Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

LATRİGAL 50MG ÇİĞNEME TABLETİ Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Lamotrijin

KULLANMA TALİMATI

LATRİGAL 50 mg Çiğneme Tableti Ağızdan alınır.

Etkin madde:

11er tablei 50 mg lamotrijin içerir

Yardımcı maddeler:

Kalsiyum karbonat, krospovidon. sodyum nişasta glikolat. sodyum sakarin,
mannitol (DC). aluminyum magnezyum silikat, koloidal anhidri silika. magnezyum stearal. çüi-'k aroması.

Bu ilacı kullanmaya baıjlamadan önce bu KULl.ANMA FAI-İMAIINI dikkatlice ukuyunu/., çünkü si/in için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimulını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç ıluyahilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza dan taşınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, hu.'ikalanna vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye ^^ittiğinizde hu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dı.^ında yüksek veya dü^ük doz kullanmayınız


liu Kullanma Tali matın d a:


/.

LA TRİGAL nedir ve ne için kullanılır ?


2. LA TRİGAL7kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LATRİG.'i!. nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir ?


5. LA TRİGA L 'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. LATRİGAL nedir ve ne için kullanılır ?

• LATRİGAL sara/epilepsi nöbetini önleyici ilaçlar adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. LATRİGAL. 30 çiğneme tablet içeren bilister ambalajlarında takdim edilir.
I ler kutuda 3ü tablet bulunur.
LATRİGAL aşağıdaki durumlarda kullanılır:
> 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülebilen sara hastalığının tedavisinde diğer sara nöbetini
önleyici ilaçlarla birlikte kullanılabilir, hastanın nöbetleri kontrol altına alındıktan sonra tek olarak devam edilebilir.
* 12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde sara tedavisinde diğer ilaçlara ek olarak veya tek
başına kullanılır.
• 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu)
tedavisinde kullanılır.

2.İ.ATRI(ıAI/i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 1,ATRİGAI/i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• [.amolrijine ve LATRİGAL'in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)

LATRİGAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ Kl LI.ANINIZ

• I'edaviye başladıktan sonra deri döküntünüz olursa (genellikle ilk 8 hafta içinde gerçekleşir) Döküntülerin büyük kısmı hatlI've sınırlıdır, ancak hastaneye yatmayı ve LATRİGAL tedavisinin kesilmesini gerektiren ciddi döküntüler de oluşabilir. Ciddi deri döküntüsü riski çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha yüksektir.
Aşağıdaki durumlarda genel döküntü riski artar:
Yüksek İ-A İ RİGAİ. başlangıç dozları
LA I RİGA!, tedavisinde önerilen doz artırımının aşılması
LATRİGAİ. ile birlikte valproat kullanımı
• Daha önce kullandığınız diğer epilepsi ilaçlarına karşı alerji veya döküntü oluştuysa
• LA'İ'RİGAL tedavisi sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanmaya başladıysamz veya kullanmayı bıraktıysanız LATRİGAİ. kullanımı sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanan kadın hastalarda doğum kontrol ilacının etkinliği azalabilir. Bu nedenle beklenmeyen kanamalar gibi adet düzensizlikleri oluşabilir, iiöyie durumlarda lamotrijin dozunun ayarlanması gerekebilir.
• liöbrek yetmezliğiniz var.sa
• Karaciğer bozukluğunuz varsa
• Lamotrijin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız.

Ayrıca

Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta veya hasla yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.
Bipolar bozukluğu olan hastalarda belirtilerin kötüleşmesi, intihar düşüncesi ve davranışının belirmesi ve kendine zarar verme isteği riskinde artış olabilir. İntihar düşüncesi geçmişi olanlar.
genç yetişkinler ve tedaviye başlamadan önce belirgin olarak intihar düşüncesi olan hastalar daha yüksek risk altmda olabilir. Bu nedenle LATRİGAl, alan hastalar özellikle tedavi başlangıcında yakından izlenmelidir.
Aşırı duyarlılık sendromu gelişen hastalarda döküntü ile birlikte ateş, lenfadenopati (boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi ile belirgin durum), yüzde ödem, kan ve karaciğer anormallikleri gibi çeşitli belirtiler görülebilir.
Döküntü oluşma riski nedeniyle başlangıçta ve daha sonraki doz artırımı zamanlarında doz aşılmamalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
l,ATRİ(İAI/in yiyecck ve içecck ile kullanılması
LA l RİGAl-'in yiyecek ve içecek ile kullanılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Hamilelik

İkwı ktıllanmuJan önce üoklonınuzu veya eczacınıza Jcnıı.finız.


