Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dexofen 25 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Deksketoprofen

DEXOFEN 25 mg FUm Tablet Ağızdan alınır

•Etkin madde: 25

mg deksketoprofen'e eşdeğer 36,9 mg deksketoprofen trometamol

•Yardımcı maddeler:

Mikrokristal selüloz, mısır nişastası, kroskarmelloze sodyum, stearik asit, tabcoat TC-176 [hidroksipropil metil selüloz, polietilen glikol, titanyum dioksit(E171)]

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çfinkO sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. DEKOFEN nedir ve ne için kullanılır?


1 DEKOFEN kullanmadan önce dikkat etmeniz gerekenler.


3. DEKOFEN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler


SDEKOFENHn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

L DEXOFEN nedir ve ne için kullanılır?

DEXOFEN, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİl) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağn kesicidir.
Erişkinlerde kas-iskelet sistemi ağnian, ağrılı adet dönemleri (dismenore), diş ağnianmn semptomatik tedavisinde kullanılır.
DEXOFEN 25 mg deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 20 tabletlik ambalajlar halinde mevcuttur.

2. DEXOFEN kullanmadan önce dikkat etmeniz gerekenler Aşağıdaki durumlarda DEXOFEN KULLANMAYINIZ

Eğer,
• deksketoprofen trometamole veya DEXOFEN'in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşın duyarlılık) varsa;
asetilsalisilik aside veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı aleıjiniz varsa;
astımımz varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut aleijik rinit (aleıjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (aleıjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik, veya solımum zorluğu) veya göğüste hınitı (wheezing) meydana geldiyse;
peptik ülser, mide ya da bağırsak kanaması veya süregelen sindirim sorunlanmz varsa (örn. hazımsızlık, göğüste yanma) veya daha önceden geçirdiyseniz; ağn kesici olarak kullamlan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlann (NSAli) kullammma bağlı olarak geçmişte mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz; süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa; ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunlan veya ciddi karaciğer sorunlanmz varsa; kanama bozukluğımuz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa; hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız

DEXOFEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• aleıjiniz varsa veya geçmişte aleijik sorunlanmz olduysa;
• sıvı tutulumu dahil, böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon
ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunlann herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa;
• diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsamz veya aşın sıvı kaybı nedeniyle (örn. aşın
idrara çıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunlan yaşıyorsamz;
• kalp sorunlanmz varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu
düşünüyorsamz (örn. yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kuilamyorsamz) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacımza damşımz. DEXOFEN gibi ilaçlar kalp krizi riskinde ("miyokard enfarktüsü") veya inme riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.
• yaşlıysamz: yan etki yaşama olasılığımz daha yüksektir, özellikle peptik ülser kanaması
ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir (bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz;
• üreme problemi olan bir kadın iseniz (DEXOFEN üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir,
bu nedenle gebe kalma plamnız varsa veya kısırlık testi yaptıracaksamz bu ilacı kullanmaymız);
• hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz;
• kan veya kan hücreleri yapımı bozukluğunuz varsii;
• sistemik lupus eritomatozus (ciltte yaygm pullanmayla kendini gösteren bir hastalık)
veya kanşık bağ dokusu hastalığımz varsa (bağ dokusunu etkileyebilen bağışıklık sistemi bozukluklan);
• geçmişte uzun süreli iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn
hastalığı);
• başka bir mide ve bağırsak hastalığımz varsa veya daha önce geçirdiyseniz;
• peptik ülser veya kanama riskini arttıracak oral steroidler, bazı antidepresanlar (SSRI tipi
ilaçlar, örn. Seçici Serotonin Geri Alım Inhibitörleri), varfarin gibi antikoagülanlar veya asetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ajanlar kullamyorsamz Böyle durumlarda, DEXOFEN almadan önce doktorunuza danışımz. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almamzı önerebilir (örn. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar).
• 18 yaşm altmdaysamz.
• tedaviniz boyımca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı almayı bırakmız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz: dışkıdan kan gelmesi, siyah renkte katranımsı dışkı, kan kusma veya kahve telvesi gibi koyu renkte parçalar gelmesi;
• hazımsızlık veya göğüste yanma hissi, karın ağrısı veya diğer anormal karın belirtileri varsa, ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışımz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

DEXOFEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Tabletleri yeterli miktarda su ile almız. Tabletleri yiyecek ile almanız mide veya bağırsakta ortaya çıkabilecek yan etki riskini azaltmaya yardımcı olur. Bununla birlikte, akut ağnmz varsa, tabletleri aç kamına almız, İlacı yemeklerden en az 30 dakika önce almamz, ilacın biraz daha hızlı etki göstermesine yardımcı olur.

