin adlı bir maddeye karşı duyarlı olan ve beyinde yer alan algılayıcı yapıcıklan (dopamin reseptörleri) uyarırlar, Dopamin reseptörleri, Parkinson sendromu ve huzursuz bacak sendromu adı verilen hastalıklann oluşmasında rol oynamaktadır.
PARİM'nin etkin maddesi olan pramipeksolün aynca, sinir hücrelerini bazı zehirleyici (toksık) etkilere karşı koruduğu, bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.

2. PARİM' i kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler

PARİM' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
•Pramipeksola veya PARİM içindeki etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşın duyarlı) iseniz kullanmayınız.

PARİMM aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
•Böbrek hastalığınız varsa; bunu mutlaka doktorunuza söyleyiniz, çünkü böyle bir durumda alacağınız dozun azaltılması gerekmektedir.
•Gerçekte olmayan şeyleri görme ve gerçekte olmayan şeyleri duyma, aynca zihinsel karmaşa hali, Parkinsonlu hastalarda dopamin antagonistleri ve levadopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. Gerçekte olmayan şeyleri görme haliyle daha sık karşılaşılmaktadır. Böyle bir durum sizin araba kullanma vb. gibi becerilerinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
•PARİM' in de içinde bulunduğu ilaç grubu olan dopamineıiik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, hastalık derecesinde kumar oynama dürtüsü, cinsel aktivitede artış, asın yemek yeme ve zorlayıcı alışveriş isteei eibi davranış değişiklikleri oluşabilir. Bunlar dürtü kontrol bozukluklan ve zorlayıcı davranış bozuklukları adı verilen bazı ruhsal hastalıklann belirtileri olabilir.
•Gözlerin düzenli aralıklarla muayene edilmesi

Önerilmektedir. Görme yeteneğinizde değişiklikler olursa, doktorunuza başvurmalısınız.


•Özellikle tedaviye yeni başlandığında, kan basıncında düşmeler oluşabilir. Kan basıncının izlenmesi önerilmektedir.
•Sakinleştirici etkisi nedeniyle, bazı hastalarda günlük faaliyetler esnasında (örn. sohbet, yemek yeme) uykulu hal veya uyuyakalma olayları görülmüştür. İlacın sizin bünyenizi nasıl etkilediği hakkında bir fikir sahibi olımcaya kadar, araba kullanmamalı, karmaşık makineleri kanştırmamalı veya tehlikeli olabilecek faaliyetlerden kaçınmalısınız.
•Parkinson hastalannda melanoma adı verilen bir tür deri kanseri riskinin, diğer insanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak bu risk artışının hastalığın kendisine mi, yoksa, örn. bu hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlar gibi başka faktörlere mi bağlı olduğu açık değildir. Bu nedenle, pramipeksol gibi dopamin antagonisti ilaçlann kullanımında, cildinizde melanoma gelişmesine yönelik belirtileri izlemeniz önem taşımaktadır.

Parkinson hastalan için:


•Bu gruptaki ilaçlann aniden kesilmesiyle nöroleptik malign sendrom denilen hastalığı düşündüren belirtiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle tedavinize kesinlikle aniden son vermeyiniz. Mutlaka doktorunuzun tavsiye edeceği şekilde, ilaç dozunu zaman içerisinde azaltarak sonlandırınız.

Huzursuz bacak sendromu hastaları için:


•Bu gruptaki ilaçlann bu hastalıktaki belirtileri arttırabilecekleri bilinmektedir. Bu nedenle tedaviye rağmen belirtilerinizin ilerlediği durumlarda mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Hastalıkta artış olayı, bu konu için özel olarak yürütülen bir araştırmada incelenmiştir.
Artışa kadar eecen süreve bakıldmında, pramipeksol va da etkisiz şeker hapı (plasebo) verilen hasta gruplan arasında anlamh bir farkhhk görülmemiştir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

PARİMMn yiyecek ve içecek ile kullanılması

PARİM'i aç ya da tok kamına bir miktar su ile yutabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik durumunda doktorunuz sizi yemden dikkatle değerlendirecek ve PARİM kullamp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğini emziren anneler PARİM kullanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Olmayan şeyleri görme veya duyma, günlük faaliyetler esnasında (örn: sohbet, yemek yeme) uykulu hal veya uyuyakalma olaylan görülmüştür. Bu durumların istenmeyen sonuçlara yol açabilme olasılığı nedeniyle, ilacın sizin bünyenizi olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini ölçebilecek kadar deneyim sahibi olımcaya kadar, araba kullanmamalı, karmaşık makineleri çalıştırmamalı veya tehlikeli olabilecek faaliyetlerden kaçınmalısınız.