I.A I'RİGAl.'i hamilelik döneminde kullanıp kullanınayacağımza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sn'usını/a hamile olduğunnzu fark ederseniz hemen doklorımuza veya eczacınıza danışınız.


F.mzirmc

İlacı kullanıuadan önce doklorımuza veya eczacınıza danı^iinız.


I.Aİ RİGAİ. anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle I.ATRİCjAI. kullanan annelerin bebeklerini doktorlarına danışmadan emzirmemeleri tavsiye edilmektedir.
.Araç vc makine kullanımı
I.ATRİCiAl. tedavisi baş dönmesi vc çift görme gibi yan etkilere yol açabilir, bu nedenle önce ilacın sizi nasıl etkilediğini görmelisiniz.
Hğer epilepsi hastasıysanız araç kullanma konusunda doktorunuza danışınız.
LATRİGAI/in içeririnde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
LATRİGAL'in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Birçok ilaç LA TRİCjAL'in aktivitesini etkileyebilir. Bu nedenle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız LATRİGAl. kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Valporai
• Karbama/.epin
• Feniloin
• Primidon
• Fenobarbilal
• Rifampisin
• l.opinavir / ritonavir
• Etinilöstradiol / levonorgestrel kombinasyonu

E^er reçeleli ya ela reçetesiz herhangi hir Hacı in anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktonmııza veya eczacınıza bunlar hakkında hilgi veriniz.


3. I.ATRİGAI. nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve (l()/7uygulanuı sıklığı için talimatlar:

l-pilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:
12 yaş üzerindeki yetişkinler: Sara hastalığının kontrolünde kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. LATRİGAl 'i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.
liipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:
18 yaş ve üzerindeki yetişkinler: Bipolar bozukluğunda kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. LA TRİGAI.'i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.
• I.ATRİCiAI.'i doktorunuzun size .söylediği şekilde alınız
• Doktorunuzun size vereceği doz diğer ilaçları alıp almadığınıza bağlıdır. Bu durum özellikle valproat içeren herhangi bir ilacı alıyorsanız önemlidir.
• Doktorunuz veya eczacınız kaç tablet alacağınızı ve tabletleri ne zaman alacağınızı size söyleyecektir.
• I.ATRkıAİ, tedavisi sırasında deri döküntüsü gelişirse, hemen doktorunuzla temasa geçiniz.

Uy}»ulanuı yolu vc metodu

l.A I RİGAl, çiğnenebilir, az miktarda su içinde çözündürülebilir veya az miktarda su ile birlikte bütün olarak vutulabilir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
Epilepsi/Sara tedavisinde kııllanımı:
Çocuklarda doz vücut ağırlığına göre hesaplanır.
Tedaviye LATRİüAI, ile birlikte uygulanan ilaca bağlı olarak günde 1 kez veva iki doza bölünmüş olarak uygulanan minimum 0.15 - 0.6 mg/kg/gün arasında bir dozla başlanır ve doz kademe kademe artırılarak günde I veya 2 doza bölünmüş olarak uygulanan 1-15 mg/kg/güne kadar çıkarılabilir.
2 yaşın altındaki çocuklarda kullanım ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Doktorunuza danışmadan bu
yaş grubunda kullanmayınız
liipolar bozukluk tedavisinde kullanımı;
18 yaş altındaki ergenlerde ve çocuklarda bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmamalıdır Yaşlılarda kullanımı:
Bu yaş grubunda farklı bir doz avarlaması gerekli değildir.
O/.cl kullanım durumları:
Böbrek yetmezliğinde kullanım: liöbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz durumunuzun
ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.
Karaciğer yetmezliğinde kullanım: Karaciğer bozukluğunuz varsa doktorunuzu durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.
Hormon içeren doğum kontrol ilaçlan kullanan hastalarda kullanım: IX)ktorunuz kullandığınız doğum kontrol ilacının türüne göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