Hamilelik

tlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemi boyunca DEXOFEN kullanmayımz. Çok gerekli olmadıkça DEXOFEN'i hamileliğin birinci veya ikinci üç aylık dönemi süresince kullanmamak en iyi seçim olacaktır. Hamile iseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile kahnayı planlıyorsamz DEXOFEN kullanmak sizin için doğru olmayabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız DEXOFEN kullanmayımz.

Araç ve makine kullanımı

DEXOFEN, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi veya uyuşukluğa yol açabileceğinden, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etidleri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayımz. Tavsiye için doktorunuza damşımz.
DEXOFEN'in yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçlarm birarada kullamimaması veya kullanıldığı takdirde dozlanmn ayarlanması gerekebilir.
Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:
• Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar
• Kan pıhtılaşmasmı önlemede kullamlan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar
• Bazı duygu durum bozukluklann tedavisinde kullamlan lityum
• Romatoid artrit (eklemlerde ağn ve şekil bozukluklanna neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat
• Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin
• Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar) için kullamlan sülfametoksazol
önlem gerektiren kombinasyonlar:
• Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ACE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri
• Süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullamlan pentoksifilin ve okspentifilin
• Viral enfeksiyon tedavisinde kullamlan zidovudin
• Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid
Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:
• Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (örn. siproflaksasin, levofloksasin)
• Bağışıklık sistemi hastalıklan tedavisinde ve organ naklinde kullamlan siklosporin veya takrolimus
• Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar, örneğin kan pıhtılarım eritmede kullanılan ilaçlar
• Gut tedavisinde kullamlan probenesid
• Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullamlan digoksin
• Hamileliği sonlandırmak için kullamlan mifepriston
• Seçici serotonin geri alım inhibitörieri türünde antidepresanlar (SSRI'ler)
• Trombositlerin agregasyonu (kan pulcuklannın kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumımu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DEXOFEN nasü kullandır ?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DEXOFEN'i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alımz. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacımza danışmız.
ihtiyacınız olan DEXOFEN dozu, ağnnızm tipine, şiddetine ve süresine bağlıdu:. Doktorunuz size günde kaç tablet ve ne kadar süre ile almanız gerektiğim söyleyecektir, önerilen doz genellikle, günlük 3 tableti (75 mg) geçmeyecek şekilde her 8 saatte bir 1 tablettir (25 mg).

• Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri yeteri kadar su ile alınız.
Ağnmz şiddetliyse ve ağnmn daha hızlı rahatlaması gerekiyorsa, tableti, emilimi daha kolay olacağından aç kamına (yemekten en az 30 dakika önce) alımz (bkz. bölüm 2 "DEXOFEN'in yiyecek ve içecek ile kullamknası").

• Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

18 yaş altındaki çocuklarda DEXOFEN kullanımı önerihnemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıysanız, tedaviye günlük toplam 2 tableti (50 mg) geçmeyen dozda başlamalısınız. DEXOFEN iyi tolere edilirse, yaşlı hastalarda bu başlangıç dozu, daha sonra genel önerilen doza (75 mg) çıkarılabilir.

• özel kullanım durumlan

Böbrek /karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer sorununuz varsa, tedaviye günlük toplam 2 tableti (50 mg) geçmeyecek dozda başlamalısınız.

Eğer DEXOFEN'in etkisimn çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXOFEN kullandıysanız:

DEKOFEN'den kullanmanız gerekeruien fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Lütfen ilacın ambalajım veya kullanma talimatım de yanınıza almayı unutmayımz.

