Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

PARİM 1MG TABLET Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Parkinson İlaçları » Dopaminerjik İlaçlar » Dopamin Agonistleri » Pramipeksol

KULLANMA TALİMATI

PARİM 1 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde:

Her bir tablet, 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer, 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler:

Aerosil 200, PVP K 25, mısır nişastası, marmitol, prejeiatinize nişasta, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya


düşük doz kullanmayınız.

_

Bu kullanma talimatında

1, PARİM nedir ve ne için kullanılır?


Z

PARİMH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri.PARİM nasıl kullanılır?


4» Olası yan etkiler nelerdir?


5.PARİMHn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. PARİM nedir ve ne için kullanılır?

• PARİM tablet formunda üretilmektedir.
PARİM 1.0 mg Tablet, 100 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
• PARİM'in etkin maddesi olan pramipeksol, dopamin agonistleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir.
Bu grup ilaçlar, vücutta doğal olarak bulunan dopamin adlı bir maddeye karşı duyarlı olan ve beyinde yer alan algılayıcı yapıcıklan (dopamin reseptörleri) uyarırlar.
Dopamin reseptörleri, Parkinson sendromu ve huzursuz bacak sendromu adı verilen hastalıkların oluşmasında rol oynamaktadır.
PARİM'nin etkin maddesi olan pramipeksolün aynca, sinir hücrelerini bazı zehirleyici (toksik) etkilere karşı koruduğu, bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.
• PARİM Tablet Parkinson sendromu ve huzursuz bacak sendromu hastalıklannın tedavisi için kullanılır.
PARİM Parkinson hastalığında tek başına ya da levadopa ile birlikte kullanılmaktadır.

2. FARIM' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PARİM' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Pramipeksola veya PARİM içindeki etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşın duyarlı) iseniz kullanmayınız.

PARİM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Böbrek hastalığınız varsa; bunu mutlaka doktorunuza söyleyiniz, çünkü böyle bir durumda alacağınız dozun azaltılması gerekmektedir,
• Gerçekte olmayan şeyleri görme ve gerçekte olmayan şeyleri duyma, ayrıca zihinsel karmaşa hali, Parkinsonlu hastalarda dopamin antagonistleri ve levadopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. Gerçekte olmayan şeyleri görme haliyle daha sık karşılaşılmaktadır. Böyle bir durum sizin araba kullanma vb. gibi becerilerinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
• PARİM' in de içinde bulunduğu ilaç grubu olan dooamİneıiik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, hastalık derecesinde kumar ovnama dürtüsü, cinsel aktivitede artış, asın vemek veme ve zorlayıcı alışveriş isteei 2İbi davranış değişiklikleri oluşabilir. Bunlar dürtü kontrol bozukluklan ve zorlayıcı davranış bozukluklan adı verilen bazı ruhsal hastalıklann belirtileri olabilir.
• Gözlerin düzenli aralıklarla muayene edilmesi

önerilmektedir. Görme yeteneğinizdederişiklikler olursa, doktorunuza başvurmalısınız.


• Özellikle tedaviye yeni başlandığında, kan basıncında düşmeler oluşabilir. Kan basıncının izlenmesi önerilmektedir.
• Sakinleştirici etkisi nedeniyle, bazı hastalarda günlük faaliyetler esnasında (örn. sohbet, yemek yeme) uykulu hal veya uyuyakalma olaylan görülmüştür. İlacın sizin bünyenizi nasıl etkilediği hakkında bir fikir sahibi oluncaya kadar, araba kullanmamalı, karmaşık makineleri kanştırmamalı veya tehlikeli olabilecek faaliyetlerden kaçınmalısımz.
• Parkinson hastalannda melanoma adı verilen bir tür deri kanseri riskinin, diğer insanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak bu risk artışının hastalığın kendisine mi, yoksa, örn. bu hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlar gibi başka faktörlere mi bağlı olduğu açık değildir. Bu nedenle, pramipeksol gibi dopamin antagonisti ilaçlann kullanımında, cildinizde melanoma gelişmesine yönelik belirtileri izlemeniz önem taşımaktadır.