PARİM^ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Mannitol içermektedir ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, PARİM almadan Önce mutlaka doktorunuza haber veriniz.
Birlikte simetidin, amantadin gibi ilaçlar alıyorsanız, kandaki ilaç düzeyi yükselebilir ve dozun azaltılması gerekebilir.
Parkinsonlu hastalarda PARİM dozu artınlırken, levodopa dozunun azaltılması ve diğer Parkinson ilaçlannın dozlanmn sabit tutulması önerilmektedir.
Birlikte başka sakinleştirici (sedatiQ özellik taşıyan ilaçların alınması veya alkol alınması durumunda dikkatli olunmalıdır; etki artışı görülebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz


3. PARİM nasıl kullanılır?

Erişkinler/yaşlılar
PARİM'i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacımza sormalısınız.

Parkinson hastalığı:


Uygun Kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak (3 x) uygulanır.

Başlangıç tedavisi:


Doz günde 0.375 mg'lık bir başlangıç dozundan itibaren basamaklı olarak artırılmalı ve doz artışlan, 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır. Hastalarda tahammül edilemeyecek yan etkiler oluşmadığı sürece doz, en yüksek tedavi etkisi alınıncaya kadar artırılmalıdır.
PARİM Doz Artırma Şeması
Hafta
Toplam günlük doz (mg)
Dozaj (mg)
1
0.375
3x0.125
2
0.75
3 X 0.25
3
1.50
3x0.5
PARİM Tablet çentikli olup. iki esit parcava bölünebilir niteliktedir. Bövlece vukandaki şemada yer alan 0.125 mg'lık doz, 0.250 mg'lık bir tablet ortadan ikiye bölünerek alınabilir.
Eğer daha yüksek dozlar gerekli olur ise, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.75 mg artmlmalıdır. En yüksek günlük doz 4.5 mg' dır.

İdame tedavisi:


Günlük bireysel dozlar, 0.375 mg ile maksimum 4.5 mg aralığında olmalıdır. Klinik araştırmada doz artınmı sırasında, hastalığın gerek erken gerekse ileri dönemlerinde, ilaç etkinliği günde 1,5 mg'lık doza başlanıldığında gözlenmiştir. Bunun üzerindeki dozlar ile tedaviye yönelik ilave yararlar sağlanabilir.
Tedavinin sonlandınİması:
PARİM tablet, günlük doz 0.75 me' a düşünce ve kadar aünde 0.75 mg, daha sonrasında ise günde 0.375 mg azaltılarak, basamak tarzında sonlandırılmalıdır.

Birlikte levodopa tedavisi alan hastalarda doz uvaulaması:


Birlikte levodopa tedavisi almakta olan hastalarda, PARİM ile gerek doz artınmı gerekse idame tedavisi sürelerinde, levodopa dozunun azaltılması önerilmektedir. Böylece beyindeki dopamin algılayıcı yapıcıklann aşın uyarılmasından kaçınılmış olur.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmaİıdır. Tabletler aç ya da tok kanna alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: PARİM'18

yaşına kadar ergenlerdeki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

PARİM' in vücuttan atılma süresi yaşlılarda biraz daha uzayabilmektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Pramioeksolün vücuttan atılması böbrek fonksivonlanna basımlıdır. Tedavi başlatılırken doktorunuz alacağınız dozu, başka türlü zorunluluklar vok ise, böbrek fonksivonlanm gösteren "kreatinin klerensi" değerlerine göre, aşağıdaki doz şeması doğrultusunda ayarlayacaktır:
E ger böbrek hastalığınız hafif derecede ise, günlük dozun ya da doz uygulama

sıklığmm

azaltılması gerekli değildir.
Eger böbrek hastalıeimz orta derecede ise, başlangıçtaki günlük PARİM Tablet dozu, iki bölünmüş doz seklinde uvgulanmah ve günde iki kez 0.125 mg ile başlanmalıdır (0.25 mg/gün). Günlük en fazla 2.25 mg pramipeksol dozu aşılmamalıdır.
Eger böbrek hastalığınız sİddetlİ ise, günlük PARİM Tablet dozu. günde tek doz seklinde uvgulanmah ve günde 0.125 mg ile başlanmalıdır. Günlük en fazla 1.5 mg pramipeksol dozu aşılmamalıdır.
İdame tedavisi esnasında böbrek fonksivonlan azalır ise, doktorunuz günlük PARİM Tablet dozunuzu, böbrek fonksiyonlanndaki azalma ile aynı oranda azaltacaktır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olmadığı düşünülmektedir.