DEXOFEN'i kullanmayı unutursan»

Zamam geldiğinde bir sonraki dozu alımz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, herkeste görülmese de DEXOFEN yan etkilere sebep olabilir, aynca DEXOFEN' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklanna göre aşağıda listelenmiştir. Bu tablo bu yan etkilerin kaç hastada ortaya çıkabileceğini göstermektedir;
Yaygın yan etkiler
tedavi edilen 100 hastada l'den fazla ve 10 hastada l'den az
Yaygm olmayan yan etkiler
tedavi edilen 1000 hastada l'den fazla ve 100 hastada l'den az
Seyrek yan etkiler
tedavi edilen 10000 hastada l'den fazla ve 1000 hastada l'den az
Çok seyrek yan etkiler:
izole edilmiş raporlar dahil tedavi edilen 10000 hastada l'den az
Yaygın yan etkiler:
• Mide bulantısı ve/veya kusma
• Kannağnsı
• İshal
• Sindirim sorunlan (hazımsızlık)
Yaygın olmayan yan etkiler:
• Baş dönmesi (veıtigo)
• Sersemlik,
• Uyuklama
• Uyku düzensizlikleri
• Sinirlilik
• Baş ağnsı,
• Çarpıntı
• Kızarma
• Mide sorunlan,
• Kabızlık,
• Ağız kuruluğu
• Şişkinlik
• Deri döküntüsü
• Yorgunluk
• Ağn
• Ateş ve titreme hissi
• Genel kınklık, keyifsizlik hissi
Seyrek yan etkiler:
• Peptik ülser
• Kâı kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması
• Bayıbna
• YtÛcsek kan basmcı
• Çok yavaş nefes alıp verme
• Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (örn. ayak bileklerinin şişmesi),
• İştah kaybı (anoreksi)
• Duyularda anormallik
• Kaşıntılı döküntü
• Akne
• Terleme artışı
• Sırt ağnsı
• Sık idrara çıkma
• Adet düzensizlikleri
• Prostat sorunlan
• Anormal karaciğer fonksiyonu testleri (kan testleri)

Çok seyrek

• >^jıafilaktik reaksiyon (vücudun aleıji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşın duyarlılık)
• Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde açık yaralar (Stevens Johnson ve Lyell sendromlan)
• Yüzde şişme veya dudaklar ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem)
• Hava yollanmn daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)
• Nefes darlığı
• Hızlı kalp atışı
• Düşük kan basıncı
Pankreasta iltihaplanma Karaciğer hücresi hasan (hepatit)
Bulanık görme Kulaklarda çmlama (tinnitus)
• Deride hassasiyet
• Işığa karşı duyarlılık
• Kaşınma
• Böbrek sorunları
• Kanda akyuvar hücresi sayısının düşük olması (nötropeni), kan pulcuklan sayısımn azlığı
(trombositopeni)
Daha önce antiinflamatuvar ilaçlann uzun süreli kullanımma bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir kann/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (örn. kann ağjısı, yanma, kanama).
Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığım veya herhangi bir aleıji belirtisini fark eder etmez DEXOFEN kullanımım bıralamz.
Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basmcımn yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.
DEXOFEN gibi ilaçlar, kalp krizi ("miyokard enfarktüsü") veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.
Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozukluklan (sistemik lupus eritomatozus veya karışık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağnsı ve ense sertliğine yol açabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


S.DEXOFEN'in saklanması

DEKOFENçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altında ve oda sıcaklığında ışıktan korunacak şekilde saklaymız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DEKOFENkullanmayınız

Eğer üründe ve/veya ambalajmda bozukluklar fark ederseniz DEXOFEN'i kullanmayımz.

Ruhsat sahibi:


ATABAY KİMYA SAN. TİC. A. Ş.
Acıbadem, Köfttincü Sok. No:l 34718 Kadıköy/İSTANBUL

Üretim Yeri:


ATABAY İLAÇ FABRİKASI A.Ş.
Acıbadem, Köftüncü Sok. No:l 34718 Kadıköy/İSTANBUL
Bu kullanma talimatı 13.06.2011 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Dexofen 25 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Deksketoprofen trometamol

Atc Kodu: M01AE17

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Dexofen 25 mg Film Tablet KT
 • Dexofen 25 mg Film Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Dexofen 25 Mg 20 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.