Parkinson hastalan için:


• Bu gruptaki ilaçlann aniden kesilmesiyle nöroleptik malign sendrom denilen hastalığı düşündüren belirtiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle tedavinize kesinlikle birden son vermeyiniz. Mutlaka doktorunuzun tavsiye edeceği şekilde, ilaç dozunu zaman içerisinde azaltarak sonlandınmz.

Huzursuz bacak sendromu hastalan için:


• Bu gruptaki ilaçlann bu hastalıktaki belirtileri arttırabilecekleri bilinmektedir. Bu nedenle tedaviye rağmen belirtilerinizin ilerlediği durumlarda mutlaka doktorunuza başvurunuz. Hastalıkta artış olayı, bu konu için özel olarak yürütülen bir araştırmada incelenmiştir. Artışa kadar eecen süreye bakıldığında, nramipeksol va da etkisiz şeker hapı (plasebo) verilen hasta gruplan arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

PARİM' in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PARİM' i aç ya da tok kamına bir miktar su ile yutabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik durumunda doktorunuz sizi yeniden dikkatle değerlendirecek ve PARİM kullanıp kullanmayacağımza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğini emziren anneler PARİM kullanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Olmayan şeyleri görme veya duyma, günlük faaliyetler esnasında (örn: sohbet, yemek yeme) uykulu hal veya uyuyakalma olaylan görülmüştür. Bu durumların istenmeyen sonuçlara yol açabilme olasılığı nedeniyle, ilacın sizin bünyenizi olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini ölçebilecek kadar deneyim sahibi oluncaya kadar, araba kullanmamalı, karmaşık makineleri çalıştırmamak veya tehlikeli olabilecek faaliyetlerden kaçınmalısınız.

PARİM' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Mannitol içermektedir ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, PARİM almadan Önce mutlaka doktorunuza haber veriniz.
Birlikte simetidin, amantadin gibi ilaçlar alıyorsanız, kandaki ilaç düzeyi yükselebilir ve dozun azaltılması gerekebilir.
Parkinsonlu hastalarda PARİM dozu artırılırken, levodopa dozunun azaltılması ve diğer Parkinson ilaçlannın dozlannın sabit tutulması önerilmektedir.
Birlikte başka sakinleştirici (sedatif) özellik taşıyan ilaçlann alınması veya alkol alınması durumunda dikkatli olunmalıdır; etki artışı görülebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PARİM nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler/yaşlılar
PARİM' i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde almız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacmıza danışmız.

Parkinson hastalığı:


Uygun Kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak (3 x) uygulanır.

Başlangıç tedavisi:


Dozaj, aşağıda gösterildiği gibi, günde 0.375 mg'lık bir başlangıç dozundan itibaren basamaklı olarak artınimalı ve doz artışları, 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır. Hastalarda tahammül edilemeyecek yan etkiler oluşmadığı sürece dozaj, en yüksek tedavi etkisi alınıncaya kadar artınlmalıdır.
PARİM Doz Artırma Şeması
Hafta
Toplam günlük doz (mg)
Dozaj (mg)
1
0.375
3x0.125
2
0.75
3 X 0.25
3
1.50
3 X 0.5
PARİM Tablet çentikli olup, iki esit parçaya bölünebilir niteliktedir. Bövlece vukandaki şemada yer alan 0.125 mg'lık doz, 0.250 mg'lık bir tablet ortadan ikiye bölünerek alınabilir.
Eğer daha yüksek dozlar gerekli olur ise, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.75 mg artınlmalıdır. En yüksek günlük doz 4.5 mg' dır.

