Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Norlopin 5 mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Kalsiyum Kanal Blokerleri » Seçici kalsiyum kanal blokerleri » Dihidropiridin Türevleri » Amlodipin

NORLOPİN 5 mg tablet Aızdan alınır.

• Etkin madde:

5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat

• Yardımcı maddeler:

Mikrokristallinin selüloz, kalsiyum fosfat dibazik, anhidr, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorulardınız olursa, lütfen doktor^unuza v^ey^a eczacınıza danışınım.


• Bu ilaç kişisel olar^ak sizin için r^eçete edilmiştir, başkalarına vermediniz.


• Bu ilacın kullanımı sır^asında, dokl^ora v^eya hasl^aney^e gittiğinizde dokl^orunu^a bu ilacı kullandığınızı sö^le^iniz.


• Bu t^alimat^t^a y^azılanlar^a a^nen uy^unu^. ilaç hakkında size öner^ilen dozun dışında yüksek v^e^a ^üşük doz kullanmadınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. NORLOPİN nedir ve ne için kullanılır?


2. NO^LOPİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesigerek^enler


3. NORLOPİN nasıl kullanılıı^?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NORLOPİN'in saflanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. NORLOPİN nedir ve ne için kullanılır?

• NORLOPİN ağız yolu ile alınır ve her tablet 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. Kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
• NORLOPİN 20 ve 90 tabletlik blister ambalajda bulunur.
• NORLOPİN yüksek kan basıncının (hipertansiyon) veya angina adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
• Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur.
NORLOPİN damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür.
• Angina, kalp kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştırıcı ağrı seklinde hissedilir. Bazen bu ağrı kollarda, omuzlarda, boyunda çenede veya sırtta da hissedilir. NORLOPİN bu ağrıyı geçirebilir.

2. NORLOPİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler NORLOPİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• NORLOPİN'in etkin maddesi olan amlodipine, dihidropridinlere veya içeriğindeki herhangi bir bilesene veya kan basıncını düşüren benzer ilaçlara (herhangi bir kalsiyum antagonistleri) karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık). Bu durum kasıntı, deri kızarıklığı veya nefes darlığı seklinde olabilir.

NORLOPİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlardan biri varsa veya geçirdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Yakın zamanda kalp krizi (son aylar içinde)
• Karaciğer hastalığı
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NORLOPİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NORLOPİN'i yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra alabilirsiniz.
Alkol ile birlikte kullanıldığında ilacın kan seviyeleri üzerinde önemli bir etki gözlenmemiştir.
NORLOPİN'in greyfurt veya greyfurt suyu ile kullanımı; bazı hastalarda yüksek plazma seviyelerine bağlı olarak kan basıncı düşürme etkisinde artışa neden olabileceğinden önerilmez.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NORLOPİN'in insanlarda gebelik dönemindeki güvenliliği saptanmamıştır. Bu sebeple, hamileyseniz ancak daha emin bir tedavi alternatifi olmadığında ve hastalığınızın sizin ve bebeğiniz için daha büyük risk taşıdığı hallerde doktorunuz NORLOPİN'i tavsiye edebilir.
Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız NORLOPİN almadan önce doktorunuza söyleyiniz.
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İla^cı kullanmadan önce doktorunuza v^ey^a ec^acını^a danışınız.


NORLOPİN'in insanlarda emzirme dönemindeki emniyeti saptanmamıştır.

Araç ve makine kullanımı

NORLOPİN kullanımının, araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi olması beklenmemektedir.

NORLOPİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçel^eli y^a da reçetesiz herhang^i bir ilacı şu anda kullanıy^or^sanız v^eya son samanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız; doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz:
• HIV enfeksiyonunda kullanılan ritonavir adındaki ilaç
• Mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar (ketokonazol veya itrakonazol)
• Yaşlı hastalar: yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısı tedavisinde kullanılan diltiazem adındaki ilaç
• Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin isimli ilaç
• Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan sarı kantaron
• Genç hastalar: bir antibiyotik olan eritromisin isimli ilaç

3. NORLOPIN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Olağan başlangıç dozu günde bir defa bir (5 mg) tablettir.
NORLOPİN kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.
Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Kullanacağınız tabletleri elinizde bulundurmanız önemlidir. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.
NORLOPİN'in her gün aynı saatte suyla alınması en iyi uygulama yoludur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6-17 yaşlar arasındaki çocuk hastalarda önerilen antihipertansif oral doz günde bir kez 2.5-5 mg'dır. Günde 5 mg'ın üzerindeki dozlar çocuk hastalarda incelenmemiştir.
NORLOPİN'in 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerine etkisi bilinmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.
NORLOPİN'in etkin maddesi amlodipin diyaliz edilmez.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz NORLOPİN dozunu ona göre ayarlayacaktır.