Huzursuz bacak sendromu


Uygun Kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen PARİM başlangıç dozu, günde bir kez gece yatmadan 2-3 saat önce alınan 0.125 mg'dır. Belirtilerde daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda, doz her 4-7 günde bir artınlarak, günde en fazla 0.75 mg'a kadar çıkılabilir (aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde).
PARİM Doz Artırma Şeması
Doz artırma aşamaları
Günde bir kez, gece dozu (mg)
1
0.125
2*
0.25
3*
0.50
4*
0.75
* Gerek duyulursa
PARİM Tablet çentikli olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir.

Tedavinin sonİandınlması:


PARİM, doz basamak tarzında azaltılmaksızın sonlandınlabilir. Pramipeksol aniden kesildikten sonra, hastalann yaklaşık %10'unda huzursuz bacak sendromu belirtilerinin yeniden belirdiği gözlenmiştir. Bu etki alman doza göre farklılık göstermemektedir

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da tok kanna alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PARİM' in çocuklar ve 18 yaşına kadar ergenlerdeki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

PARİM' in vücuttan atılma süresi yaşlılarda biraz daha uzayabilmektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek vetmezliği:ullanımı

üzerinde çalışma bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:

Emilen ilacın yaklaşık %90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımmm gerekli olmadığı düşünülmektedir.

Eğer PARİM' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PARİM kullandıysanız

PARİM' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doktorunuzun reçete ettiği dozun takip edilmesi önem taşımaktadır. Eğer kazara daha fazla tablet alırsanız, gecikmeden doktorunuza ne yapacağınızı sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine müracaat ediniz.

PARİM kullanmayı unutursanız

Parkinson sendromu:


Bir dozu unutursanız, ilacınızı hatırlar hatırlamaz içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse veya yaklaşmışsa, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacımzı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.
Huzursuz bacak sendromu:
Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu aynı gün içerisinde hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer tabletinizi aynı gün almaz iseniz, bir sonraki gün normal dozunuzu alımz. Aynı gün içerisinde iki doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.PARİM tedavisi ne zaman durdurulacak?

PARİM tedavisinin ne kadar süreceğine, hastalığınızın belirtileri ve vücudunuzun verdiği tepkiye göre doktorunuz karar verecektir.

PARİM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

PARİM ile tedavi sonlandınldmmda, hastalıamızm belirtileri aeırlasabilir Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka somlarınız olursa, doktorunuza sorunuz,

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PARİM' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bu yan etkiler ilacı kullanan herkeste ortaya çıkmaz.
PARİM kullanımı esnasmda,aşağıda kullamm alanlarına göre verilen yan etkiler bildirilmiştir.
Belirtilen sıklık dereceleri şu şekildedir: Çok yaygın (10 hastada l'den fazla); yaygın (100 hastada l'den fazla); yaygın olmayan (1,000 hastada l'den fazla); seyrek (10,000 hastada l'den fazla); çok seyrek (10,000 hastada l'den az), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Parkinson hastalığı için kullanım:Enfeksivon hastalıklan

Yaygın olmayan: Akciğer iltihabı (zatürre / pnömoni)

Psikivatrik hastalıklar

Yavem:Anormal davranışlar (dürtü kontrol bozuklukları ve zorlavıcı
Davranış bozukluklan adı verilen bazı ruhsal hastalıkların belirtilerini vansıtan)*, anormal rüyalar, zihin kanşıkhğı, hayal eörme. uvkusuzluk
Yavem olmavan: Cok asın vemek veme', zorlavıcı alışveriş isteği*, mantıksız ve vanlıs düşünceler, asm vemek veme , asın cinsel aktivite", cinsel istek bozukluklan, anormal derecede kuşku ve güvensizlik duyma, hastalıklı kumar oynama isteği*, huzursuzluk
Parkinson hastaheı için. PARİM dahil dooamin aeonistleri ile tedavi edilen hastalann, özellikle vüksek dozlarda olmak üzere, hastalıklı kumar ovnama isteği, cinsel istekte artış va da azalma ve asın cinsel aktivite belirtileri sergiledikleri ve bu tablolann genellikle dozun azaltılması ya da tedavinin sonlandınlmasıyla geri dönüşlü olduğu bildirilmiştir.

Sinir sistemi hastalıkları

Cok vaveın:Bas dönmesi, istemli hareketlerde bozukluk, uykululuk hali
Yavsın:Bas asnsı
Yaygın olmayan: Bellek kaybı, aşın hareketlilik, ani uyku çökmesi^, bayılma
Pramipeksol İle tedavi edilen hastalar sünlük vasam aktiviteleri esnasında uvuvakaldıklanm bildirmişlerdir. Bu olavlann bazılan motorlu tasıtlann kullanılması sırasında ortava çıkmış ve bazen kazalar ile sonuçlanmıştır. Hastalardan bazıları, uykulu hal gibi uyancı bir belirtinin varhâım bildirmemiştir. Uvkululuk hah, eünde 1.5 me'm üstündeki dozlarda pramioeksol alan hastalarda vavem bir olaydır ve uyku araştırmalarma göre, derin bir uykuya dalma öncesinde, her zaman oluşmaktadır.
Tedavinin süresine ilişkin net bir baeıntı bulunmamaktadır. Hastalardan bazılan sakinleştirici etki eösteren başka ilaçlar da almaktavdılar. Bövle bir olav vasavan hastaların çoğunluğunda, doz azaltıldıktan ya da tedavi sonlandınidıktan sonra, daha başka bir uyuyakalma olayı görülmemiştir.