İdame tedavisi:


Günlük bireysel dozlar, 0,375 mg ile maksimum 4.5 mg aralığında olmalıdır. Klinik araştırmada doz artırımı sırasında, hastalığın gerek erken gerekse ileri dönemlerinde, ilaç etkinliği günde 1.5 mg'hk doza başlanıldığında gözlenmiştir. Bunu üzerindeki dozlar ile tedaviye yönelik ilave yararlar sağlanabilir.
Tedavinin sonlandınlması:
PARİM tablet, eünlük doz 0.75 me' a düsünceve kadar günde 0.75 mg, daha sonrasında ise günde 0.375 mg azaltılarak, basamak tarzında sonlandınİmalıdır.

Birlikte levodopa tedavisi alan hastalarda dozaj:


Birlikte levodopa tedavisi almakta olan hastalarda, PARİM ile gerek doz artmmı gerekse idame tedavisi sürelerinde, levodopa dozunun azaltılması önerilir. Böylece beyindeki dopamin algılayıcı yapıcıklann aşın uyanimasmdan kaçınılmış olur.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da tok kanna alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PARİM' in çocuklar ve 18 yaşına kadar ergenlerdeki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

PARİM' in vücuttan atılma süresi yaşlılarda biraz daha uzayabilmektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek

Yetmezliği: Pramioeksolün vücuttan atılması böbrek fonksivonlanna bağımlıdır. Tedavi başlatılırken doktorunuz alacağınız dozu, başka türlü zorunluluklar vok ise. böbrek fonksivonlanm gösteren "kreatinin klerensi" değerlerine göre, aşağıdaki doz şeması doğrultusunda ayarlayacaktır:
Eger böbrek hastalığınız hafif derecede ise, günlük dozun ya da doz uygulama

sıklığının

azaltılması gerekli değildir.
Eğer böbrek hastalığınız orta derecede ise. başlangıçtaki günlük PARİM Tablet dozu, iki bölünmüş doz seklinde uygulanmalı ve günde iki kez 0.125 mg ile başlanmalıdır (0.25 mg/gün). Günlük en fazla 2.25 mg pramipeksol dozu aşılmamalıdır.
Eğer böbrek hastalığınız şiddetli ise. günlük PARİM Tablet dozu, günde tek doz seklinde uvgularmıalı ve günde 0.125 mg ile başlanmalıdır. Günlük en fazla 1.5 mg pramipeksol dozu aşılmamalıdır.
İdame tedavisi esnasında böbrek fonksivonlan azalır ise, doktorunuz günlük PARİM Tablet dozunuzu, böbrek fonksiyonlanndaki azalma ile aynı oranda azaltacaktır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımımn gerekli olmadığı düşünülmektedir.

Huzursuz bacak sendromuUygun Kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen PARİM başlangıç dozu, günde bir kez gece yatmadan 2-3 saat önce alınan 0.125 mg'dır. Belirtilerde daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda, doz her 4-7 günde bir artınlarak, günde en fazla 0.75 mg'a kadar çıkılabilir (aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde).
PARİM Doz Artırma Şeması
Doz artırma aşamaları
Günde bir kez, gece dozu (mg)
1
0.125
2*
0.25
3*
0.50
4*
0.75
* Gerek duyulursa
PARİM Tablet çentikli olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir.

Tedavinin sonlandırılması:


PARİM, doz basamak tarzında azaltılmaksızın sonlandırılabilir._Pramipeksol aniden kesildikten sonra, hastalann yaklaşık %10'unda huzursuz bacak sendromu belirtilerinin yeniden belirdiği gözlenmiştir. Bu etki alınan doza göre farklılık göstermemektedir

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da tok kanna alınabilir.

Değişik yaş gruplan;

Çocuklarda kullanımı:

PARİM' in çocuklar ve 18 yaşma kadar ergenlerdeki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

PARİM' in vücuttan atılma süresi yaşlılarda biraz daha uzayabilmektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:kullanımı

üzerinde çalışma bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:

Emilen ilacın yaklaşık %90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımmm gerekli olmadığı düşünülmektedir.

Eğer PARİM' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PARİM kullandıysanız

PARİM' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doktorunuzun reçete ettiği dozun takip edilmesi önem taşımaktadır. Eğer kazara veya yanlışlıkla daha fazla tablet alırsamz, gecikmeden doktorunuza ne yapacağınızı sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine müracaat ediniz.