Eğer NORLOPiN'in etkisinin çok güçlü veya zayı^f olduğun^a dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya ecza^cın^ız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NORLOPİN kullandıysanız

NORLOPiN'den kullanmanız g^erekenden ^a^lasını kullanmışsanız bir dokt^or v^ey^a eczacı ile konuşunuz.


NORLOPİN'i kullanmayı unutursanız

Endişelenmeyiniz. NORLOPİN'i almayı unutursanız, hatırladığınızda hemen alınız. Eğer son dozdan sonra 12 saat geçtiyse, bu dozu tamamen atlayınız. Bir sonraki dozu kullanmanız gereken zamanda alınız.

NORLOPİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz NORLOPİN'i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.
NORLOPİN'in nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası Yan Etkiler

Tüm ilaçlar gibi NORLOPİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100), seyrek (>1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Aşağıdaki

yaygın yan etkilerbir haftadan uzun sürersedoktorunuz ile temasa

geçiniz.

Yaygın

• Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku basması, yüzde kızarma
• Çarpıntı (palpitasyon), cilt kızarması
• Karın ağrısı, hastalık hissi (bulantı)
• Ayak bileklerinin şişmesi (ödem), yorgunluk
Diğer rapor edilmiş olan yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz , doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Yaygın olmayan

• Kılcal damar duvarlarından kan sızmasına bağlı olarak deri ve mukozolar üzerinde başlangıçta kırmızı sonra morumsu renk alan nokta seklinde kanama odakları görülmesi ile ilgili durum (purpura), trombosit kan pulcuğunda azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
• Kan sekerinde yükselme
• Duygudurum dalgalanmaları, uykusuzluk, cinsel güçsüzlük
• Titreme, tat almada bozulma, baygınlık geçirme, güçsüzlük, terlemede artış, duyu azalması (hipoestezi), uyuşma (paraestezi), el ve ayaklarda ağrılı uyuşukluk (periferik nötropeni)
• Görme bozukluğu, kulak çınlaması
• Düşük kan basıncı, kan damarları iltihabı (vaskülit)
• Nefes darlığı (dispne), aksırma, burun akması, öksürük
• Bağırsak hareketlerinde değişiklik, sindirim güçlüğü (gastrit dahil), ağız kuruluğu, kusma, diş eti büyümesi (diş eti hiperplazisi)
• Saç dökülmesi, terlemede artış, ciltte kasıntı, ciltte yer yer kızarıklık, deride renk değişikliği, kurdeşen (ürtiker)
• Özellikle geceleri sık idrara çıkma, idrar ile ilgili bozukluk, göğüs ağrısı, güçsüzlük, ağrı, kas krampları, sırt ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı
• Kilo artışı veya azalması
• Erkeklerde göğüslerin büyümesi

Seyrek

Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem), genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu (eritema multiforma)

Çok seyrek

• Alerjik reaksiyon
• Kalp krizi, kalp atım düzensizliği
• Karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer fonksiyon bozuklukları, deride sarılaşma (sarılık)

Eğ^er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyken her^han^i bir y^an et^k^i ile karşılaş ırksanız doktorunuzu v^eya ecza^cınızı bilgilendiriniz.


5. NORLOPİN'in Saklanması

NORLOPİN'i çocukların gör^emeyeceğ^i, erişemey^eceğiy^erler^de v^e ambalajında sakladınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NORLOPİN'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

SABA İlaç San. Ve Tic. A Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No:1 Kat:1 34303 Küçükçekmece-İstanbul

İmal Yeri:

Münir Şahin İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Kartal- İstanbul

Bu kullanma t^alimat^ıt^ar^ihinde ona^lanmışt^ır.


İlaç Bilgileri

Norlopin 5 mg Tablet

Etken Maddesi: Amlodipin Besilat

Atc Kodu: C08CA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Norlopin 5 mg Tablet-KT
 • Norlopin 5 mg Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.