Göz hastalıkları

Yavem:Cift görme, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil
görme bozukluklan

Damar hastalıkları

Yaygın:Kan basıncında düşme^
Kan basıncında düşme az sayıda hastada tedavinin başlangıcında, özellikle PARİM dozu çok hızlı artınidığında görülmektedir.

Solunum ve göğüs hastalıkları

Yaygın olmayan: Nefes darlığı, hıçkınk

Mide-bağırsak sistemi hastalıkları

Cok vavem: Bulantı Yaygın:Kabızlık, kusma

Deri ve derialtı dokusu hastalıldarı

Yaygın olmayan: Aşın duyarlılık , kaşıntı, döküntü

Vücut çeneli:

Yaygın: Bitkinlik, vücut dokulannda sıvı birikimi (ödem)

Araştırmalar

Yaygın:İştahta azalma dahil kilo kaybı
Yaygın olmayan: Kilo artışı

Huzursuz bacak sendromu hastalığında kullanım:


Knfeksivonlar ve enfestasvoıılar

Yaygın olmayan: Akciğer iltihabı (zatürre / pnömoni)

Psikivatrik hastalıklar

Yavem:Anormal rüvalar^. uvkusuzluk
Yaygın olmayan: Anormal davranışlar (dürtü kontrol bozukluklan ve zorlavıcı davranış bozukluklan adı verilen bazı ruhsal hastalıkların belirtilerini vansıtanV. çok asın vemek veme\ zorlavıcı alışveriş isteei'. zihin kansıklıeı, mantıksız ve vanlıs düşünceler', havai eörme^, asın vemek veme . asın cinsel aktivite^ cinsel istek bozukluklan (artma va da azalma), anormal derecede kuşku ve güvensizlik duyma', hastalıklı kumar oynama isteği', huzursuzluk

Sinir sistemi hastalıkları

Yavem:Bas dönmesi, bas aensı. uvkululuk hali
Yaygın olmayan: Bellek kavbı . istemli hareketlerde bozukluk, aşın hareketlilik', ani uyku çökmesi , bayılma

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Çift görme, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme bozukluklan

Damar hastalıktan

Yaygın olmayan: Kan basmcında düşme

Solunum vehastalıkları

Yaygın olmayan: Nefes darlığı, hıçkınk

Mide-bağırsak sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Bulantı Yaygın: Kabızlık, kusma

Deri ve derialtı dokusu hastalıldarı

Yaygın olmayan: Aşın duyarlılık , kaşıntı, döküntü

Vücut geneli

Yavem:Bitkinlik
Yaygın olmayan: Vücut dokulannda sıvı birikimi (ödem)

Araştırmalar

Yaygın olmayan: iştahta azalma dahil kilo kaybı, kilo artışı
* Anormal davramşlar; zorlavıcı alışveriş isteği, aşın cinsel aktivite ve hastalıklı kumar
ovnama isteğim kapsamaktadır. ' Aktif ilaç grubunda hiç van etki bulunmamakta.
^ Etkisiz şeker hapı (plasebo) grubundaki yan etki sıklığı, aktif ilaç grubunda olduğundan daha yüksek.
^ CPMP belgesinde sıklık derecesi "Yaygın olmayan".

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu 'ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PARİM' in saklanması

PARİMçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25®C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki veya etiketteki son kullanma tarihinden sonra PARİM'i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PARİM'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Abdica İlaç San. ve Tic. A.Ş. Kore Şehitleri Cad. No: 19 Zincirlikuyu-İstanbul

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3 Esenyurt / İstanbul
Bu kullanma talimatı 26.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.
1PARİM Tablet Parkinson sendromu ve huzursuz bacak sendromu hastalıklarının tedavisi
için kullanılır.
PARİM Parkinson hastalığında tek başına ya da levadopa ile birlikte kullanılmaktadır

İlaç Bilgileri

PARİM 0.250MG TABLET

Etken Maddesi: Pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Atc Kodu: N04BC05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • PARİM 0.250MG TABLET KT
 • PARİM 0.250MG TABLET KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Parim 0,250 Mg 100 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.