PARİM kullanmayı unutursanız

Parkinson sendromu:


Bir dozu unutursanız, ilacımzı hatırlar hatırlamaz içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse veya yaklaşmışsa, unuttuğunuz dozu atlayımz ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

Huzursuz bacak sendromu:


Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu aynı gün içerisinde hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer tabletinizi aym gün almaz iseniz, bir sonraki gün normal dozunuzu alımz. Aym gün içerisinde iki doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız,


PARİM tedavisi ne zaman durdurulacak?

PARİM tedavisinin ne kadar süreceğine, hastalığınızın belirtileri ve vücudunuzun verdiği tepkiye göre doktorunuz karar verecektir.

PARİM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

PARİM ile tedavi sonlandınidiemda. hastalı emızın belirtileri ağırlaşabilir Bu ilacın kullammıyla ilgili başka sorulannız olursa, doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PARİM' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bu yan etkiler ilacı kullanan herkeste ortaya çıkmaz.
PARİM kullanımı esnasında, aşağıda kullanım alanlarına göre verilen yan etkiler bildirilmiştir.
Belirtilen sıklık dereceleri şu şekildedir: Çok yaygın (10 hastada l'den fazla); yaygın (100 hastada l'den fazla); yaygın olmayan (1,000 hastada l'den fazla); seyrek (10,000 hastada l'den fazla); çok seyrek (10,000 hastada l'den az), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Parkinsonhastalığı için kullanım:


Enfeksiyon hastalıkları

Yaygın olmayan: Akciğer iltihabı (zatürre / pnömoni)

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: Anormal davranışlar (dürtü kontrol bozukluklan ve zorlayıcı
Davranış bozuklukları adı verilen bazı ruhsal hastalıkların belirtilerini yansıtan)*, anormal rüyalar, zihin kanşıklığı, hayal 2örme, uykusuzluk
Yavem olmayan: Cok asın yemek yeme*, zorlayıcı alışveriş isteei*, mantıksız ve yanhs düşünceler, asm yemek yeme . asm cinsel aktivite", cinsel istek bozukluklan. anormal derecede kuşku ve güvensizlik duyma, hastalıklı kumar oynama isteği*, huzursuzluk
Parkinson hastalıeı için. PARİM dahil donamin agonistleri ile tedavi edilen hastalann, özellikle yüksek dozlarda olmak üzere,

hastalıklı

kumar oynama isteei. cinsel istekte artış ya da azalma ve asın cinsel aktivite belirtileri sergiledikleri ve bu tablolann eenellikle dozun azahılması ya da tedavinin sonlandmlmasıyla geri dönüşlü olduğu bildirilmiştir.

Sinir sistemi hastalıkları

Cok yavem: Bas dönmesi, istemli hareketlerde bozukluk, uykululuk hali
Yavem: Bas aensı
Yaygın olmayan: Bellek kaybı, aşın hareketlilik, ani uyku çökmesi^, bayılma
Pramipeksol ile tedavi edilen hastalar günlük yasam aktiviteleri esnasında uyuyakaldıklanm bildirmişlerdir. Bu olaylann bazılan motorlu taşıtların kullanılması sırasında ortaya çıkmış ve bazen kazalar ile sonuçlanmıştır. Hastalardan bazılan, uykulu hal gibi uyancı bir belirtinin varlığım bildirmemiştir. Uykululuk hah, günde 1.5 mg'ın üstündeki dozlarda pramipeksol alan hastalarda yaygın bir olaydır ve uyku araştırmalarına göre, derin bir uykuya dalma öncesinde, her zaman oluşmaktadır.
Tedavinin süresine ilişkin net bir bağıntı bulunmamaktadır. Hastalardan bazılan sakinleştirici etki gösteren başka ilaçlar da almaktaydılar. Bövle bir olay yasayan hastaların çokluğunda, doz azaltıldıktan ya da tedavi sonlandırıldıktan sonra, daha başka bir uyuyakalma olayı görülmemiştir.