E^er LATRK'jAL "m etkisinin çoi< güçlü veya zayıf okluğuna dair hir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konu.'junuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla I,ATRİ(İAI. kullandıysanız:

Eğer LA TRİGAL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


l,.\TRİGAl,'i kullanmayı unutursanız
Bir doz almayı unutursanız ne viipmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz.

Umılulan dozlun dengelemek için çiji doz almayınız.


I.ATRİGAİ. ile tedavi soıılaıulırıklığııula oluşan etkiler

Epilepsi tedavisi gören hastalarda:

I.A 1 KİGAl/in aniden kesilmesi epilepsi nöbetlerinin geri dönmesini letiklev'cbilir. I!ğer güvenilirliği ilgilendiren bir nedenle (örneğin dökümü) ilacınızın aniden kesilmesi gerekmiyorsa, doklorıınuz ilacınızın dozunu 2 haftada kademeli olarak azaltacaktır.

Bipolar bozukluğu olan hastalarda:

Doz adım adım azaltılmadan kesilebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

lüm ilaçlar gibi I.ATKİGAI.'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer aşağıdakilerden biri olursa LAlUİCAl-'i kullanmayı durdurun ve DKRMAl. doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• (,'ok seyrek olarak aşırı duyarlılık scndromu bildirilmiştir. Ateş, boyun, koltukallı ve kasıklardaki lenfbezlerinin şişmesi, yüzde şişme, kan ve karaciğerde anormallikler, yaygın damar için pıhtılaşması, birden fazla organın çalışmaması bu sendromun başlıca belirtileridir.Sendromun bir parçası olarak döküntü de görülebilir.
• Stevens .lohnson Sendromu (Ciltle ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla
seyreden iltihap)
• Toksik epidermal nekroliz ( deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

.Aşağıdakilerin herhan}»i birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Parkinson hastalığında kötüleşme
Karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak deride sararma, kaşıntı veya karın ağrısı Nöbet sıklığında artış l-'klem ağrısı, sırt ağrısı Aseptik menenjit Uyaranlara karşı aşırı duyarlılık Saldırganlık
• l'ik
• (ierçekte varolmayan şeyleri görme du\ma veya hissetme
• Zihin karışıklığı
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Uyuşukluk
• Uykusuzluk
• Titreme
• Uyuklama
• Koordinasyon bozukluğu
• I luzursuz.luk
• Dengesizlik
• Hareket bozuklukları
• Çift görme
• Bulanık görme
• Göz kızarıklığı
• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Yorgunluk
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

•Aşağıdakilerden herhangi birini lark ederseniz doktorunu/a söyleyiniz:

• (jözde hızlı ve istem dışı hareketler
• Ağızda yaralar
• Vücutta daha kolay morarma görülmesi
• Solgun görünme
Bunlar LA I RİGAl/in hafif yan etkileridir.

Eğer hu kullanma talimaiıiKİa hahsi ^reçmeven herhangi bir yan etki ile kar.^tla.yır.sanı~ doktorunuzu veya eczacınızı hilgilencliriniz.


5. I.ATRİdAl.'in saklanması

LATRIüAL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


l.ATRİGAL'i 25 "Cnin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kuru bir yerde saklayınız.
İşıktan korunınuz

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra l.ATRİGAl.'i kullanmavmız.

Ruhsat sahihi:HELBA ilaç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti.,

Öveçler 1319.Sok. No: 5/2 Çankaya / Ankara

Üretici:Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş,

Taşdelen ,Çamlık Mah.Sım Çelik Bulvan Ayça Sok. No:6 Çekmeköy- İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

LATRİGAL 50MG ÇİĞNEME TABLETİ

Etken Maddesi: Lamotrijin

Atc Kodu: N03AX09

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.