Göz hastalıkları

Yaygın: Cift görme, bulamk görme ve görme keskinliğinde azalma dahil
görme bozukluklan

Damar hastalıkları

Yaygın: Kan basıncında düşme
Kan basıncında düşme az sayıda hastada tedavinin başlangıcında, özellikle PARİM dozu çok

hızlı

artınidığında görülmektedir.

Solunum ve göğüs hastalıkları

Yaygın olmayan: Nefes darlığı, hıçkınk

Mide-bağırsak sistemi hastalıkları

Cok yaygın: Bulantı
Yaygın: Kabızlık, kusma

Deri ve derialtı dokusu hastalıldan

Yaygın olmayan: Aşın duyarlılık , kaşıntı, döküntü

Vücut çeneli:

Yaygın: Bitkinlik, vücut dokulannda sıvı birikimi (ödem)

Araştırmalar

Yaygın: İştahta azalma dahil kilo kaybı
Yaygın olmayan: Kilo artışı

Huzursuz bacak sendromu hastalısında kullanım:


Enfeksivnnlar ve enfestasvnniar

Yaygın olmayan: Akciğer iltihabı (zatürre / pnömoni)

Psikiyatrik hastalıklar

Yavem: Anormal rüyalar^, uykusuzluk
Yaygın olmayan: Anormal dayranıslar (dürtü kontrol bozuklukları ye zorlayıcı dayrams
bozukluklan adı verilen bazı ruhsal hastalıklann belirtilerini yansıtan)*, cok asın yemek yeme*, zorlayıcı alışveriş isteei*, zihin kansıklıgı, mantıksız ye yanlış düşünceleri hayal görme^, asın yemek yeme , asın cinsel aktivite*, cinsel istek bozuklukları (artma ya da azalma), anormal derecede kuşku ve güvensizlik duyma*, hastalıklı kumar oynama isteği*, huzursuzluk

Sinir sistemi hastalıkları

Yavem: Bas dönmesi, bas aensı. uvkululuk hali
Yaygın olmayan: Bellek kaybı*, istemli hareketlerde bozukluk, aşın hareketlilik*, ani uyku
çökmesi^, bayılma

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Çift görme, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme bozukluklan

Damar hastalıkları

Yaygın olmayan: Kan basıncında düşme

Solunum ve ?ö?üs hastalıkları

Yaygın olmayan: Nefes darlığı, hıçkınk

Mide-basırsak sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Bulantı
Yaygın: Kabızlık, kusma

Deri ve derialtı dokusu hastalıldarı

Yaygın olmayan: Aşın duyarlılık , kaşıntı, döküntü

Vücut seneli

Yavem: Bitkinlik
Yaygın olmayan: Vücut dokulannda sıvı birikimi (ödem)

Araştırmalar

Yaygın olmayan: iştahta azalma dahil kilo kaybı, kilo artışı
* Anormal davranışlar: zoriavıcı alışveriş isteği, aşın cinsel aktİvite ve hastalıklı kumar oynama isteğim kapsamaktadır.
' Aktif ilaç grubunda hiç yan etki bulunmamakta.
^ Etkisiz seker hapı (plasebo) grubundaki yan etki sıklığı, aktif ilaç grubunda olduğundan daha yüksek.
^ CPMP belgesinde sıklık derecesi "Yaygın olmayan".

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu 'ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PARİM' in saklanması

PARİM'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki veya etiketteki son kullanma tarihinden sonra PARİM'i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PARİM'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Abdica İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Kore Şehitleri Cad. No: 19 Zincirlikuyu-İstanbul

Üretim yeri:


Abdi İbrahim ilaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3 Esenyurt / İstanbul
Bu kullanma talimatı 26.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

PARİM 1MG TABLET

Etken Maddesi: Pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Atc Kodu: N04BC05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • PARİM 1MG TABLET KT
 • PARİM 1MG TABLET KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Parim 1 Mg 100 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.